9
Seba dindinaga kuini walime Solomono hondo ibinigo ogo
(1 Kini 10.1-13)
Seba dindinaga kuini wali berenegome hale halu hearia Solomono ibu mini lene timbuni ka layane hale hene. Ani layago hale howa kuini wali ogoni ibugua Solomononaga manda biaru ba handalu ibugua bi ladai bibe naheru maru Solomono hale hole ibini. Kuini wali ogonime ibunaga biabe biahaga agali dewaore haru halu nogo kamelerubi dewaore haru ha bialu Yarusaleme anda ibini. Tigua ngolo dewaorebi mbirale tara tara pauda ale tomo mo dende bia haga wiarubi ege to̱le̱ bayale yolo timbunime miaga wiaru alebi nogo kamelenaga erekunini mo paga howa yalu ibini. Ani yalu anda ibalu ibugua Kini Solomono lola howa bi maru Solomonohanda ladai bibe nahe manda manda bu yalu ibinidaru hale hene. Md 12.42, Lg 11.31 Solomono ibugua mbirale hale hayaruni bibahende tiga tigaore wiadagua ladai biai hene. Bi hale hayadaruni Solomono ibugua ladai bibe nahe mbira nawi bibahende ladai biai hene. Ani lai hayagola kuini wali biagome Solomononaga manda timbuni mini gigabi wiagobi kininaga anda timbuni biniyarubi bibahende handai hene. Ani hondowa kuini wali biagome Solomono ibugua horo bibahendengi tomo bayale dege naabo haga wiagobi ibunaga agali haguaneru ti haga wiarubi bibahendeore hendene. Kini ibunaga biabe bia haga agali hearubi tinaga aga bayale tara tara biaga wiarubi agali waini iba odo tale biaga hearubi hendene. Uruni hondowa Solomonohanda Anduane Homogonaga andaha nogo tara tara loma biniru bo delaga dabu wiarubi hendene. Mbirale uruni biaga wiaru handai howa mogo lalu ibugua bi mbira labe naheore hene.
Ani howa ibugua Solomono lamialu lalu, I̱ni dindiha howa hale harugola í̠naga mini mandaru bayale timbuniwi ke layane bibahende hale hai harugo áyu bi layadaruni heneneoredane handa walia ko. Abale i̱na bi hale harudaruni mo henene nahe henego áyu i̱nime handalu hewaria ai heneneoredane hendedo. Heneneore abale bi hangu hale harugo goyane lowa i̱ni deme taraoredane hendedogoni. Í̠naga mini mandala gigabi ngeru layane hale dege harugo emene nira lowa í̠naga mini gigabi bayale timbuniore ngego hendedo. Ai í̠naga biabe biahaga agali bu karuni ti turu hagabu haabo kagoni. Agali haguane haru haga karuni tibi nde í̠naga mini mandala bayale ngegome ti haru kegola í̠ni heba turu ho haradane hendedo. Anduane Homogo í̠naga Ngode Datagaliwabe ibugua í̠hondo ibunaga miniha howa turu halu Isaraele wali agalirunaga kini habelo dabo helayadagonaga i̱na ibunaga mini yaraga harogoni. Ibugua Isaraele wali agali tíha ibunaga gubalini holene timbuniore horo mbiruorebi ereba naholene wiaabo howa í̠na manda timbuni bidegomebi mini tigabi bayale ngegomebi manani tigatiga tale bialu ti haru habelo í̠ kini helayada, lalu kuini wali biagome lai hene.
Ani lowa Seba dindinaga kuini wali biagome ngolo dewa daga labe naheore genda magi timbuni manda bialunaga tono maria Solomono mini. Ege to̱le̱ tara tara yolo timbunime miaga wiarubi padua ale tomo mo dende bia haga tara tara wiarubi mia dege bini. Mo dende bia hagane uruni ale Isaraele dindiha ala nayalu ibinidagua kuini wali biagome timbuniore yalu íbu mini. 10 Kini Hiramanaga iba sibini biabe biaga hearume Obiri dindiha pialu ogoniha howa ngolo dewaorebi ira bayale mbiranaga podenerubi ege to̱le̱ tara yolo timbunime miaga dewaore wiarubi Isaraele dindiha mo yalu ibini. 11 Ani mo yalu ibiyagola Solomonohanda agali ibunaga biabe biahaga hearuhondo lalu, Ira bayale urunime Anduane Homogonaga andabi i̱ni andanagabi egageria bia hadaba, lene. Ira bayale uruni aria marume iba gana lalu ngida aleru belo wabidaba, lalu lamini. Uruni ale Yuda dindini ala nawini.
12 Seba dindinaga kuini wali biagome mbirale Solomonohondo miyadarubi ndo Kini Solomono ibugua mbirale tara tara dewaore kuini wali biago ibuni hame lalu ngi layaru damene miai halu marubi wali agali dindi tara howa ibiraruhondo miagadagua mia tago halu mini. Ani miya handala kuini wali biagobi ibunaga biabe bia haga ibu heba ibinidarubi bibahende tini dindi dai bini.
Kini Solomono homogo henego ogo
(1 Kini 10.14-25)
13 Mali bibahendengi Solomono ibugua ngolo dewaore genda magi timbuni tono pira kirani tebira (23) dindi tara taraha howa mo yu anda ibugu bialu hene. 14 Muni marubi nde agali biyinaya biaga hearume dagisi bu mirarubi mo yu anda ibaga hene. Arebia dindiha kini hearumebi Isaraele dindiha dindi dunini mbira mbira handayaho haga hearumebi ngolo silibabi yalu íbu migi biaga hene.
15 Solomono ibugua agali biabe bia haga hearuhondo lalu, Ira pelene wiarume wai humbi timbuni wabidaba, layagola tigua humbi timbuni dewa handari kira (200) wabini. Wabu ngelowa ngolome paraho dambi hai hene. Ngolo para hayadaruninaga genda magi kilogarama karia ale humbi mbira mbirani para hene. 16 Ani bialu humbi maru emene handari tebira (300) wabuwa ngolome paraho dambi hene. Ngolo paraho dambi hayadaruninaga genda magi kilogarama kira dege dege hene. Ani biai heagola Solomonohanda agali ibunaga biabe bia haga biaruhondo lalu, Humbi uruni anda hobene mbira mini Lebanono Irabu Anda laga henegoha mo yaanda howa ngeladaba, lene.
17 Ani bialu Solomonohanda kini biragane dagia mbira wabidaba layagola wabini. Ani buwa kini biragane dagia ogoni ngoloru nogo elebeninaga ne gayaneme mo yári bia howa ngelene. 18-19 Kini biragane dagia ogoni daliga ngelowa ogoriani birule iraga holenaga ge holene egageria waragaria wialu ge dogolo wiaganebi ngolome wabini dege wini. Ge halu iraga holene lene laboha laiono handalehe mbira mbira wabuwa talebu helama pene. Laiono handalehe bu helearu daga lamaga halu homberia (12) wabu helene. Biragane dagiadagonaga gi paga holene wini. Gi paga holene kirabaliha laiono handalehe lene laboha wabu helene. Dindi tara maruha kini hearu bibahendenaga biragane dagia baya gibiore ogonibi mbira nawi mbiraore ogoni hangu wini.
20 Solomononaga gabo berubi bibahende ngolome wabu wini. Anda hobene mini Lebanono Irabu Anda laga biagoha peledi alerubi ngolo hangume wabu wiai hene. Kini Solomono henedangi siliba nagalonedalo manda buwa mbirale mbirale uruni ale ngolo hangume wabiai hene. 21 Solomononaga iba sibi dewa solowara timbuniha piaga winiru Kini Hiramanaga iba sibi wiaru heba mandagi dindi bibahendeha yalu piai haga wini. Iba sibi urunime solowarani dindi tara taraha piai halu mali tebirani dai nabi tagira dege ibagabu howa ngolo silibarubi dewaore mo yalu nogo elebeninaga ne gayane dewa mo yalu nogo mongi tara tararu minu yalu Isaraele dindi dai bigi biaga wini.
22 Kini Solomono ibugua munimebi mbirale tara tara maru ale wiarumebi ibunaga mini bayale gigabi wiagomebi kini maru hearu bibahende bolangua haihe hene. 23 Agali haguane dindi bibahendeha hearume Anduane Homogohanda mini bayale gigabi Solomono miniyago ti hale hene. Tigua Solomonohanda bi larago hale hoa howa ibu hearia ibaabo haga hene. 24 Mali bibahendengi agali dindi tara tarani howa ibalu mbirale mbirale maru Solomono mule yalu ibugu biaga wini. Tigua ibugu bialu howa mbirale ngolo silibarume wabinirubi aga bayalerubi wai biaga yandarerubi tomo mo dende bia haga pauda ale tara tararubi nogo hosiru dongirubi Kini Solomono mule yalu ibugu biaabo haga wini.
25 Solomono ibugua wai biagane garo ale mini karisirubi ibunaga ami agalirunaga nogo hosirubi dewaore yolo buwa hela ngela bigi bialu daosini maria (4,000) andaha helo anda dewa bini. Ani buwa ibugua karisirubi hosirubi tale bialu maru dindi ibugua handayaho haga wiaruha talebu pelalu maru Yarusalemeni hela ngela bialu wai biaga ami agalirunaga hosi daosini homberia (12,000) hene. 1 Kin 4.26 26 Ani howa Isaraele dindi bibahendeha tubari ni tagira ibiragohayagi Iba Yuberedisi poragoria howa pialu mendeha ni paliragohayagi Pilidialiru baba tubari wiari halu unurayagi Iyibila dindi tubari wiagoria Solomono ibugua handame ho hene. Pig 15.18, 1 Kin 4.21 27 Solomono ibu kini henedangi muni siliba dewaore daga labenahe ege to̱le̱ dugu paya biradagua bialu Yarusaleme yu anda ibugu biaga wini. Ira tamiabi aulolebe tobahe Isaraele dindi hari bare wiaruha howa ira damene bibahendeore dibu wiradagua bini. 28 Solomono ibugua agali biyinaya biaga hearuhondo hosiru Iyibi dindiha howabi dindi bibahendeha howabi yolo bialu haru ibule pudaba laga hene. Man 17.16
Solomono homenego ogo
(1 Kini 11.41-43)
29 Mbirale tara tara Solomono ibugua biniru bibahende mbuga mbira mini Mana Latagi Haga Nadananaga Bi Te laga ngagohabi mbuga mende mini Mbiwia Haga Siloali Ahiyanaga Bi Te laga ngagohabi mbuga tebone mini Mana Latagi Haga Ido Ibugua De Gandeba Hendenegonaga Bi Te laga ngagohabi gilibu nga. Mbuga tebira uruniha Nebada igini Yaroboama ibugua binigo tebi gilibu nga. 30 Solomono ibu mali pira maria (40) Yarusalemeha kini howa Isaraele wali agali handame ho hene. 31 Ani halu ibu homayagola tigua ibu Yarusalemeni Debidinaga tano laga wiagoha hora hene. Homeagola Solomono igini Lehoboama ibugua ibu aba henegoria kini ha aribia hene.

9:1: Md 12.42, Lg 11.31

9:25: 1 Kin 4.26

9:26: Pig 15.18, 1 Kin 4.21

9:28: Man 17.16