6
Yuda wali agali Anduane Homogohondo mini mbiraorewi hearu waitigime homelo bo wahai halu henego ogo
Tigi mbira dege howa mani kini ibugua Adene tanoha agali haguane mbira heagome Yuda wali agali tinaga mamali mana ngago wahai helonaga genda lone dege mo mule pelo dabalu pelene. Kini ibunaga hameme Yuda wali agali tigua Ngode Datagaliwabenaga mana ngago talialu nahelo hame lene. Ani lowa kini ibugua agali ogonihondo lamialu, Yarusalemeni Anduane Homogonaga anda kago mo dodohe helalu Hari Olimbusunaga dama mitangi bialu bi pupu wiaga mini Susu anda ogoniha mo aribia ho wibe, lene. Ani laya handala puwa ibugua wali agali ogoniha hearunaga mana wiaru talialu Hari Gerisimini Susuhondo bi pupu wiaga anda heago mini, Anda ogoni Susunaga. Susu ibu tarali tagiraha howa íbu hene karunaga nenege kagoni, laga hene.
Kini ibugua mana urunidagua bialu Yuda wali agali genda timbuni mo mialu hene. Anidagua bialu howa wali agali tara tara ta nabi Anduane Homogonaga andaha anda ibai howa tigua lulu iba no howa mana ko tagabi ngaru bialu haga hene. Tigua anidagua bialu howa bayanda wali bedaru baba Anduane Homogonaga anda ibuninaga pabe bu yaanda henehayagi kayu yu paligi biaga hene.* Wali agali Ngode Datagaliwabehondo mini mbiraore nawiaga karu tinaga mana ngagome lulu iba nowa lulu yuleneru wali agali kayu buleneru tinaga dama mitangi bialu bi pupu wiaga ngagonaga mana ogonidagua biaga hene. Anidagua bialu howa dege mbirale maname Anduane Homogonaga andaha yu anda polene nawi lo wini wiaru anda biagonaga pabe tamuhayagi mo yu anda pialu tigua mbirale Anduane Homogo deni dodohe uruni lomabu delaga dabu heagoria mo lomabu ngelaga bialu haga hene.
Wali agali tara íbu hene hearume mana lo wini ogoriani wiaru mo wahai henego ogo
Kini ibugua Yudanaga Sabada horongi lotu laga mana wiago mo wahalu horo timbuni tara tara lotu lolene tara tara biagaru mo wahai halu bini. Ani bialu Yuda wali agali tinibi Yuda wali agali nalalimu lalu bini. Ani bialu Yuda wali agali tigua kini ai̱yahanda ibu taba henene horo timbuni tagira ibirangi nogo tara tara wali agali tara uruni tigua loma bo delararunaga tini garini Yuda wali agalime nolene nga lalu bini. Ani lowa waini ibanaga horo timbuni mbira tinaga dama mitangi bialu bi pupu wiaga mini Dionisusunaga horo lagago ogoni tagira ibirangi Yuda wali agali bibahende ho dugu bu mandagi howa ira yunime tinaga haguani yári bialu harigani ibagabu holene nga lene. Ani bialu Girigi wali agali tano kaware wiaruha bu hearu tiguabi ani dege bulene nga lalu Kini Tolemi ibugua mana wabu wini. Ani bialu nogo tara tara loma bo delaga birarunaga maru Yuda wali agalime nalimu lalu mana hongohe lo wini. Ai Yuda wali agali Giriginaga mana ogoni mo wahaga karu homelo bo wahalimu lo wini. Ai mo ko holene wia panaho ngagoni lalu panaga hendene wini. 10 Ai ogoninaga bi manane mbira mo walia halu laro. Tigua wali kira libu igininaga dongone poda mabu bulene mana biaria hondowa ogoni labo godini íbu helene. Tigua wali ogoni labo iginidago labo libuninaga anduni yaparaho yalu tanoha wali agali handai helo ibaga bu helene. Ani bialu mani tigua wali biago labo tanonaga wai pabe heagoria manogo bia howa mani hadope halu dindiha ibira halu homo tungulo mini. 1 Mag 1.60-61 11 Manane mende Sabada horongi Yuda wali agali ti Yarusaleme be tagiraha egeanda wiagoha lotu lole ngoai ho berene. Ani berearia handa walia halu tigua wali agali uruni Pilibi hearia minu yalu piyagola ibugua irani bo heda hene. Yuda wali agali uruni tigua Sabada horo ogoniore mitangi halu tigua wai biadai nabi wahene. Ani biyagome tini homene. 1 Mag 2.32-38
Ngode Datagaliwabehanda Yuda wali agaliha mo ko holene ibilenego irane ogo
12 Wali agali mbuga ogo daga laregome mo ko holene mbirale ibilaga binidaru hondowa miniha genda holemini nahalimu. Ngode Datagaliwabehanda ina mo ko haiore halu bo amo lole binida lo manda bulumini nabilimu. Ibugua ina mo tiga bule dege manda buwa bini nga. 13 Ina Yuda wali agalime mana ko bialu hemago mo tiga bulenaga Ngode Datagaliwabe ibunaga dara holene irane nawini dara haga ngago mo walia holenaga mana ogonibe biaga ka. Ibugua lu hondo nahe abaleore mo tiga bule anidagua biaga. 14 Anigo wali agali tara tara bu karu tiha dege tinaga ko dewaore ngagola pani timbuni mialu bo waholenaga ko dewaore ngelo Ngode Datagaliwabe ibu hondo haga ka. Ai Ngode Datagaliwabe ibugua inahondo anidagua nabiaga ka. 15 Ibugua inanaga ko dewa nawi wene emene ngelo kemangi abale mo tiga biaga ka. 16 Ngode Datagaliwabehanda ina dara haabo haga ka. Heneneore genda tara tara ngarume inaha genda mo ibilalu mo genda ha hagago ainde ogonidagua bialu ina embeda nahaga kago ndobe. 17 Tígua ibu embeda nahalimulonaga ina tí bi mana ogo lawai harugo ai te lala harugo aria lone lo gililo merogoni.
Waitigime Eleasa bo wahenego ogo
18 Agali wahealeore mbira mini Eleasa henego ibu mana lo winigo lawai haga agali haguane heagola wali agali bibahendeme ibu gubalini hai haga hene. Ani henego horo mbirungi ami agali bu hearume Eleasanaga ne hariga minu to̱ala edene buwa nogo mbirini neha mo nahene. LBM 11.7-8, Hi 11.35 19 Ani biyagola Eleasahanda nogo mbirini biago hayatagi halu ibuni hameme ami agali biarume ibu tibume badaba lene. Ibugua lo mitangi bialu bi mana lo wini ngago pugualu dindi ogoria emene tigimandi dege howa ibuha taga holigo manda buwa ibugua Ngode Datagaliwabenaga bi mana lo wini ngago baya hangu talialu holene karulapeda lo manda bini. 20 Ibugua mana ogonidagua biyagome wali agali bibahende waitigime bo waholene wiaguabi harugo lowa mbirale maname nolene nawi ledago nolene nawiore lalu mo walia hene. 21 Lomabu mini tomo ngago handaya ho haga agali bu hearu ti Eleasanaga nenege bayaleore bu hene. Tigua ohowa ibuhondo nogo mbirini ibuni nagane alego nole yalu ibuwa nabe lalu miaga hene. Ani nalu bedago kini ibu de hondowa lomabu mini biaru aria narabe toba helo anidagua bibe lalu lamini. 22 Tigua lalu, Anidagua biriyagua ibu homolene nawulebira, lalu lamini. Ainde agali uruni ti ibunaga nenege howa tigua ibu homelo hame nale howa ibu biamogo bialu bi ani lene.
23 Ani layagola Eleasa ibugua lo mitangi bialu, I̱ agali wahealeore daguahe kogoni ndobe. Ainde i̱ wali agali bu karu dombeneha agali mini lene mbira kogonidago, lo manda bini. Horo bibahendengi ibugua igiri emeneni howa bayale dege hama ibaabo halu Anduane Homogonaga bi mana baya hangu talima ibalu haabo haga hene. Ani henego manda bialu ibunaga mini hongo howa manda bialu lalu, Wahalu i̱ homeneru dalu humbirini andaha paliya pelolene karulape. 24 I̱ agali waheore kogonidago ayu i̱na ohowa mana tara tara urunidagua bialu haruyagua nde wandari igiri daliahe bu karume de hondowa tigua lo manda bialu, Agali Eleasa ogoni ibu agali waheore howa ibunaga mali pira dira (90) bibahende hene kago howa ainde ibugua lotu mana wali agali tara tara bu karunaga ngago talialu kagonida, lolobada. 25 Ainde i̱ninaga holene emene tigi mbira hangu ngagonaga hame lowa nogo mbirini ogoni nalu bere tingi howa ohowa tara nalu biraruyagua nde wandari igiri daliahe bu karu mohondo halu hariga koha pelo mo poa halu i̱ninaga mini bayale mini lene ngago mo ko halu i̱niha taga holene mo yu anda ibuleberoda. 26 Ai agali uruninaga bi ko ladai biraru mobagi hai holiya. Anigo i̱ haruyaguabi homaruyaguabi Anduane Homogo bibahendenaga Hongo Haiheore kagonaga bu miniha tandaga holene ngago ngelalu i̱na balalu pubagi naholeberoda. 27 Ainde i̱na hongo ho howa homaruyagua ogonime i̱ dindini mali dewaore harugonaga ka̱i̱ lalu homolebero. 28 Ani bialubi nde wandari igiri daliahe bu karunaga bu miniha mo hongo halu Ngode Datagaliwabenaga bi mana ngago baya hangu turu howa yu halu homelonaga i̱na mo walia holebero, lene.
Ani laya handala ami agali biaru tigua Eleasa minu yalu puwa tibume mo ko howaore bo pailatangi bini. 29 Ami agali abale Eleasa biamogo biaga hayaru beregedalu lone ibu baba waitigi hene. Eleasa ibugua biyago agali mini wime ndo lulume lagadagua layagonaga tigua ibula waitigi hene. 30 Ani howa tigua ibu tibume lone dege balu haabo hayagola homabehe wini. Ani wuwa mani ibugua bi latagi halu lalu, Ngode Datagaliwabe bibahende manda biaihe kago ibugua tandaga timbuniore ayu narogoni ibu manda bida. Genda tandaga ayu i̱ha ibiragoni hogorale bialu polene karulape kogo ibu manda bida. Anigo i̱na ibuni kago gi halu ibu andaneha haabo haga kogome genda ogoni i̱na yule kogo ibu hondowa manda bu ka, lalu Eleasahanda lene.
31 Anidagua dege Eleasa ibu ani homene. Ibugua homenegome maru hearuhondo manane bayale mbira mo walia hene. Wandari igiri daliahe bu hearubi wali agali ibu daluha bu hearu bibahendebi tigua ibunaga mini bayale ogonihondo turu timbuni halu ibu mitangi ho haabo haga wini.

*6:4: Wali agali Ngode Datagaliwabehondo mini mbiraore nawiaga karu tinaga mana ngagome lulu iba nowa lulu yuleneru wali agali kayu buleneru tinaga dama mitangi bialu bi pupu wiaga ngagonaga mana ogonidagua biaga hene.

6:10: 1 Mag 1.60-61

6:11: 1 Mag 2.32-38

6:18: LBM 11.7-8, Hi 11.35