23
Debidihanda paluni bi lamaro binigo ogo
Debidi ibugua bi lamaro bialu lalu, I̱ Yasi igini Debidi kogome bi ogo laro. Anduane Homogo Daligaorene Daliga kago ibugua wali agali dewa bu hearunaga deni howa i̱ mini lene helaya. Yagabanaga Ngode Datagaliwabehanda i̱ kini holiya dabo helayago kogo. I̱na Isaraeleali howa iba gana dewa laga kogoni. Anduane Homogonaga Dinini ibugua i̱naga ne harigaha howa bi latagi haya. Ibugua bi uruni tí languliya i̱hondo langiaga ka. Isaraele wali agalinaga Ngode Datagaliwabe ibugua i̱hondo bi laya. Ibugua inanaga ha do haga ege to̱le̱ pabe ale kagome i̱hondo ogodagua laya. Kini kagome Ngode Datagaliwabe andaneha howa ibunaga wali agali haru halu mana tigabi bialu baya hangu handayaho hayagua egerebagi ginu haguame ni ge nahe ni baya taraore daraligobi kini ibugua biabe birago wali agalinaga deni wále bayale biragola tigua turu hai hene bulebira. Iba dalu ibalu henego bo daragola ni daba haragome dataniru ngiringara lalu bayale haraligobi ibu holebira.
Ogonidagua Ngode Datagaliwabe ibugua i̱naga waneigini aguaneneru mo hongo holebero lalu habo nalolene bi mbira hongohe i̱la lo winigo nga. Ibugua bi lo winidagoni mo habo lalubi mo iriaribi nabulebiraore. Bi lo winidagoni wiaaboore holebira. Mbirale i̱ha tubagiho koru Ngode Datagaliwabe ibugua ngilo hamelo kogoni. Ani ngiragola i̱ wayali haabo howa bolangua hene holebero. Wali agali maru Ngode Datagaliwabe mitangi nabiaga karu uruni ti pu anihe ale kagola bo batagi haga biaga winigo nga. Pu ani ngaru wali agalime giha nayuhaga ndobe. Wali agalime anihe ngaru mo wahole manda biyagua tigua gime ndo kanogo hongohe ngarume mo ilu mogo biaga. Mbirani ngelowa irame dai helo delolebira,
lalu Debidihanda lamaro binigo ogoni.
Debidinaga ami agali hongohe mini lenebi henegonaga mini uru
(1 Bi Te 11.10-41)
Debidinaga ami agali hongohe mini lene heneru mini uru hene. Mbirago Tagemono hameigini Yosebe Basebede ibu ami agali hongohe mini lene tebira henego aria mbira haguane ibu hene. Horo mbirungi Yosebe Basebede ibugua yandare hangume agali handari halira (800) baba wai bialu agali uruni bibahende bo wahai halu wayali hene.
Agali Ahohi hameigini Dodo igini Eleasa ibu agali mini lene tebira henedaruni aria haguane mendego ibu hene. Horo mbirungi ibu Debidi heba Isaraelealirubi ti hemiria Pilidialirume wai bule amuna tidiyu hearia hendene. Ani hearia hondowa Isaraeleali uruni tigua wai bule tingi howa de buyu howa bi lalu henego ai Pilidialirume wai hapara haya handala Isaraeleali ti gi halu ibida piai hene. 10 Maru ibida piyagola Eleasa ibu hangu hongo ho howa ibugua Pilidiali dewaore bo wahai hene. Ani ba dege bialu henego ibunaga gi amburi bialu hiribula hayagola wai bialu hene ayu tibu yu hayago yupe habe nahe hayagola giha yaho hene. Horo ogoningi Anduane Homogohanda Pilidiali hearunaga hongo bopeore hene. Ani biyagola Isaraeleali biaru tigua Eleasa hearia lone dai buwa handalu hemiria Eleasahanda Pilidiali biaru balu bai hayiyane handalu tinaga biabe bulene mbira dege wiaria hendene. Tinaga biabe bulene ogoni Pilidiali bo paya biarunaga wai pole karulaga agaru dabudabu damene karulearuni ti golo yai hene.
11 Agali hongohe tebira uruni aria tebonego Hara dindiha howa ibinigo Age igini mini Sama hene. Horo mbirungi Pilidialiru ti ibuwa dindi mini Lehi mbira wiagoria agali mbiranaga paboro gama wiagoria tidiyu hene. Ani tidiyu íbu heago handalu Isaraeleali hearu ti ibida piai hene. 12 Ani piai hayagola Sama ibu gi nahe Pilidiali urunime tinaga dindi karu nalelo mabu dombeni howa wai hongoore howa bialu hene. Wai bialu ibugua Pilidiali uruni bibahendeore balu homelai hene. Anidagua biyadagonime Anduane Homogohanda Pilidiali waitigiru bope haiore howa wayaliore hene.
13 Debidinaga ami agaliru haru haga ami agali hongohe pira tebira (30) laga hene. Horo mbirungi Debidi ibu Adulama dindiha egeanda mbira heagoha hearia ami agali hongohe pira tebira (30) uruni aria tebiralime Debidi hondo pene. Horo ogoni mabuha tomo hengearu boga biyagola bu wulene tu hene. Ogoningi dege Pilidialirume Lebaimi dindi ulini wiagoha íbu howa balai anda bu hene. 14 Tigua Debidi minabe nahe wiagoha ha do heagola Pilidiali uruni tigua Bedeleheme tano bo podama anda ibalu ti karulo hene. 15 Ani karulo heagola Debidi ibugua Bedelehemeha iba bayale nagane winiru mitangibu dai buwa lalu, Daraore nde biaruago ainde Bedeleheme tanonaga uba andatagi biaga harabani iba hambiaga uli biagoha iba bayale biago hambu nedole nde i̱ turuho koleda, lene. 16 Ani layagola hale howa ami agali hongohe hearu aria tebirali biaru ti heyalu pene. Pialu ti Bedeleheme anda puwa Pilidiali iba hambiaga biagoria bu hearuni helowa Debidi ibu iba noaba layagohaore bereago hambu yalu dai bialu Debidi nelo mini. Ani miyagola ibugua iba ogoni nane wahalu Anduane Homogohondo lomabu mialu dindini odo wahene. 17 Ani buwa ibugua lalu, Anduane Homogo-o i̱na iba ogoni nanolebero. Ani larogoni irane agali o karu ti iba ogo hambu piyagola bo wa kaleda. Ani bo wa kagola i̱na tinaga darama porago naradagua buledago nane waharogoni, lene. Ani lalu Debidi ibugua iba ogoni nane waore hene. Ami agali tebirali uruni tigua gibi bibe nahe mbira o binidagoni.
18 Abisai ibu ami agali hongohe pira tebira (30) henedarunaga haru haga haguane hene. Ibu Yoaba hamene howa libu ai̱ya Seruia mbira berene. Horo mbirungi Abisai ibugua yandare hangume waitigi agali handari tebira (300) bo homelai hene. 19 Ani henego maniale ibu mini leneore timbuni pudaga halu ibugua agali mini lene hongohe tebirali uruninaga haru haga haguane hene. Anigo ibu agali tebirali dabene mini lene aria mbira ndo howa ti mini lene henegobi dege hene.
20 Kabasele tanoali Yahoiada igini Benaia mbira henego ibubi nde ami agali hongohe uruni aria dege mbirago hene. Ibugua wai biraha wai hongo howa taraore mbira biaga howa ibugua horo mbirungi Moabali ami agali hongohe kira bo palu bini. Horo mbirungi nde Benaia ibugua dege Isaraele dindiha dindi guni ibira halu dagare biaga wiangi egeandaha gundu uli mbira wiagoha anda puwa gabua mbira budi ale timbuni mini laiono hearia handa walia halu bo wahene. 21 Horo mbirungi nde ibugua dege Iyibiali timbuni mbira balu homelene. Iyibiali ogoni ibu yandare timbuni mbira yu heagola Benaia ibu kango hangu yu henego ogoni yalu hapara howa libu bagabaga bialu howa ogoni Benaia ibugua agali biago ibuninaga yandare yiago gingila muwa ibuni yandare ogonime nogoba hayagola homene. 22 Benaia ibugua nabibehe maru urunidagua bigi binigome ibubi nde agali hongohe mini lene tebirali hearu aria ale dege hene. 23 Ani howa ibu pudaga dege halu ai ami agali hongohe mini lene pira tebira (30) hayarunibi yu wahalu ibu bolanguahe hene. Anigo ibu agali tebirali hongoheore mini lene gibi biarubi aria ndo howa dege hene. Ani heagola Debidihanda Benaia ibugua ami agali kini mamage haga hearu haru haga helo dabo helene.
24 Ami agali hongohe henedaruni tinaga mini uru hene. Asahele Yoaba hamene biago halu Dodo igini Elehanana Bedeleheme tanoali biago hene. 25 Ani bialu Harodo dindiha howa ibini Sama Eligala halu 26 Pelede tanoha howa ibini Helese halu Tegoa tano howa ibini Igese igini Ira imaru hene. 27 Anadodo tanoali Abiesebi Husa dindiha howa ibini Mebunaibi 28 Aho hameigini aria mbira Salamonobi Maharai 29 Helebela libu Nedoba tanoha howa ibinigo libubi hene. Helebe ogoni ibu Bana igini hene. Ani bialu Beniyamini hameiginiru daluha Gibea tano wiagoha howa ibini Libai igini Idaibi 30 Piradono tanoali Benaiabi hari Gasa wiagoha kaware dege dindi ulini mbira wiagoha howa ibini Hidai imarubi hene. 31 Ani bialu Araba tanoali Abialabonobi Bahurimi dindiha howa ibini Asamabedebi 32 Salabono tanoali Eliababi Yasenela Yonadanala igini hearubi 33 Hara dindiha howa ibini Samabi Sara igini Ahiamabi hene. 34 Ani bialu Maga dindiha howa ibini Ahasabai igini Elibeledebi Gilo howa ibini Ahidopele igini Eliamabi 35 Kamelo tanoali Heserobi Araba howa ibini Parai imarubi haga bini. 36 Soba tanoali nde Nadana igini Igala halu Gada hameigini ariabi nde Bani hene. 37 Amonoali dindihayagi howa ibini mbira nde Selege mbira henegobi Berodo tanoali Yoabanaga yandare timuru yahaga Naharai mbira henegobi 38 Yadiri hameigini aria kirali Irala Garebela henego labobi hene. 39 Hidiali mbira Uraia henegobi uruni bibahende ami agali hongohe mini lene hene. Ami agali hongohe mini lene uruni bibahende dagalamaga halu pira tebirani karia (37) bibahende hene.