^
AGALI MANDABI
Mbirale bibahendeore nagalone ngago ogo
Manda timbuni bulenego nagalone ngago ogo
Turu holene tara tara ngaru bibahende galone nawi dege ngago ogo
Mini gigabi ogoni nagalone degego ogo
Biabe erekuibi bialu kamaruni irane nawi dege ngago ogo
Bialu holene damene horo Ngode Datagaliwabe ibunime pongobo winigo ngago ogo
Wali agalinaga mana lehe ngago ogo
Í̠na mbira bule lalu Ngode Datagaliwabehondo bame bi dege lo wulene nawi lenego ogo
Homogo holene hangu manda nabibe lenego ogo
Dindini holene galone nawi manda binigo ogo
Dindini holene mitangi bulenego ogo
Kininaga bi larago hale halu bulene nga lenego ogo
Ko biagarumebi bayale biagarumebi bialu haganego ogo
Mbirale ogobi dege ina kamagoria ibulebira lenego ogo
Wali agali mini gigabiwimebi mini nawimebi mana biaganego ogo
Mini gigabiwime biabe biagago ogo
Wandari igiri daliaherunaga mana lenego ogo
Mbuga ogonaga lamaro binigo ogo