16
Hega ibu Abarama one berenego ogo
Abarama one Sarai ibu waneigini mbira nataba hene dege biraabo hene. Anigo Iyibi wandari mbira mini Hega ibu Sarainaga biabe bia haga berene. Saraihanda Abaramahondo lalu, Anduane Homogohanda i̱naga waneigini mbira nataba honoliya tombe mo hangai hayadago ai waneigini mbira taba honole ndo o bedogonidago. Ai i̱naga biabe bia haga wandari o bedagonime i̱naga waneigini mbira taba hana harabe hondoliya í̠na ibu haru palibe, lene. Ani layagola Abaramahanda ibu one Sarainaga bi layago hale hene. Sarai ibugua ibunaga biabe bia haga wandari Hega berenego ogoni ibu Abarama one biraradagua berelo haru pene. Ogoni biyago Abarama ibu Kenana dindiha mali pira howa ani bini. Hega Abaramala libu haru mandagi palu heagola Hega ibu wali gali bere berene. Anidagua buwa Hega ibu gali bere bedolo manda buwa ibugua Saraihondo mine haga bialu yo handalu berene. Ani biyago hondowa Saraihanda Abaramahondo lalu, Hega ibugua i̱hondo mine halu bedagoni tene í̠ni howa hangu birigoni. Ibu i̱nime henemane í̠ ngirugo ai ibu wali gali bere bedogodalo manda buwa ibugua mine halu bedagoni. Anigo nde Anduane Homogo ibunime iyanaga bi henenego tale bilo, lene.
Ani layagola Abarama ibugua Saraihondo ladai bialu lalu, Hega ibu í̠naga biabe bia haga birayagonidago. Ibuhondo í̠nime hame ledegoale ogobi berogola karulapeda lalu bibe, lene. Ani layagola Sarai ibugua Hegala waitigi halu handabe mangaho berene. Ani biyago hondowa Hega ibu nde tagira pialu ibida pene.
Hega ibu ibida pialu dindi mini Sura wiagoria pialu wali agali nahaga wiagoha anda pene. Ani buwa iba hambiaga uli mbira wiagoria berearia Anduane Homogonaga dahuliyali mbira ibini. Ibuwa ibugua Hegahondo lalu, Sarainaga biabe bia haga Hega-o í̠ agoha howa ibalu ai pu agoha pole bedebe, lene. Ani layagola Hega ibugua ladai bialu lalu, I̱ Sarai wahalu ibida pialu hewariago, lene.
Ani layagola dahuliyali biagome Hegahondo lalu, Ai Sarai ibugua bi larago hale halu bule dai bia, lene. 10 Ani lowa dege lone ogodagua lalu, Í̠naga waneigini aguaneneru wali agalirume daga labe nahe aulolebe tobaheore holebira. Ai í̠na gi nahe dai bibe, lalu dahuliyali biagome lene. 11 Ani lowa ibugua lone la dege bialu lalu, Áyu ogoni dege waneigini taba honole bedegonigo í̠na igiri mbira taba honolebere. Ai í̠na tandaga halu genda yu beregoni hondowa igiri ogoni ngirugo. Anidagua birudagonaga igiri ibu mini Isimale wibe. Mini Isimale ogoni irane í̠na genda yu biruwa Anduane Homogohondo dugu birigonaga hale haya. 12 Ai í̠ igini ibuore nogo dongi gabua ale howa wali agali maru karu baba waitigi hai haragola tiguabi nde ibuhondo waitigi holebira. Ani bialu ibu damene karu baba mandagi naholebira, lalu dahuliyali biagome lene. 13 Mani Hega ibu mitangi bu dai buwa bi ogoni Anduane Homogohanda layadago lowa ibugua Anduane Homogonaga mini Ngode Datagaliwabe i̱ Handaga Kago lene. 14 Irane ogoninaga wali agali tigua iba hambiaga uli ogoni mini Ngode Datagaliwabe Haluhe Kagome I̱ Handaga ka laga nga. Iba hambiaga uli ogoni tano Kadesela Beredela hengene wiagoria nga.
15 Hegahanda Abarama igini mbira taba hanayagola Abaramahanda igiri gali ogoni mini Isimale wini.* Isimale ogoni inanaga bi lalu, Ngode Datagaliwabehanda hale haga ka. Ga 4.22 16 Ogoningi Abarama ibu ibunaga mali pira halirani waragaria (86) hene.

*16:15: Isimale ogoni inanaga bi lalu, Ngode Datagaliwabehanda hale haga ka.

16:15: Ga 4.22