36
Iso igini aguaneneru hama penego ogo
Iso ibunaga mini mende Idomo henego ogoni ibunaga aguanene ogodagua hama ibini. Iso ibu Kenana wali dabu binigo mbirago Hidiali Elono henego wane mini Ada bereago dabu bini. Wali mende agali Ana wane mini Oholibama berenego dabu bini. Ana ogoni ibu Hibiali Sibeono igini hene. Pig 26.34 Wali tebone Isimaele wane mini Basemada ibu Nebaiodo mbalini bereago dabu bini. Pig 28.9 Ani dabu bu howa Adahanda igiri Elibasa taba henene. Basemada ibugua nde igiri Luele taba henene. Oholibama ibugua Yausu Yalama Kora imaru taba henene. Iso ibu Kenana dindiha hearia igiri uruni hono wigi bini.
Mani howa Iso ibugua ibu hamene Yagaba helalu dindi kaundiaha hama pene. Pialu ibu one waneiginiru bibahendebi wali agali ibu baba haga hearubi ibunaga nogo sibi bulumaga bu hearubi haru hai halu mbirale bibahende Kenana dindiha wu hene wiarubi mo yai halu pene. Iso ibugua Yagaba helalu penedagoni irane libunaga nogo tara tara hebigo dindi mbiraore ogoriani hinu hai habe nahe dewaore halu to̱layagola Iso ibu pene. Iso ibu pialu Sia dindi barebare wiagoha pu hene.
Iso ibu Idomo hameigini Sia dindi barebare wiagoha palearunaga mamali hene. Iso ibu igini aguanene ogodagua hene. 10 Iso one Ada ibu igini mbira mini Elibasa hene. Wali mende Basemada berenego ibu igini Luele hene. 11 Elibasa igini uru mbira Temana mende Oma tebone Sebo mane Gadama dauni Kenasa imaru hene. 12 Iso igini Elibasa ibu one mende mini Timina berenego ibugua igiri mbira mini Amalege taba henene. Iso one Ada ibugua taba hanayagome ibu aguane hama penego uruni.
13 Iso one mende mini Basemada ibu igini mbira Luele taba henenego ogoni ibu igini maria henego uru Nahadabi Serabi Samabi Misabi uruni hene. Igiri uruni ti Iso one Basemada aguane hene.
14 Iso one tebone Oholibama bereago ibu igini tebirali Yausu Yalama Kora imaru hene. Oholibama ogoni ibu Sibeono igini Ana wane berene.
15-16 Iso aguane maru agali haguane haga binigo mini uru. Iso igini wahene Elibasa ibu igini Temanabi Omabi Sebobi Kenasabi Korabi Gadamabi Amalegebi uruni tigua Idomo dindiha agali haguane howa dindi mbira mbira wiagoria haru haga bini. Uruni ti Iso one Ada aguane bu hene.
17 Iso igini mende Luele ibu Idomo dindiha igini ogodagua hene. Nahadabi Serabi Samabi Misabi tibi nde agali haguane dege howa Idomo dindi maruha haru hene. Uruni ti Iso one Basemada aguane bu hene.
18 Ana wane Oholibama ibu Iso one bereagome ibu igini ogodagua hene. Yausubi Yalamabi Korabi tibi nde Idomo dindiha agali haguane dege howa haru hene. 19 Iso iginirume hono winigo ibu aguane uruni hene. Ani howa tininaga hameigini headagua haru haga haga biaga agali haguane hama ibini.
Sia igini aguaneneru henego ogo
20 Sia ibu iginiru ogodagua hene. Sia ibu Hoali howa ibuni Idomo dindiha dege haga hene. Sia ibu igini Lodanabi Sobalabi Sibeonobi Anabi 21 Disonobi Esebi Disanabi henego tibi Sia igini agali haguane dege howa Idomo dindiha Hoali hearu haru haga hene.
22 Lodana ibu Hori Hemanala hameigininaga mamali hene. Lodana ibu mbalini mbira Timina berene.
23 Ani bialu Sobala ibu Alabanabi Manahadabi Ebalabi Sebobi Onamabi hameigininaga mamali hene.
24 Sibeono ibu igini kira Aia Anala hene. Agali mbira dindi ko wali agali nahaga wiagoha ibu aba Sibeononaga nogo dongi haru hearia iba pobohe mbira duguadaga halu ibiyaria handa walia heneyagoni agali Ana ogoni ibugua hendene. 25-26 Ana ogoni ibu igini Disono ibu wane Oholibamala hene. Ai Oholibama ibu Ana wane berene. Disono ibu Hemedanabi Esebanabi Idiranabi Keranabi hameigini uruninaga mamali hene.
27 Ese ibu nde Bilihanabi Sabanabi Aganabi hameigini tebira uruni tinaga mamali hene.
28 Disana ibu Usu Aranala hameigini kira ogoninaga mamali hene.
29-30 Hoali hameigini hearume Idomo dindiha agali haguane howa haru haga uru hene. Lodanabi Sobalabi Sibeonobi Anabi Disonobi Esebi Disanabi uruni ti Hoali howa Idomo dindiha agali haguane haga bini.
Idomo dindiha agali kini haga binigo ogo
31 Isaraele wali agalinaga kini mbira naheangi Idomo dindiha agali uru ti kini ala hene. 32 Bero igini Bela ibugua kini howa Dinihaba tano wiagoria haru hene. 33 Ani howa Bela homayagola Bosora tanoali Sera igini Yobaba ibu kini ha aribia hene. 34 Yobaba homayagola nde Temanali dindi wiagoha agali Husama henego ibu kini ha aribia howa haru hene.
35 Ani howa Husama homayagola nde Bedada igini Hadada henego ibu kini ha aribia hene. Hadada ibugua Moaba dindiha puwa Midianali hearu baba wai bialu ti bo poda hana hene. Hadada ibu kini howa Abidi tanoha hene. 36 Hadada halu homayagola Masarega tanoali mbira Samala henego ibu kini ha aribia hene. 37 Samala halu homayagola iba Yuberedisi pedago kawareha Lehobodo tanoali Saulu mbira henego ibugua kini ha aribia hene. 38 Saulu halu homayagola Agabo igini Balahanana mbira henego ibu kini ha aribia hene. 39 Ani halu Balahanana homayagola Hadada mbira henego ibu kini ha aribia howa Pau tano wiagoria haru hene. Hadada ibu one Maderede wane Mesahaba aguane Mehedabele berene.
40-43 Iso ibu Idomoali haga binidarunaga mamali henego ti mini uru. Timina Alaba Yadede Oholibama Ela Pinono Kenasa Temana Mibisa Magadiele Irama imaru hene. Agali uruni ti Idomo dindiha hameigini mbira mbiranaga agali haguane haga bini. Idomo ogoni Isonaga mini mende winigo nde ibu agali haguane uruninaga mamali hene. Agali haguane uruni mbira mbira headagua tinaga dindi wigiwigi bialu tini hameigini headagua haru haga agali haguane haga bini.

36:2: Pig 26.34

36:3: Pig 28.9