41
Yosebehanda kininaga emaga handayago irane garealo minigo ogo
Mali kira piyagola Iyibinaga kini ibugua emaga mbira hendene. Ibuni iba Naili angeni howa handalu hearia nogo bulumaga kariaore bayale habanehe timbuni dege degeru ibaha howa tagira ibalu iba angeni tani bayale heago nalu hearia hendene. Ani hondowa handalu hearia nogo bulumaga karia mende tingini ko hongo nahe kuni hanguhe ibaha howa tagira ibiyaria hendene. Nogo ko urunime nogo bayale karia ala íbu hayaru bo hengeda howa nai hayaria hendene. Ani hondowa dege kini ibuni dengala halu heyini.
Lone palia dai buwa kini ibugua emaga halu mende handalu hearia ladi ale mini widi irane mbira hangume lini karia dearia hendene. Widi o dayadaruni timbuni bayale dowa nolene dewa pale dearia hendene. Mani widi iraneni lini karia mende dearia hendene. Ogoni bayale ndo dindi ko ni daho wiaga wiagoha howa puyabu poboyogobi ibiyagome do yogobu wahene howa lini deago emene ko habane napale hadogoe ale de hendene. Widi lini ko girali de biarume widi bayale ala dayaru bo nalu mbedogo biai hayaria hendene. Kini ibu heyuwa emaga handaruyane hendene. Ani hondowa kini ibugua mini burugulo biruwa agali mandabi dewa hearubi agali mini bogabi mbirale wiado kago handa walia haga hearubi bibahende olo ngoai hene. Ibai hayagola ibunaga emaga handayago lamiyagola mbiralime ogoni irane ogo aleda lalu lamibe nahe hene. Dan 2.2
Ani biyagola mani agali kininaga waini iba hambu miaga biagome kinihondo lalu, Áyuore mana tiga nabi mbira bu harudago latagi haro. 10 Ala halu mbiru kini í̠na agali í̠naga mberedi anda handaya ho haga biago iya í̠naga garabaya haru haga haguane í̠ni mamage haga biago andagaha garabaya helarigoni. 11 Ani birigola garabaya andaha howa iya harume emaga mbira hendenego ogoni kirabali galone tagira piya. 12 Hiburu igiri mbira í̠naga garabaya haru haga haguane kago ibunaga biabe bia haga heneyago ina haru mandagi garabaya henego ogoni hondo lamiriba. 13 Ani lamiribagola ibugua langiyago henene layadaguaore biai hayagoni. I̱ biabe bialu haga wirugoria bule dai bialu agali mberedi anda handaya ho haga biago tigua bo derela harimigoni, lene.
14 Iyibi dindi kini biagome bi ogonidagua layago hale howa Yosebe garabaya andaha hearia hondo pudaba layagola tigua abale garabaya andaha Yosebe hearia puwa lamini. Ani lamiyagola Yosebe ibu angari mialu aga bayale karula bigi biyagola agali ibiyaru tigua kini andaga abale haru pene. 15 Haru piyagola kini ibugua Yosebehondo lalu, I̱na emaga mbira hendenego agali bu hearume ogoaleda lalu mbira nalangiyagola howa agali marume lalu, Í̠na emaga hendenego ogoaleda lalu bulebiragoore tiga tiga latagi harili laya, lene. 16 Ani layagola Yosebehanda kini biagohondo lalu, I̱nime latagi habe nahe kogo. Ngode Datagaliwabehanda emaga ogoni irane ogoaleda lalu latagi haragola í̠na hale howa turu holebere, lene. Dan 2.30
17 Ani layagola kinihanda lalu, Ai i̱na emagaha iba Naili angeni pu haruya. 18 Ogoriani howa handalu hewaria nogo bulumaga timbuni hongoheni habanehe dege dege karia ibaha howa tagira ibuwa iba angeni tani nalu hearia handaru. 19 Mani nogo bulumaga karia ko tingini hongo nahe kuni hanguhe kooreru Iyibi dindini nogo urunibi mbira hearia handa nabinigo ibaha howa tagira ibiyaria handaru. 20 Ani bialu nogo ko urunime nogo bayale ala hayaru bo nai haya. 21 Tigua nogo bayale biaru bo nai hearia tinaga tingini nogo biaru bo nene mbaule bayale ndo koore dege hearia handaru. Ogoni handalu dengala haru. 22 Mani palia dai bialu hewaria emaga halu mende handaru. Ogoni i̱na ogodagua handaru. Widi irane mbirani lini karia dearia handaru. Ogoriani widi bayaleore dowa nolene dewa palu to̱laiheni do nole tu dearia handaru. 23 Ogoni hondo hewaria dege widi mende bayale ndo dindi ko ni dege daho wiaga wiagohayagi howa puyabu poboyogobi ibiyagome do yogobu wahene howa lini habane napale hadogoe ale dearu handaru. 24 Ai widi ko yogobi habane napale dayadagonime widi bayale lini timbuni de heago bo nalu mbedogo biai hayaria handaru. Ani hondowa agali mandabi dewa hearubi agali maru mini bogabi mbirale marume handabe nahe ngaru handa walia haga hearubi bibahende íbu ngoai hadaba lowa tihondo lamialu hewaria mbiralime ogoaleda lalu handa walia nahaya, lene.
25 Ani lai hayagola Yosebehanda Iyibi dindi kinihondo lalu, Emaga ogoni kirabali galone mbiraore hangunaga. Ngode Datagaliwabehanda mbirale mani bule ngagonaga mo walia hayadago. 26 Nogo bulumaga karia handaridagobi widi lini karia handaridagobi uruni mali karia ale. Uruni manane mbiraore ale dege walia haya. 27 Ani bialu nogo bulumaga karia ko ibiyadarubi widi ko habane napale puyabu poboyogobime do yongo bini dayadarubi uruni bibahende mali kariani hina gari timbuni polebiragonaga walia haya. 28 Uruni mani ogodagua bulebira lalu Ngode Datagaliwabehanda í̠ni walia hayada lalu langerogoni. 29 Ai mali kariani Iyibi dindi bibahende tomo timbuni bu payabu wulebira. 30 Ani buwa mani mali karia mendeni hina gari timbuniore polebira. Ogoningi Iyibi wali agalime tomo dewa payabu wiyaruni mitangi bu dai bibe nahe mo ko howa homolebira. 31 Iyibi wali agalime mali dewani tomo bayale dewa bu payabu nalu hayaru mitangi bu dai bibe naheore mo ko holebira. 32 Ai áyu ogoni mani Ngode Datagaliwabehanda ogodagua bulebero lalu í̠ manda bibelonaga emaga kira ogoniha howa walia hayago. Áyu í̠na nde gibi ogoni mani tagira ibulubada lowa mandaore buwa holene nga.
33 Ai áyu í̠na agali manda timbunibi howa bogabi mbira Iyibi dindi bibahendeni biabe bialu helo dabo helolene nga. 34 Ani helowa agali marubi dabo helolene nga. Agali uruni tigua mali kariani tomo bayale anda haragoha tomo uruni dau halu tale buwa daunigo gabumanehondo dagisi mulene nga. 35 Tomo dagisi mini uruni agali dabo helene biaru tigua mo ngoai halu tano mbira mbirani tomo mo ngoaiho wulene anda buwa uruniha mo ngelolene nga. 36 Ani biragola mali kariani hina gari ibirangi Iyibi wali agali ti hina tomo agali haguane uruni tigua mo ngoai howa tomo andaha wiyaru karulape nalu howa ti nahomolebirago, lalu Yosebehanda kinihondo ani lamini.
Yosebe ibu Iyibi dindi handame howa henego ogo
37 Iyibi dindi kinibi ibunaga agali haguane hearubi tigua Yosebehanda bi layagoni karulape laya manda buwa ani bimi̱ya lai hene. 38 Ani lowa Iyibinaga kini ibugua lalu, Ngode Datagaliwabenaga Dinini agali ogo ibuha kago. Ai iname agali mende biabe ogoni bilo abiale taya bimi̱yabe, lene. 39 Ani lowa kini ibugua Yosebehondo lalu, Ngode Datagaliwabe ibunime í̠hondo mbira ogoni walia hayagoni. Ai iname agali maru manda timbunibibi boga timbunibirubi lone abiale daboloma̱yabe. 40 Áyu í̠na biabe ogoni hondo habelobi Iyibi dindi bibahende handaya ho habelobi i̱na í̠ gabumane haguane habelo dabo helolebero. Kini i̱nime dege bolangua ho holiya. Maru bibahende í̠naga andaneha hai helo, lene. Iba 105.21-22, Ab 7.10
41 Ani lowa kinihanda Yosebehondo lalu, Ai hale habe. Áyu i̱na Iyibi dindi bibahende handame ho habelo gabumane haguane í̠ dabo helarogoni, lene. 42 Ani lowa kini ibunaga gi hondoneni wiaga magi wiago Yosebenaga gi hondoneni golo karula halu aga bayaleore wiagobi Yosebe karula howa pu seni ngolome wabini mbira Yosebe mani wia halu bini. Dan 5.29 43 Ani buwa kininaga garo ale mini karisi nogo hosime gili laga dewa winigo mbira kini ibuninaga mende wiyadagoria Yosebe berelowa harigani agali biabe biaga hearume bamba halu lalu, Wali agali karunaga haguane ibirago habagi hadaba, laga bima pene.
44 Ani lowa kini ibugua Yosebehondo lalu, Ai i̱na bi ogodagua larogoni. Iyibi dindini karu ti bibahende í̠ hale nahe howa tini hangume mbirale mbira nabulebiraore. Tigua í̠hondo hale ala holene wulebira, lene. 45 Ani lowa kinihanda Yosebenaga mini aribia halu ibu mini Sabanada Panea wini. Ani bialu loma binigo mo miaga agali mbira Heliobolisi dindi wiagoria henego mini Podibera ogoni ibu wane mbira Asenada berenego Yosebe ibu dabu bilo mialu bini. Ani bigi biya handala Yosebe ibu Iyibi dindi bibahendeha de handama ibaga biai hole pene.
46 Yosebe ibuni mali pira tebira (30) hayagola Iyibi dindini kini kagonaga biabe ogoni bilo dabo helene. Ani biya handala Yosebe ibu Iyibi dindi bibahendeore handai hole kini ibu helalu pene. 47 Mali kariani tomo bayale Iyibi dindini anda hai hene. 48 Ani anda hayagola Yosebehanda dindi tano mbira mbirani tomo anda timbuni heagoha widi mo mogobu wialu hene. 49 Tomo mo mogo binidaruni daga aulolebe tobahe. Daga labe nahe ibamu ale mo mogobu wini.
50 Mali hina gari timbuni polene wiyago tagira naibi dege howa Yosebe one Asenadahanda igiri kira taba henene. 51 Ani taba hanayagola Yosebehanda lalu, Ngode Datagaliwabehanda i̱ biamogo biyagola i̱na i̱naga aba ai̱ya damenerubi i̱ni tandaga timbuni handalu harugobi bibahende embeda harugoni, lowa ibu igini mbiragonaga mini Manase wini.* Manase inanaga bi lalu Mo Embedaya. 52 Ani lowa lalu, Ai Ngode Datagaliwabehanda dindi ogoha genda yu hewagola i̱ biamogo bialu waneigini ngiyadago, lowa ibu igini mendego mini Eberaimi wini. Eberaimi inanaga bi lalu Waneigini Ngiya. 53 Ani lowa hearia mali bayale debengi karia biago piai hene. 54 Ani bialu ko hina garingi tagira ibulene abale Yosebehanda lo wiyago tagira ibini. Dindi bibahendeha hina gari timbuni tagira piyago Iyibi dindiha dege hina gari nahe tomo dewa ngelo hene. Ab 7.11 55 Maniore hayagola Iyibi dindi bibahendeha hina gari timbuni tagira piyagola kinihondo ti tomo ngi lowa dugu bialu hene. Ani biyagola kinihanda lalu, Yosebe ibugua bidaba laradagua bule ibuni karia pudaba, lene. Yo 2.5 56-57 Iyibi dindiore bibahendeni hina gari timbuni pialu mo luluya hayagola Yosebehanda tomo anda timbuni biagoha wali agali ti ibalu widi do wiyaru munime yolo bini. Ani binigo nde hina gari tagira piyadagoni Iyibi dindi hangu ndo dindi bibahendeni hina gari timbuni tagira piai hayagola wali agali dindi bibahendeha howa Yosebe hearia muni yalu tomo yolo bule ibugu bini.

41:8: Dan 2.2

41:16: Dan 2.30

41:40: Iba 105.21-22, Ab 7.10

41:42: Dan 5.29

*41:51: Manase inanaga bi lalu Mo Embedaya.

41:52: Eberaimi inanaga bi lalu Waneigini Ngiya.

41:54: Ab 7.11

41:55: Yo 2.5