52
Babilono amirume Yarusaleme tano anda ibuwa wai binigo ogo
(2 Kini 24.18–25.7, Yaremaia 39.1-10)
Sedegaia ibu mali pira kirani mbira (21) hayagola ibu kini pigane henego ai kini heane dege mali bearia (11) pene. Ibu ai̱ya mini Hamudala ibu Libina tanoha agali mbira mini Yaremaia dege mende henego wane berene. Kini Sedegaia ibugua Kini Yahoiagimihanda mana ko wiaru Anduane Homogonaga deni biyadagua dege bialu haga hene. Anduane Homogohanda Yuda wali agalirumebi Yarusaleme tanoni wali agali hearumebi mana ko wiaru dege mo tene howa biaabo hayago hondowa ibugua handabe manga timbuniore howa keba halu ti bibahende tinaga dindi ngelo wahalu dindi mendeha hama pelo wara tagi hene.
Kini Sedegaia ibugua Babilono dindiha Kini Nebugadenesa heagome ibu handayaho helowa holenego manga halu hame nale ha tara hene. Ani heagola Sedegaia ibu kini heane mali dininaga ege pinini horobi pini dege hayagola Babilono dindinaga Kini Nebugadenesahanda ibunaga ami bibahende haru ibuwa Yarusaleme tano karulole lowa ho hagira buwa wai bialu hene. Tigua dindi dugu yu tone buwa tini howa wai bule ge holenenaga pabe hai heagonaga tagiraha wima wima iraga halu hene. Ese 24.2 Tigua ani buwa Yarusaleme tano ho hagirabu heane dege mali mbirani ege waragaria pene. Sedegaia ibu kini heane mali bearia (11) peagola mali ogoninaga ege mane hayagola horo dinini Yarusaleme wali agali bibahende tomo nolene nawi ndia hayagola hina garime mo ko hene. Ani heagola Babilonoali ami biarume pabe mbirahayagi gialo wialu Yarusaleme tanoha anda ibini. Anda ibiyagola Kini Sedegaiabi ibunaga ami bu hearubi ti bibahende ibida piai hene. Ti kini mabu mbira wiagodagua pialu pabe bu paulene gimbuni wiagoha panga mbira winigoha tagira pole mbiraga ohalu pene. Babilono ami dewaore Yarusaleme tanonaga pabe tagirahayagi ho mabubupe howa mamage hai heago helalu Yudanaga ami biaru ti ohalu hendore tagira pialu unu Iba Yodana angehayagi dindi ulini mbira wiagoha pole pene. Ese 33.21 Ani pole pialu hearia Babilonoali ami biarume Kini Sedegaia talima pugupugu bialu harigani Yarigo tano kaware degeni abale minu yania hene. Ani biya handala Sedegaianaga ami agali biarume kini biago minilo yu wahalu ti ibida pugupugu bialu piai hene. Ani biyagola Babilonoali ami biarume Kini Sedegaia minuwa Babilononaga kini hearia yalu pene. Odagoningi Babilononaga kini ibu Hamada tanonaga dege tano emene mbira Libila winigoria hearia tigua Yudanaga Kini Sedegaia minu yalu pene. Babilononaga Kini Nebugadenesahanda Kini Sedegaia minu yalu ibiyago hondowa ibugua lalu, Kini Sedegaia ibunime ko biyagonaga paniore nolene nga, lene. 10 Babilonoali ami biarume Kini Sedegaia iginirubi Yudali agali haguane hearubi bibahende Libila tanoni minu yalu ibini. Horo ogoningi dege Kini Nebugadenesahanda bidaba layadagua bialu ami agali hearume Yudanaga Kini Sedegaia ibuninaga deni ibu igini biaru bibahende homelo bo wahai halu Yudali agali haguane biarubi bibahende homelo ma pugu wahai dege hene. 11 Ani buwa Kini Nebugadenesa ibugua bidaba layagola Kini Sedegaianaga de kirabali bo halu wahalu ibuni gi geru pu senime hende howa Babilono dindiha haru pene. Ani haru puwa Babilono dindiha garabaya helayagola ogoniha ha dege bialu garabaya andaha halu homene. Ese 12.13
Babilonoali amirume Yarusaleme bo gialo wahenego ogo
(2 Kini 25.8-17)
12 Kini Nebugadenesa ibu kini heane dege mali pira mbirani dira (19) henego mali ogoninaga ege dauni hayagola horo piningi kininaga ami haru howa Babilononaga kini mamage haga agali haguane mbira mini Nebusaradana henego ibu Yarusaleme puwa Babilononaga kini heagonaga biabe bulene wiaru handayaho haga hene. 13 Ani pu howa ibugua Anduane Homogonaga andabi Yuda wali agalinaga kini biago andagabi Yuda wali agalinaga agali haguane biaru andagabi bibahende mbiraorebi mbira yu wa nahe bibahendeore bo heda hai hene. 1 Kin 9.8 14 Ami agali haguane Nebusaradana heba ibini biarume Yarusaleme tanoha ege pabe bu mabu bini hearu bibahende gialope hai hene. 15 Ani bialu ami haru haga Nebusaradana ibugua Yuda wali agali maru yu wahene hearu bibahende minu garabayabu yalu Babilono dindiha piai hene. Yuda wali agali maru wai biyangi ibida pialu Babilononaga ami hearuha ho bitago ho hene hearubi bibahende garabayabu yalu pu dege bini. Agali maru mbirale tara tara ngaru wabiaga mandabi Yarusalemeha hearubi minu yalu pu dege bini. 16 Anigo Yuda wali agali maru yagibanore howa mbirale yalu polene nawi hearu ami haru haga haguane Nebusaradana ibugua uruni ti gerebi maburu mabu tara tara wiarunibi handayaho helo lowa helo wahalu pene.
17 Babilonoali biarume Yarusalemeha Anduane Homogonaga anda biagoha anda puwa ege to̱le̱ boronosime anda gene helo helene heago bo gialo yalu iba hambu yu pu íbu biaga wilibaro ale wiagobi mo yu pialu bini. Iba dange timbuni ege to̱le̱ boronosime wabu wini wiagobi bo pambulo baga buwa mo yalu pu dege bini. Uruni damene ege to̱le̱ boronosime wabiniru bibahende Babilono dindiha mo yalu piai hene. 1 Kin 7.15-47 18 Ogoningi dege Anduane Homogonaga andaha biabe biaga todobene bebi mbirale hilaga nama tabulibi lamu hale hundia haga alebi nogo darama lomabu mule hambu yaga ndisi bebi ira hagua ngabilo mini inisenesi delo delaga be wiagobi mbirale tara tara ege to̱le̱ boronisime wabini Yuda dindini wini wiaruni bibahendeore Babilonoha mo hilo yalu piai hene. 19 Ani bialu ami agali haguane Nebusaradana biagome dege mbirale ngolo silibarume wabini pelediru ndisi berubi loma delolene ira hedo yagabi ndisi be nogo darama hambu yaga wiarubi todobene be wiarubi mbirale lamu hale delaga wiarubi ira hagua ngabilo inisenesi delaga be wiarubi waini iba hambuwa loma wiaga ndisibe wiarubi bibahendeore mo yalu piai hene. 20 Bambaore Kini Solomononaga biabe biaga agali henerume anda pigane bialu howa ege to̱le̱ boronosime anda gene kira wabu helene heagobi iba dange timbuni mbira winigobi mbirale nogo bulumaga ale homberia (12) wabuwa iba dange timbuni biago wiagonaga dabu biago andane dindiha winigobi iba dange emene emeneru hambuwa wilibaro ale ogoriani hambu yalu pu íbu biaga wiarubi bibahende Kini Solomonohanda Anduane Homogonaga andaha ngelo agalime ani wabu ngeladaba lenego. Uruni bibahende ege to̱le̱ boronosi paleago mule lowa bo dudubaga biai hene. Ege to̱le̱ boronosi uruninaga genda agalime magi handabe nahe dewaore mini. 21-22 Anda gene kira boronosime wabu helenedagoni luore ogobi labolabo hene. Libu kirabali luninaga magi manda mida halira. Ogoni timbuni mabubinaga arane mida duriani howa emene bolanguahe sendimida pira tebira (30) wini. Tigua wabinidangi boronosime baibo timbuni wabu henego ogoni ibuha boronosi dewaoreme wabini. Boronosi palia gengeda tagi henego magi manda sendimida karia howa bolangua hene. Nguni daligahayagi boronosi padago magi manda mida kirani sendimida pira kira (20) wini. Tigua boronosi degeme mbirale yári wena nu alebi ira mbira mini pomegaranadenaga lini alebi wabuwa anda gene boronosime wabini biagonaga nguni daligahayagi yári bia ho helene. 23 Anda gene mbira mbiranaga mbirale ira pomegaranade lini ale pira dege pira (100) wabuwa anda gene biago labonaga nguni daligahayagi yári bia haga bu helene. Uruninaga pira dirani waragaria (96) anda gene ogoninaga ira gubane maria biarunihayagi helai hene.
Yuda wali agali Babilonoha garabayabu yalu penego ogo
24 Babilononaga ami haru haga agali haguane Nebusaradanahanda loma binigo mo miaga haguane Seraiabi biabe ogoni ale dege biaga agali mende Sebanaiabi agali tebirali Anduane Homogonaga anda biagonaga panga haraba wiago mamage haga hearubi bibahende minini. 25 Ani bialu Nebusaradanahanda Yudanaga ami haguane agalibi kininaga bi lamogo biaga agali kariali hearubi ami agali haguane mende ibu ami agali mo mogo buwa tinaga mini bebani gili biaga ibubi agali haguane pira waragaria (60) hearu tibi agali uruni bibahende minu garabayabu yalu pene. 26-27 Nebusaradana ibugua uruni ti Babilononaga kini biago Hamada dindiha Libila tano wiagoria ibu hearia minu yalu pene. Tano ogoriani kini ibugua agali uruni bo wahadaba layagola bibahende bo wahai hene.
Ani bo wahai halu Yuda wali agali maru tininaga dindi yu wahalu Babilono dindiha garabayabu yalu piai hene. 28 Nebugadenesahanda garabayabu yalu penedaruni daga ogodagua. Nebugadenesa ibuni kini heane mali karia hayagola Yuda wali agali daosini tebira pira kirani tebira (3,023) garabayabu yalu pene. 29 Ai Nebugadenesa ibu kini heane mali pira mbirani halira (18) hayagola Yarusaleme wali agali handari halira pira tebirani kira (832) garabayabu yalu pene. 30 Nebugadenesa ibu kini heane mali pira kirani tebira (23) peagola ibunaga ami haru haga haguane Nebusaradana ibugua Yuda wali agali handari karia pira mariani duria (745) garabayabu yalu pene. Ani garabayabu yalu penedaruni daga lamaga halu daosini mariani handari waragaria (4,600) bibahende pene.
Yudanaga Kini Yahoiagini garabaya golope henego ogo
31 Yuda wali agalinaga Kini Yahoiagini Babilono dindiha garabaya dege heane mali pira tebirani karia (37) penego ai mali ogoningi agali mbira ibu mini Ebili Merodaga ibu Babilononaga kini gahenge ha aribia ho hene. Mali ogoninaga ege hombeanenaga (12) horo pira kirani duria (25) hayagola Kini Ebili Merodagahanda Yudanaga Kini Yahoiagini dara howa garabaya hayago golope hene. 32 Kini Ebili Merodagahanda mana bayaleore walia halu kini maru Babilono dindiha garabaya hene hearunaga deni Yudanaga Kini Yahoiagini ibu mini lene lowa mo daliga helene. 33 Ani helayagola Yahoiagini ibu garabayanaga aga nabi aga tara bu howa ibu kini andagaha tomo nalu haga haabo halu nde ibuni homene. 34 Kini Ebili Merodagahanda Yahoiagini ibu bayale karulape helonaga wali agalihondo tomo mbiraleru munirubi tale bialu Yahoiagini miaabo halimu laga hene. Wali agali tigua ani talebu migi bialu haabo hearia dege Yahoiagini ibuni homene.

52:4: Ese 24.2

52:7: Ese 33.21

52:11: Ese 12.13

52:13: 1 Kin 9.8

52:17: 1 Kin 7.15-47