16
Yobohanda lalu, Ngode Datagaliwabe ibugua i̱ mo ko hayago helowa ai i̱ biamogo bia laro, lenego ogo
Yobo ibugua Elibasahondo ladai bialu lalu, Bi ogoniale i̱ hale haabo henego ai lone hale habe mangaore ko. Tígua bi ogoni larimigome i̱ biamogo ndo beremi. Tígua bi nagalone ngago laabo halu kamigo ai lamaro angi buleberemibe. Tígua mini agialego wu howa i̱la lai loa haabo kamibe. Anigo i̱na tíhondo langerogo nde tí i̱ bedogoria biralu i̱ nde tí kamigoria kole nde áyu tígua i̱hondo bialu kamidagua dege i̱na tíhondo bialu kole. I̱na tí daraho kogo mo walia halu bi dewa lalu kole. Tíha mo ko holene anda íbu winidagola mogolo hendedogoni lowa walia halu i̱na ma bonge lalu bi laga bidole. I̱naga ne harigaha tí mo hongo holene bi lalubi tandaga nalu bedemigo emene ibira helonaga bi lalubi bi dewaore ledole. Ainde i̱na anidagua bialu haruyagua nde ogonidagua berogome tí biamogo agua bilodabe. Anigo ainde i̱nime ogodagua manda bido. I̱na bi lalu biraruyaguabi nale waharuyaguabi uruniha galone mbira nawi dege. Uruni mbira berogola i̱ biamogo bialu tandaga bidago ereba naholebira.
Ngode Datagaliwabe-o heneneore í̠na i̱naga hongo bo pirilape hai harigoni. Ani bialu í̠na i̱naga waneigini homai helarigoni. Í̠na i̱la waitigi howa mo obiore helalu i̱naga tingini yólalu kuni dege kogoni. Ani bidago agali bu karume i̱ de hondowa i̱na ko mbira birugola pani ngialu kebe tobaho ka. Ngode Datagaliwabe ibugua i̱ handabe manga howa i̱la waitigi haya. Ibugua i̱hondo keba timbuni howa biango dudume nogo tiaru balu neme no didabaga biagadagua i̱ mo ko halu i̱naga tingini bo budabaga binigo ngogoni.
10 Agali marume i̱ mo ko holenaga i̱ bedogoria ho mabu bialu tigua i̱ hondo oba howa mege bialu tinaga gi habeme i̱naga denguini balu ka. 11 Ngode Datagaliwabehanda agali mana ko biaga hearunaga giha i̱ minu ya haya. 12 Bamba nde i̱ bayaleore hewaria Ngode Datagaliwabehanda ibuwa i̱ mani yuwa bayagola ai bameore homo wahene tungulo mule ngogoni. Ibugua i̱ mo ira lago ale mbira heledagola 13 ami agalirume ba ba lalu timume i̱ duduraga howa balu kagoni. Ibugua i̱naga tombe dabame poda haealape helayagola tini dindini odopaya bida. Ngode Datagaliwabehanda i̱ nde dara nahe kagoni ndobe. 14 Ami agalime waitigi handabe manga timbuniore halu wai hongo howa bialu baabo hagadagua Ngode Datagaliwabehanda i̱ hagira bialu hongo howa i̱la wai bialu ba dege bialu haabo ka. 15 Bamba nde i̱ agali mini lene mbira harugo ainde áyu i̱ yagibano howa taga pani nalu dindi abaluni bedo. Ani biruwa i̱naga yári aga bayaleru golo wahalu dara howa aga karulaganenaga ngaru mo karulo bedogoni. 16 Dugu dege bialu hewagola ainde i̱naga de darama bialu to howa i̱naga dengui arumahe koore bedogoni. 17 I̱ha ko bini mbira nawiore kogoyu genda ogoni i̱ha bameore íbu nga. I̱na mendeali kago mo ko holenaga mbirale mbira nabi henego ko. Ani bialu Ngode Datagaliwabehondo bi lalu howa i̱naga bu miniha ko mbira do nabi howa ibunaga deni tigabiore halu bi lalu henego ko.
18 Dindi-o i̱na bi larogo hale habe. I̱ homaragola i̱naga darama odo paya birago í̠na darama ogoni hora hadambi nahabe. Darama o ngagome i̱hondo ko biniru Ngode Datagaliwabe lamialu mo tiga bulenaga olelo ngelabe. Pig 4.10, Ese 24.6-8 19 Anigo áyu ogoni mbirali i̱naga bi lahaga dahuliya andagaha ka. I̱ ko mbira nabi kogo ibu manda bu ka. Ani manda buwa ibugua i̱ manani helalu i̱naga bi hongo howa laharagola wayali holebero. Yob 19.25 20 I̱naga nenege bu karume i̱ hame nale howa mo nagalone haga ka. Anigo i̱na Ngode Datagaliwabehondo bi lalu dugu biaabo haruli. 21 Agalime ibunaga nenege kago biamogo biagadagua i̱naga bi lahaga biagome i̱ Ngode Datagaliwabela bi lotiga buliya i̱ biamogo bilo hamelo ko. 22 Irane i̱ dindi ogoriani holene horo emene tubagi mali mbirabe be kirabe tobane ngagoni. Anigo nde i̱ homene piaga hariga ngagoha poleberogo dindi ogoria i̱ lone dai bulene nawulebira manda bido.

16:18: Pig 4.10, Ese 24.6-8

16:19: Yob 19.25