52
Mana ko ngago hondowa turu haga karu ti lulu ale kago ogo
Agali timbuni hongohe tingiho kego 1 Sml 22.9-10
í̠nime mana ko bialu kegonaga turu howa mine haabo harego irane aginagabe.
Ogonibi biaga kego
Ngode Datagaliwabenaga deni í̠ koorene ko biaga kegoni.
Ngode Datagaliwabe ibu mini bilinahe howa
wali agali urunibihondo dara haabo haga kagoni.
Í̠na horo bibahendengi mendeali kago mo ko holene hangu manda bialu haga kegoni. Iba 50.19, 59.7, 64.3
Í̠naga hége leda ne gadele ale howa
wali agali mende kago podaga kegoni ndobe.
Ke̱ howa lolene hangu wai hanalu haabo harili.
Í̠na mana ko bulenego hame lalu
mana bayale bulenego manga halu haga ke.
Ke̱ holene damenego turu haga howa
bi henene lolenego manga haga kegoni.
Í̠ ke̱ hagaore kegoni.
Í̠na bi ko laregome
wali agali karu mo tandaga haabo haga kegoni.
 
Ngode Datagaliwabehanda í̠ni andagaha bederia
mo ko howa bo gililo batagi holebira.
Ibugua í̠ wali agali dindi ogoria karu baba
nahabelo bo waholebira.
Wali agali bayale tigabi bu karume
í̠ha mbirale uruni birago hondowa
ti gi timbuni ho holebira.
Tigua í̠ hondo oba halu lalu,
Agali o kagome Ngode Datagaliwabehanda ibu biamogo bialu Iba 49.6
mo hongo helo ibuha hana nahe ka.
Ibugua ibunaga muni mbirale ngaru hangu mo teneho howa
mana ko bialu kogome i̱ biamogo biragola
karulape holebero lo manda biaga kago de handa, lolebira.
 
Anigo i̱ ogonibi ndo kogoni.
I̱ Ngode Datagaliwabenaga anda haneni
ira olibe haradagua bidogoni.
Ngode Datagaliwabe ibugua i̱ gubalini ho haabo haga kagonaga
i̱na ibuhondo mini mbiraore wu haabo kogoni.
Ngode Datagaliwabe-o í̠na i̱ biamogo bialu haga kegonaga
i̱na í̠hondo ka̱i̱ laabo holebero.
Í̠naga wali agalirunaga deni howa
i̱na í̠naga mini yaraga halu
Ngode Datagaliwabehanda bayaleore biaga kagoni lalu latagi halu holebero.

52:1: 1 Sml 22.9-10

52:2: Iba 50.19, 59.7, 64.3

52:7: Iba 49.6