^
LOMO
Polohanda abosolo biabe binigo irane ogo
Polohanda Ngode Datagaliwabehondo ka̱i̱ lalu henego ogo
Bi Mana Debeneha Ngode Datagaliwabenaga hongo holene ogo
Wali agali bibahende ko hai hene kamago ogo
Ngode Datagaliwabe ibu wali agalinaga dabaga kago ogo
Yu wali agalibi Mana lowini ngagobi ogo
Wali agali mini tigabiwi mbira naheorego ogo
Kerisohondo mini mbiraorewi kago hondowa Ngode Datagaliwabehanda, Í̠ mini tigabiwi ke, lagago ogo
Ngode Datagaliwabehanda, Abarahama í̠ mini tigabiwi ke, lenego ogo
Ngode Datagaliwabehanda, Ngulebero, lalu lowinigo mini mbiraore wu howa yamiaga ngago ogo
Ngode Datagaliwabehanda inahondo, Tí mini tigabiwi kami, lalu lagago ogo
Adamahanda mo homa hayagola Keriso ibugua mo heya henego ogo
Ina Keriso heba homowa ibuha howa holene gahenge yu kamago ogo
Iname mana tigabi anda helonaga biabe bia haga kamago ogo
Dabu bulene teme mana walia kago ogo
Mana lowini ngagome ko ngago mo walia haga ngago ogo
Inaha kirali wai bialu kago ogo
Ngode Datagaliwabe Dinini ibugua haru helowa holene ngago ogo
Awe bayale taraore holene karuloleberamago ogo
Ngode Datagaliwabenaga gubalini holene Keriso Yasuha ngago inanaga wiaabo holebirago ogo
Polohanda Isaraele wali agali mitangi bialu genda henego ogo
Ngode Datagaliwabenaga keba holenebi dara holenebi ogo
Isaraele wali agalibi Bi Mana Debenebi te ogo
Wali agali bibahendenaga pele mulene ngago ogo
Ngode Datagaliwabehanda Isaraele wali agali dara halu biamogo binigo ogo
Ngode Datagaliwabehanda Yu wali agali ndo tara tara pele minigo ogo
Ngode Datagaliwabehanda wali agali ta nabi bibahende dara halu biamogo binigo ogo
Iname Ngode Datagaliwabenaga mini yaraga holene ngago ogo
Iname Ngode Datagaliwabenaga howa bulene ngago ogo
Gabumane karu andaneha howa iname bulene ngago ogo
Gubalini holeneme mana tigabi walia hagago ogo
Iname ina hamene mbaliniru daba ki bulene nawigo ogo
tínaga hamene mbaliniru mo pila holene nawigo ogo
Iname wali agali maru ala mitangi bulene ngago ogo
Bi Mana Debene Yu wali agali hangu ndo wali agali tara tarabi laminigo ogo
Polohanda gi nahe elahe howa bi gilibu winigonaga irane ogo
Polohanda Lomo pole manda manda binigo ogo
Polohanda wali agali hearu hangu hanguhondo bi lawia henego ogo
Bulene ngago lalu lamaro binigo ogo
Ngode Datagaliwabe mini yaraga halu ibuhondo bi lenego ogo