1 KORIN
KORINMBA LA NƗMBA KAT POL PƗLƗWUTA KƗTA WAN PAS
1
Wun Pol wun. Wan pas wunayɨ pɨlɨwutɨga. God ndɨna maawupmba wandɨ maa aposelat tɨwun. Mbambala Jisas Kraistna njɨvwa kwuka ndɨna aposelat tɨgowun. Nɨna kɨta mbaapma nyan sostenis wunogwinala lɨgandɨ. Ngwuk Korin walɨnja ngepmamba lɨga Godna mbaapma nɨmba ngwuk kat wan pas pɨlɨwutɨgowun. God wandɨ maa ngwuk Kraist Jisas nogwinala kɨta vak yetɨlɨga nɨmba ngwuk. Ngepma ngepmamba lɨga nɨmba Kraist nɨna njambwi nyana waawalɨga nɨmba ndi. Kraist ndina njambwi nyana. Nɨnogwi nɨna njambwi nyana. Nɨna nyaek Godno nɨna njambwi nyan Jisas Kraistno ngwuk kat awagapma apma vat kwimbangat wowun. Kwimbɨt maa ngwutna maawut apma vat tɨgiyandɨ.
KRAIST NƗN KAT APMA VAT YILƗNDA VAT
Nandinya nandinya God kat ngambulɨwa nandinya ngwuk kat yelavɨtaa sɨvu kɨlɨgowun. Ngwuk Jisas Kraistna kɨta mbaapma nɨmbat tɨngwuk mala God ngwuk kat apma vat yindɨ. Apma vat yinda vak vɨlaa sɨvu kɨlɨgowun. Kraistna kɨta mbaapma nɨmbat tɨngwuk mala God ngwuk kat kwovak kwovak apma vat kwindɨ. Wan vak kwindɨ mala ngwutna maawut apma vat kwindɨ. Wan vak kwindɨ mala ngwutna maawut apma vat yelavɨka apma nyaangɨt mbutɨgangwuk. Wan Kraistna apma nyaangɨt ngwuk kat mbutnɨn mala ngwuk wutaa apma vak yelavɨka maawupmba kwutaa lɨngwuk. Mbambala God kwiya vak ana vɨlevigiyangwuk. Tamba aywaa klangwuk. Tɨga lɨga nɨna njambwi nyan Jisas Kraist ngaga yaiga njɨmbla kat kawiga lɨgangwuk. Ndɨ kat vɨvat kawiga lɨgangwuk. Jisas Kraist ngwutna maawut kwunapmak kat tɨgandɨ. Ngwutna maawut manda kat kwunapmat tɨgandɨ. Wan apma vat kwutaa lɨngwa vak kwagalalangwuk walaa kwunatɨgandɨ. Tɨga lɨga nɨna njambwi nyan Jisas Kraist yaiga njɨmbla God ngwuk kat vɨlaa waigandɨ. Ngwut kavle nɨmba ana ngwuk. Ngwuk apma vat tɨgangwuk waa waigandɨ God. Vɨga lɨganɨn. God wupma yigiyandɨ. Ndɨ woseka ana walɨgandɨ. Tak God ngwuk kat wandɨ. Yagwa nuwula. Wuna nyan ngwula njambwi nyan Jisas Kraistnogwinala kɨta vat yetɨngwula waa wandɨ God. Wan yaiga njɨmbla nat vak ana waigandɨ.
MBAAPMA MBAAPMA YINDI
10 Kɨta mbaapma nɨmba nugwk kat kɨta knyaangɨt mbukiyowun. wan nyaangɨt wuna yelavɨk vapmba na mbukiyowun. Jisas Kraist waa nyaangɨtna mbukweya. Awat sowat wana walea lɨngweya. Kɨta vat kɨta mbvaapmamba yetɨ ngwula. Mbaapma mbaapma yiga wana walea lɨngweya. Ngwuk kɨta vapmba yelavɨka yetɨ ngwula. 11 Nat nɨmba klowina ngaymba la nɨmba wun kat yalaa awat sowat walea lɨngwa vat mbutndi. Kɨta mbaapma nɨmba ngwuk. Manda kat walea lɨgangwuk. 12 Wupma wandi ngwuk wangwa vak. Nat nɨmba kupma walɨgandi. Nɨn polna mbaapmamba lɨganɨn waa walɨgandi. Nat Polna mbaapmamba lɨnganɨn waa walɨgandi. Nat nɨmba kupma walɨgandi. Nɨn Apolosna mbaapmamba lɨnganɨn waa walɨgandi. Nat nɨmba kupma walɨgandi. Nɨn Pitana mbaapmamba lɨganɨn waa walɨgandi. Nat nɨmba kupma walɨgandi. Nɨn Kraistna mbaapmamba lɨganɨn waa walɨgandi. Kapma kapma nyaangɨt waligandi. 13 Manda kat Kraistna mbaapmamba kɨta vat tɨngwa vak kwagalalaa mandɨt mandɨt mbaapma sɨlɨngwuk. wan vak apma vak ana ndɨ. manda kat wupma walɨndi. Nɨn Polna mbaapmamba lɨganɨn waa. Ndi kat tɨga diwai krosmba wunayɨ kiyaa? Kai luwa. Wuna sɨmba ngu yagundi? Kai luwa. 14 Ngwutnogwinala tɨwa njɨmbla nɨma sakwat nɨmba kat ana ngu njangiwun. Vɨlɨlɨk nyan kat mɨna ngu njangiwun. Mbɨtna sɨ Krispaso Gaiaso. Nɨma sakwat nɨmba kat ngu njangilapman tɨwangat solat sɨlɨgowun. 15 Ngwuk kupma walngwuk. Nɨn ngu yagulaa Polna mbapmat wuleinɨn waa walnguk. Wan nyaangɨt ana nglaatndɨ. 16 Ngwulogiwnala ngu njangiwa nat nyan kat wuna maawut tɨvɨndɨ. Ndɨna sɨ Stefanas. Ndɨ kat ngu njangiga ndɨna ngaymba la nɨmba kat njangiwun. Nat nyan kat ngu njangiwun? Ana yelavɨkowun. 17 Kraist wun kat ana wandɨ. Ndɨ kat yiga ngu njangi mɨla waa ana wandɨ. Wun kat wandɨ. Ndi kat kan apma nyaangɨt yiga ngambu mɨla waa wandɨ. Wandɨ maa wan apma nyaangɨt yiga mbukwun. Wan ngambuwa vat kaawa viyaa ngambulɨnja nyaangɨt vla ana ngambuwn. Wan apma nyaangɨt kwosavagu ngambuwun. Kaawa ngambulɨnja vak vla ngambuga ngwuk kat kwutlapmak kat kai wowun. Kraist kiwai krosmba ngwuk kat walaa kiyaa vak ngwuk kat kwutlandɨ. Wunai wa kwundi ana kwulatndɨ. Kaawa viyaa ngambulɨnja nyaangɨt vla ngwu kat ngambugewan Kraist ngwuk kat ya vak kat ana yelavɨkengwuk.
KRAIST KWONDUO LƗGA GOD YELAVƗK VAK SIMOGWILƗGA NYANA
18 Kavle vat yiga yetɨlɨga nɨmba Kraist diwai krosmba kiyanda vak kat wuka yelavɨtɨgandi. Wan nyaangɨt ana nglaatndɨ. Tungwengwan yiga walɨnja nyaangɨt vla lɨgandɨ waa yelavɨtɨgandi. Nɨn God kwunatɨga nɨmba nɨn wan nyaangɨt wutaa wan nyaangɨt tagula nyaangɨgtna. Godna kwonduo lɨga nmyaangɨtna waa yelavɨtɨganɨn. Kan nyaangɨt kaawa viyalɨnja vak vla lɨga nyaangɨt waa ana yelavɨtɨganɨn. 19 Wan vak kat tamba God waa nyaangɨt tamba pɨlɨwutndi.
God wandɨ. Wowun maa nɨn nambuo lɨga nɨmba nɨn
waa waigaa nɨmbana yelavɨk vak kwo vatna
tɨgaiyandɨ. Nɨn savagu maawutno lɨganɨn waa waiga
nɨmba kat wun ndi kat kwulakiyowun waa wandɨ God
waa tamba pɨoɨwutndi. 20 Mbambala nambuo lɨga nɨmba kwo vatnat tɨndɨ, lɨndi maa vɨlɨganɨn. Savagu maawutno lɨga nɨmba kwo vatnat tɨndɨ, lɨndi maa vɨlɨganɨn. Kaawa viyaga nat nɨmba kat kwulatɨga nɨmba kwo vatnat tɨndɨ, lɨgandi. Ndina yelavɨtɨga vat apma vat tagula vat ana lɨgandɨ, vɨlɨganɨn. God yelavɨtɨngwa waa walɨngdɨ.
21 God ndɨna maawupmba yelavɨtaa ndinyangu kat kavle maawut yelavɨpmbandi walaa kwutndɨ. Ndinyangu ndinai yelavɨka yetɨgiyaa vapmba God kat ana vɨgiyandi. Ndinyangu God kat nat vapmba vɨgiyandi. God ndina kavle maawuk kat kwunatndɨ ma nat nɨmba kat mbutɨna apma nyaangɨt wutaa ndina maawupmba yelavɨka kwutaa lɨnjeyan God ndi kat kwunakiyandɨ. Wan mbutɨna nyaangɨt nat nɨmba wutaa tungwengwan yiga wlanɨja nyaangɨtna waa walɨgandi. 22 Nat nɨmba nat kavle vak kat yelavɨka lɨlɨgandi. Juda ndi wupma yelavɨka lɨlɨgandi. Nɨma njɨvwa sɨmogwi lɨga njɨvwa kwukngweyan ngwutna nyaangɨt wukiyanɨn waa yelavɨka lɨlɨgandi. Juda ana ndi nat nɨmba kupma yelavɨka lɨlɨgandi. Apma nabuo lɨga mbukngweyan ngwula nyaangɨt wukiyanɨn waa yelavɨka lɨlɨgandi. 23 Wan kavle vak kat kwutapman yetɨga nɨn mbutɨganɨn. Kraist ngwuk kat walaa diwai krosmba kiyandɨ waa ndi kat mbutɨganɨn. Wan nyaangɨt Juda wutaa ndi kai walɨgandi. Juda nan ndi nat nɨmba wan nyaangɨt wutaa tungwengwan yiga wlaɨnja nyaangɨtna waa wlaɨndi. 24 Kavle vat yelavɨtɨnja vak nɨn wupma ana yelavɨtɨganɨn. God nɨn kat wandɨ. Wuna mbaapmat yaigangwuk wandɨ. Tat nɨna nat nɨmba Juda ndi. Nɨna nat nɨmba Juda ana ndi. Nɨn wupma yelavɨka lɨganɨn. Wan nyaangɨt Kraistna nyaangɨt apma nyaangɨtna. Kraist Godna kwondu vɨsɨmogwilɨgandɨ nɨn kat. God yelavɨka lɨga vat Kraist nɨn kat mbutɨgandɨ waa yelavɨka lɨganɨn. 25 God nɨn kat kwunatɨga vak kat wutaa tungwengwan yiga lɨnda vatna waa yelavɨtɨgandi. Nɨn wupma ana yelavɨtɨganɨn. God nɨn kat kwunatɨga vak ndinyangu nambu lɨnja vak kat kwulatɨgandɨ. Ndi yelavɨka lɨnjan Godna nyaangɨt kavle nyaangɨtna. Tagula nyaangɨt anandɨ waa yelavɨtɨgandi. Godna vak yetɨnja tagula vak kat kwulatɨgandɨ.
26-27 Ngwuk kɨta mbaapmamba lɨna nɨmba yelavɨk ngwula. Wan njɨmbla God ngwuk kat yagbwa ngwula wanda njɨmbal ngwuk nambuo lɨga nɨmba ana ngwuk. Nɨma nɨmba ana ngwuk. Wan njɨmbal njambwi nɨmba ana ngwuk. Nat nɨmba God manda kat kwo nɨmba kat mɨna yagwa ngwula walɨgandɨ. Njambwi nɨmba God kwo nɨmba kat yagwa ngwula walɨgnadɨ. God kwo nɨmba kat yagwa ngwula waa wanda vak vɨlaa njambwi nɨmba kat yagwa ngwula waa wanda vak vɨlaa njambwi nɨmba njambwi tɨna vak God nɨn kat ana vɨga lɨgandɨ waa yelavɨkiyandi. Ndi wupma yelavɨtaa wup yiga lɨgiyandi. 28 Wan kɨpmana kwo nɨmba kat kwusovat yagbwa ngwula wandɨ God. Ngi kat tɨga wan kɨpmana njambwi nɨmba kwovat nat tɨndɨ, lɨgandi. 29 Kɨta nyan God kat wun nɨma nyan tɨwa vak kat vɨlaa God wun kat yagwa wandɨ waa ana waigandɨ. 30 God ngwuk kat kwutaa ndɨna mbaapmamba taagandɨ. Mbambala Kraist Jisasogwinala ngwuk kɨta vat yetɨlɨgangwuk. God nɨn kat Kraist kat kwindɨ. Mbambala nɨna maawupmba tɨndɨ mala savagu maawut yelavɨtɨganɨn. Kavle vak yetɨlɨna vak kat Godna kɨmbut maawut Kraist kwunatɨgandɨ. Tɨga lɨga God nɨn kat vɨlaa walɨgndɨ. Ngwuk apma vat yetɨlɨgangwuk waa walɨgandɨ. Nɨn Godna nɨmba nɨn. Tamba yetɨnɨn wan kavle vat nɨn kat ngilaa lɨndɨ. Mbambala Kraist nɨn kat wan kavle vak kat njalatndɨ. 31 Mbambala lɨga vat tamba God wandɨ, pɨlɨwutnja vatno kɨta vat mbɨt. God wandɨ. Kɨta nyan nɨma nda kat wavat wandeyan ndɨna nda kat ana waigandɨ. God kwukna nɨma njɨvwa kat waigandɨ. God kwukna njɨvwa nɨma nglei nda waa wandɨ God waa tamba pɨlɨwutndi.