1 JON
JON PƗLƗWUTA KƗTA WAN PAS
1
APMA VAT YINEYA VAK KAT KWILƗGA NYANA
1-3 Ngwuk kat Jisas Kraist kat mbupmak yigowun. Tamba nat nɨmba kat mbutnja nyaangɨt ngwuk kat mbupmat yigowun. Tamba wan nyaangɨt tɨndɨ, ndi kat mbutndi. Kwo nyaangɨt ana ndɨ. Jisas Kraist kat nɨna mɨnimba kwuka vɨnɨn. Ndɨ kat vɨga kɨtamba yetɨnɨn. Ndɨ apma vat njɨmbla njɨmbla yineya vak kat mbuka kwilɨnda vak wuka vɨnɨn ndɨ kat. Wan vak mbuka kwilɨnda vak ndɨna nyaeknanamba klanda vatna. Wungi kat tɨga wan vak ngwuk kat mbutɨgowun. Mbutuwa nyaangɨt wutaa ngwutna maawupmba yelavɨka yetɨngweyan kɨta vat yetɨgiyanɨn. Nɨn Godnonala ndɨna nyan Jisas Kraistnonala kɨta vat yetɨlɨganɨn. Mbutɨwa nyaangɨt wutaa ngwutna maawupmba yelavɨka yetɨngweyan nolin ngwandɨga solat sɨweya vat nɨma vat yigiyandɨ.
GODNA VAK APMA VAK MƗNA LƗGANDƗ
Ngwuk kat mbutɨwa nyaangɨt Kraistnanamba klalaa mbupmat yigowun. Wan nyaangɨt kɨngiyan. Godna vak apma vak mɨna lɨgandɨ. Kavle vat ana lɨgandɨ. Kɨta nyan kavle vapmba yetɨga lɨga Godnonala kɨta vat yetɨlɨgowun waa wandeyan woseka waigandɨ. Woseka waga kavle vat yiga yetɨgiyandɨ. God tɨga vla yetɨndeyan Godna yelangɨ nɨmbonala kɨta vat yetɨgiyandɨ. God tɨga vla yetɨndeyan Godna nyan Jisas kwuta njɨvwa dɨna kavle vak yiga yetɨnda vak aywaa sɨlɨmbwigiyandɨ.
Kavle vak yetɨlɨga nyan ana wun. Apma vat mɨna yetɨlɨgowun waa kɨta nyan wandeyan dɨ apma maawut ana yelavɨka lɨgandɨ. Woseka walɨgandɨ. Woseka walɨnda nyaangɨtmba ndɨna maawut kavle vat mɨna yelavɨka lɨgandɨ. Wun kavle vat mɨna yiga yetɨlɨgowun waa kɨta nyan God kat wandeyan ndɨna kavle vak kat God ngwaat sɨga kwunakiyandɨ. Ana kwunakiyowun waa God ana wandɨ. Wan apma vat yigiyandɨ. Kavle vak kat sɨlɨmbwigiyandɨ. 10 Kavle vat ana yiga yetɨlɨgowun waa kɨta nyan wandeyan God woseka walɨga nyana wandeya nyaangɨt vla lɨgandɨ. Wan kavle nyaangɨt waa nyan God waa nyaangɨtmba ana walɨgandɨ. God walɨga nyaangɨt wan wupma walɨnda nyaangɨtna. Ndinyangu aywaa kavle vat mɨna yetɨlɨgandi waa God walɨgandɨ.