APOSEL
1
GOD NDƗNA WAAGAN KWIGIYANDƗ WAA WANDƗ JISAS
1-5 Apma nandinya Tiofilas. Tat mɨn kat nyaangɨt kɨta pɨlɨwutaa kwiwun. Kɨngi nyaangɨtna pɨlɨwukwun. Jisas mbuka kwutaa njɨvwa kwutnjangat ndɨna aposel kat wandɨ. Godna waagan Jisasna maawut ngwandɨndɨ maa Jisas ndɨna mbaapmamba lɨga nɨmba kat wuna njɨvwa agwut wandɨ. Kiyalaa lɨga laatndɨ. Laataa yalɨndɨ, ndɨna mbaapma nɨmba ndɨ kat vɨlɨndi. Laataa yalɨndɨ, ndɨna mbaapma nɨmba ndɨ kat vɨlɨndi. Laataa ndu nyan vla lɨndɨ, vɨlɨndi. Vɨlaa wandi. Ana kiyalaa lɨgandɨ. Kwo lɨgandɨ waa wandi. Ndɨ kat vɨga lɨndi nandinya ndumi vɨli. Wan njɨmbla God ndina lak kwandeya vak kat ndi kat ngambundɨ. Nat njɨmbla kɨta vat ndalɨga kɨgɨnda kɨga lɨga Jisas ndi kat wandɨ. Ngwuk kumba Jerusalemba tɨgiyangwuk. Nat ngepma wana yelɨngweya. Wuna nyaek nyɨnangwupmba lɨga ndɨna waagan ngwuk kat kwindɨ maa ngwutna mbangɨ tavigiyandɨ. God tamba wanda nyaangɨtna. Ngwuk kat tamba wowun wungi nda kat. Jon ngwuk kat ngumba yagundɨ. Jon yagua vak vla God ndɨna waagan kwindɨ, ngwula mbangɨmba tavigiyandɨ waa wandɨ Jisas. Jisas wandɨ maa God ndɨ kat kwutaa nyɨnangwut kalindɨ. Tiofilas kan nyaangɨt tat mɨn kat pɨlɨwukwun, vɨmɨn.
Nat njɨmbla yisolaa lɨndi. Tɨga lɨga ndɨna mbaapma nɨmba Jisas kat wagalandi. Njambwi nyan anda njɨmbla mɨn Isrel nɨna kɨpma kat nɨn nat njambɨ avla vɨga lɨgiyanɨn. E? Mbambala vɨga lɨgiyanɨn? Wandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Vɨngweya njɨmbla kat God mɨna vɨga lɨgiyangwuk. Godna sɨpana. Wan nyaangɨt nɨma nda ana ndɨ. Nɨma nyaangɨt kɨngiyan. Godna waagan ngwutna mbangɨmba tavindɨ maa God ava kwigiyandɨ. nywuk kat. Jerusalem, Judia, sameria, ngepma ngepma yiga yetɨwa vak kat mbuka wunai waa nyaangɨt mbukiyangwuk wandɨ Jisas.
JISAS NYƗNANGWUTNAT WOKENDƗ
Walɨndɨ maa ndɨ kat vɨlɨndi, God wandɨ, nyɨnangwutnat wokendɨ. Nyɨnangwut wokelɨndi mala tɨmbun tɨga pagwundɨ maa ana vɨndi. 10 Jisas wokeya kava vɨlɨndi maa ndu vlɨlɨk yalaa ndinonala lɨmbɨk. Mbɨla waavwi sawun mɨna lɨndɨ, yambɨk. 11 Ndina ngwaymba lɨga ndi kat walɨmbɨt. Ngwut Galilina nɨmba ngwuk, nyɨnangwut manda kat vɨlɨgangwuk. Jisas ngwutnanala lɨga God wandɨ, nyɨnangwut wokendɨ, vɨlɨngwa vla ngɨni ngwuk kat ngaga yaigandɨ waa wambɨt.
JUDASNA NJƗVWA KLA NYAN KAT KWUTNDI
12 Wambɨt maa Jisasna mbaapma nɨmba wan nduwi Oliv walɨnja nduwi kwagalalaa Jerusalemat yindi. Oliv Jerusalem kɨta ngwaymba lɨgambɨt. Sɨvla kai. Wan ava yambɨna sɨvla kɨngiyan. Njɨvwa lapman nandinyamba yinjeyan ndina ngepma vak kai ana wandɨ. 13 Ngepmat wuleiga ngayat wuleindi. Wan ngaymba Pita, Jon, Jems, Endru, Filip, Tomas, batolomyu, Matyu, alfiasna nyan nat Jems, Juda ndina kɨpma avla vɨga lɨgiyandi waa yiga ngambula nyan saimon, Jemsna nyan nat Judas aywaa wan ngaymba yetɨndi. 14 Wundi nɨmba God kat kɨtamba ngambulɨndi kɨta vapmba. Nat taagwa ndinagwinala lɨndi. Jisasna nyɨme Maria ndɨna yakwa ndu wupma lɨndi wan ngaymba.
15 Samat tɨgawan vak yandɨ. Ndumu sɨla kɨta Jisasna mbaapma nɨmba yisolaa lɨndi maa Pita ndina nɨndɨmba laataa wandɨ.
16-20 Jisasna mbaapma nɨmba ngwuk, tak Judas Jisas kat kwupmak ta nɨmba kat ndɨnai la kava yiga sɨmogwindɨ. Tak Judas kɨta vat tɨna nyana. God wandɨ, kɨtamba Godna njɨvwa kwutɨna nyana. Tamba Godna waagan Devitna maawut ngwandɨndɨ maa Devit Sam walɨnja kwundi pɨlɨwutndɨ.
Ndɨna ngay kwo lɨgiyandɨ. Nat nyan ana lɨgiyandɨ.
Ndɨna njɨvwa klalaa nat nyan kwukiyandɨ
waa pɨlɨwutndɨ Devit. Devit pɨlɨwutna vapmba tɨndɨ. Judas ndɨ avla vatnyandɨ ndɨna mbangɨ. Wan njɨmbla avla vasaselilaa ndaiga kɨpmamba viyandɨ maa ndɨna yaap mbɨlɨndɨ. Mbɨlɨndɨ maa ndɨna tɨgɨmbi kɨpmamba yindɨ. Jerusalemba lɨga nɨmba aywaa vɨga lɨndi. Ndina kwundimba wan kɨpmana sɨ Akeldama wandi. Yelogwen nda kɨpma.
21-22 Wungi kat tɨga nɨnonala tɨgiyaa kɨta nyan vɨgiyanɨn. Wan nyan nɨnagwinala lɨga mbukiyandɨ. Njambwi nyan Jisas kiyalaa laatndɨ waa mbukiyandɨ. Jisas kɨpmamba ta njɨmbla nɨnagwinala ta nyan kat vɨgiyanɨn. Jon ngu yagulaa vat va nyan kat vɨgiyanɨn. Jisas nyɨnangwut wokea va nyan kat vɨgiyanɨn waa wandɨ Pita.
23 Pita wandɨ maa vɨlɨlɨk palɨ kat vɨndi. Josep Basabas ndɨna nat sɨ Jastas nat nyan Mataias. 24-25 Mbɨk laataa lɨmbik maa God kat wagalandɨ. Njambwi nyan mɨn ndinyanguna maawut aywaa vɨlɨgamɨn. Mbɨtna kɨta nyan kat vɨgiyamɨn. Judasna njɨvwa kwukiyandɨ. nɨnogwinala kɨta vat aposel tɨgiyandɨ. Judas kavle njɨvwa kwutndangat kavle kavat tamba yindɨ. Anda nyamba kwukiyanɨn waa nɨn kat sɨmaga waa wagalandi God kat. 26 Wagalandi maa Mataias kat ndina ngepma vapmba vɨlaa kwutndi. Kwutndi maa tamba vɨli kiyeli kɨta la nɨmbonala kɨta vat yetɨndɨ.