MATYU
1
JISASNA NGWAK WALANGA TAMBA JISASNA YELANGƗMBA LA NƗMBA
Jisas Kraistna yelangɨmba la nɨmba kɨndɨ kiyandi. Jisasna yelangɨna njambwi nyan Devit. Devitna ngwak tamba la nyan Ebraham. Ebrahamna nyan Aisak. Aisakna nyan Jekop. Jekopna nyan Judo ndɨna yakwa nɨmbonala. Judana nyan Peresogwi Saro. Mbɨla nyimena sɨ Tema. Peresna nyan Hesron. Hesrona nyan Ram. Ramna nyan Aminadap. Aminadapna nyan Nason. Nasona nyan Salmon. Salmona nyan Boas. Boasna nyɨmena sɨ Rehap. Boasna nyan Obet. Obetna nyɨmena sɨ Rut. Obetna nyan Jesi. Jesina nyan Devit. Devitna tamba la nyambwi kinga. Devitna nyan Solomon. Solomona nyɨme tat nat nyan kla lat taagwat. Lɨ kat tat kla la nyan sɨ Yuraia. Solomona nyan Riaboam. Riaboamna nyan Abaisa. Abaisana nyan Esa. Esana nyan Jihosafat. Jihosafatna nyan Joram. Joramna nyan Asaia. Asaiana nyan Jotam. Jotamna nyan Ehas. Ehasna nyan Hesekaia. 10 Hesekaiana nyan Manasa. Manasana nyan Emos. Emosna nyan Josaia. 11 Josaiana nyan Jekonaio ndɨna yakwa nɨmbonala. Josaia ta njɨmbla Juda walɨnja nɨmba kat kandi kwutaa Bebilonat kalindi. 12 Kandi kwutaa kalindi maa Jekonaia nyan njandɨ. Ndɨna nyana sɨ Sialtiel. Sialtielna nyan Serababel. 13 Serababelna nyan Abaiat. Abaiatna nyan Elaiakim. Elaiakimna nyan Eso. 14 Esona nyan Sedok. Sedokna nyan Ekim. Ekimna nyan Elaiat. 15 Elaiatna nyan Eliesa. Eliesana nyan Matan. Matana nyan Jekop. 16 Jokopna nyan Josep. Josep ndɨ Mariana lana. Maria lɨ Jisasna nyimeak. Jisas Juda kat kwunapmak kat Juda kawiga lɨnja nyana. Ndɨ ndina Kraistna.
17 Devitna yelangɨmba la nɨmba ndɨna ngwak walanga taamba vɨli kiyeli aynat mbaapmamba la nɨimba ndi. Taamba vɨli kiyeli aynat wan nyan Ebraham. Isrel kat kandi kwutaa Bebilonat kalinja njɨmbla ta nɨmbana yelangɨ nɨmba ndina ngwak walanga taamba vɨli kiyeli aynat mbaapmamba la nɨmba ndi. Taamba vɨli kiyeli aynat wan nyan Devit. Kraistna yelangɨmba la nɨmba ndɨna ngwak walanga taamba vɨli kiyeli aynat mbaapmamba la nɨmba ndi. Taamba vɨli kiyeli anyat wan nyan kandi kwutaa kalinja njɨmbla ta nyana.
MARIA JISAS KRAIST KAT KWUTA VAT
18 Maria Jisas Kraist kat kwukna vak kɨngiyan. Josep ngangɨtnya mɨna kwutndɨ, kwo yetɨlɨ. Lɨla ngway ana tologa yetɨndɨ. Godna waagqan lɨla yapmba nondanyan kwutnjan ngwandɨndɨ maa nyan tɨlɨ. 19 Josep lɨ kat klandangat kwusɨsɨvanja nyan apma nyan tagula nyana. Nyan tɨla vak kat vɨlaa nat nɨmba kat mbupmak kat kai waa makasɨgɨt yetɨndɨ. Kat kiya waweyan Maria wutaa wup yigiyalɨ waa yelavɨka yetɨndɨ. Wupma yivak kat kai waa yelavɨka yetɨndɨ. 20 Maawupmba yelavɨka yetɨga sɨndu kwandɨ, njambwi nyana ensel sɨmapmba ndɨ kat yaa wandɨ. “Josep mɨn Devɨtna yelangɨ nayan mɨn. Maria kat klavak kat ke kai waga. Lɨla yapmba lɨga nondanyan nat nduna nyan ana ndɨ. Godna waagan kwutnjangwanda nyana tɨga. 21 Nondanyan kwutɨ maa ndɨna sɨ Jisas waigamɨn. Ndɨna mbaapmamba lɨga nɨmba yilɨnja kavle vak kat sɨlɨmbwigiyandɨ. Ngi kat tɨga ndɨna sɨ Jisas waigamɨn” waa wandɨ Ensel.
22-23 God tamba la profet kat wandɨ maa Maria Jisas kat kwuta vak lavu nyingamba pɨlɨwutndi.
Mat mwunya wiya nyan ngɨni nondayan kwukiyalw.
Wan nyana sɨ Emanyuel. Wan sɨna angwa kɨngiyan.
God nɨnogwinala lɨgandɨ,
waa tamba pɨlɨwutndi. Kan vak Maria Jisas kat kwutaa vak tamba profet pɨlɨwukna vak vla tɨndɨ. 24 Josep sɨmak valaa laatndɨ. Sɨmak vɨlaa laataa Maria kat kai walɨnda vak kat kwagalalaa lɨ kat klandɨ. 25 Ana lɨ kat nyway tologa yetɨndɨ. Kwo lɨga nyan tɨga nyan kwutɨ. Kwutɨ maa Josep ndɨna sɨ Jisas waa wandɨ.