2 Kolini
Polo'a Masetonia mai'neno Kolini kumate mai'ne'a Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aite mani avo ka'ne. Yisasi'a ako fali'neapati hetiteno ko'ku'napi haitekeno Polo'a 24'a kafu akeva mai'neno 2 Kolini ke ka'ne.
1
Anumaya Koti'a Akai'a haiya kava huno nakaeya Polo'na hapali male'nike'na Yisasi ke'a ne'afukeno ali'ya'ale hunate'nike'na nakaeya'ae lakanatimo'a Timoti'ae lo'kata'a mani avo kata'a Yisasi ke afitapa lapaipafi male'naya vaya Kolini kumate'ae A'kaiya aupalika'ae mai'naya vaya nelapamu'ae. Anumaya Koti afotimo'ae Yisasi Kalaisi Anumayatimo'ae vaya ali'ana kayone hu ya'ae lapaipa falu lahapaisea ya'ae lapamisa'akeno lapaipamo'a alaku hise.
Anumaya Koti'a Polona ha'ma'nea yafe amuse nehuno afine'ke.
Amuse nehuta Anumaya Koti aki alita asaka huta ne'maune. Anumaya Koti'a Anumayati Yisasi Kalaisi afo'amo'a mai'neanakeno kalaki ai ya'mo aepa'a mai'ne. Mi'ko vaya'mokita laipa kanale lahaisea ya'mo aepa'a mako'ke'ake Anumaya Koti'a mai'neno ani ya hunelate. Lakaeya mi'ko kana nelahaiya ya ne'alunakeno Anumaya Koti'a laipamo'a alaku lahaisea ya nelame. Nelamea yafe lakaeya ani kava huta mako vaya'aite kana ya va'yi nehiseana Anumaya Koti'a lakaeya laha'ne'maeya kava huta vaya apaipa alita falu hupatesune. Falu hupatesuna yafe lakaeya lakufale kana ya fole ne'aiye. Yisasi Kalaisi'a lusi kana ya ali'nea ya huta lakaeya'ae ani kava huta kana nelahaiya ya fole ne'aiya'maki Yisasi Kalaisi'ae lo'kata mai'nona yafe Akaeya lusiya huno laipa alino falu hunelate. Lakaeyate kana ya fole aisiketaena lapa'kaeya lahapa'mata lapaipa alita falu hulapatesuna yafe fole ne'aiye. Lapa'kaeya lapa'ku lapame alino katisea yafe fole ne'aiye. Fole ne'aiya afina Anumaya Koti'a laipa alino falu hunelatesiketa lakaeya lahapa'maesuna yafe laipa alino falu hulate'ne. Kana lahaisea ya lapa'kaeya ali'nakeno Anumaya Koti'a lahapa'mano lapaipa alino falu lahapaisea yafe vase hutapa lo'kiya vaitapa maikae. “Lapa'kaeya lo'kiya vaitapa maikae.” nehuta lusiya huta lame'atiti nehune. Lakaeya'ae lapa'kaeya'ae lo'kata kana lahaisea ya fole aisea afina Anumayamo'a lakaeya laipa alino falu nelahaiya kava huno lapa'kaeya'ae lapaipa alino falu hulapatekaiye hutae nehune.
Nepu nasakitapa Esia koteka kana ya ali'nona ya'mo ke lahapapaikefe hoe. Ani lusi kana ya lakaeyate fole aiketa lakaeya ata akasesuna lo'kiyati o'male'niketa “Ako falikune.” huta afi'none. “Ako falikune.” huta afi'nona'maki lakaeyati kanale huta maisuna lo'kiyati o'male'niketa ani lo'kiyae lame'atiti ohu'nona'maki Anumaya Koti'a fali'naya vaya alino heti ne'apatea ve'kamo lo'kiyae lakaeya lame'atiti hisuna yafe ani kana ya lakaeyate fole ai'ne. 10 Fole ai'neana ani koteka vaya'moki lusi kayo lamakiketa ako falikefe hu'nona'maki Anumaya Koti'a lakufa alino kati'neanakeno mako'ae lakufa alino katiteno henaka'a eteno lakufa alino katike huta lame'atiti nehune. 11 Lame'atiti nehunanaki lapa'kaeya Anumayamoteka ke hutapa afikekeno laya hino. Laya hu'nisike'a mi'ko vaya'moki ani laya hu'nea ya ne'ake'a Anumaya Koti'a mi'ko vaya'moki afike'naya ke afi'nea yafe Anumaya Kotina amuse hutekae.
Polo'a Kolini vaya'aife ake'atike ke hapa'opai'ne.
12 Yisasi ke afi'a apaipafi o'male'naya vaya'ae lapa'kaeya'ae lo'ka'na mai'ne'na Anumaya Koti'a naya hike'na hao'otake kava ohu'na fate akufa ve'ka mai'ne'na Anumaya Koti'a vaya alino kayone hu ya'a nami'nike'na alakepa au'ava kava nehu'na ma mopale yafe apa'kenopafi hale'nea vaya'ai kava nohoe. Ani yafe nakesa afoana naipamo'a “Hao'otake kava nehane.” huno ohu'nea yafe lusi amuse nehoe. 13-14 Meni hapalitapa afitapa alakepa hisaya ke'ake avopi ne'kaova'maki meni mi'ko ne'kaova aepa'ati afitapa alakepa nohaya'maki henaka afitapa alakepa hisaya yafe lame'atiti nehuna'maki Yisasi Kalaisi'a eteno esea afina aepa'ati afitapa alakepa hisayana lakaeya lapa'kaeyafe amuse nehuna kava hutapa lakaeyafe amuse hukae.
15-16 Nakaeya nehoa kavafe nelahapaiye hu'na name'atiti nehu'na nakesa ne'afi'na Masetonia koteka ne'oanake'na lapa'kaeya hokote'na u'na lapa'kete'na Masetonia ute'na ete'na e'na aole kana lapa'kaeya'ae mai'ne'na lapaya hisuketapa lapa'kaeya'ae nakaeya naya hisake'na Yutia koteka ukoe hu'na nakesa afite'na hu'na haya male'noe. 17 Ani ke hute'na o'u'na mai'noa yafe “Polo'a aole akesa ne'afea ve'kae.” hutapa lapa'kesa ne'afife? Nakaeya nakesa ne'afi'na “Ina kava hu'na ali'ya alikoe.” hute'na nakaeya mopale vaya'ai apa'kesa afi'naya kava hu'na “He.” hute'na henaka'a “He'e.” nehufe? He'e ani kava nohoe. 18 Anumaya Koti'a alakepa ve'kakeno “Alaki hukoe.” huno hu'nea ya hukea'maki nakaeya'ae ani kava hu'na kasuke lahapa'nopauvanake'na “He.” nehu'na “He'e.” hu'na nohoe. 19 Anumaya Koti mafa'ne'a Yisasi Kalaisi'a kasuke huno ano lavataka hu ve'ka o'mai'nea yafe “He.” nehuno “He'e.” nehuno nohea ve'kakeno lamake'ake ke nehea ve'ka mai'ne. Sailasi'ae Timoti'ae nakaeya'ae lapa'kaeyapi uta ani Yisasi Kalaisi ke ako lahapapai'none. 20 Lahapapai'nonakeno Anumaya Koti'a “Lapamikoe.” huno lo'kiya vaimale'nea kemo aepa'a Yisasi'a mai'neanakeno ani kele “He” nehuno lapamike. Yisasi'a ani ke hu'nea yafe lakaeya Anumaya Kotife “Lamake nehe.” huta aki alita asaka nehune. 21 Anumaya Koti'a lavaleno lakaeya'ae lapa'kaeya'ae Kalaisi'ae aino kamano lo'kiya vailateteno Akaeya ke huta fole aisuna yafe lakaeya akai'a vaya hapali male'ne. 22 Lakaeya hapali maleteno inake he “Lapa'kaeya nakaeya anaka mai'nae.” huno hiketa hu'nea ke afisuna yafe akai'a Avamu'a laipafi lami'nikeno laipafi mai'nea yafe lakaeya afunana “Henaka'a kanale ya mako'ae lamike.” huta nehune.
Polo'a Kolini kumate makale o'u'nea ya'mo aepa'a hapapai'ne.
23 Nakaeya ke nelapama'kisuketapa lapaipamo'a haviya hu yafe Kolini kumate o'u'noe. Mani nehoa ke Anumaya Koti'a ne'afike'na akaeya aulakale mani ke lamake nehoe. 24 Lapa'kaeya Anumayamofe afitapa lapaipafi male'naya ke atafa hutapa lo'kiya ne'vaiya yafe “Mani ke lapa'kesa afeo.” nehuna'maki kava vaya'kana ke lahapa'nopaunaki amuse hutapa maisaya yafe mani ke nehune.