3
Lamake Yisasi'a eteno ekaiye.
Ne'nahaiya vaya'nimokitapa anile mako avo'ni meni ka'na nelapamoe. A'ke'ainaka kamale'noa avo'ae meni nelapamoa avo'mo'ae lapaipa alino auna nehesiketapa alakepa lapa'kesa afisaya yafe lapa'kesa alino hao hisea yafe avo ka'na nelapamoe. Anumaya Koti apaune vaya'moki henaka va'yi hisea yafe apaune laka hu'naya ke'ae laku lame alino kati'nea Anumayatimo avayafati laumomo male'nea ke fole ai'nea ke akaeya ke ne'afikeno ali'ya'ale hupate'nea vaya'moki lahapapaiketapa afi'naya ke'ae lapa'kesa afitapa hao hisaya yafe avo ka'na nelapamoe.
3-4 Hokote yana lapa'kaeya mani ke afitapa haleo. Mi'ko mopale ya hano hisea kana aupasi nehisike'a mako vaya'moki Yisasi'a esea yafe hu'a haviya hune'ate'a apa'kai'api apa'kufa ake'a hapa'ye hu yatekake a'kame ne'male'a inake hu'a hukae “Yisasi'a ete'na ekauve huno hu'nife? Eteno no'meana hanate mai'ne? Anumaya Koti'a aepa heno mopa alo hu'nea afina lototimoki maime ne'e'a fali'naya akufa avamete meni ani akufa avamete mai'nona'maki mi'ko yana ani avamete'ke mai'none.” hu'a hukae. 5-6 Hukaya'maki hae afina Anumaya Koti'a hu'nea keleti ko'ku'na fole ai'nikeno li'mo folakapati mopa va'yi hu'nikeno li'mo'a ani mopale lusi li heteno mopa ano ati'kaekeno mi'ko ya fanane hu'nea yafe apa'kesa afi'a alakepa hisaya apa'kesa no'afe. No'afea'maki ani Anumaya Koti ke'amo'ke meni hane'nea ko'ku'na'ae mopa'ae “Afa'a mai'ao.” hike'ana mai'na'anakeno atamo leno anasakalisea yafe akeva mai'na'ae. Anumaya Koti'a ala kake hupatesea kanae akeva mai'na'anakeno ani afina Anumaya Koti'a hao'otake kava nehaya vaya kake hupatesike'a akola hani kumapi ata leke leke nehea atafi ukae.
Ne'nahaiya vaya'nimokitapa mani ke lapa'ke o'kanino. Anumayatimo'a ina kava huno akesa ne'afe “Mako'ke afina'mo'a vani tauseni (1000) kafu'kana nehe huno akesa ne'afe. Ani vani tauseni kafumo'a (1000 kafu) mako'ke afina'kana hu'ne.” huno akesa ne'afe. Ani akufa akesa ne'afiketa lakaeya inake huta nehune “Anumayatimo'a vaya'moki nehaya kava huno vase huno lo'kiya vai male'nea ke akesa ne'afino ali'ya no'ale.” huta nehuna'maki akaeya lakaeyafe akesa ne'afino “Mako ve'ka hani yapi ata leke leke nehea atafi o'vise. Mi'ko'amokitapa lapaipa aitapa yahae hisae.” nehuno lapa'keva mai'ne.
Mopa'ae ko'ku'na'ae leno hano huke.
10 Lapa'keva mai'nea'maki Anumayatimo'a ekefena kumaya ve'ka ne'ea kava huno ekaiye. Ani esea afina ko'ku'na'mo'a ala ake aiteno hano hinakeno atamo'a yake'ae mi'ko sanafi'yaka'ae leno hano huteno mi'ko mopale alo humalakeno hane'nea ya'ae mopa'ae atamo'a leno hano huke. 11 Mi'ko yana hano huke hutapa afi'naya yafe lapa'kaeya meni hana au'ava kava hutapa maikae? Ka utetapa hisayateka hao'otake kava ohutapa fate akufa vaya mai'netapa Anumaya Koti au'ava kava'ake a'kame maleo. 12 Anumaya Koti'a kake hulapatesea kanae akeva mai'netapa makale va'yi hisea yafe vayatapimoki apa'kesa alisake'a Anumayamofe afisae. Ani ya va'yi hisea afina ko'ku'na ata leno hano hisikeno yake'ae mi'ko sanafi'yaka'ae leno vali vali hinakeno li'kana huke. 13 Ina kava hukea'maki Anumaya Koti'a ako huno lo'kiya vai male'nea kemo'a inake huno hu'neane “Ko'ku'na'ae mopa'ae leno hano hutesike'na saufa ko'ku'na'ae mopa'ae alo hisuke'a alakepa apaipa apa'kesa'ae vaya'ake ani kumate maikae.” hu'neanaketa ani yafe akeva maisune.
Lakufale yakai'neta Yisasife akeva maisune.
14 Ne'nahaiya vaya'nimokitapa lapa'kaeya “Ani yafe akeva mai'none.” hisutapaena lapayamufa ne'valetapa hao'otake kava ohutapa lapaipamo'a falu lahapaisea ya hutapa mai'nisakeno henaka'a Anumayamo'a eno lapa'kese. 15 Anumayatimo'a laku lame alino katisea yafe vase huno lakeva mai'nea yafe lapa'kesa afifi hutapa maiyo. Anumaya Koti'a nelahaiya lakanatimo Polona akenopafi hale'nea ya ami'nikeno nakaeya avo ka'noa kava huno ani yafe avo kamale'ne. 16 Ani ke Yisasi'a eteno esea yafe Polo'a mi'ko avopi kamale'nea ke ako kano lahapa'nepaiye. Mako avo'afi afita alakepa huta o'afi'nona ke hane'nike'a ke afi'a alakepa ohu'naya vaya'moki'ae kasuke'ake ke ne'afi'a layo laya nehaya vaya'ae ani kamale'nea ke ohu'a ne'atale'a fate ke nehu'a mi'ko Anumaya Koti avopi kamale'naya ke haviya hu'a ai'a yahae nehae. Ani kava nehaya yafe akola hani yapi ata leke leke nehea atafi u'a maikae.
17 Ne'nahaiya vaya'nimokitapa henaka va'yi hisea yafe ako afi'naya yafe maitapa halove heo. Haviku kasuke'ake ke nehu'a ke male male'nea ke ali'a ne'atakaya vaya'moki lapa'kaeya ali'a haviya hulapatesaketapa hetitapa lo'kiya o'vai yafenaki maitapa halove hupateo. 18 Maitapa halove hu'netapa laku lame alino kati'nea ve'ka Yisasi Kalaisife afi'netapa Akaeya vaya alino kayone nehea ya'afi mai'netapa mako'ae ali'netapa Kalaisife lapa'kesa afifi nehutapa afitapa alakepa hutetapa koseo. Anumaya Koti aki alita asaka hisunana ano hale himamu lo'kiya ya'a meni'ae henaka'ae akola akai'afi'ke mi'ko afina haneke haneke huno hanese. Lamake.