3 Yoni
Yoni'a Yisasi'ae lo'kano uneno hu'nea afina ayatala'a hano huteno aiyalekati aole alea anaka Yisasi ke ne'afea anaka'ae makopi ne'maiya ve'kakeno Yisasife ala Yoni avo kamaleteno henaka'a kosufa leteno mai'neno mani aole'ae mako'ae aise avo kamale'ne. Yisasi'a fali'neapati hetino ko'ku'napi haitekeno Yoni'a 60 kafu akeva maiteno 3 Yoni ke kamale'ne.
1
Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aite kava ne'api Yoni'na mai'ne'na mani avo Kaiyasika kakaeyafe lamake nahau nayamopafati ne'nahaiye hu'na avo ne'kaoki afeo. Ne'nahaiya vaya'nimoka kakaeyafe Anumayamoteka ke hu'na afine'koe kaku mafa'nemo'a kanale huno ne'maiya ya hu'ka mi'ko kakufa'ae ali'ya alisana ya'ae kanale hise hu'nae afine'koe. Mako vayatimoki e'a kakaeya Anumaya Koti lamake'ake ke'a a'kame male'ne'ka u'ke'ka nehana kavafe “Alakepa kava huno uneno nehe.” hu'a nahapaike'na afite'na lusiya hu'na amuse'ka nehoe. Amuse'ka nehu'na “Lamake mafa'ne'kamoki alakepa hu'a u'e'a nehae.” hu'a nahapaiya ke ne'afi'na lusi amuse nehu'na ani amuse ya'mo'a mako'ae fate amuse yana apa'kase'ne.
Kaiyasife “Kanale ali'ya ali'nane.” hute'ne.
Ne'nahaiya vaya'nimoka kanale kava nehu'ka no'apa'kana nepu kasa'kamoki Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya kate ne'ake'ka ne'apake'ka hapa'ne'manana kanale kava hu'nane. Mako hapa'ma'nana vaya'moki e'a mono nopi heti'ne'a kakaeya ali'ka kanale hupate'nana kavafe lahapai'nake'na amuse'ka nehuki meni mako'ae Anumaya Koti nehaiya kava nehu'ka ka vali'a visaya ya apameo. 7-8 Yisasi ke hapapaikefe u'naya'maki “Yisasi ke o'afi'naya vayapati moni o'alikune.” hu'a hu'naya yafe lakaeya ani ke hu'naya vaya hapa'maesune hutaena apa'kaeya'ae lo'kata Anumaya Koti lamake'ake ke'a hapa'nepaune.
Tiotalefisi'a hao'otake kava hu'ne.
Nakaeya mako ke ka'na atalokeno mono nopi vaya'aite ako u'nea'maki mako ve'ka Tiotalefisi'a inake hu'ne “Yoni kano lami'nea ke o'afikoanake'na nakaeya ala ve'ka maikoe.” hu'ne. 10 Hu'neanake'na lapa'kaeyate esoa afina ani kava hu'nea kavafe mono vaya'ai apaulakale inake hu'na fole aitekauve. Nakaeyafe “Hao'otake kava nehe.” huno ake'atike ke hunate'nea ke'ake o'male'niki Yisasife afi'a apaipafi male'naya nepu lasatimoki nata vaya ne'akeno huno falu fala hune'apateno no'afi apavaleno o'apate'nea'maki mako vaya'moki hu'a falu fala hune'apate'a no'apifi apavale'a ne'vaya'maki “He'e o'apavaleo.” nehuno ani kava nehaya vaya'aina mono nopati ako hapafaitale'ne.
Temitiliasi'a kanale ali'ya ali'ne.
11 Ne'nahaiya vaya'nimoka Kaiyasika hao'otake kava a'kame o'male'ka kanale kava'ake a'kame malo. Kanale kava huke huke nehea ve'ka Anumaya Koti mafa'ne'a mai'nea'maki hao'otake kava huke huke nehea ve'kamo'a Anumaya Kotina o'ake'ne.
12 Temitiliasife mi'ko vaya'moki “Kanale ve'ka mai'ne.” nehakeno akaeya Anumaya Koti lamake'ake ke'a a'kame ne'malekeno ani lamake'ake kemo'a “Kanale kava nehe.” hike'na nakaeya'ae “Kanale ve'ka mai'ne.” hu'noe. Kaiyasika nakaeyafe lamake'ake ke nehoa ve'ka mai'noa yafe ako afi'nane.
Hano hu ke.
13-14 Nakaeya mako'ae yatala ke kakefe nehoa'maki ani ke avopi o'kakauvanake'na makale u'na ne'kake'na mako'ae kake huku'ae.
15 Kaipa kakesamo'a yuna heno maise. Male mai'naya vaya'kamoki kakaeyafe hu'a falu fala hune'katake'na nakaeya'ae anileka mai'naya vaya'nimokife ani kava hu'na falu fala hune'apatoki apaote apaote apa'ki ne'a'ka hapapaiyo.