Yisasi Kanale Ke
Lu'ku
Ka'nea Ke.
1
Hokoteno aepa he'nea ke.
Ala nena Tiofilasika mi'ko vaya'moki Yisasi'a lakaeya folakapi hu'nea ya ako kamale'nae. Yisasi ke hapa'nepaiya vaya'moki hokoteno aepa he'nea afina ani ya akete'a lahapai'naya yafe ako kamale'nae. 3-4 Mi'ko lahapai'naya ke aepa'a afisana yafe nakaeya kanale'ya hu'na kahapaikoe hu'na ani Yisasi'a hu'nea yafe a'ke'ainaka afi'na alakepa hu'na afi'noa yafe alakepa hu'na ka'na kamikoe nehoe.
Yonina alitesea ke.
Inaki Yutia koteka ala kava kanomo aki'a Heloti'a kava ya alino mai'nea kanafi mako kanomo aki'a Se'kalaiya'a mono nopi kava kano mai'neno mono nopi kava yakai anaka'aipi Apaisa anakapati mai'nikeno a'amo'a Eloni anakapati fole ai'ne. Ani a'mo aki'a Elisapeti'ae. Ani alavela'mokani Anumaya Koti aulakale kanale hu'ana mai'ne'ana mi'ko mono ke afi'ana a'kame nehu'ana alakepa kava neha'a alavelane. Elisapeti'a nahamo a mai'nea yafe mafa'ne'ani o'mai alavela kosufa anau ane'kano le'na'ae.
8-9 Apaisa anaka ali'ya ne'alea kanafi Se'kalaiya'a Anumaya Koti aulakale ali'ya ne'ali'ke'a mono nopi kava ne'yakaiya vaya'moki Se'kalaiyafe “Kakaeyae.” hu'a hakeno Se'kalaiya'a Anumaya Koti mono nopi he'e hu'nea nopi haino mana'ake ya hane'nea yate ata ano kaekeno Anumaya Kotina sala mana ami'ne.
10 Sala mana Anumaya Kotina ne'amike'a kumateka mai'naya vaya'moki Anumaya Kotiteka afine'kae. 11 Afine'kakeno Se'kalaiya'a he'e hu'naya nopi mai'nikeno Anumayamo ko'ku'napi kayo kayo kano'a akaeyate fole aino mana'ake ata kamale'nea hita aepale lamaka aupalika hetino mai'nikeno ake'ne. 12 Se'kalaiya'a ani kano aketeno halekeno maiteno koli hu'ne. 13 Koli hu'neanaki ani kanomo'a akaeyafe inake nehe “Se'kalaiyaka koli ohu'ka Anumaya Kotife afike'nana yana Anumaya Koti'a ako afi'neanakeno a'kamo'a Elisapeti'a ve mafa'ne alitesike'ka aki'a Yoni'ae hu'ka malekane. 14 Alitesea afina kakaeya lusi amuse nehisanake'a mi'ko vaya'moki'ae ani mafa'ne fole aisea yafe amuse hukae. 15 Ani mafa'ne Anumaya Koti aulakale ala aki hanesea kano mai'neno atu li o'nekaiye. Alitesea afina aepa heno Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a aipafina havaitekaiye. 16 Havaite'nisike'a mi'ko Isaleli aupalika vaya'moki akaeya ke afite'a apaipa ai'a yahae hute'a apa'kai'api Anumaya Koti'apimo ke afikae.
17 Anumayamo esea kate hokoteno eno Ilaiya'a Fate Akufa Avamu ami'nea lo'kiya'ae alike'a afo'apimoki akaeya ke afite'a apaipa ai'a yahae nehu'a mafa'ne'ape apa'kesa afikae. Ke no'afisaya vaya'moki akaeya ke afite'a apaipa ai'a yahae hu'a alakepa apaipa apa'kesa'ae vaya'moki hu'naya apa'kenopa hale'nea ke afikae. Ani kava hu'nisakeno vaya'moki Anumaya esea yafe apa'ku'a ali'a avatati hu'a maikae.”
18 Nehikeno Se'kalaiya'a inake he “Lamake nehapi kake'atike nehane hana'ya hu'na afisoe? La'akaeya ako kosufa anau ane'kano ako le'no'anake'na hana'ya hu'na ani ke afisoe?” nehe. 19 Nehikeno ko'ku'napi kayo kayo kanomo'a inake he “Nakaeya Kepalieli'na Anumaya Koti aulakale heti'na mai'nokeno Anumaya Koti'a ani kanale ke kahapaisoa yafe hunateke'na e'noe. 20 Afeo nakaeya kemo'a fole aino alaka'a alitesikeno lamake hisea ke'ni'a o'afi'nana yafe meni liko'ke'kamo'a a'kanisike'ka ke mako'ae o'aikananake'ka hoa kemo'a kanale huno fole aino lamake hisea afina liko'ke'kamo'a hakalo hisike'ka kake aikane.” nehe.
21 Nehike'a kumateka mai'naya vaya'moki Se'kalaiyafe akeva maike maikete'a yatala kanale Anumaya Koti fate akufa nopi mai'nea yafe “Na'ya hikeno makale'a no'me.” hu'a apa'kesa afi'a mai'nae. 22 Mai'nakeno ani nopati hatilaveana ake o'ai'ne. Ake o'ai'nea yafe vaya'moki ina akufa apa'kesa afi'nae “Nopaka mai'neno fate akufa ya aketeno eline'ne.” hu'a apa'kesa ne'afikeno Se'kalaiya'a ayateti avame'name nehuno apaveli'neanaki avayamo'a lu'ki'nikeno ake o'ai'ne. 23 Avayamo'a lu'ki'nikeno ali'ya'a hano hea afina no'aleka u'ne.
24-25 Utekeno henaka'a a'amo'a Elisapeti'a aipa'ae mai'nea yafe naya mako kaya'a i'ka fala'kino mai'neno inake he “Anumayamo'a kanale ya hunate'ne. Hunate'nea yafe vaya'nimoki apaulakale nakaeya navuya hu'noa yana ako aketeno alino atale'ne.” nehe.
Yisasina alitesea ke.
26 Elisapeti'a aipa'ae mai'nea i'kana naya mako kaya hano huteno naya mako kayati mako'ke alea i'ka mai'nikeno Anumaya Koti'a mako ko'ku'napi kayo kayo ve'ka hute'ne. Ani ve'kamo aki'a Kepalieli'a mako Kalili aupalika hane'nea kumate Nasaleti hute'ne. 27 Ani ko'ku'napi kayo kayo ve'ka Anumaya Koti'a mako ve ohau a'mafa'nele hute'ne. Ani a'mafa'nemo aki'a Malia'ae. Yosefe akile hakemale'naya a'mafa'ne. Yosefe akinakomo'a Teviti'ae.
28 Kepalieli'a Maliate eno inake nehe “Mai'nape? Anumaya Koti'a kakaeyafe amuse nehea a'mafa'nemoka Anumaya Koti'a kakaeya'ae mai'ne.” nehe. 29 Nehikeno ani hu'nea ke Malia'a lusi amo'yo ne'aino ma akesa afi'ne “Ani ke na'yane ke eno naha'nepaiye.” 30 Nehikeno ko'ku'napi kayo kayo ve'kamo'a akaeyafe inake nehe “Maliaka koli oho Anumaya Koti'a kakaeyafe afino kanale hukate'ne. 31 Afino kanale hukate'neanaki afeo kakaeya kaipa'ae maite'ka ve mafa'ne alitete'ka aki'a Yisasi'ae hu'ka malo.
32-33 Ani mafa'ne aki hanesea kano mai'nisike'a vaya'yakamoki ‘Hanale mai'nea Anumaya Koti mafa'ne mai'ne.’ hu'a hukae. Hisakeno akinakomo'a Teviti kava yakai'nea lo'kiya'a Anumaya Koti'a amitesikeno Ye'kopu nofi vaya'aite akola kava yakaino mai'neno kava yakaisea afinana haneke haneke huno hanesikeno hano ohuke.” nehe.
34 Nehikeno Malia'a ko'ku'napi kayo kayo ve'kae inake nehe “Hana'ya hu'na ani kava hukoe? Nakaeya vele o'mai'noa a'mafa'ne mai'noe.” nehe. 35 Nehikeno ani ko'ku'napi kayo kayo ve'kamo'a inake he “Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a kakaeya'ae mai'nisikeno hanale mai'nea Anumaya Koti lo'kiya'amo'a katali kaesike'ka kaipa'ae maite'ka mafa'ne alitekane. Alitesanana vaya'yakamoki ani mafa'nena ‘Kanale fate akufa mafa'ne mai'ne.’ nehu'a ‘Anumaya Koti mafa'ne'a mai'ne.’ hu'a hukae. 36 Afeo. Nekafo'kamo ane'kano Elisapeti'a ako ane'kano le'nea'maki meni aipafina ve mafa'ne mai'neanakeno alitekaiye. A'ke'ainaka ‘Elisapeti'a mafa'ne ali o'atekaiye.’ hu'a hu'naya'maki meni aipa'ae mai'nikeno naya mako kaya hano huteno naya mako kayati mako'ke alea i'ka (6 i'ka) ako akase'ne. 37 Ina kava hu'neanakeno Anumaya Koti'a alo ohisea akufa yana alaki o'male'neanakeno mi'ko yana afa'ake alo huke.” nehe.
38 Inake nehuno Malia'a ani kayo kayo ve'kaena inake huno hapai'ne “Afeo. Nakaeya Anumayamo ali'ya a'mafa'ne'a mai'noanakeno kakaeya nahapaina kavana eno hiseane.” nehikeno anileti ko'ku'napi kayo kayo ve'ka ako ataleno u'ne.
Malia'a Elisapetina uno ake'ne.
39 Ani afina Malia'a hetino makale mako avimate kumate u'ne. Ani kumana Yutiane nehaya koteka hane'nikeno u'ne. 40 Vea'ya'mo'a Se'kalaiya nopi haino Elisapetina huno falu fala hune'ate.
41-42 Falu fala hutea ke Elisapeti'a ne'afikeno aipafi mai'nea mafa'nemo'a kanake kanake nehikeno Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a Elisapeti aipafina havaite'ne. Havaitekeno ala kekefafati inake he “Kakaeya mi'ko a'ne apa'kase'nananakeno Anumaya Koti'a kanale amuse ya kami'nike'ka ali'nane. Ina kakaeya kaipafi mai'nea mafa'nemo'aeti akaeya kanale amuse ya ali'nea mafa'ne mai'ne. 43 Nakaeya afa a'mo'na hana kava hu'noke'ka kakaeya Anumaya'nimo ita'amoka nakaeyateka ne'ane. 44 Afeo. Kakaeya hu'ka falu fala hunatana ke ne'afukeno naipafi mai'nea mafa'nemo'a amuse nehuno kanake kanake nehe. 45 Amuse huno kanake kanake neheanaki kakaeya Maliaka ko'ku'napi kayo kayo ve'kamo'a kahapaiya kemo'a ‘Ako kanale huno fole aike.’ hu'ka kaipafi malana yafe Anumaya Koti'a amuse hisana yana ako kami'ne.” huno Elisapeti'a hapai'ne.
Malia'a yakame hake'nea ke.
46-47 Ha'nepaikeno Malia'a inake nehe
“Naipamo'a Anumayamo aki alino asaka nehe. Nehikeno naku mafa'nemo'a naku name alino kati'nea Anumaya Kotife lusi amuse nehe. 48 Amuse nehike'na nakaeya ali'ya a'mafa'ne'a afa a'mafa'ne mai'noa'maki akai'a hautaki nate'neanake'na ani mafa'ne afa'a alitesuke'a meni mai'naya vayanaki henaka fole ai'a maisaya vayanaki nakaeyafe ‘Anumaya Koti'a kanale amuse ya ami'nea a'mafa'ne.’ hu'a hukae.
49 Ala lo'kiya'a hane'nea ve'kamo'a nakaeyate kanale kava hunate'ne. Ani ve'ka fate akufa ve'ka honi'ya ya'a o'male ve'ka mai'ne. 50 Akaeyafe apa'kesa afi'a ‘Alatimokae.’ nehaya vaya'moki'ae alipateme alipateme visaya mafa'ne'yakamoki'ae kalaki aipate'nea ya'amo'a alaki haneme haneme uke. 51 Ukea'maki aya'afatina lo'kiya ali'ya ne'alino apaipafi ne'afi'a ‘Lakaeya ala vaya mai'none.’ nehu'a apa'kufa ali'a haiya vayana hapafaitaleke'a atale'a u'e'a hu'nae.
52 Lo'kiya kava vayana apavaleno mopafi ne'apateno apa'ki o'male vayana apa'ki alino asaka nehe. 53 Kanale yafe apa'ka nelea vayana kanale ya apamino apamu nehea'maki nesu afeno ya male'naya vayana hapafaitaleke'a afa'a ne'vae. 54-55 A'ke'ainaka lakinakomokife hapapai'nea ke Epalahamu'ae akai'a nofi vaya'ae henaka'a fole aisaya vaya'aife ‘Alaki kalaki aipatekauve.’ hu'ne. Ani hu'nea kemo'a meni akesa ha'kalo hikeno Isaleli koteka ali'ya vaya'a hapa'ma'ne.” Malia'a hu'ne.
56 Malia'a Elisapeti'ae lo'kano aole'ae mako'ae i'ka maiteno henaka'a eteno no'aleka u'ne.
Yonina alite'nea ke.
57 Elisapeti'a mafa'ne alite kana'a fole aikeno ve mafa'ne alite'ne. 58 Aliteteke'a akai'a kumate vaya'ae akai'a nofi vaya'ae Anumaya Koti'a kalaki aipate'nea yafe afite'a lusi amuse hu'nae.
59-60 Amuse hute'a mako sota maite'a ani ve mafa'nemo akoyamo ano'a hataka hisea ya akekefe e'naya vaya'moki afo'amo hamo'amo'ae nehu'a aki'a Se'kalaiya'ae hu'a malekefe nehaya'maki ita'amo'a “He'e aki'a Yoni'ae huta malekaune.” nehe. 61 Nehike'a vaya'yakamoki inake hu'a nehae “Na'ya hike'ka ani aki ne'malane? Lakaeya nofi vaya'mokitafina ani akufa aki o'male'ne.” hu'a nehae.
62 Afo'amo liko'ke'amo'a a'kanile'nikeno ake no'aiya yafe avame'name nehu'a “Na aki malekane.” hu'a afine'kae. 63 Afine'kakeno avame'name nehuno “Avo kaesoa ya nameo.” hike'a amikeno “Aki'a Yoni'ae.” huno ka'ne. Ka'nike'a “Vaya'moki nohaya kava nehe.” hute'a apamo'yo ne'aiye. 64 Ani aki kamaletekeno makale'a Se'kalaiya liko'ke'amo'a hakalo hikeno avenafu'namo'a yatala hikeno ake ne'aino Anumaya Koti aki alino asaka nehe. 65 Ina kava hea yafe ani kumate vaya'moki lusi apamo'yo aike'a ani yafe ke hu'a imafi mafi hakeno ani kemo'a mi'ko Yutia avimateka hane'nea kuma'yakale uneno hike'a afi'nae. 66 Afi'naya vaya'moki afi'a apaipafi malete'a inake hu'a nehae “Anumayamo'a aya hukefe akaeya'ae mai'nea yafe henaka'a mani mafa'ne hana kava hisea mafa'ne maike?” hu'a nehae.
Se'kalaiya'a yakame hake'nea ke.
67-68 Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a Se'kalaiya aipafi eno havaitekeno afo'amo'a Se'kalaiya'a aune ke laka nehuno inake he
“Lakaeya Isaleli vaya'ai Anumaya Koti aki alita asaka hiketao. Akai'a ve a'ne'a eno laha'mano lakaeya lakufa alino kati'nea yafe aki alita asaka hisune. 69 Anumaya Koti ali'ya ve'ka Teviti nofi anakapati mako lo'kiya ve'ka lakufa alino katiseafe alino hetite'ne. 70 Ani ke Anumaya Koti'a a'ke'ainaka fate akufa apaune vaya'moki apavayale maleke'a hu'a fole ai'nae. 71 Inake hu'a hu'nae ‘Kame vayatimoki latafa hu'a mai'naya apayapatina eteno nelavaleno apaipa kafa laha'naya vaya'moki latafa hu'a mai'naya apayapatina eteno lavaleno lakufa alino katike.’ 72 Anumaya Koti'a a'ke'ainaka lakinakomokitena kalaki aipateteno kanale'ya huno apaya hu'nea kava hukeanakeno a'ke'ainaka ‘Lapamikoe.’ huteno huno lo'kiya vaimale'nea kemo'a afa'a ake o'kanino akesale mai'ne.
73 Ani lo'kiya ke lakinakomo Epalahamufe ‘Ani kamikoe hoa yana lamake nehoanake'na kamikoe.’ huno lo'kiya ke hapai'ne. A'ke'ainaka hu'nea ya'mo ali'ya'a meni lakaeyate alikefe akesa ne'afe. 74-75 Ani lo'kiya kemo'a inake hu'neane ‘Nakaeya kame vayatapimoki apayapati lapavale'na lapa'kufa ali'na katitesuketapa lapa'kaeya koli ohutapa nakaeya ali'yate maikae. Mi'ko afina lapa'kaeya ma mopale maisayana nakaeya naulakale nakaeya ali'ya'ni'ale hao'otake kavatapi o'maleno alakepa kava'afati'ke atafa hulikae.’ hu'neane.
76 Hu'nea'maki kakaeya Yonika mafa'ne'nimoka henaka'a kakaeyafe ‘Ko'ku'napi mai'nea Anumaya Koti aune ve'kae.’ hu'a hukae. Kakaeya Anumayamo visea katena u'ka hokote'ne'ka visea ka ali'ka hakalo nehu'ka ali'ka alakepa hutekane. 77-78 Lakaeya Anumaya Koti'a lusiya huno kalaki ailatea yafe akaeya ve a'ne hao'otake ya'ape lapahaove lapatove nehuno aipa yuna yapati alino atalene'apateno apa'ku apame alino katisea yafe kakaeya ali'ka apaya hisanake'a apa'kaeya ne'afeo. Hale ya'a ko'ku'napakati atalesikeno lakaeyate elino ekaiye. 79 Eno hani yapi mai'neta falikefe nehuna vaya ano halelate'neno laiya alino kate kate hulatesiketa kanale kava huta laipamo'a falu lahaisea kate visuna yafe ekaiye.” nehe.
80 Henaka'a ani mafa'ne kosino ala nehikeno aku mafa'ne'amo'ae lo'kiya vai'ne. Vaya o'mai kopaka maime uneno neheateti Isaleli vaya'moki apaulakale eno va'yi hukefe ani kopakati eno fole aike'a ake'nae.