1 Tesalonai'ka
Polo'a Kolini kumate mai'neno Tesalonai'ka kumate mai'ne'a Yisasina apa'ku'a ami'naya vaya'aiteka mani hokote avo kano apami'ne. Yisasi'a faliteno hetino ko'ku'napi hai'nikeno Polo'a 19 kafu akeva maiteno 1 Tesalonai'ka ke kamale'ne.
1
Polo'naki Sailasi'aki Timoti'aki huta lakaeya mani avo kata Tesalonai'ka kumate mai'netapa Yisasi ke afitapa lapaipafi male'naya vaya'mokitapa Anumaya Koti Afotimo'ae Yisasi Kalaisi Anumayatimo'ae lo'katapa ne'maiya vaya'mokitapale mani avo kata nelapamune. Anumaya Koti Afotimo'ae Anumayati Yisasi Kalaisi'ae vaya ali'ana kayone hu ya'ae lapaipa falu hu ya'ae lapamisa'ae.
Tesalonaika vayamoki Yisasina apaipa amia alaki hutea alakepa kava hua mainae.
Lakaeya mi'ko afina Anumaya Kotiteka ke huta lapa'kaeyafe afita amuse huta mi'ko'amokitapa lapa'ki ata makoteka makoteka nehuta Anumayamofe ke huta afine'kone. Lapa'kaeya Yisasife afitapa lapaipafi male'naya yafe kanale au'ava ya alitapa fole ne'aitapa vayatapimokife lahapau lapayamopafati nelahapaiketapa apaya nehutapa lo'kiya ali'ya ne'alitapa lo'kiya vaitapa Anumayati Yisasi Kalaisi esea kana'ae akeva hutapa ne'maiya ya'aefe lakesa afita Anumaya Koti Afotimofe ke huta amuse nehune. Anumaya Koti'a hau ayamopafati nehaiya nepu nasakitapa lakaeya ako afi'none Anumaya Koti'a akaeya vaya'a maisaya yafe ako le'kanapai male'ne. Lakaeya Yisasi kanale ke alita “Lamake'ake ke hane'ne.” huta aliteta lahapa'nepaunana ani kemo'a lapa'kaeyate afa kekana ohu'nea'maki Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a lo'kiya'aleti hayo'ae kafefa'ae lusiya huno ani ke lapaipafi malesaya lapaipa lapa'kesa lapami'ne. Ani yafe lapa'kaeya'ae mai'neta lahapa'maesa yafe alakepa au'ava kava nehuna ya ako lake'nae. Laketetapa lakaeya hu'nona au'ava kava a'kame ne'maletapa Anumayamo au'ava'ae a'kame maletetapa Anumaya Koti ke afitapa lapa'ku'afi male'nakeno ala kana ya'mo'a lapa'kaeyate va'yi hu'nea'maki Anumaya Koti Fate Akufa Avamu'amo'a lapaipafi amuse ya lapami'neane. Lapamiteketapa lapa'kaeya amuse nehutapa Masetonia'ae A'kaiya'ae mai'ne'a Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya mi'ko kanale au'ava kava hisaya ya hutapa apaveli'nae. Lapa'kaeya Anumayamo ke'a hutapa imafi mafi hakeno ufe ne'aya kava huno ako alu'ale u'ne. Ani kemo'a Masetonia'ae A'kaiya kotala'ale'ke o'u'nea'maki mi'ko aupalika lapa'kaeya Anumaya Kotiteka lapa'ku'a ami'naya ke vaya'moki ako afi'naya yafe lakaeya lapa'kae yafe “Ina kava hu'nae.” huta hisuna ke o'male'ne. O'male'neanake'a apa'kai'apike a'ke'ainaka lakaeya lapa'kaeyate u'nona avake nehu'a inake hu'a nehae “Lapa'kaeya va'yi hu'nayanake'a ako kanale lapavale'a falu fala hulapate'nae. Ani vaya'moki fali vaya'aife ‘Anumayati mai'nae.’ hu'a apa'kisana nefaiya kava ako ne'atale'a apaipa ai'a yahae hu'a Anumaya Kotiteka ne'u'a akola maike maike hisaya apavamu apamisea Anumaya Koti ali'ya vaya mai'nae. 10 Mai'ne'a akai'a mafa'ne ko'ku'napakati eteno esea yafe apame atiti nehu'a akeva mai'nae.” hu'a nehae. Ani Yisasi'a fali'nikeno Anumaya Koti'a fali'neapati alino hetite'neanakeno henaka'a Anumaya Koti'a lakaeya hai vailatesea yapati Yisasi'a laku lame alino katike.