1 Korin
Korin äbot täŋpani täŋo nadäk ätu yäpä siwoŋtakta Poltä manbiŋam ŋo kudän täŋkuk
1
Näk Pol, Anutu täŋo nadäk tawaŋ terak Kristo Jesu täŋo aposoro itat. Täŋpäkaŋ notninpak Sostenes-kät nektä man ŋo kudän täŋpäŋ Anutu täŋo äbot täŋpani ämawebe Korin yotpärare-ken itkaŋ inta peda äretak. * 1Ko 6:11; Apos 9:14Inä Jesu Kristotä Anutu iŋamiken yäpän-siwoŋ tawäpäŋ tepmaŋpani. Jesu Kristo uwä in ba nintäŋo Ekäni, ba ämawebe komeni komeni Ekäninin Jesu Kristo iniŋoret täkaŋ unitäŋo Ekäni kubä ugän. Nin kudup Anututä kudupi ämawebeniye ude itta yäŋpäbä nipmaŋpani. * Rom 1:7Eruk Anutu Nanin-kät Ekäni Jesu Kristoken nanik orakorak ba bänep pidämtä intä terak äroton.
Poltä Anutu bänep täga man iwetkuk
Kristo Jesu terak Anututä bänep iron taŋi täŋ tamiŋkuko unita inta yäŋpäŋ kadäni kadäni Anutu bänep täga man iwet täyat. Bänep täga man iwet täyat uwä ŋodeta; Kristo terak iron taŋi täŋ tamani. Kristo uterak Anututä imaka säkgämän säkgämän inken pewän tokŋeŋ parirän u gänaŋ it täkaŋ. U täŋkentäŋ tamiŋirän mani bureni nadäwä tärewäpäŋ mejintä u yäŋahäk täkaŋ. Bureni! Kristo täŋo man in täwetkumäŋo u bänepjin-ken jäwäri äpmoŋkuk. * Luk 17:30; 2Te 1:7; Tai 2:13Unita apiŋo Ekäninin Jesu Kristotä äneŋi äbäkta dapun käroŋ täŋ itkaŋ-ken Munapik-ken nanik iron kubäta nämo wäyäkŋek täkaŋ. * Plp 1:6; 1Te 3:13, 5:23Täŋpäkaŋ Kristo unitä täŋ-kehäromtaŋ tamiŋirän nämo kwitaŋpäŋ it yäpmäŋ äroŋirä Ekäni Jesu Kristo täŋo kadäni pähap api ahäŋ tamek. Ude täŋ-kehäromtaŋ tamiŋirän kadäni pähap uken momijin nämotä api itneŋ. * 1Jo 1:3; 1Ko 10:13; 1Te 5:24Täŋpäkaŋ Anutu u man kubä-yäŋ kubä-yäŋ nämo täk täyak. Nämo, u nanaki Ekäninin Jesu Kristo ukät bänep kubägän itta yäŋpäbä nipmaŋkuko uwä imaka täŋ tamikta yäŋkuko u pära nämo, burenigän api täŋ tamek.
Äbot täŋpani bämopi-ken duŋ-wewek ahäŋkuk
10 * Plp 2:2Eruk notnaye, Ekäninin Jesu Kristo wäpi terak man kehäromi ŋode täwetat; In yäŋawät-awät nämo täneŋ. Nämo, duŋ-wewek man peŋpäŋ nadäk-gärip kubägän peŋpäŋ äbot kubägän ude kaŋ irut. 11 Notnaye, äma ätu notjinpak Kloe unitä äbotken naniktä äbä ŋode näwetkuŋ; In bämopjin-ken yäŋawät-awät terak man mebäri mebäri ŋode yäk täkaŋ; 12 * 1Ko 3:4; Apos 18:24-28; Jon 1:42In ätutä Ninä Pol iwat täkamäŋ yäŋ yäk täkaŋ. Yäŋirä ätutä Nin Apolos iwat täkamäŋ yäŋ yäk täkaŋ. Täŋ, ätutä Nin Pita iwat täkamäŋ yäŋ yäk täkaŋ. Täŋ, ätutäwä ŋode yäk täkaŋ; Ude nämo, nin uwä Kristo iwat täkamäŋ yäŋ yäk täkaŋ. 13 Wa! Ude täk täkaŋ uwä Kristo kwäk duk täkaŋ bumik! Jide? Pol näkä inta yäŋpäŋ päya kwakäp terak äroŋkut? Ba näk näwaräntäkta ume yäpuŋ?
14 * Apos 18:8; Rom 16:23Nämoinik, näk in mäyap nämo ärut tamiŋkuro unita Anututa bänep täga nadäŋ imitat. Näk Krispus kenta Gaius ugänpäŋ ume ärut yämiŋkut. 15 Unita kubätä Näk Pol iwaräntäkta ume yäput yäŋ yänaŋi nämo. 16 * 1Ko 16:15E, Stefanas äboriye imaka ume ärut yämiŋkut. Täŋkaŋ äma ätu ume ärut yämiŋkut ba nämo ärut yämiŋkuro u nämo nadätat. 17 * Mat 28:19; Jon 4:2Bureni täwetat, Kristotä ume ärutärut piä täkta nämo nepmaŋpän äbut. U iniken Manbiŋam Täga yäŋahäkta naniŋ kireŋkuk. Täŋpäkaŋ mani biŋam yäŋahäk täyat uwä kome täŋo nadäk-nadäk terak nämo yäŋahäk täyat. Nämo, ude täŋira Kristotä päya kwakäp terak kumbuko unitäŋo kehäromi imaka jopi kubä täŋpekta.
Anutu täŋo kehäromi u Kristo
18 * 2Ko 4:3; Rom 1:16Täŋpäkaŋ ämawebe paot-paotta biŋam täŋpanitä päya kwakäp täŋo manbiŋamta nadäŋirä guŋ täŋo man ude täk täyak. Täŋ, ämawebe waki keri-ken nanik nimagurani ninä manbiŋam u nadäŋitna Anutu täŋo kehäromi, ämawebe yäpätägakta, ude täk täyak. 19 Unita Anutu täŋo man ŋode kudän täwani;
 
Näk äma nadäk-nadäk ikek yäŋ yäwerani unitäŋo nadäk-nadäki api pewa paotneŋ.
Nadäk-nadäki pewa paorirä guŋ ude api itneŋ yäk. Ais 29:14
 
20 * Ais 19:12; Ais 33:18; Ais 44:25; Jop 12:17Eruk u kawut! Äma nadäk-nadäki ärowani nikek unita jide yänayäŋ? Ba äma man kudän äpmoŋpani daniŋpäŋ nadäk täŋpanita jide? Ba äma kome ŋonitäŋo man yäkta meni pidämi unita jide yänayäŋ? Ude nämo! Anututä kome ŋonitäŋo nadäk-nadäk ärowani täŋpewän guŋ täŋo nadäk-nadäk ude äworeŋkuk.
21 * Mat 11:25Uwä ŋode; Anututä iniken nadäk iwatpäŋ kädet itpipiŋpewän ämawebetä iniken nadäk-nadäk terak Anutu täŋo mebäri täga nämo nadäwä tumneŋ. Unita Anututä kädet kubä pewän ahäŋkuko u ŋode; Ämawebe, guŋ täŋo man nintä yäŋahäwani u nadäŋpäŋ Jesuta nadäkinik täk täkaŋ uwä Anututä ämawebe u inita biŋam yämagut täyak. 22 * Mat 12:38; Apos 17:28,32Bureni, Juda ämatä kudän kudupi kakta wari yäk täkaŋ, ba Grik ämatä kome täŋo nadäk-nadäk ärowani unita nadäkinik täk täkaŋ. 23 * Rom 9:32; 1Ko 2:14Upäŋkaŋ ninä man ŋode yäŋahäk täkamäŋ; Kristo u päya kwakäp terak kumbuk! Täŋpäkaŋ Juda ämatä man u nadäŋirä nadänaŋi nämo ude täk täyak. Ba Grik ämatä man u nadäŋirä guŋ täŋo man ude täk täyak. 24 * Kol 2:3Upäŋkaŋ ämawebe Anututä inita biŋam iwoyäwani, Juda äbotken nanik ba Grik äbotken nanik imaka, Kristo täŋo biŋam u nadäŋitna Anutu täŋo kehäromi ba nadäk-nadäk kädet bureni ude täk täyak. 25 * 2Ko 13:4Bureni-inik, Anutu täŋo man ämatä u nadäŋirä guŋ täŋo man täk täyak uwä kome täŋo nadäk-nadäk irepmit morek täyak. Täŋkaŋ Anutu täŋo täktäki, ämatä u kaŋpäŋ nadäŋirä kwini ba jopi ude täk täyak uwä äma täŋo kehäromi irepmit morek täyak.
26 * Mat 11:25; Jon 7:48; Jem 2:1-5Eruk notnaye, in jidewanitä irirä Anututä yäŋpäbä tepmaŋpän inita biŋam täŋkuŋ? Komen äma iŋamiken inken nanik mäyaptä äma nadäwani ude nämo itkuŋ. Ba inken nanik mäyaptä äma ekäni ude nämo itkuŋ. Ba inken nanik mäyaptä udegän, äma wäpi biŋam ikek täŋo iroŋiniye nämo itkuŋ. 27 Wäpjin biŋam ikek nämo upäŋkaŋ komen ämatä mäyäk tawut yäŋpäŋ Anututä ämawebe nadäk-nadäki guŋ täŋo bumik upäŋ inita iwoyäŋkuk. Ba komen äma inita nadäŋirä kehäromi nikek täŋpani unitä mäyäk nadäkta, ämawebe kwini yäŋ yäwerani upäŋ inita yäpuk. 28 Uwä ämawebe wäpi biŋam ikek nämo, upäŋ yämagutkuk, ba ämawebe äma nadäkinik nämo täŋpanitä unita nadäwä äpani-inik, jiraŋ ude täk täkaŋ upäŋ yäpuk. Ude täŋkaŋ imaka komen ämatä nadäwä ärowani täk täkaŋ u awähutkuk. 29 * Rom 3:27; Efe 2:9Ude täŋkuko uwä äma kubätä Anutu iŋamiken iniken wäpi yäpmäŋ akukta käderi täŋpipiŋkuk. 30 * Jer 23:5-6; Jon 17:19; 2Ko 5:21Unita ket ŋode nadäwut! Anututä ini Jesu Kristo dubini-ken tepmaŋkuk. Täŋpäkaŋ Anututä yäŋpewän Kristo uwä nintäŋo kome yäpmäŋirän Anututä nibäŋpäŋ Jesu Kristo unitäŋo nadäk-nadäki tägagämän ba täktäki siwoŋi kak täyak. Täŋpäkaŋ, Kristotä momi täŋo kehäromi yäpmäŋ äpuko unita apiŋo momitä nämo nimagurirän kudupi it täkamäŋ.
31 * Jer 9:24; 2Ko 10:17Eruk, ude unita Anutu täŋo man ŋode kudän täwani unitä kaŋ kehärom tawän;
 
Äma kubätä imaka kubäta biŋam pähap yäwa yäŋpäŋä Anutu-tagän biŋam kaŋ yäwän. Jer 9:24

*1:2: 1Ko 6:11; Apos 9:14

*1:3: Rom 1:7

*1:7: Luk 17:30; 2Te 1:7; Tai 2:13

*1:8: Plp 1:6; 1Te 3:13, 5:23

*1:9: 1Jo 1:3; 1Ko 10:13; 1Te 5:24

*1:10: Plp 2:2

*1:12: 1Ko 3:4; Apos 18:24-28; Jon 1:42

*1:14: Apos 18:8; Rom 16:23

*1:16: 1Ko 16:15

*1:17: Mat 28:19; Jon 4:2

*1:18: 2Ko 4:3; Rom 1:16

*1:20: Ais 19:12; Ais 33:18; Ais 44:25; Jop 12:17

*1:21: Mat 11:25

*1:22: Mat 12:38; Apos 17:28,32

*1:23: Rom 9:32; 1Ko 2:14

*1:24: Kol 2:3

*1:25: 2Ko 13:4

*1:26: Mat 11:25; Jon 7:48; Jem 2:1-5

*1:29: Rom 3:27; Efe 2:9

*1:30: Jer 23:5-6; Jon 17:19; 2Ko 5:21

*1:31: Jer 9:24; 2Ko 10:17