17
Anututä Abramkät topmäk-topmäk täŋkuko unitäŋo kudän
Abramtä täŋo obaŋ 99 täreŋirän Yawetä ahäŋ imiŋpäŋ ŋode iwetkuk; Näk Anutu kehäromi mähemi yäk. Gäk gämotnaken itkaŋ siwoŋigän kuŋat täyi yäk. Täŋiri näkä gäkkät topmäk-topmäk taŋpäŋ äbotkaye mäyap api pewa ahäŋ gamineŋ.
Ude iweränä Abramtä iŋami kome terak yäpän äpmoŋpäpäŋ parirän Anututä iwetkuk; Nadätan? Näk gäkkät topmäk-topmäk täyat uwä ŋodeta; Gäk äma äbori äbori unitäŋo nani api täŋpen. * Rom 4:17 Täŋkaŋ wäpka Abram uwä wari nämo api gäweret. Nämo, gäk äma äbori äbori unitäŋo nani yäŋ nadäŋ gamiŋira kuŋarayäŋ täno unita wäpka Abraham api gäweret yäk. Täŋkaŋ näkä täŋpewa nanakaye mäyapinik api ahäneŋ. Ahäŋpäŋä ätutäwä intäjukun äma irit piä api täneŋ. Nanakaye mäyap ahänayäŋ täŋo unitä äbori äbori komeni komeni api it yäpmäŋ kuneŋ. * Luk 1:55 Topmäk-topmäk gäkkät täyat ŋonitä gäk ba nanakayetä äbotkentä äbekiye oraniyeken tärek-täreki nämo, api pat yäpmäŋ kwek. Täŋirän nähä gäka ba äbekaye oraŋkaye kämi-kämi ahänayäŋ täŋkaŋ unitäŋo Anutu api iret yäk. * Apos 7:5 Apiŋo Kenan komeken itan ŋowä äbani ude itan upäŋkaŋ kome ŋo gäk ba äbekaye oraŋkaye kämi-kämi ahänayäŋ täkaŋ unitä mähemi tärek-täreki nämo täneŋta api taniŋ kirewet. Täŋpäŋ äbotkaye unitäŋo Anutu api iret yäk.
Ude iwetpäŋ Anututä Abraham ŋode iwetgän täŋkuk; Gähäwä topmäk-topmäk gäkkät täyat unitäŋo käderi iwat yäpmäŋ kaŋ kuŋat. Täŋiri äbekaye oraŋkaye kämi ahänayäŋ täkaŋ u udegän kaŋ iwat täŋput. 10-13  * Apos 7:8; Rom 4:11 Topmäk-topmäkna täŋo kudän ŋode; Nanak ämani ahäŋpäŋ kepma 8 ude täreŋirän gupi moräk madäŋ yämik täneŋ. Nanak ämani kuduptagän apiŋotä kämi ahänayäŋ täŋo uwä udegän kaŋ täk täŋput. Inä ude tänayäŋ täŋo uwä näkä gäkkät topmäk-topmäk unitäŋo kudän ude api irek. Täŋpäkaŋ nanakayetagän nämo yäyat. Gäkŋo piä ämakaye täŋo nanak ba kome kubäken nanik moneŋpäŋ suwawani unitäŋo nanakiye udegän gupi moräk madäŋ yämineŋ. Täŋkaŋ topmäk-topmäk näkä inkät täyat uwä tärek-täreki nämo api it yäpmäŋ ärowek. 14 Täŋpäkaŋ äma kubä gupi moräk nämo madäweko uwä äma uwä äboriken nanik iwat kirewäkaŋ inigän api kuŋarek, äma uwä näkŋo topmäk-topmäk yäpmäŋ däkŋewayäŋ täko unita.
15 Ude yäŋpäŋ Anututä Abraham äneŋi kubä ŋode iwetgän täŋkuk; Webeka Saraita gäwera; U wäpi Sarai yäŋ nämo api iweren. Nämo, Sara yäŋ kaŋ iwet. 16 Bureni-inik, näkä iron täŋ imiŋira Saratä koki itpäŋ nanak kubä api bäyaŋ gamek. Saraken nanik äma äbori äbori api ahäneŋ. Ba uken nanikgän ätu uwä äbot täŋo intäjukun äma api ahäŋ yäpmäŋ kuneŋ.
17 Anututä ude iweränä Abraham kome terak iŋami yäpän äpmoŋpäpäŋ patkaŋ äräpi nadäŋpäŋ ŋode nadäŋkuk; Wära! Äma kubä obaŋ 100 tärewani näk udewanitä nanak kubä täga pewän ahäwek? Ba webena Sara obaŋ 90 tärewänkaŋ nanak kubä täga bäyawek? Nämoinik! 18 Ude nadäŋpäŋ Anutu iwetkuk; Nanakna Ismael bian bäyaŋkuro unitä gäkŋo iron terak täga itnaŋi nämo?
19 Yäwänä Anututä iwetkuk; Ude upäŋkaŋ webeka Saratä nanak kubä bäyaŋ gamänkaŋ wäpi Aisak yäŋ kaŋ iwet. Ahäŋpäŋ tägawänkaŋ ukät topmäk-topmäkna api täŋpet. Täŋpäŋ äboriyekät udegän, topmäk-topmäk uwä tärek-täreki nämo api it yäpmäŋ kwet. 20 Täŋ Ismaelta yäno u nadäŋ gamiŋpäŋ iron täŋ imiŋpewa äboriye mäyap api ahäŋ imineŋ. Täŋpäŋ nanakiye 12tä wäpi biŋam ikek itkaŋ yabäŋ yäwat piä api täneŋ. Täŋkaŋ näkä täŋkentäŋ imiŋira nanaki ahäŋ yäpmäŋ kuŋtäko äbot taŋi kubä api täŋpek. 21 Upäŋkaŋ Ismael ukät topmäk-topmäkna nämo api täŋpet. Nanaka Aisak ukät uyaku api täŋpet. Täŋkaŋ nanak uwä Saratä obaŋ kubä gunonita api bäyaŋ gamek yäk. 22 Eruk, Anutu Abrahamkät man yäŋtäreŋpäŋ Abraham teŋpeŋ äroŋkuk.
23 Teŋpeŋ äroŋkuko kepma ugän Abrahamtä Anutu täŋo man buramiŋpäŋ nanaki Ismael gupi moräk madäŋ imiŋkuk. Nanaki Ismaelkät piä ämaniye inikät irani ba kubäken nanik suwawani u ämani kudup gupi moräk madäŋ yämiŋkuk. 24 Täŋpäkaŋ Abraham ini uwä obaŋ 99 tärewänkaŋ gupi moräk madäŋ imiŋkuŋ. 25 Täŋ nanaki Ismael uwä obaŋ 13 täreŋirän nanitä gupi moräk madäŋ imiŋkuk. 26 Bureni, kepma ugän, Abrahamkät nanaki Ismael gupi moräk madäŋ yämiŋkuŋ. 27 Täŋkaŋ Abraham täŋo piä ämaniye, ini ugän bäyawani ba kome kubäken nanik moneŋpäŋ suwawani u imaka, kuduptagän gupi moräk madäŋ yämiŋkuŋ.

*17:5: Rom 4:17

*17:7: Luk 1:55

*17:8: Apos 7:5

*17:10-13: Apos 7:8; Rom 4:11