50
Eruk nani kumbuko parirän Josep nani bäyaŋ imiŋpäŋ konäm butewaki täŋpäŋ iŋamiken iŋkuk. Ude täŋpäŋ itkaŋ eruk mäden Josep nani täŋo komegup bäräŋeŋ nämo paraŋpäŋ kehäromigän pen irekta yäŋpäŋ Isip täŋo äma nadäwani ätu ŋode yäwetkuk; In imaka käbäŋi säkgämän nikek u yäpmäŋ päbä nana gupi terak ŋo kaŋ ärut imut yäk. Ude yäweränä äma u Isip äma ätutä kumäŋirä täk täŋkuŋo u Jekoptä kumbänä udegän gupiken ärut imik täŋ yäpmäŋ kuŋ irirä kepma 40 ude täreŋkuk. Eruk ude täŋ moreŋpäŋ Isip nanik ämawebe Jekopta konäm butewaki täŋ yäpmäŋ kuŋirä kepma 70 ude täreŋkuk.
Konäm butewaki täŋ yäpmäŋ kwä täreŋirän Joseptä Fero täŋo watä piä ämaniye ŋode yäwetkuk; In näka gäripi nadäkaŋ u täŋpäwä man yäyat ŋo yäpmäŋ päŋku Fero ŋode iwerut; * Stt 47:29-31 Nana täŋo kumäk-kumäki kadäni keräp taŋirän man kehäromi kubä ŋode näweränpäŋ yäŋkehärom taŋkut; Näkä kumbawä Kenan komeken kome muni kubä näkŋa kumäŋira äneneŋta suwaŋkutken ukengän kaŋ äneŋ yäk. Nana ude näwetkuko unita Fero gäk nepmaŋpi päŋku nana kome uken äneŋkaŋ äneŋi äyäŋutpeŋ ŋo api äbet yäk.
Ude yäŋirän Ferotä nadäŋpäŋ kowata man Josepken ŋode tewän kuŋkuk; Gäk päŋku nankatä man gäwerirän yäŋkehärom taŋkuno udegän täŋkaŋ äneŋi kaŋ äbi yäk. Ude iwerirän Josep päŋku nani Kenan kome uken äneŋkuk. Jekop änekta kuŋkuŋo u Fero täŋo äma wäpi nikek ba äma ekäni ekäni ba Isip kome täŋo intäjukun äma kuduptagän Josepkät bok kuŋkuŋ. Josep webeni nanakiye ba noriye kuduptagän ba Jekop täŋo äboriye kuduptagän kuŋkuŋ. Iroŋi täpuri täpuri ukät sipsip, bulimakau unitägän Gosen kome uken itkuŋ. Täŋä äma ätu karis hostä wädäwani uterak ba hos terak Josepkät penta kuŋkuŋ. Äma äbot kuŋkuŋo u kubägän nämo. Ämawebe bumta akuŋ kireŋkaŋ Jekop änekta kuŋkuŋ.
10 Eruk kuŋtäŋgän Atat kome wit gupi tätuwani bägupken Jodan ume ani kukŋi udude uken ahäŋkuŋ. Eruk uken ahäŋpäŋä konäm butewaki pähap täŋkuŋ. Ude täŋpäŋ itkaŋ Josep u täŋbute-bute täŋpäŋ konäm butewaki täŋ yäpmäŋ kuŋirän kepma 7 ude täreŋkuk. 11 Konäm butewaki täŋ irirä Kenan ämawebetä yabäŋpäŋ man ŋode yäŋkuŋ; U yabäwut! Isip naniktä konäm butewaki taŋi pähap, kadäni käroŋi täŋ yäpmäŋ äbäkaŋ yäk. Ude yäŋkuŋo unita kome u wäpi Abel-Misraim yäŋ yäk täkaŋ. Wäpi u mebäri Isip nanik täŋo butewaki pähap.
12-13  * Apos 7:16 Jekop nanakiye ude täŋkuŋo uwä nani täŋo man buramiŋpäŋ Kenan kome uken äneŋkuŋ. Kome nani äneŋkuŋken u wäpi Makpela, Mamre kome dubiniken, kome Abrahamtä bian äma kubä Hit nanik wäpi Efron unita moneŋ imiŋpäŋ kome u inita yäpukken u. 14 Täŋpäkaŋ Josep nani Jekop u äneŋpäŋ yejämäŋpäŋ peŋkaŋ mäden nanakiye, noriye, wanoriye, piä ämaniye bok kuŋkuŋo u kudup äneŋi äyäŋutpeŋ Isip komeken kuŋkuŋ.
Noriyetä Josepta umuntaŋkuŋ
15 Eruk nani äneŋpeŋ äbä komeniken itkaŋ noriyetä yäŋkuŋ; Eruk apiŋo jide itkamäŋ? Josep ninta kokwawak pen nadäŋpäŋ yäwänäku imaka goret täŋ imiŋkumäŋo unita kowata udegän täŋ nimitek yäk. 16 Ude yäŋpäŋ man ŋode pewä yäpmäŋ Josepken kuŋkuk; Kadäni nanka nämo kumäŋkaŋ man ŋode niwetkuk; 17 In goret täŋkuŋ. Notjinpak Josepta waki täŋ imiŋkuŋo unita Josepken päŋku ŋode iwerut; Ninä waki täŋ gamiŋkumäŋo unita kowata nämo täŋ nimen. Momi täŋkumäŋo u peŋ nimisi yäk. Unita Josep, nin nanka täŋo Anutu unitäŋo piä ämaniyetä ŋode gäwetkamäŋ; Nantä man ude niwetkuko unita butewaki nadäŋ nimiŋpäŋ mominin nämo yäpmäŋ kuŋaren yäk. Yäŋirä Joseptä nadäŋpäŋ konäm kotkuk.
18 Josep ude täŋirän noriye dubiniken äbäŋpäŋ iŋami yäpä äpmoŋpäŋ patkaŋ ŋode iwetkuŋ; Nin apiŋo gäkŋo watä piä äma ude itkamäŋ yäk. 19 Yäŋirä Joseptä yäwetkuk; In näka umuntäneŋtawä yäk. Näk Anutu täŋo bägup yäpmäŋpäŋ Anutu bumik täga nämo iret. 20 In bian näk yäpäwakta man yäŋpäŋ-nadäk täŋkuŋo upäŋkaŋ Anututä waki u yäpmäŋ äyäŋutpäŋ imaka täga kubä ŋode pewän ahäŋkuk; Ämawebe mäyaptä nakta jop itpäŋ kumnaŋi upäŋkaŋ Anututä intäŋo waki yäpmäŋ äyäŋutpäŋ näkä terak täŋkentäk pähap pewän ahäŋirän näkä in täŋkentäŋ tamitat ŋo. 21 Unita in nadäwätäk täneŋtawä. Näk täŋkentäŋ tamiŋira in ba nanakjiye täga api itneŋ yäk. Josep noriye man säkgämän ude yäwettäyon noriye umun pähap nadäŋkuŋo u paotkuk.
Josep kumbuko unitäŋo manbiŋam
22 Eruk Josep täŋo kumäk-kumäki kadäni keräp taŋirän Jekop täŋo äboriye ukät Isip kome it yäpmäŋ kuŋirän obaŋ 110 täreŋirän kumbuk. Unitäŋo manbiŋam ŋode; 23 Josep nämo kumäŋkaŋ nanaki monäni wäpi Efraim unitäŋo nanakiye oraniye yabäŋkuk. Ba kodak irirän nanaki tuäni wäpi Manase unitä nanaki kubä wäpi Maki bäyaŋkuk. Eruk Maki unitäŋo nanakiye ahäŋirä Joseptä inita iwoyäŋpäŋ watäni it yämiŋkuk.
24 Eruk Joseptä kumbayäŋ nadäŋkaŋ noriye yäŋpäbä yepmaŋpäŋ ŋode yäwetkuk; Eruk näk kumbayäŋ täropäŋkaŋ Anututä ini inta watä api it tamek yäk. Täŋpäŋ in yäŋ-täkŋat yäpmäŋ kome ŋo kakätäŋpeŋ kome kubäken api tepmaŋpek. Kome u Anututä Abraham, Aisak kenta Jekopta bureni api tamet yäŋ yäwetkukken u api yäŋ-täkŋat päŋku api tepmaŋpek yäk. 25  * Kis 13:19; Jos 24:32; Hib 11:22 Man ude yäŋpäŋ noriye ŋode yäwetkuk; In ŋode täneŋta yäŋkehärom tawut. Anututä tämagurirän Isip kome ŋo peŋpeŋ kunayäŋ täŋpäŋä näk kumbayäŋ täro u näkŋo kujatna imaka, yäpmäŋkaŋ kaŋ kut yäk. Ude yäwerirän yäŋkehärom taŋkuŋ.
26 Täŋpäkaŋ Josep obaŋ 110 täreŋirän Isip komeken kumbuk. Kumbänkaŋ Isip nanik täŋo äma nadäwani ätutä komegup nämo parawekta imaka käbäŋi täga nikek gupi terak ärutkaŋ bokis gänaŋ peŋpäŋ äneŋkuŋ.

*50:5: Stt 47:29-31

*50:12-13: Apos 7:16

*50:25: Kis 13:19; Jos 24:32; Hib 11:22