18
In nanak täpuri ude bumik kuŋatneŋ
Mak 9:33-37; Luk 9:46-48
* Luk 22:24 Kepma uken Jesu täŋo iwaräntäkiyetä Jesuken kuŋpäŋ ŋode iwet yabäŋkuŋ; Anutu täŋo kaŋiwat yewa gänaŋ netätä intäjukun täŋpäŋ itak? Eruk ude yäŋirä Jesutä nanak täpuri kubä yäŋpewän äbänpäŋ bämopi-ken teŋkuk. * Mat 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17 Teŋpäŋ ŋode yäwetkuk; Näk bureni täwetat. In injinta nadäwä äpani täŋpäpäŋ nanak täpuri ŋodewani bumik nämo kuŋatnayäŋ täkaŋ uwä Anutu täŋo kaŋiwat yewa gänaŋ nämoinik api äroneŋ. Täŋpäkaŋ äma kubätä iniken gupi ba nadäk-nadäki yäpmäŋ äpäŋpäŋ nanak täpuri bämopjin-ken itak ŋodewani bumik kuŋarayäŋ täyak uwä Anutu täŋo kaŋiwat yewa gänaŋ intäjukun äma ude täŋpäŋ api irek.
* Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20 Täŋkaŋ äneŋi ŋode yäwetgän täŋkuk; In nadäkaŋ? Äma kubätä näka nadäŋpäŋ nanak täpuri ŋodewani kubäta oraŋ imayäŋ täyak uwä näka udegän api oraŋ namek. * Luk 17:1-2 Upäŋkaŋ äma kubätä nanak ŋodewani nadäkiniki näkken pek täkaŋ u yäŋ-yäkŋat-pewän momi täneŋo uwä äma udewaniwä Anututä kowata wakitä wakiinik api imek, ämatä mobä bärum kotäkiken topmäŋpäŋ ume gänaŋ maŋpä äpmoneŋo u irepmirek.
Wära! Komen äma inta butewaki nadätat. Imata, äma waki ätutä täŋ-täkŋat-pewä inken nanik mäyap api waŋ moreneŋ. Bureni, täŋyäkŋarani äma udewani itkaŋ, upäŋkaŋ jide täŋpäŋ kowata api irepmitneŋ? * Mat 5:29-30 Unita ketka ba kuroŋkatä wakiken gepmaŋpayäŋ täŋpänä u madäŋ täkŋeŋpäŋ kaŋ maŋpi kut yäk. Irit kehäromi kaŋ-ahäwayäŋ nadäŋpäŋä jop kwäyähäneŋ täŋpäŋ kaŋ it. Ude nämo täŋkaŋ ketka kuroŋka bok yäpmäŋ kuŋarayäŋ täno uwä kädäp pähap gänaŋ api äpmoŋpen! Ba dapunkatä wakiken gepmaŋpayäŋ täŋpänä dapunka dätpäŋ kaŋ maŋpi kut. Irit kehäromi kaŋ-ahäwayäŋ nadäŋpäŋä ude täŋkaŋ dapunka tumbani kaŋ kuŋat. Dapunka bok ijiŋkaŋ kuŋatpäŋä geŋi täŋo kädäp pähap gänaŋ api äpmoŋpen.
Yawak kubä paotkuko unitäŋo man wärani
Luk 15:3-7
10-11  * Hib 1:14 * Luk 19:10 Man ude yäŋpäŋ äneŋi pen ŋode yäwetgän täŋkuk; Inä kwikinik kuŋatpäŋ iroŋi täpuri täpuri ŋonita nadäŋirä äpani nämo täneŋ. Näk unita ŋode täwera nadäwut; Nanak täpuri täpuri u Anutu dapuri-ken äpani nämo kuŋat täkaŋ. Nämo, u aŋeroniye nikek. Aŋero kunum gänaŋ Nana-kät bok itkaŋ unitä watäni it yämik täkaŋ.
12 In jide nadäk täkaŋ? Äma kubä yawakiye 100 uken nanik kubä-tägän paoreko uwä ini paorän yäŋ täga yäwek? Nämoinik, yawaki 99 u yepmaŋkaŋ yawak paotpeŋ kweko unita päŋku wäyäkŋewek. 13 Näk bureni täwetat. Äma uwä wäyäkŋeŋkä kaŋ-ahäŋpäŋä oretoret 99 itneŋo unita nämo täŋpek. Nämo, paotpeŋ kwanipäŋ kaŋ-ahäweko unita oretoret pähap täŋpek. 14 Täŋpäkaŋ Nanjin kunum gänaŋ naniktä ämawebe äpani ukeŋonita udegän nadäk täyak. Kubätä paotta nämo nadäk täyak.
Momi täŋpani yäpätägakta man
Luk 17:3
15  * Wkp 19:17; Luk 17:3; Gal 6:1 Jesutä ude yäŋpäŋ yäŋkuk; Notkapak kubätä waki täŋ gamiŋirän gäk kuŋkaŋ äma ukät injekgän itpäŋ waki täŋ gameko u kwikinik yäŋ paideŋ. Täŋkaŋ man yäwi gäkŋo man buramiwänä äneŋi not täŋpeŋ kuŋatdeŋ. 16  * Lo 19:15; Jon 8:17 Upäŋkaŋ gäkŋo manta bitnäwänä äma kubä ba yarä yämagurikaŋ ukät bok yäŋpäŋ yäpä-siwoŋ tawäpäŋ teneŋ. Ude täneŋo uyaku nadäŋ gamek. 17  * 1Ko 5:13 Täŋpäkaŋ äma yaräkubä intäŋo manta bitnäwänä äbot täŋpani täŋo käbeyä-ken täga teneŋ. Ba äbot täŋpani käbeyä täŋo man unita udegän bitnäwänä äma u mäde ut imiŋirä guŋ äma, ba takis moneŋ yäpani ude kuŋarek.
18  * Mat 16:19; Jon 20:23 Näk bureni täwetat. In imaka kubä kome terak nämo yäniŋ kireŋirä Anututä kunum gänaŋ udegän nämo api yäniŋ kirewek. Ba in kome terak yäniŋ kireŋirä Anututä kunum gänaŋ udegän api yäniŋ kirewek. 19-20  * Mak 11:24; Jon 15:7 * Mat 28:20; Jon 14:23 Ba äneŋi ŋode täwetgän täŋpa nadäwut; Äma yarä ba yaräkubätä näka yäŋpäŋ käbeyä täŋirä näk u bämopi-ken api iret. Unita inken nanik yarätä imaka kubäta bänep kubägän peŋpäŋ Anutu-ken yäŋapiŋirän kunum gänaŋ Nanatä nadäŋ yämiŋpäŋ mani api buramiwek.
Momi pekpek täŋo man
Luk 17:3-4
21 Jesutä man ude yäŋirän Pitatä iwetkuk; Ekäni! Notnapak kubätä waki täŋ namik täŋirän momini u kadäni kadäni peŋ imiŋ yäpmäŋ kuŋtäyiwä kadäni 7 ude täreŋirän äneŋi wari peŋ imettawä? 22  * Luk 17:4 Pitatä ude yäwänä Jesutä iwetkuk; Ude nämo. Gäk notkapak täŋo momini kadäni kubä ba yarätagän ude nämo peŋ imen. Pen waki udegän täŋ gamiŋ yäpmäŋ äroŋirän gäk pen wakini pekpek kaŋ täŋ yäpmäŋ ku.
23 Täŋpäŋ man yäŋkuko unita man wärani kubä ŋode yäwetkuk; Ämawebe Anututä intäjukun it yämiŋpäŋ yabäŋ yäwat täyak uwä ŋode bumik; Kome kubäken intäjukun äma kubä irek. Täŋpäkaŋ epän ämawebeniye mäyaptä äma uken nanik tuŋum jop yäpmäŋkaŋ gwäki nämo pek täneŋ. 24 Eruk kadäni kubä intäjukun äma u tuŋum jop yäpani unitäŋo gwäki yäpa yäŋkaŋ ämawebe kubäkubäken gwäki yäpek. Yäpmäŋtäŋ kuŋtäŋgän epän ämani kubä kaŋ-ahäwek. Äma u tuŋum jop yäpeko unitäŋo gwäki ärowani-inik. 25 Unita äma u gwäki taŋi päke u jide täŋpäŋ pewa täreneŋ yäŋ nadäŋpäŋ mähemi iwerek. Iwerirän mähemi unitä ŋode yäwek; Imaka imaka it gamikaŋ u ba webe nanakaye kuduptagän ämata yäniŋ kireŋpäŋ gwäki yäpmäŋkaŋ kaŋ nam yäŋ iwerek. 26 Ude iwerirän inita butewaki nadäŋpäŋ mähemi dubini-ken kuŋpäŋ gukut imäpmok täŋpäŋ butewaki man ŋode yäwek; Butewaki nadäŋ namiŋpäŋ kwikinik iriri kaŋ-ahäŋkaŋ waki kaŋ gama yäk. 27 Iwerirän mähemi u butewaki nadäŋ imiŋpäŋ momini kudup peŋ moreŋ imiŋkaŋ jop tewän kwek.
28 Eruk, tewän päŋku noripak kubätä äma uken gwäki täpuri 100 kina ude nämo imeko unita kaŋ-ahäŋpäŋ kotäkigän iŋitkaŋ näkŋo moneŋ ukeŋo nam yäŋ iwerek. 29 Ude täŋirän noripak u inita butewaki nadäŋkaŋ gwäjiŋ äpmoŋpäŋ ŋode iwerek; Butewaki! Kwikinik iriri kaŋ-ahäŋkaŋ api gamet yäŋ iwerek. Ude iweränä yäwek; 30 Kämi kaŋ gamayäŋ näwetan upäŋkaŋ nämoinik yäk. Ude yäŋpäŋ iŋit yäpmäŋ päŋku komi yot gänaŋ teŋkaŋ iwerek; Moneŋ nami täreŋirän api gabä kätäwä äpämaŋ kwen yäŋ iwerek. 31 Ude täŋirän noriye epän penta täŋpani unitä kaŋkaŋ kokwawak nadäŋpäŋ päŋku ekänini-ken manbiŋam u iwetneŋ.
32 Ude iweräwä äma ekäni unitä nadäŋpäŋ epän äma unita yäŋpewän äbänpäŋ iwerek; Wa! Gäk äma wakiinik yäk. Gäk näkken momi täŋkunopäŋ butewaki man näweriri näk gäkŋo momika kumän peŋ gamiŋkut yäk. 33 Näkä ude täŋ gamiŋkuropäŋ gäk imata notkapakta udegän nämo täŋ imitan? 34  * Mat 5:25-26 Ude yäŋpäŋ kokwawak taŋi nadäŋ imiŋpäŋ komi äma keri terak peŋkaŋ yäwerek; Äma ŋo komi imiŋ yäpmäŋ kuŋirä näkken tuŋum yäpuko unitäŋo gwäki namänkaŋ kaŋ kakätäwut yäŋ yäwerek.
35  * Mat 6:15; Mak 11:25; Efe 4:32; Kol 3:13 Jesutä man wärani ude yäŋpäŋ yäwetkuk; Nana kunum gänaŋ naniktä inta udegän api täŋ tamek. In mejin-tägän nämo yäneŋ. Bänepjin nadäk-nadäkjin kuduptä notjiye täŋo wakini nämo peŋ yämiŋpäŋä komi api nadäneŋ.

*18:1: Luk 22:24

*18:3: Mat 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17

*18:5: Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20

*18:6: Luk 17:1-2

*18:8: Mat 5:29-30

*18:10-11: Hib 1:14

*18:10-11: Luk 19:10

*18:15: Wkp 19:17; Luk 17:3; Gal 6:1

*18:16: Lo 19:15; Jon 8:17

*18:17: 1Ko 5:13

*18:18: Mat 16:19; Jon 20:23

*18:19-20: Mak 11:24; Jon 15:7

*18:19-20: Mat 28:20; Jon 14:23

*18:22: Luk 17:4

*18:34: Mat 5:25-26

*18:35: Mat 6:15; Mak 11:25; Efe 4:32; Kol 3:13