63
Äma kubätä Anutu dubiniken itta gäripi nadätak
Devit Juda kome kawukiken kuŋatkaŋ kap ŋo teŋkuk.
* 1Sml 23:14 * Sam 42:2, 84:2, 143:6 Anutu, gäk näkŋo Anutu. Gäkagän gäripi nadäk täyat. Näk dubikaken itta bänepnatä etä itak.
Äma kome kawukiken kuŋatkaŋ umeta wakiinik yek täkaŋ, näk gäka udegän nadäk täyat.
Nadäŋ namiŋiri kudupi yotken äroŋpäŋ gäk gabäwa! Äroŋira kehäromika ba wäpka biŋam säkgämän kaŋ näwoŋäre!
 
Anutu, gäkä iron täŋ namik täyan unitä kome terak irit täŋo gäripi u irepmit täyak. Ude täŋ namik täyan unita ganiŋ oretat.
Täŋkaŋ kome ŋo terak irayäŋ täyat udegän ganiŋ orettäŋgän api paoret. Ba ketna yäpmäŋ akuŋpäŋ gäkkengän yäŋapik man api yäk täŋpet.
Anutu, gäk mäjona towiŋiri säkgämän it täyat, ämatä ketem gäripi nikek naŋkaŋ it täkaŋ ude. Unita oretoret täŋpäŋ menatä kap terak api ganiŋoret täŋpet.
 
* Sam 42:8, 119:55, 149:5 Bipani, patpat bägupnaken kadäni käroŋi gäka nadäŋ gamiŋkaŋ pat täyat.
* Sam 61:4 Bureni Anutu, gäk täŋkentäkna. Unita gäkä nabäŋ näwariri jirokka gänaŋ oretoret kap teŋpäŋ pat täyat.
* Ais 26:9 Näk gäk tubeŋ kuŋira ketka bure kädatä täŋ-mehamtaŋ namik täyan.
 
Ude täŋkentäŋ namik täyan unita äma ätutä nutnayäŋ täkaŋ unita näk ŋode nadätat; Äma udewani täŋpä wawäpäŋ kumäŋ-kumäŋ komeken api äpmoneŋ!
10 Bureni, ämik ahäŋirän iwanaye u paorirä aŋ ägwäritä tohari api naŋ paotneŋ.
 
11  * Lo 6:13; Ais 45:23 Täŋpäkaŋ Juda täŋo intäjukun äma näk, Anututa bänep täga api nadäŋ yäpmäŋ ärowet. Täŋira äma Anutu täŋo wäpi terakgän it täkaŋ, u kuduptagäntä Anutu api iniŋ oretneŋ.
Täŋ Anututä jop manman yäwani unitäŋo meni täŋpipiŋirän mankum-inik api itneŋ.

*63:1: 1Sml 23:14

*63:1: Sam 42:2, 84:2, 143:6

*63:6: Sam 42:8, 119:55, 149:5

*63:7: Sam 61:4

*63:8: Ais 26:9

*63:11: Lo 6:13; Ais 45:23