4
Gotena Mana Tupa Angu Wato Minape-pene Leane Oko
1-2 Wandakali mindimane balana umbaininga tandaka no ateando, balato mana koo tupa mina napukale nembo talane. Wuane nembo toto, wandakali okone bala yuu okona ateya-angi, wandakali-mane mana koo mina-makale nembo talaini tupa balato minukale nembo natalane. Jia. Balato Gotena nembo-tene oko angu wato minukale nembo talane. Wuaneko, wamba Kataisato Gotena nembo-tene oko wato minuto, balana umbaininga tandaka neane, wuane pua teke, andipa yakamatopi Gotena nembo-tene oko angu wato minu atamakale nembo talapape. * Lom 6:2-7
Anu peakale nambato wuane leyope. Wamba yakamato aitene wandakali tupana mana koo tupa wato minuto, pati andane tupa loto, bia ipa tai kambua tupa noto, sapake lo keewa ateai. Okone angi, yakamato pamuku puato, mana koo kambua minuto, Gotena loo yata yane tupa tanga loto, owato gote tupa lo lotu leai. Wamba yakamato aitene mana koo utupane wato minu atoto, gii andane luu mindi apeaini tekeko, andipa yakamato mana koo utupane wato mina napene kondeyai. * Ep 2:2-3
Kondeyai-kola, andipa aitene wandakali tupa moko loto, Kitisene wandakali yakamato nanima aitene wandakali tupa towa mana koo atu mina napeyai loto, yakama ando pii koo leyai.
Aitene wandakali utupane-mane wuane leyai tekeko, Goteto wandakali omenepi, sakapi, utupane pitaka yapa lo tale pukale loto, mandeke pitawa ateya. Tene okonena, matili aitene wandakali utupane yakama Gotena wenonga atoto, bala lamawuato, Kitisene wandakali tupamane wua peaini okonena, nanimato utupane ando pii koo lema lo Gote lamaipe-pene gulolo-peya. * Ap 10:42
Enene, wandakali pitaka-mane mana koo minalaini okonena, Goteto utupane yapa lo tale peya-kola, utupane omalaini. Utupane omalaini tekeko, Gote bala saka atapowa atalane pua teke, balato wandakali omene tupana tandini tupa saka atapowa ateakale nembo teaipia. Wuane nembo toto, wandakali wamba ateaini tupa oma napene, saka ateai-kola teke, Goteto akali minditupa-mane balana pii layene oko wandakali utupane lamai-yakale leaipia.
Mindi Akali Moyaka Pua Atalapape Leane Oko
Minditaka eya tupa pitaka koyo pulupeya oto oko wamba mandaka guleya okonena, yakamato pote kuai lo lamakale nembo talapape. Wuane nembo toto, yakamato kuai lo nembo toto, yakama tane pailo ando atalapape. * Lom 13:11-12 Wandakali-mane koo kambua peyai-kola, wandakali mindimane balana wandakali yangone tupa towa epelewa yamapane yo ateando, balato utupanena mana koo kambua tupa apialane. Tene okonena, mana epene okonemane mana waka tupa pitaka sia minalane oko nembo toto, yakamato mindi akali epele aka pua, mindi akali yamapane yaka pua atalapape. * 1Pi 1:22-25
Gotena wandakali waka mindi yakama atolainga epeando, yakamato bala anu peakale epeyape lo mulu-mulu nalene, bala kuai lo yatawa paliyapape. * Ip 13:2 10 Goteto yakama pitaka mindiki-mindiki lo ondowa moyoto, balana piape pulane mana mindipene-mindipene tupa tale pua giyane. Tene okonena, yakama pitaka mindiki-mindiki lo Gotena piape wandakali epene atoto, wandakali waka tupa moyaka pua atalapape. * Lom 12:6-8
11 Yakama pitaka-mane wuane pua ateaindo, wandakali waka tupamane yakamana mana epene okone andoto, Jisasa Kataisana gene oko laiyu loto, Gotena gene oko laiyu lolopeyai. Utupane-mane wuane peakale nembo toto, Goteto wandakali mindinga pii kuai lo lolane petesini oko maiyando, wandakali okonemane Gotena pii layene oko wandakali tupa kuai lo lamawua atape-pene. Dee, Goteto wandakali mindinga yangone tupa moyolane tai-lene oko maiyando, balato yangone tupa moyo atape-pene. Tai-lene okola, tii-pene okola, Jisasa Kataisa balanga yapowa yolopeya oko yakale. Enene.
Yakama Kitisene Ateyai Okonena Tandaka Neaindo, Gotena Gene Laiyu Lape-pene Leane Oko
12 Yamapane yene yame, makande pene koo mindi yakamanga epola-kola, makande pene okone wenene waka mindi epeya nembo toto, yakama moko na-lalapape. Jia. 13 Matili Kataisa balana tai-lene oko towa panakame epola-angi, yakama epele andane wete olo-peyama nembo talapape. Wuane nembo toto, wamba Kataisa bala tandaka neane pua teke, andipa yakamapi tandaka no atoto, epelewa atalapape. * Ap 5:41; Jem 1:2-3; 1Pi 1:6-7
14 Andipa yakamato Kataisana gene oko laiyu lo ateyai okonena, wandakali-mane yakama andayo pii koo leaindo, Gotena Sipitisa tai-lene oko yakamanga atalane okomane yakama moyalane nembo toto, yakama epelewa atape-pene. * 1Pi 2:19-20
15-18 Andipa Goteto balana wandakali tupa yapa lo tale pulane gii oko wamba mandaka guleya. Goteto Kitisene wandakali nanima ini bulupane yapa lo tale piyu, kenda-pene minditupa nanimanga geando, balana pii layene epene oko tanga lalaini wandakali tupa yapa lo tale pikoyo puato, balato kenda-pene anu-pene mindi utupanenga malupeyape. Balato kenda-pene andane mindi wandakali utupanenga malupeya loto, balana pii pepa pelene eya mindimane loto, Goteto wandakali epene tika-pene tupa ayiawa wete molo-peke lolopeya yando, Gote masia mawua atoto, koo pua atalaini wandakali utupane towa anu pulu-peyape layene eya. Wuaneko, yakamato wandakali yangone mindi peyo ome lolai-kola yandopi, minditaka mindi pake nolai-kola yandopi, wandakali mindina piape mindi minu koyolai-kola yandopi, dee mana koo waka mindi minulai-kola yandopi, mana okonetaka mindi minulai-kola, wandakali-mane yakama tandaka gulaini lo yakamato ando atape-pene. Yakamato ando atape-pene tekeko, yakamana mindi Kitisene ateya okonena, bala tandaka neando, bala yala aa napepe-pene. Jia. Bala Kitisene ateya okonena, bala tandaka neya nembo toto, wandakali okonemane Gotena gene oko laiyu lape-pene. * Man 11:31
19 Minditaka eya tupa pitaka yakale leane Gote okomane mangene pukale lolane tupa enene piyane. Tene okonena, Goteto Kitisene wandakali mindi tandaka no ateakale nembo teando, Goteto bala waa piyu, moyalane nembo toto, wandakali okonemane mana epene tupa angu wato minu atape-pene.

*4:1-2: Lom 6:2-7

*4:3: Ep 2:2-3

*4:5: Ap 10:42

*4:7: Lom 13:11-12

*4:8: 1Pi 1:22-25

*4:9: Ip 13:2

*4:10: Lom 12:6-8

*4:13: Ap 5:41; Jem 1:2-3; 1Pi 1:6-7

*4:14: 1Pi 2:19-20

*4:15-18: Man 11:31