5
Gotena Piape Ando Atolane Mana Tupa
Akali mini-yene mindimane mana koo mindi minula-kola, nimbato bala mo tika pule-angi, bala peyoyale pua pii taimane nalape. Jia. Nimbana ayiane mo tika pilini wuane pua teke, akali mini-yene okone mo tika pipe. Nimbato iwana patane tupa mo tika pule-angi, nimbana amene tupa mo tika pilini pua, utupane mo tika pipe. Nimbato wanda mini-yene tupa mo tika pule-angi, nimbana angini mo tika pilini pua, utupane mo tika pipe. Wana mapokae tupa mo tika pule-angi, nimbato mana tika-pene tupa wato minuto, nimbana imalini tupa mo tika pilini pua utupane mo tika pipe.
3-6 Wanda yalo mindimane balana umbaini okona epele ene tupa nembo toto, mana koo minditupa minu epoko peando, saka atapowa atolane tene oko balanga nayolo-peya. Nayola-kola, bala saka pituto teke, omene gulo pitulu-peya. Wanda yalo taputi napetene mindimane Goteto bala moyolo-peya lo tungi peyo pituto, utulu otongapi, balato Gote tee lo pote leando, sosa okomane wanda yalo okonepene tupa moyape-pene. Wuane tekeko, wandakali mindina angini yandopi, aputini yandopi, mindi yalo pitula-kola, wamba wanda okonemane bala moyo peteane oko nembo toto, andipa wandakali okonemane paini wanda yalo okone moyokale nembo tape-pene. Wandakali mindimane wuane nembo toto, Gotena pii layene oko wato minuto, wanda yalo okone moyando, Goteto mana okone epele olopeya. Tene okonena, wanda yalo mindina mandiyene yame mindi ateando, okonemane bala moyape-pene.
7-8 Wandakali mindimane balana yamepi, tundupa mindikipi, utupanena mindi moya napeando, balato mana koo minula okonemane Gotena pii layene oko tanga loto, aitene wandakali tupa sia minuto, wandakali koo wetete mindi atolopeya. Koo tene mindi wanda yalo mindina mandiyene yame utupanenga nayakale nembo toto, wandakali utupane-mane wanda yalo tupa moyakale loto, nimbato pii utupane mana lamawua atape.
9-10 Mana epene minu pitiyaini wanda tupamane yakamana andopane tupa kuai lo ando pitiyaini. Wandakali opene mindi epeya-kola, wanda okonemane bala pailo ando yatawa paliyane. Bala wandakali tupana napinga gulo pituto, Gotena wandakali tupa moyo piape pimai-yane. Wandakali minditupa-mane kenda-pene awua ateyai-kola, balato utupane moyalane. Bala akali mindikina wetene pituto, kuai lo pitiyane. Wuane pua peteya-kola, wandakali tupamane loto, wanda okonemane piape epene tupa pua peteya lalaini. Wanda okonepene mindina akalini omola-kola, bala mali paiyasa wataka pene peteando, minditaka balanga jia yola-kola, sosa okomane bala moyo okonetaka tupa bala maimakale loto, balana gene oko pepanga peyo yata ape-pene.
11-13 Wanda yalo saka yale akali waka pupe-pene pitiyaini minditupa-mane loto, nanimato akali waka mindi puu napene, Kataisana piape tupa pimawua pitimakale. Wuane puluma-kola, sosa okomane nanima moyo minditaka jia yola tupa nanima geakale lalaini. Wanda yalo utupane-mane wamba ini wuane lalaini tekeko, matili utupane-mane akali waka mindi pokale nembo toto, yakamana pii wamba lo yata yaini okone apialaini. Apialu, Kataisana piape oko kondalu, akali waka mindi peya-kola, koo tene mindi utupanenga yalane. Wanda yalo saka yale minditaka jia eya-kola, mee pitiyaini tupa moyoyale, sosa okomane minditaka mawua ateyai-kola, wanda utupane-mane piape angini mindi pii napene, mee wandakali yangone tupana anda ingane dii lo epoko piyaini. Wuane puato, wanda yalo utupane-mane mo nenenga atoto, tipu-tipu, pii nalape-pene tupa lo epoko piyaini. Tene okonena, sosa okomane wanda yalo saka yale utupanena gene tupa pepanga peyo yata napipe-pene. * 2Tes 3:11
14-15 Wanda yalo utupane Gotena mana epene tupa awua tepa alu, Satanena mana koo tupa wato minalaini. Koo tene mindi wanda yalo tupanga yando, Kitisene tupa towa yanda-pene wandakali tupamane sosa oko andayo pii koo lolane asini mindi yolopeya. Yanda-pene tupamane pii koo lolane asini mindi nayakale nembo toto, wanda yalo saka yale pitulaini tupa akali waka tupanga poto, andopane manduto, yakamana anda tupana pailo ando pitipiai lakae lo nembo teyo. * 1Ko 7:9
16 Amunguli pitane okomane angu wanda yalo tupa pitaka moyo ateaindo, minditaka utupane maulane tupa jia yola-kola, sosa okomane wanda yalo taputi napetene tupa moyoyale pitete olopeya. Tene okonena, sosa okomane wanda yalo taputi napetene tupa angu moyakale lo mana lamawua atape. Kataisa lo bilipi lene wanda mindina yame wanda yalo taputi napetene minditupa peteaindo, bilipi lene wanda okonemane wanda utupane moyo pitipe-pene.
Nimbato Gotena Piape Akali Tupa Kuai Lo Ando Atape Leane Oko
17-18 Gotena pii pepa pelene eya mindimane loto, yia bulumako mindimane balana kee-mane witi dini tupa ango andaku pua, nimbana piape pingeando, balato witi dini minditupa nolane nembo toto, nimbato balana nee asia oko yake pua tambuya naene kondape layene eya. Gotena pii pepa pelene eya waka mindimane loto, piape akali mindimane balana piape pulane okonena yole oko miape-pene layene eya. Gotena pii pepa pelene eya okonelapo-mane wuane leya nembo toto, sosa tupamane Gotena piape piyaini akali oko yole maipe-pene. Gotena piape piyane akali mindimane Gotena pii layene oko wandakali tupa kuai lo lamawuato, Gotena mana lamawua ateando, sosa okomane balana gene oko laiyu loto, yole minditupa tako puato, bala maipe-pene. * 1Ko 9:9; Mt 10:7-10
19 Nimbato Gotena piape akali tupa ando atole-angi, wandakali mindiki mindimane angu nimba languato, Gotena piape akali mindimane mana koo mindi minu ateya leando, pii balato leya okone enene ya lo nimbato wamba ini nembo natape. Jia. Wandakali lapopi, tepopi, utupane-mane piape akali okonena mana koo mindi lee-mane andoto, nimba langeaindo, nimbato pii okone enene ya lo nembo tape. * 2Ko 13:1-4 20 Enene, balato mana koo okone minu atalae yando, Gotena piape akali waka tupamane mana koo mindi minuyale yuku yakale nembo toto, Gotena piape akali pitakana wenonga Timoti nimbato piape akali okone lo tika puato, nimbato mana koo minu atelene oko kondaa lape. * Ep 5:11-14
21 Jisasa Kataisapi, Gotepi, balana enjole yapa lo mene tupapi, utupane pitakana wenonga nambato pii mindi nimba langeyo nayu langeyo. Nimbato bisopo piape utupane pua atole-angi, wandakali mindi bala gene yene yandopi, nimbana yame yandopi, nimbato bala angu wayumane moya napene, wandakali pitaka towa mana mindiki wato minape.
22-25 Akali minditupana mana epene tupa panakame yalane. Akali waka minditupana mana epene tupa wamba ini pana naene, mee too pitane yalane tekeko, matili utupanena mana epene utupane panakame yalane. Wuane pua teke, wandakali mindi kote naleya-kola teke, balana mana koo oko panakame yalane. Akali waka mindina mana koo oko wamba ini pana naene, mee too pitane yalane tekeko, matili wandakali-mane bala kote leyai-kola, balana mana koo okone panakame yalane. Nimbato akali okonepene mindina mana tupa pailo anda napene, wamba ini balana kawanenga kii yata wato, Gotena piape peakale leendo, matili balato mana koo mindi minula-angi, balana koo tene oko nimbanga epolopeya. Tene okonena, akali mindimane Gotena piape kapoyale peakale nembo toto, nimbana kini balana kawanenga wamba ini yata naene kondape. Timoti nimba tane mana epene tupa angu tika pua minu atape leyo tekeko, nimba tika pua atokale nembo toto, waene nanene kondoto, ipa enene angu nolene. Ole kambuanga nimba ininga siki mindi ika lalane oko dee lapone ika lolane nembo toto, nimba ipa angu nanene, waene aŋako minditupa naka pua atape.

*5:11-13: 2Tes 3:11

*5:14-15: 1Ko 7:9

*5:17-18: 1Ko 9:9; Mt 10:7-10

*5:19: 2Ko 13:1-4

*5:20: Ep 5:11-14