5
Goteto Nanima Wandakali Tika-Pene Ateyai Leane Oko
Nanimato nanimana Akali Andane Jisasa Kataisa lo bilipi lema-kola, Goteto nanima wandakali tika-pene ateyai lea. Tene okonena, andipa nanimato Gote towa yanda-pene gulo ata napene, tambo lo ateyama. Nanimato Jisasa lo bilipi lema-kola, balato nanima Gote towa kuai lo atolane asini mindi wapi-geaipia. Tene okonena, andipa Goteto nanima ondo wato, moyo ateya-kola, matili nanimato Gotena yuu epene okona poto, balana tii-pene minditupa molopeyama lo epelewa maliyo ateyama.
3-4 Kenda-pene minditupa nanimanga epeya-kola, nanimato kenda-pene auwa atolane mana oko moto, wamba kapoyale kepa naene, tai gulalamane. Tai guloto, makande pene nanimanga epalane tupa nanimato katulo sia minalamane. Makande pene nanimanga epalane utupane sia minuto, nanima mini lapo pali napene, Goteto nanima moyolo-peya lo bilipi loto, maliyo atoto, nanima epelewa atalamane. * Jem 1:2-3; 1Pi 1:5-7 Goteto balana Oli Sipitisa oko nanima gea-kola, balato nanima wayumane epelewa yamapane yo atalane lo Oli Sipitisa okomane nanima wayumane andawa lea. Goteto nanima wayumane epelewa yamapane yo atalane nembo toto, nanimato kepa naene, balato nanima moyakale lo maliyo atalamane. Balato nanima moyo ateya-kola, nanima mini kendawa ata na-piyamane. Jia.
6-8 Goteto anu puato, nanima towa epelewa yamapane yo atalane oko andawa leaipiape. Wandakali tika-pene mindi omape-pene guleando, wandakali mindimane bala moyoyale omokale nembo natalane. Jia. Wandakali epene wetete mindi omape-pene guleando, wandakali mindimane wandakali okone taputi pua moyoyale omokale nembo tolo-peyape, natolo-peyape lo nambato nembo nateyo. Wuane tekeko, wamba nanimato Gote masia mauwa atoto, mana koo tupa minu atema-angi, Kataisato nanima moyoyale omeaipia. Okone angi, nanima tane moyolane tai-lene mindi nanimanga nayane tekeko, Kataisato nanima moyo omolane oto Goteto yata yane oko epea-kola, Kataisato nanima moyoyale omeaipia. Kataisato nanima moyoyale omeakale leane okonemane Goteto nanima wayumane epelewa yamapane yo atalane lo nanimanga andawa leaipia. * Jo 3:16-17; 1Jo 4:9-10
9-10 Wamba nanima Gote towa yanda-pene gulo atema-kola, matili balana iwanane omeane okonemane nanima Gote towa yamapane yene yame gulaya yaepia. Balana tundupa okomane nanimana koo tupa apea-kola, Goteto nanima wandakali tika-pene ateyai leaipia. Tene okonena, andipa balana iwanane oko saka atapowa atoto, nanima wayumane wete moyo atolopeya nembo teyama. Wuane nembo toto, matili Goteto yataka wato, koo pua atalaini wandakali tupa yole koo mindi maula-angi, balato nanima towa yataka na-olopeya. Jia. Tene okonena, balato yole koo okonepene mindi nanima gii napulu-peya lo wayumane nembo teyama. * Lom 1:18-20; 2:5 11 Okone angu jia. Nanimana Akali Andane Jisasa Kataisato nanima Gote towa yamapane yene yame gulaya yane nembo toto, andipa nanimato Gotena gene oko laiyu loto, epelewa ateyama teke.
Goteto Nanima Saka Atapowa Atalapale Leane Oko
12-13 Wamba Goteto balana loo tupa Mosesanga mai napene angi, akali mindiki Atame balato Gotena pii tanga loto, mana koo mindi mineaipia. Atameto mana koo okone mineane okonemane yuu okona wandakali-mane mana koo wato minalaini mana oko mina ika loto, wandakali omalaini mana okopi mina ika lea tekepia. Nanima pitaka-mane mana koo tupa minalamane okonena, matili nanima pitaka omalamane. Mosesato Gotena loo tupa wandakali tupa mai napenenga, wandakali mindimane mana koo mindi minea-angi, Goteto balana loo tupana mindi nembo toto, wandakali okonemane loo okone kalo peya naleaipia. Jia. * Jen 3:6; Lom 4:13-15; 6:21-23
14 Wamba Atameto Gotena pii mindi tanga leane pua, matili wandakali minditupa-mane Gotena pii mindi tanga naleainipia. Wuane tekeko, wamba Atame yuu okona ateane-angi, wandakali pitaka-mane mana koo minditupa minu ateainipia. Matili wuane pua teke, wandakali pitaka-mane mana koo tupa wato minu atama ipulu, Mosesa ateane gii okonena giau loto, utupane pitaka omaka teke peainipia. Akali Atame oko bala Jisasa matili epolopeya okonena mandeke gulo ateaipia.
15 Wuane tekeko, Atameto mana koo mineane okola, Jisasato nanima ondo wato mee moyane mana okola, mana okonelapo mindiki okonepene teke jia. Akali mindiki Atame balato mana koo mindi mineane okonena, wandakali pitaka-mane mana koo tupa wato minuto, omalamane. Nanima omalamane tekeko, akali mindiki Jisasa Kataisato nanima ondo wato, mee moyane okonena, Goteto wandakali kambua ondo wato moyalane. Tene okonena, Jisasato mana epene mineane okomane Atamena mana koo mineane okone sia minuto, epene wete eya lo andeyo.
16-17 Dee, akali mindiki Atame balato mana koo mineane okola, Goteto petesene mindi nanima mee geane okola, okone-lapona dini mindiki okonepene lapo-lapo lia napeaipia. Jia. Akali mindiki Atameto mana koo mindiki minea-kola, wandakali pitaka-mane mana koo tupa minalamane okonena, Goteto wandakali nanima pitaka lamawuato, yakama omape-pene lea-kola, wandakali nanima pitaka omalamane. Okone enene tekeko, wandakali pitaka-mane mana koo kambua minu atalamane okonena, akali mindiki Jisasa Kataisato piape peane mambele, Goteto Jisasa lo bilipi lene wandakali nanima ondowa moyoto, nanima tika-pene ateyai lalane. Tene okonena, nanima saka atapowa atoto, Kataisa towa atu kiŋi gulo atolo-peyama. Balana mana okonemane mana koo Atameto mineane okone sia minuto, petesene epene wete mindi gulo eya.
18-19 Akali mindiki Atameto Gotena pii tanga loto, mana koo mindiki mineane okomane wandakali pitaka-mane mana koo minalaini wandakali gulaya ya-kola, Goteto nanima pitaka yuu koo okona pupe-pene leaipia. Wuane pua teke, akali mindiki Kataisato Gotena pii wato minuto, mana tika-pene mindiki mineane okomane wandakali kambua tika-pene gulaya ya-kola, Goteto utupane pitaka wandakali tika-pene ateyai loto, saka atapowa ateakale leaipia. * 1Ko 15:21-22; Ais 53:11
20-21 Wandakali-mane mana koo kambua minalaini tupa yakama tane andalapale nembo toto, Goteto balana loo tupa wandakali tupanga mayaepia. Koo pua atalaini mana okomane wandakali tupa bosa lo ando atea-kola, utupane omaka peainipia. Wuane peane pua teke, nanimana Akali Andane Jisasa Kataisato piape peane mambele, Goteto nanima saka atapowa atalapale nembo toto, nanima ondowa moyoto, tika-pene ateyai lokale nembo teaipia. Tene okonena, nanimato mana koo kambua minu atema-angi, balato ondo wete wato, nanima wayumane wete moyaepia. * Lom 6:21-23

*5:3-4: Jem 1:2-3; 1Pi 1:5-7

*5:6-8: Jo 3:16-17; 1Jo 4:9-10

*5:9-10: Lom 1:18-20; 2:5

*5:12-13: Jen 3:6; Lom 4:13-15; 6:21-23

*5:18-19: 1Ko 15:21-22; Ais 53:11

*5:20-21: Lom 6:21-23