7
Nanima Loo Okona Pangosa Andi Latane Ata Napeyama Leane Oko
Amene imalini yame, wandakali mindi saka ateya-angi, balato loo okona pangosa atalane tekeko, omalu, bala loo okonena pangosa ata napiyane. Yakamato loo okona mana minditupa andalaini okonena, pii nambato leyo okone enene ya lo yakamato nembo teyai.
2-3 Wanda mindina akalini oko oma napene, mee saka ateya-kola, loo okomane wanda okone bala akalini oko towa mina mindiki lalane. Akalini oko bala mee saka atola-kola teke, balana wetene okonemane akali waka mindi towa paleando, wandakali-mane wanda okone bala pamuku wanda lalaini. Wuane tekeko, balana akalini oko omeando, loo okomane wanda okone bala akalini okone towa mina mindiki na-lalane. Jia. Loo okomane bala tinga leya-kola, bala mee anana pitiyane. Wanda okone akali waka mindina peando, balato pamuku mana oko mina napula-kola pulupeya.
4-5 Amene imalini yame, wamba nanimato nembo-tene koo tupa wato minu atema-angi, loo okomane nanimana nembo-tene mina ika lea-kola, nanimana umbaini tupamane mana koo tupa minaima lakae lo nembo tema. Tene okonena, nanimanga dini koo kambua lia-kola, nanima omape-pene gulo atema. Okone angi, loo oko yakamana akalini bulupane gulo ateane tekeko, dini Goteto epele alane tupa yakamanga liakale nembo toto, Goteto Kataisa bala yakamana akalini wenene gulo ateakale nembo teaipia. Wuane nembo toto, balato yakama Kataisa towa mina mindiki lea-kola, yakama Kataisa towa atu omene gulo ateai okonena, andipa yakama loo okona pangosa ata napeyai. Jia. Goteto Kataisa malinga ika laya ya-kola, yakama balana pangosa ateyai. * Lom 6:2-3,11
Enene, wamba nanima loo pepa pelene eya tupana pangosa andi latane gulo atoto, utupane angu wato minuto, Gotena piape pua atema tekeko, andipa nanimato mana wambane okone wato mina na-piyamane. Jia. Nanima Kataisa towa omema okonena, Goteto nanima tinga lea-kola, nanimato mana wenene Oli Sipitisa okomane nanima andawa lalane tupa wato minuto, Gotena piape pua atalamane. * Lom 8:1-4; 6:4-7
Gotena Loo Tupa Epene Tika-pene Wete Eya Leane Oko
7-8 Gotena loo tupa naya-yale, koo piyamane mana oko omene gulea-yale tekeko, Gotena loo okomane nimbato wandakali yangone mindina minditaka mindi miawa lakae lo nembo natape lea. Wuane lea-kola, nambato koo piyawane mana okomane nambana nembo-tene oko mina ika lea-kola, nambato minditaka kambua miauwa lakae lo nembo tewa-ko. Nanimato Gotena loo tupa ale wato, mana koo kambua wato minaima lakae lo nembo talamane okonena, nanimato aki lamape. Nanimato Gotena loo utupane koo ya lamape. Jia wete. Gotena loo okomane nimbato wandakali yangone mindina minditaka mindi miawa lakae lo nembo natape nalea-yale, nambato mana okone koo ya lo nembo natewa-yale. * Ek 20:17; Lo 5:21
9-11 Wamba nambato Gotena loo tupa nembo natene atewa-angi, namba saka atewa tekeko, matili nambato Gotena loo tupa ale ewa-angi, koo piyawane mana oko saka gulo atoto, namba peyo omo lolane asini mindi ayia pua ando mea. Gotena loo tupamane mana koo utupa mina napipe lea-kola, koo piyawane mana okomane namba minakasa ya-kola, nambato mana koo utupane minewa. Nambato mana koo utupane minewa-kola, Gotena loo tupamane namba omape-pene lea. Koo piyawane mana okomane asini okone wato minuto, namba peyo ome lea-kola, namba omene gulo atewa. Wuaneko, wamba Goteto wandakali tupa kuai lo saka atalapale nembo toto, balana loo tupa yata yane tekeko, loo utupane-mane namba peyo ome lolane asini mindi gulo ya-kola, nambato andewa-ko. * Jen 3:13
12-13 Gotena loo epene, tika-pene wetete tupamane namba peyo ome leape. Jia wete. Nambato koo piyawane mana oko koo guu-pene wetete ya lo panakame wete yakale nembo toto, Gotena loo epene, tika-pene wetete eya okomane namba omape-pene lea-kola, koo piyawane mana okomane namba peyo ome leaipia. * 1Ti 1:8-9
Akali Andane Okomane Namba Molo-peke Lolopeya Leane Oko
14-15 Goteto balana loo tupa nanima geane nembo teyama. Wuane nembo toto, nambato balana mana epene tupa wato minauwa lakae lo nembo talawane tekeko, nambato mana epene utupane kuai lo wato mina na-piyawane. Jia. Nambato mana koo tupa embo wete wato, utupane wato mina napukale nembo talawane tekeko, nambato mana koo utupane wato minalawane. Anu peakale nambato wuane piyawaepe nambato nembo nateyo. Koo piyawane mana okomane namba andi lea-kola, nambana nembo-tene wambane koo tupa wato minuto, nambato mana koo utupanena katapusa piape pimawua atalawane ya. * Ga 5:16-18
16 Nambato mana koo utupane minalawane tekeko, nambato mana koo utupane mina napukale nembo talawane okonemane Gotena loo tupa epene eya nembo talawane oko andawa leya. 17 Namba tane-mane mana koo utupane minauwa lakae lo nembo toto, mina na-piyawane. Jia. Nambanga mana koo paleya okonemane nambana nembo-tene oko mina ika leya-kola, nambato mana koo utupane minalawane.
18-19 Nambato mana koo mina napukale nembo talawane tupa minuto, mana epene minukale nembo talawane tupa mina na-piyawane. Enene, nambato mana epene utupane minauwa lakae lo nembo talawane tekeko, nambato mana epene utupane katulo mina na-piyawane ya lo andeyo. Andoto, nambana nembo-tene wamba tawe okonenga minditaka epene mindikipi mindi napaleya ya lo andeyo.
20 Nambato mana koo mina napukale nembo talawane utupane minalawane okonena, namba tane-mane mana koo utupane minauwa lakae lo nembo toto, mina na-piyawane. Jia. Nambanga nembo-tene wambane koo paleya okonemane mana koo utupane minauwa lakae lo nembo-tene oko mina ika lea-kola, nambato mana koo utupane minalawane.
21-23 Nambana nembo-tene wenene okomane nambato Gotena loo tupa epele wete alawane tekeko, nambana nembo-tene wambane koo okomane nambana nembo-tene wenene oko towa yanda pimawua atalane. Yanda pimawua atoto, nambana nembo-tene wambane koo okomane koo piyane mana okona piape pimawuato, nambana umbaini oko andi loto, nambana kinipi, ambulinipi, okonetaka tupa pitaka bosa lo ando atalane. Tene okonena, nambato mana epene mindi minukale nembo teyo-angi, nambanga mana koo paleya okomane jia loto, nambana asia pai leya lo nambato andalawane. * Ga 5:16-18; 1Pi 2:11
24-25 Nambana nembo-tene wenene okomane Gotena loo tupa wato minalane tekeko, nambana nembo-tene wambane koo okomane koo piyane mana oko wato minalane. Tene okonena, namba akali koo wete mindi atoto, omape-pene gulo ateyo-ko. Apito namba molo-peke lolo-peyape. Nanimana Akali Andane Jisasa Kataisato namba molo-peke lolopeya nembo toto, nambato Gote wayu pele leyo. * 1Ko 15:57

*7:4-5: Lom 6:2-3,11

*7:6: Lom 8:1-4; 6:4-7

*7:7-8: Ek 20:17; Lo 5:21

*7:9-11: Jen 3:13

*7:12-13: 1Ti 1:8-9

*7:14-15: Ga 5:16-18

*7:21-23: Ga 5:16-18; 1Pi 2:11

*7:24-25: 1Ko 15:57