1 KORIN
Mɨ ɨiya Pol siya om Efesas hɨr nwowa mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkika iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Korin hɨranɨm sɨmiiramɨn. Bɨiya ɨiya Pol siya om Korin hɨr nikɨ owɨn siya Adi Komii siir yai aiirɨn bɨewiiyɨm whɨrkakɨn whɨr mɨ haɨmii ha ikɨ boɨnmɨmauu. Mɨ tɨ omɨn Korin nɨkɨuwiyɨn yɨo Grik iikamɨm sɨmiir om komii ɨeya mɨ Juda iikamɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm yɨm hɨr nwokɨm. Mɨ iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ dimɨn biyɨe tɨriyɨm yɨm hɨr warar mɨ okɨm. Mɨ mhoɨiya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm yokwowa ɨna wɨnkiyɨm Pol siiram, sɨma tɨ hɨnɨɨna wɨn boɨinki, sɨma mɨiyɨknan nwo rani ɨni yapɨyapɨ nwowɨm. Mɨ ɨiya Pol siya hɨriinan wakaewɨnɨn mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkikɨn sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn dimɨn taemɨnɨm sɨma tɨrɨm wadɨe sɨma nwowɨm. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn, kara Krais Jisɨs siir aposel inkamkɨn. Kariirɨn Adi Komii siir kwoɨnkar naɨngwo okmwɨn okwo haigɨnɨugɨn, aposel inkam nwowam. Kara mɨ kariir nomiiyauwɨn, Sostanis, krɨra kɨmiir boɨn wadɨeki. Ta yokwowa krɨra wɨnkika om komii korin warauran iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm kɨmiiram. Mɨ Kɨmiirɨn Jisɨs Krais siyar dirɨraerarkikɨn mɨ kɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨn panɨɨnsi kɨmbusi. Mɨ wɨm kɨma ɨni Adi Komii siir inkam kɨɨngɨ kɨɨnar ywowɨm. Kɨma, tɨ iikam whɨekakɨm omom omomɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir hɨranɨm Jisɨs Krais Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨg ɨiir hainaniyɨm mɨ siya ɨni krɨmiir hoɨmgakni Bɨiyan Inkam Komiiyar ywowɨrkakɨn.
Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya mɨ Jisɨs Krais, sowiir mhɨi kwoɨnɨm ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyamɨn wadɨe saeya nwowaigɨnɨuwi. Ɨriig.
Pol siya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir boɨn wadɨekikɨn
Kara ɨinokɨinokɨn kɨmiiramɨn Adi Komii siir boɨn wadɨekii, ta naɨngwobumbuwa siya hauuwa kɨmiir saiirsi boɨn wadɨekii. Dimusi rani, kɨma ɨni Krais Jisɨs siir iikamkɨm. Kɨma Krais Jisɨs saɨka bɨdi yamasu kikɨnɨm mɨ kɨma dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir kɨrɨe komiigak asi nwokɨm. Mɨ kɨma kwoɨn mɨiyɨk mɨ adi siir yaimwokɨyaimwowa saiir nɨnomoknɨnkɨn boɨni kwoɨn mɨiyɨkak asi nwokɨm. Mɨ ta Krais siir yai wɨn kɨbiya saeya inan kɨmiir bɨdi kwɨrii ɨdwokaiya. Mɨ kɨma Adi Komii siir naeyɨuɨn siir dɨmɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiiram panɨɨnsi whaowaesi. Nɨɨngaka. Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya nɨtana wɨ saiirar nadɨgɨuwi. Mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ kɨrɨe hɨriiyar nwoyokiyokɨyami mɨ wɨ ta ɨo aeya dɨgii mɨ krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Ɨiya krɨmiir Bɨiyan lnkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya nɨtana. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Adi Komii siya yaimwo boɨnan inkamkɨn mɨ kɨmiirɨn siyar nɨmbingɨn siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn, ini hanɨɨn kwɨrii ɨdwokaiyɨm mɨ saɨka nɨdwo boɨnaiiyɨm. Ɨriig.
Iikamɨm ɨrɨpa mhɨi kwoɨn nwowiyɨm sɨmiir yaiga
10 Mɨ tɨ kariir nomiiyauwɨm kara kɨmiirɨn, krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir inɨg ɨiir boɨnɨn kwokwokii. Kɨmakɨma kɨpi nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨn mɨ tɨ kɨmiir isidɨn yapa yapa kɨpi nwo kɨmiir kwoɨnɨm whɨrua dwo mɨ yaiya diriyar kɨrɨtmai boɨnki. 11 Tɨ kariir nomiiyauwɨm kara, kariir nomiiyauwɨn Krowi, siir isid ɨeya boɨnmauugikɨn, kɨmakɨmarɨn ɨni nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨnkaka nwowɨm. 12 Kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnmauuwakaekii, kɨma yapa yapa nwonɨra kɨmiir nhɨrɨm pɨ hɨnɨɨna boɨni, nɨm nhɨrɨm Polnikɨm mɨ nɨm nhɨrɨm Apolosnikɨm mɨ nɨm krɨma Krais nikɨm. 13 Mɨ ɨni panɨɨna tɨrɨn, krais siya ɨni tari haɨmii haɨmiiya ywowɨn, ha? Mɨ tari tɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn Pol kariir nɨnkɨn ɨrɨmdɨnu aokikɨn kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn, ha? Kɨma tari Pol kariir inɨg ɨiir baptaiskɨm, ha?
14 Kara Adi Komii siir boɨn wadɨekii, kara kɨmiir waraurɨn Krispas, Gaias sowiirarar baptaisgikɨn kara inkam nwɨr wara bɨ baptaisgikɨn. Nɨɨngaka. 15 Inkam nwɨrkɨ kɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna boɨn tani, kɨma kariir inɨg ɨiir baptaiskɨm. Nɨɨngaka. 16 Ae, kara tɨsi hanɨɨngɨ swokɨ kwanaɨngwowoknakiyɨn, kara Stefanas sɨmiirniiyɨn warar nɨnkɨn baptais haigɨnɨugikɨn. Kara nɨnoknɨnkɨn tani, kara tari inkam nwɨr warar bɨdi yamisi baptaisgikɨn iyɨe? 17 Krais siya kariirɨn baptaisɨm bɨ nɨkropkikɨn. Nɨɨngaka. Siya kariirɨn yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwam nɨkropkikɨn. Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika kara kɨmiirɨn aowa aowan yaiyɨm, kɨma nɨnoknɨnkɨn karamae nwowɨm pɨ sɨmiir wara kɨnawhiyɨmiyɨena boɨn tani, kamɨm nɨnoknɨnkɨn komiigakɨm sɨmiir hɨriinan. Nɨɨngaka. Mɨ kara hɨriina boɨnkɨswo mɨ tɨ paeyɨn Krais siir nɨrɨonɨnkɨnɨn hɨiiniya yɨo wɨ inɨgak di ywowi. Ɨriig.
Adi Komii siir kɨrɨeya ɨni Krais siir hɨr nwowa
18 Kaimwoka, iikamɨm ha naɨngwowi, tɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir yaiya saeya hindara prɨiboɨn whaowaei. Mɨ krɨma iikamɨm Adi Komii siya nanmaiwarkainam, nɨm krɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi, tɨ paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn, siir yaiya ya Adi Komii siir kɨrɨe aeyaɨrga. 19 Adi Komii siir Yokwo Komiiya saeya ha boɨnka,
iikamɨm nɨnoknɨnkɨnkakɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨna wɨ kara tɨrbugii. Mɨ iikamɨm kwoɨnpai kwoɨnpai mɨiyɨkakɨm sɨmiir kwoɨnɨm wɨ kara nɨrimdiyɨugii.
20 Mɨ tɨ iikamɨm nɨnoknɨnkɨkakɨm mɨ iikamɨm kwoɨnpai kwoɨnpaigakɨm iikamɨm yai krɨpii naɨniikiigi ɨkɨm mɨ sɨma wɨ inɨgakar nwowi. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya nu tɨran iikamɨm nɨnoknɨnkɨnkakɨm, sɨmiir nɨnoknɨnkɨn ɨmiir bɨdi tɨrbugiyɨm.
21 Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨna tɨ nuan iikamɨm sɨmiir kwoɨnaɨrga naɨngwo haiyɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya ta boɨnbu yaiya sɨma boɨnmɨmauuwa saiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm, iikamɨm sɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei. 22 Juda sɨma yaewan mɨnam kɨndiyɨu wankɨm, sɨma yaeya dimɨn kɨrɨe komii wɨn kɨgi mɨ sɨma wa naɨngwo tɨbmii. Mɨ yɨm Grikɨm, nɨnoknɨnkɨn komii haiyaramar mɨ ankaii. 23 Mɨ nɨm krɨma paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn Krais siir nɨnkɨn ɨrɨmdɨnu aokiyɨn, siir yai aiirar mɨ boɨnmɨmauuwikɨm. Mɨ Juda iikamɨm sɨma ta yai aiir wakae wɨnɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm mɨiyɨknan bɨ nwokikɨm, ɨni hindara hɨugɨmkɨkɨugiyɨm. Mɨ iikamɨm Juda iikam tani, yɨm sɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi, ta yaiya saeya hindara prɨiboɨn whaowaei. 24 Nɨm krɨma nhɨrɨm Juda iikamkɨm mɨ nhɨrɨm krɨma Juda iikam tani. Krɨma Adi komii siir nɨkɨu aiir wakaeyɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, Krais siya Adi Komii siir kɨrɨeya mɨ siir nɨnoknɨnkɨna, saiir nɨisiisiimauugɨn. 25 Iikam nhɨrɨm sɨm kwoɨnɨm yɨm ha naɨngwowi, Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨna saeya bwam karamaekɨ nɨuwi mɨ yɨm inkam nhɨrɨm sɨm kwoɨnɨm ha aɨngwowi, Adi Komii siir kɨrɨeya saeya opaɨrgɨ mɨ ɨuwi. Mɨ Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨna ɨni tɨ nuan inkamɨm nɨnoknɨnkɨn komii komiigakɨm bɨi nwowɨm, ɨni sɨmiir nɨnoknɨnkɨn ɨmiir haibura mɨ Adi Komii siir kɨrɨe ɨni tɨ nuan iikamɨm kɨrɨe komii komiigakɨm bɨi nwowɨm sɨmiir kɨrɨe aiir haibura.
26 Tɨ nomiiyauɨm kɨma bɨiya Adi Komii siya nɨmbina ɨiya kɨma naɨngwo tɨbmiiya mɨ saiiram tɨ swokɨ aɨngwowoknaki bɨiya kɨma panɨɨn panɨɨn inkam nwokɨm, ɨiya Adi Komii siya kɨmiir nɨmbina. Mɨ nu tɨran iikamɨm nɨnoknɨnkɨn komii Komiigakɨm mɨ kɨrɨe komii komiigak nwokɨm, yɨm ɨuarɨg bɨ nwokɨm. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 27 Adi Komii siya bɨdi hɨdgiyɨn iikamɨm nu tɨranɨm ha naɨngwowɨm inɨg karamae nwowɨm sɨmiir nɨmbinam, iikamɨm nɨnoknɨnkɨnkakɨm sɨmiir kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwam. Mɨ siya iikam opaɨrɨm nuan inkam ɨma naɨngwowɨm sɨmiir bɨdi yɨmbingiyɨm, inkam kɨrɨekakɨm sɨmiir kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwam. 28 Adi Komii siya bɨdi yɨmbingiyɨn inkamɨm yaeyɨpyaeyɨpa tɨ nuan inkamɨm sɨma yasururgaiyɨm. Mɨ ɨrɨpa nomboɨn ii ae karamae sɨma nwowɨm sɨmiirɨn. Dimusi rani, tɨ iikamɨm nuanɨm ha naɨngwowiyɨm, sɨma inɨg komiigakɨm sɨmiirɨn Adi Komii siya bɨdi ikwowaisiigiyɨm. 29 Inkam nwɨrkɨ hainan karamaeka siir inɨg ɨirarɨn, Adi Komii siir whwonkam ɨda. Nɨɨngaka. 30 Whɨsarii rani, krɨma ɨni Jisɨs Krais siirgɨsiirkɨɨna ywowɨm. Mɨ Adi Komii siya Jisɨs siirɨn mɨnam nɨmbingɨn Krais siirɨn siya krɨmiir nɨnoknɨnkɨn haigɨnɨuwɨm. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ hɨnɨɨna nwokɨ boɨnɨm, dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm mɨ krɨmiirɨn siyar sakii prapras okwokiyɨm mɨ krɨma ɨni rɨrmiiya ywokiyɨm. 31 Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, yɨo siyɨu mɨiyɨk rani, inkamɨn siir inɨg ɨiirar hainanaeiyɨn, siya Adi Komii siir inɨg ɨiirar hainan ɨski. Ɨriig.