2 PITA
Pita siya ta yokwowa iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiram swokɨ wɨnkikɨn. Siya hɨriiyar naɨngwokɨn siya wɨ kɨmɨmɨn tani tɨ nu ɨiirɨn wɨ sɨpi haiburgigi mɨ siya ta siir yaiya nɨkopkaigiyana saiir asi boɨnkikɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨnsiis haigɨnɨuwam. Siya sɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, warɨ kamɨm nɨksɨsaeyɨm sɨmiir yaiyɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwo tɨbmii. Siya sɨmiirɨn tɨ profet nɨksɨsaeiyɨm sɨmiirsi boɨnɨnkwokwokikɨn. Siya sɨmiirɨn mɨn boɨnkikɨn, sɨma sɨmiir naɨngwo tɨbmii aiirɨn sɨbgu donkworɨnu dimusi rani, Jisɨs siya wa tɨri dimɨnɨm siya boɨnɨm mɨ siya wɨ sɨpi swokɨ ɨti. Ɨriig.
1
Yokwo kwɨsaka aeya Pita siya wɨnkiya
Kara Saimon Pitakɨn, inkamɨn whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨn Jisɨs Krais siirɨm, kariirɨn siyar nɨkmwɨn okwo haigɨnɨugɨn siir yai ɨmiir boɨnmɨmauuɨm. Kara ta yokwowa iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya krɨmiir hɨriinan komii nwowa mɨ yɨpɨkɨ tɨ yai kɨrɨe kɨbi kɨbiyɨm sɨm wakaeyoknam yɨpɨkɨ wɨ whɨekak krɨmiirar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨmiir wɨnkika. Dimusi rani, Adi Komii siirsika krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm Jisɨs Krais siya haiyoprimdiyɨumiigikɨm mɨ krɨmiirɨn ɨni rɨrmiiya siyar ywowaigɨnɨukiyɨm mɨ ɨni dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyar ywowɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirsi nanmaiwarkainakɨn whɨekak krɨmiirɨn. Mɨ kara ha naɨngwowi, Adi Komii siya mɨ Jisɨs Krais sowa hauuwi kɨmiirɨn, naɨngwobumbu mɨ nongwomamaɨr ae wɨ nhami nhami hauu rani. Mɨ krɨmiir Adi Komiiyɨn mɨ Bɨiyan Inkam Komii ɨkɨn Jisɨs Krais sowiir kɨrɨeni yɨpɨkɨ kɨma sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨriig.
Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn krɨma siirgɨsiirgɨm
Adi Komii yɨpɨkɨ kɨrɨe komiigakɨn, krɨmiir bɨdi hauuwɨm dimɨn taemɨn whɨekakɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm siirɨm sɨbgu naɨngwo tɨbmiiyɨm. Dimusi rani, siya nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨn krɨmiirɨn mɨ krɨma Krais siir asi nɨnoknɨnkɨni, yɨpɨkɨ bɨiya krɨmiir nɨmbinɨn siir dimɨn mɨiyɨkɨm sɨmiir haiyɨm mɨ kwoɨn mɨiyɨkɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn mɨ wɨ saɨkar waiyayokiyokɨikaeyami. Tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya bɨdi hauuwɨn krɨmiirɨn siir dimɨn kɨrɨe mɨiyɨk mɨiyɨkɨm bɨiya siya nɨmbinɨm krɨmiir mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ tariinanɨn wɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨrɨeya saiirɨn wɨm kɨma wa haiburgigi, tɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm iikamɨm nuanɨm sɨma tɨriyɨm sɨmiirɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ kɨma wɨ siir dimɨn mɨiyɨk ɨmiir haii mɨ kɨma wɨ Adi Komii siir hɨriinan nwowi. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, kɨma kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiirɨn sɨbgu sɨbgu kɨsɨsop dirɨraerar sɨbgu nwowam. Mɨ kɨra tɨ hɨriinan tɨri saiirɨn mɨ wɨ mɨinan nhami nhami kɨpi mɨrii Adi Komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ warɨ kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm bɨiya kɨma nikɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir swokɨ ɨnomoknɨnkɨnamɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, ɨiya kɨma tɨ hɨriinan tɨri, mɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiirar kɨntɨmtɨnuna mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ nikwokrɨmkrɨp rani mɨ wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani mɨ tɨ ɨiyɨm dimɨn taemɨn biyɨekɨ nɨmbiyami mɨ wɨ mɨini hanɨɨn nwokɨ mɨriiyɨm sɨbgu nokworɨnukrɨpkaiyam. Mɨ wɨ maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokɨ okrɨpkaiyɨm Adi Komii siirgɨsiir siyɨuɨn wa kɨmiir waraur nwowɨn siiramɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, kɨma tɨ hɨriinan tɨri mɨ kɨma wɨ kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaeiya mɨ sɨmaka nomboɨn ii aeiya wɨ saiir dɨisiimauu sɨmiirɨn. Mɨ tɨ hɨriinan dimɨnɨm kɨmiir kwoɨn nwokaiyɨm, yɨm ɨni yɨnkɨnɨukikaiyɨm mɨ sɨma wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiisi mɨ hɨriinana saiirsika kɨmiir kwoɨnɨm wɨ nɨɨngɨ nɨɨnga nwo rani. Nɨɨngaka. Saeya wɨ naeyar budi. Mɨ wɨm kɨma Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siirɨn wa sɨbgu ɨnoknɨnkɨni mɨ kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya siiramɨn wɨ kɨrɨeya nwowi. Iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan dimɨn karamae nwowɨm sɨmiir kwoɨnauɨn, yɨm sɨma ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ kɨgɨmok karamae nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Dimusi rani, sɨma nhwokwɨsaekɨm. Tɨ hɨriinan iikamɨm sɨma bɨdi yaɨngwo owougiyɨm Adi Komii siya haiyoprimdiyɨumiigiya sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm. Mɨ hɨriinana saiirsika tariinanɨn sɨmiir kwoɨnɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbukɨm.
10 Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm ɨiya Adi Komii siya nɨkɨuwa kɨmiirɨm mɨ siya bɨdi yɨmbinɨm kɨma siirgɨm, kɨma mɨinan mɨrii dimɨn mɨiyɨk tɨramɨn. Mɨ hɨriinan saiirsika tɨ dimɨnɨn wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mhoɨiya Adi Komii siya wɨ kɨmiir nanmaiwarkainaei. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir tɨri kɨma wɨ saɨka waiyayokiyokɨi siir om hɨr. 11 Mɨ kɨma tɨ hɨriinan dimɨn ɨmiir wakaeyokna api mɨ Adi Komii siya anowɨn wɨ kɨmiiramar haiwaoki mɨ hɨriinan saiirsika kɨma wɨ omɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya kɨgrɨraowiyɨn yɨpɨkɨ bɨiya naonamɨn kɨmiir whɨndirɨraerarɨn mɨ kɨmiir nanmaiwarkainamɨn mɨ kɨma wɨ ɨinokɨinok saɨkar nwoyokiyokɨikaeyami.
12 Kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm tɨ dimɨnɨm kara boɨnkiyɨm mɨ kɨma sɨbgu dokworɨnu Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir kɨrɨeni bɨiya kɨma wakaeyɨm mɨ ha wakaeyokna apɨm mɨ ɨinokɨinokɨn kara kɨmiir boɨnurwokaiyɨm swokɨ aɨngwokwonanaei tɨ dimɨn ɨmiir. 13 Kara ha naɨngwowi yɨo siyɨu wadɨekɨn kara kɨmiira boɨnmauu yokiyokɨiyɨm tɨ dimɨn ɨmiirɨn mɨ hɨriinana saiirsika kɨma wɨ sɨmiirar nwokɨ aɨngwoyokiyokɨiyɨm ɨiya kara tɨ omwaiya nikɨ waiya tɨr. 14 Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kariir ɨiya naowana ɨni kingiin nwowa. Dimusi rani, bɨiya Jisɨs Krais krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya boɨnmauugɨn kariirɨn tɨ dimɨn ɨmiirɨn. 15 Kara ta yokwowa mɨnam wɨnki mhoɨiya kara naonami mɨ ɨinokɨinokɨn sɨma wɨ kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi tɨ dimɨn ɨmiir naɨngwowoknakiyɨm. Ɨriig.
Krɨma iikamɨm bɨdi kɨgɨm Jisɨs Krais siir dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm paenan nɨuyaeiyɨm
16 Krɨma iikam krɨmiir yɨdwi wanwiyaemi niiwii nɨɨngam sɨmiir bɨri wakaeyokna apkɨm bɨiya ɨiya krɨma boɨnmɨmauuɨm kɨmiir mɨ kɨmiir nanaaknɨnkɨi haigɨnɨuwa Jisɨs Krais siir yɨpɨkɨ kɨrɨe komiigakɨn mɨ yɨpɨkɨ wɨ swokɨ ɨti. Nɨɨngaka, krɨmakɨ krɨmar kɨgɨn siir dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm paenan nɨuyaeiyɨm. 17 Mɨ Adi Komii siya siir inɨg ɨiir hainanprapraski mɨ dimɨn komiiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn siir ywowaigɨnɨugi. Dimusi rani, tɨ yai ɨmiirsika. Krɨma aposel kamɨm bɨdi wakaekiyɨm ɨiya siya hɨnɨɨna boɨnkiyɨn, tɨrigɨnɨn yɨo kariir yɨnisɨm nwɨrkɨnwɨruwan siya yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨn 18 Krɨmakɨ krɨmar wakaekɨm tɨ yaiyɨm Adi Komii siir om hɨrɨnkɨ nɨtɨm. Dimusi rani, krɨma saɨka nwokɨm mhɨuɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn Adi Komii siya nwowiyɨn hɨr.
19 Dimusi rani, dimɨnɨm bɨiya krɨmar kɨgɨm, krɨma tɨ yaiyɨm bɨiya profet kamɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yaiyɨm sɨma nanaaknɨnkɨi haigɨnɨuɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmiikɨm. Mɨ kɨma tɨ iikamɨm tɨ yai ɨmiir wakaeyokna api mɨ kɨma wɨ siyɨu mɨiyɨk tɨri. Tɨ Adi Komii siir yaiyɨm yɨpɨkɨ tɨ profet kamɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm ɨni paeya maeyau nɨibwomambwowa saiir nɨuyaeiya mɨ nugakan nauunɨn siya whwoyayakwokiyɨm kɨmiir nɨisiimauuwɨm bɨeyɨn ɨni kingiin nwowɨn sɨpi nɨmbinaidni. Mɨ tɨ hɨriinan yaiyɨm bɨiya profet kamɨm sɨma boɨnmɨmauuɨm yɨm ɨni paeya nɨiyɨka krɨmiir nɨuya haigɨnɨuwiya ɨni saiir hɨriinan ywowɨm Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir sɨbgu wakaeyokna apɨm mɨ ɨiya Jisɨs siya swokɨ ɨtana wɨ saiirar namwoɨuwi yɨpɨkɨ bɨeyɨn nugak nɨmbinaidniyakwokiyɨn siir hɨriinan. 20 Mɨ bɨiyɨn kɨma tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm pɨ kwaboɨni, sɨmiir dɨnoknɨnkɨn, wɨ nwɨrkɨ siir kwoɨnara swokɨ ap rani, tɨ yaiyɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya profet kamɨm sɨma boɨnkiyɨm. Nɨɨngaka. 21 Tɨkɨna ya kaimwoka. Dimusi rani, bɨiya profet kamɨm sɨma dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir bɨri wakaeyokna apkɨm mɨ tɨ yaiyɨm Yokwo Komiinau ha bɨ wɨnkɨm. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨuɨn siya siyar kiyaiigɨn sɨmiir kwoɨnɨm mɨ sɨma yaiyɨm Adi Komii siya boɨnmɨmauuɨm sɨmiirɨn, ɨni sɨmiirar swokɨ boɨnmɨmauuɨm. Ɨriig.