2 TESALONAIKA
Ta yokwowa Pol siya wɨnkika iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiiram om Tesalonaika hɨranɨm sɨmiiram ta yokwowa bɨiyana siya wɨnkiya saiir mhoɨiyar. Siya sɨmiirsiyɨn mɨnsi wɨnkikɨn nhɨrɨm yɨm ha boɨni, Jisɨsɨn bɨdi swokɨ ɨtɨn mɨ Pol siya hɨnɨɨnam naɨngwowi sɨmiir nɨksɨsaeya pɨ dɨgiyɨm. Mɨ siya Bɨiyan Inkam Komii siya nɨtana saiir asi swokɨ wɨn boɨnkikɨn. Ɨriig.
1
Pol, Silvenes, Timoti ta yokwowa krɨma wɨnkika iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii siir pɨuganɨm om Tesalonaika hɨranɨm kɨmiiram. Mɨ kɨma krɨmiir Adi Komii mɨ Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais sowiirgo. Mɨ krɨma hɨnɨɨna naɨngwowi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya mɨ Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siya, sowiir naɨngwoyɨmiyoka kɨmaka dwo mɨ kɨma hɨriiyar dongwomamaɨr aekaeyam. Ɨriig.
Pol siya Adi Komii siir boɨn wadɨeki
Ɨinokɨinokɨn, krɨma Adi Komii siir boɨn wadɨe iikam kɨmiirsi. Dimusi rani, kɨma Adi Komii siiramɨn nhami nhami naɨngwo tɨbmii rani mɨ wɨm kɨma nhami nhami mɨ naɨngwokwonanae rani, ɨrni nwɨrniyamɨn. Dimusi rani, krɨma kɨmiir inɨgɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiirsi hainani mɨ krɨma ɨna boɨnmamauugiyɨm iikamɨm Adi Komii siir pɨugananɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir mɨ krɨma sɨmiir boɨnmɨmauu dimɨn biyɨeyɨm yɨpɨkɨ iikamɨm sɨma tɨrɨm kɨmiir mɨ kɨmiirɨn sɨma kɨmpɨpɨsu prasae bɨ hauugɨm. Mɨ tɨ kɨmpɨpɨsu hɨriinanɨm yɨm wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo karam kɨmiir nwowwaigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Wɨm kɨma maɨrgɨmaɨrga mɨ kɨrɨe hɨriiyar nokworɨnu krɨpkaiigɨm. Ɨriig.
Mɨ kɨma hɨriiyar dokworɨnukrɨpkai krɨmiir nɨisiimauuɨm Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn wa kiwaki kɨmiir kɨnankɨuam. Dimusi rani, krɨma siir mɨi aiir mɨrii. Mɨ hɨriinan saiirsika Adi Komii siya wɨ iikam whɨekakɨm wɨ sɨmiir nɨisiimauuwi hɨnɨɨnɨn wɨm kɨma wadɨekɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma ta kɨnankɨu aiirɨn hɨriiyar nokworɨnukrɨpkaigɨm mɨ yɨm sɨma mɨiyɨk rani mɨ siya wɨ hɨnɨɨna boɨni ɨni wadɨeyar mɨ owɨn kɨra saɨkar timɨ ɨnkɨn o mɨ kɨriirɨn wɨ siyar kɨgrɨraowi. Mɨ mhoɨiya Adi Komii siya wɨ tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya siyɨu biyɨe kɨriir tɨrɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni. Dimusi rani, iikam whɨekakɨm siya wɨ wadɨeyar sɨbgu kɨgɨrkaki. Mɨ ɨriipa hɨriinan mhoɨiya Adi Komii siya wɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨn kɨmiir mɨ krɨmiir maɨrgɨmaɨrga krɨmiir nwowaigɨnɨu karamae nwowiyɨm mɨ wɨ siya nɨtkiigii mɨ sɨma wɨ krɨmiir haiburgigi mɨ krɨma wɨ wadɨeyar sɨbgu owi. Mɨ tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm wa nɨmbiyami ɨiya Jisɨs siya mɨ siir paekwo sɨm ɨeya ɨiya sowa Adi Komii siir om ɨiir haiburgigi mɨ sɨma wɨ sɨma sɨma nɨmbiyamnae paeya paowii karamaeya saiir hɨrɨn. Mɨ siya yɨpɨkɨ iikamɨm Adi Komii siir nɨnoknɨnkɨnsi boriisopɨm wɨ sɨmiir tɨrbuwi, iikamɨm yɨpɨkɨm krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir Yai Wɨn Kɨbiya saiir wakaeyokna karamae nwowiyɨm wɨ warar mɨ ɨnkɨn tɨrbumbuki. Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm siya wɨ sɨmiir tɨrbumbuwi mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya wɨ sɨmiir nɨkropki sɨma siir whwonkam ɨda nwosi mɨ siir dimɨn kɨrɨe komiiyɨn paenan nɨuyaeiyɨn mɨ siir kɨrɨe komii aeya mɨ wɨ sɨma tɨoɨdwomaii ɨinokɨinokɨn. 10 Mɨ tɨkɨriigɨnɨm yɨm wɨ taka hɨnɨɨn ɨiya sae nɨmbiyami mhoɨiya siya nɨti mɨ ɨriipa hɨriinan iikamɨm yɨpɨkɨ siir wakaeyokna apiyɨm saiirsika mhoɨiya sɨma wɨ inɨg komii siir hauuwi. Sɨma mɨ krɨma wɨ kakakar nwowi mɨ maɨrgɨmaɨrga saɨka nɨnkɨn owi. Mɨ siir yaiyɨm krɨma bɨdi yanaaknɨnkii haigɨnɨuɨm mɨ kɨma sɨmiirar wakaeyokna ap. Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika kɨma mɨ sɨma wɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir nwokɨ tɨrɨm.
11 Mɨ ta hɨriinan saiirsika ɨinokɨinokɨn krɨma iikam kɨmiiramɨn Adi Komii siirama srɨii, kɨma wɨ mɨi mɨiyɨk nwokɨ mɨriiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika siya wɨ hɨnɨɨn asi naɨngwowi siir yɨnisɨsɨm nwowamɨn. Krɨma siiram kwɨs boɨni mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm kɨma tɨram naɨngwowɨm wɨ sɨmiirar nwokɨ tɨrɨm. Mɨ kɨma tɨ dimɨnɨm kɨma tɨrɨm wɨ siir kɨrɨe aiirar tɨri, whɨsarii rani, kɨma siiram naɨngwo tɨbmiigɨm. 12 Mɨ krɨma ta hɨriinana saiirsi kwɨs boɨni Bɨiyan Inkam Komiiyɨn krɨma siir inɨgɨn wɨ kougɨkouwa hainanki. Dimusi rani, tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm siya tɨrɨm iikam kɨmiir kwoɨn ɨmiir mɨ sɨma wɨ kɨmiir inɨg ɨmiir hainanprapraskii. Dimusi rani, siirsika. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm wa nɨmbiyami whɨsarii rani, krɨmiir Adi Komiiyɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais sowiirni naɨngwoyɨmiyoka ɨni krɨmaka nwowa. Ɨriig.