2 TIMOTI
Mɨ ɨiya Pol siya maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨrar nikɨ hɨugrɨpkɨikikaiyɨn om komii Rom hɨr, mɨ siya ta yokwowa pasta Timoti siiramɨn ha wɨnkikɨn. Mɨ ɨiya Pol siya hɨriinan kɨgnɨnoknɨnkɨnɨn siir naoni ɨiya ɨni kingiin nwowa, mɨ siya Timoti siirsi naɨngwoyɨmiyokɨn mɨ siya ta yokwowa mhoɨiyana asi swokɨ wɨnkikɨn Timoti siir boɨnkiyam hɨnɨɨn siyɨu iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Efesas hɨranɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn kara Krais Jisɨs siir yai naboɨnmamauuan inkamkɨn. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nɨkropkikɨn kariirɨn siir yai aiir napboɨnmamauuam iikam whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir. Tɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn siya nɨmbin tɨbmii kimaigiyɨn iikam yɨpɨkɨ Krais Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmii mɨ wɨ sɨmiir hauugi.
Timoti kɨra ɨni kariir yɨnisɨmnan ywowɨn. Mɨ kara ta yokwowa kɨriiram wɨnkika. Adi Komii siya mɨ Krais Jisɨs krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii ɨeya, sowa nwokɨ hauugiyɨm naɨngwobumbu mɨ naɨngwoyɨmyok mɨ kwoɨnɨn nongwomamaɨr aei ɨkɨn. Ɨriig.
Krɨma yai wɨn kɨbiya saiirsi kɨpi kaiyɨrou
Kariir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiirar napkɨm mɨ an kara wɨ siirar mɨ api. Siya kara kɨriiram naɨngwowɨn mɨ kara Adi Komii siiram boɨn wadɨeki kɨriiramɨn. Mɨ kara nɨi nabɨe kɨriiram srɨigɨn. Mɨ ɨiya kara kɨriir haiburgigɨn mɨ kara ɨna swokɨ aɨngwowoknakiyɨn, ɨiya kɨriir ouwoba saeya grɨekiinaiiniya. Mɨ kara kɨriir kɨgnakiyam naɨngwowi mɨ kariir maɨrgɨmaɨrga wɨ prasae nwo rani. Kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, wa kɨriir naɨngwo tɨbmiiya kaimwowaɨrga, nɨksɨsae rani. Ta hɨriinan naɨngwo tɨbmiiya bɨiya kɨriir apaiya Lois saeya hɨriinana saiir nwokɨ haiga mɨ kɨriir apua Yunisa ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ an kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn ta hɨriinan naɨngwo tɨbmiiya, kɨriir waraurɨn ɨna mɨ owa. Mɨ kara kɨriir kwoɨn ɨiir asi swokɨ hɨurworwokaigi. Ta mɨiya kɨra nɨnoknɨnkɨna Adi Komii siya prɨihauugiya kɨriir, siya kara siiram srɨiya mɨ kariir ɨɨna ha nonkwowa kɨriir pɨu aiir mɨ kɨra ta mɨiya siya prɨihauugiya kɨra nɨnoknɨnkɨna, kɨra saiirɨn sɨbgu donkworɨnukrɨpkai mɨ saeya wɨ paenan hɨriiyar dɨudkrɨpkai, wɨ nɨutɨnginan kɨpi nwo. Whɨsarii rani, Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiirɨn nɨdid kwoɨn bɨ hauugɨn. Nɨɨngaka. Siya krɨmiirɨn kɨrɨe hauu haigɨnɨugɨn. Mɨ siyɨuɨn iikamɨm naɨngwokwo nanaeiyɨn siirɨn wara mɨ ɨnkɨn hauugi. Mɨ siyɨu biyɨeyɨn inkam niyopakaiyɨu karam nwowiyɨn siirɨn warar mɨ ɨnkɨn hauugi krɨmiirɨn.
Mɨ kɨra nɨimwo wɨ kɨpi kaiyɨrou Bɨiyan Inkam Komii siir yai aiir boɨnmɨmauusiyɨn, an kara omaka hɨuyokiyokaiya saiir hɨr nwokaii inkamkɨn mɨ kɨra nɨimwo kariirsi kɨpi kaiyɨrou. Mɨ kɨra Adi Komii siir kɨrɨe saiir hɨriir dɨkpɨtkɨikrɨpkai. Mɨ kɨriirɨn wɨ siya nwokɨ whɨnwo haigɨnɨuwi hɨk kanaka haiyam, siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨmɨmauuam. Krɨmiirɨn Adi Komii siya nanmaiwarkainakɨn mɨ siir iikam asi nwokɨm. Mɨ siya krɨmiirɨn mɨi mɨiya krɨma mɨriiya saiirsi bɨ nanmaiwarkainakɨn. Nɨɨngaka. Siir naɨngwobumbuwa saeyar nanmaiwarkainakɨn krɨmiirɨn. Bɨdi bɨdiniyarɨn, ɨiya Adi Komii siya nu nɨnomor sowiira nonkwokwowɨn mɨ siya Jisɨs Krais siiramɨn nua krɨmiiram tɨri nɨkrop ɨuungiyamɨn saiirar nɨmbin tɨbmii kimaigɨn. 10 Adi Komii siir naɨngwobumbuwa krɨmiir hauugiya mɨ tariinanɨn inkamɨn krɨmiir nanmaiwarkaina haiiyɨn Jisɨs Krais siya idowɨiya bɨdi yɨmbiniyɨn. Mɨ krɨma Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saiir asi nɨnoknɨnkɨni. Mɨ krɨma tariinanɨn kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn, siir siyɨu mɨiyɨk ɨiir asi nɨnoknɨnkɨnkɨni. Ta yai wɨn kɨbiya krɨmiirɨn saeyar nowomwarkaiyɨu haigɨnɨugɨm.
11 Kariirɨn Adi Komii siya nɨmbingikɨn aposel inkam nwowam, ta yai wɨn kɨbiya saiir napboɨnmamauuam. Mɨ kara yai napboɨnmamauuan mɨ nowomwarkaiyɨuan inkam asi nwokɨn. 12 Mɨ kara hɨriinan mɨiya hɨk saiirsi asi haigɨn. Mɨ kara nɨimwo saiirsi bɨ kaiyɨrougɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn mɨ ɨna naɨngwo tɨbmiiyɨn siiramɨn. Ta mɨiya siya hauugiya, siya saiirɨn wa kɨgrɨraowi mɨ saeya wɨ biyɨe nwo rani, wɨ hɨriiyar namyokiyokɨi. Mɨ wɨ ta ɨi komiiya siya swokɨ ɨtana, wɨ saiirar nadɨgɨuwi. 13 Ta yaiya kara nowomwarkai haigɨnɨuwa kɨriir kɨra saiirɨn sɨbgu wakaeyokna mɨ wɨ sɨbgu donkworɨnukrɨpkai. Ya tariigɨna ya hindara nɨisiimauu haigɨnɨugika kɨriirɨn. Mɨ kɨra Jisɨs Krais siirɨmar daɨngwo tɨbmiikikɨn. Mɨ kɨra wɨ iikam whɨekakɨm sɨmiiramar daɨngwo ɨrkak. Dimusi rani, kɨra ɨni Jisɨs siir isid ywowɨn. 14 Mɨ ta Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya Adi Komii siir naeyɨuɨn siya hauugiya krɨmiir mɨ kɨra saiirɨn sɨbgu donkworɨnu.
15 Kɨra bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, nu komii Esia hɨran iikam whɨekakɨm sɨma kariir bɨdi haiburgigɨm mɨ tɨ inkam nwɨso, Fiselas mɨ Hemosenis yɨo ɨriipɨ hɨriinan kariir bɨdi mɨ haiburgigo. 16 Kara ha naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya Onesiforas sɨmiirniyɨn ɨgi haigi ɨdwokaigi. Mɨ ɨi kasa rani, siya kariir nɨkpɨmpɨtmai haigɨnɨuwɨn. Mɨ siya nɨimwo kariirsi bɨ kaiyɨrougɨn. Kara tɨ tɨr nwokaiyɨn, ta omaka hɨuyokiyokaiya saiir. Nɨɨngaka. 17 Ɨiya siya om komii Roma tɨriir nɨtɨn mɨ siya mɨinan napmɨriiyokiyokɨinikɨn kariiramɨn mɨ ɨni kariirar inɨ kɨgniyɨn. 18 Kɨra bɨdiya ikɨ ɨnoknɨnkɨnɨn digworaekwo whɨekakɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir hauuwɨm ɨiya kara om Efesas hɨr nwowa saiir mɨ kara ha naɨngwowi, Bɨiyan Inkam Komii siya siirsi daɨngwoyɨmiyok, ta ɨi komiiya siya tɨriir swokɨ ɨtana. Ɨriig.