APOSEL
Bɨiyɨn Luk siya yokwo Luk saiir wɨnkɨn mɨ ta saiir mhoɨiyan siya kɨmɨdiniya yokwo Aposel saiir wɨn. Yɨ tɨ niwiiyɨn yɨo mɨiyɨm aposel kamɨm sɨma mɨriiyɨm sɨmiir boɨnkɨm. Siya yokwowa inkam nwɨrɨn Tiofilas nɨkɨuwiyɨn siiram wɨnkika mɨ siya Tiofilas siiraram bɨ wɨnkikɨn. Nɨɨngaka. Siya ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiiram warar nɨnkɨn wɨnkikɨn. Mɨ ta yokwowa saiir yaigɨyaiyɨm yɨm mɨn boɨnkikɨm Bɨiyan Inkam Komii siir naeyɨuɨn aposel kam ɨmiirɨn panɨɨna kisɨsop dirɨraerarkɨn mɨ tɨ aposel kamɨm ha namkɨm dimɨn taemɨnɨm Jisɨs siya tɨrɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwamɨn. Ɨriig.
1
Nabɨe Tiofilas. Bɨiya kara yokwoni kɨriir nikɨ wɨn hauugiyɨm mɨipai mɨipaiyɨm Jisɨs siya mɨriiyɨm mɨ yaipai yaipaiyɨm siya boɨnmɨmauuwɨm. Bɨiya yokwoni kara mɨ wɨn boɨnkiyɨm, ɨiya Jisɨs siya nua tɨriir nɨta. Mɨ mɨiyɨm siya nap mɨriiyɨm. Mɨ ɨiya Adi Komii siir naeyɨuɨn siya mɨ boɨnmɨmauuɨm yaiyɨm siir aposel kamɨm siya nɨmbinɨm sɨmiir. Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna boɨnamɨmauuɨn ɨiya siya swokɨ amana nɨnomor koua hɨriir. Bɨiya siya hɨk prasae bɨ haigɨn mɨ siya asi naonamkɨn. Mɨ siya ɨna swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn ɨe hɨrankɨn. Mɨ siya ha nɨtɨn, ɨiyɨm kam nwɨsa inɨ oni aposel kamɨm sɨmakan. Mɨ sɨma nwokɨ ɨnoknɨnkɨni siya ɨni omwaiya swokɨ waiyan. Sɨma bɨdi kɨgɨm, siya sɨmaka nɨdwo boɨnaiyɨn. Mɨ siya sɨmiir boɨnmɨmauu, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn iikamɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm. Mɨ ɨigwɨra sɨma maeyau kwɨruwa ywomɨmɨr Jisɨs saɨkar. Mɨ Jisɨs siya yaiya kwɨra boɨnmauu wakae sɨmiirɨn. Mɨ ɨiya sɨma nɨdwo aeya mɨ ta yaiya saiir boɨnkɨn. Kɨma om komii Jerusalem tɨrɨn wɨ asiima kɨpi nikɨ haiburgik ha tikɨ o. Adi Komii siya bɨdi ikɨ ɨmbinkiyɨn tɨ dimɨn komiiyɨn siiram. Adi Komii siir naeyɨuɨn kara bɨiya kɨmiira bɨdi ikɨ boɨnmauu wakaekiyɨn. Jon siya baptais haigɨnɨugikɨm iikam ɨmiirɨn op. Mɨ wɨ ɨi prɨei nwo rani, Adi Komii siir naeyɨuɨn wɨ kɨmiir nanɨnkɨnɨuni.
Jisɨs siya ɨna yamɨgusamɨn nɨnomor koua hɨriir.
Mɨ ɨigwɨra aposel kamɨm sɨma Jisɨs saɨkar ywoyakwok. Mɨ sɨma Jisɨs siir srɨi. Hae! Tɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn taka ɨiya saeya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨrɨe haigɨnɨuwanka. Mɨ sɨma wɨ bɨiya nikɨ owɨn isid komiiyɨn, wɨ siir hɨriinanar swokɨ owɨm, aniya? Mɨ Jisɨs siya ɨna swokɨ owarkɨi boɨnkiyɨn, siya tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨma srɨiyɨn kɨma nɨnoknɨnkɨn tani, wɨ paka hɨnɨɨn ɨiya sae nɨmbiyami. Adi Komii siirar dimɨnkɨn, wɨ siyar nɨmbinki, ɨiya digworaekwo ɨma nɨmbiyamana. Mɨ mhoɨiya ta ɨiya Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨmiir nanɨnkɨnɨuni mɨ kɨma wɨ kariir yaiya saiir boɨnmauuwami om komii Jerusalem mɨ nu Judia mɨ nu Sameria mɨ hɨnda tɨndan nuɨm wɨ dɨgar nwo ɨrkaki. Ɨriig. Mɨ ɨiya Jisɨs siya siir yaiya dɨg nwokiya mɨ Adi Komii siya yɨkɨuna siirɨn nɨnomor koua hɨriir namɨm mɨ sɨma ɨni siirar kɨgnɨnkwokwokiyɨm. Mɨ siya ɨna yokwonɨnopkainamɨn waua saiir hɨriir.
10 Mɨ sɨmiir nhwonaɨm ɨni siirar kaoyokiyokɨikiyɨm. Mɨ inkam nwɨso bɨri kɨmɨmɨnkiko ɨna yɨmbiniyo. Mɨ ɨni sɨmiir kingiina yamɨkwoniyo. Mɨ tɨ inkam nwɨso sowa kaiya yɨuɨsa whɨsinanka. 11 Mɨ sowa boɨn, kɨma tɨ nu Galiliyan kamɨm kɨma tɨrara dimusi nokwo kaowi nɨnomora hɨriirɨn. Tɨ inkamɨn Jisɨs, Adi Komii siya nɨkɨunainamɨn mɨ siya wɨ hɨriinanar swokɨ ɨti, ɨiya siya swokɨ ɨti. Ɨriig.
Mɨ sɨma inkamɨn nwɨra yɨmbin Judas siir mɨi aiir hainaowidɨm Adi Komii siir mɨi aiir mɨriiyam.
12 Mɨ ɨiya Jisɨs siya nama mɨ yɨm sɨma ɨna mɨ haiburgigɨm tɨ mhɨu ɨiirɨn. Mɨ tɨ mhɨuɨn siir inɨgɨn mhɨu oripkɨn. Mɨ sɨma ɨni om komii Jerusalem hɨriir swokɨ amɨm. Mɨ tɨkɨ mhɨuɨn ɨni om komii Jerusalem siir kingiin hɨra nwowɨn. Siya aru bɨri nwokɨn. 13 Mɨ sɨma om komii Jerusalem siir napnɨnopkainamɨm mɨ sɨma ɨni sɨmiir whwonkai omaka saiirar yapiiyamɨm. Mɨ sɨmiir inɨgɨm hɨnɨɨnkɨm. Pita mɨ Jon mɨ Jems mɨ Endru mɨ Pilip mɨ Tumas mɨ Batolomyu mɨ Matyu mɨ Jems Alfiasni yɨnisɨmɨn mɨ Saimon Selot siya, Judas, Jemsni yɨnisɨm ɨkɨn. 14 Mɨ sɨma tɨkɨ kam whɨekakɨm sɨma ɨni kwoɨn whɨrua ywokiyɨm. Mɨ sɨma nhwo ɨna kwɨsɨm Adi Komii siirɨm. Mɨ wig nhɨrɨm mɨ Jisɨs siir apu aeya Maria mɨ Jisɨs siir nomousɨm ɨkɨm sɨma wara mɨ srɨi Adi Komii siirɨmɨn.
15 Mɨ ɨigwɨra tɨ iikam, kamar ɨriiyar nwɨrɨm (120) Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma hɨrar nwomɨmɨrkɨm. Mɨ mhoɨiya Pita siya ɨna yɨnsiin okwokiyɨn. Mɨ siya yai ɨna boɨnmɨmauukiyɨm sɨmiirɨn. 16 Hae, tɨ kariir isidɨn. Bɨdi Bɨdiniyarɨn tɨ inkamɨn Judas nɨkɨuwiyɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siya boɨnmɨmauukikɨn, krɨmiir wanwiyae Devid siir. Mɨ mhoɨiya wɨ siya nɨisiimauuwi Jisɨs siirɨn sɨmiir. Mɨ ta yaiya Devid siya wɨnkiya saeya wɨ sapi nɨmbiyami. Ta yaiya saeya ɨni kaimwowa ywowa. Mɨ tariinanɨn saeya bɨdi yɨmbiniya. 17 Bɨiya Judas siya krɨmiir isidar nikɨ owɨn mɨ siya ta mɨi hɨriinana krɨma mɨ mɨriiya saiira mɨ mɨriigɨn. Pita siir yaiya hɨnɨɨna boɨnkikɨn. 18 Judas siya tɨ nuɨn umɨr siya saɨngɨn. Tɨ umɨrɨn ta mɨi biyɨeya Jisɨsni siya tɨra saiirsi haigɨn. Mɨ siya ɨni sasar swokɨ dirɨraerarbumbunan. Mɨ siya whɨsɨn ha haiyɨn Mɨ ɨni sasar diyankrɨkɨu aomamɨn. Mɨ siya ha nɨkiinaiiniyɨn mɨ siir mhɨiya ɨna hambɨɨrgiya. Mɨ mhɨi kwowɨm ɨna yɨkikɨigiyɨm. 19 Mɨ om komii Jerusalem hɨran iikamɨm sɨma ɨna wakaewɨnɨm yaiya haigirɨrɨrniya. Sɨmiir yaigɨna hɨnɨɨna dapika ta maeyau aiirɨn Akeldama. Mɨ saiir yaimwokɨyaimwowa hɨnɨɨna dapika nhɨeni maeyauka. Mɨ sɨma hɨnɨɨn asi dapkɨm tɨ nuɨn umɨr siya saɨngɨn, inkam nɨsom aowam. Mɨ siir nhɨeya ta maeyau aiir naokiinainamka.
20 Mɨ tɨ yaiyɨm yokwo Sam nwowɨm hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨm,
siir omaka wɨ sasar dokwobɨmbɨrgɨnkiyam. Wɨ inkam nwɨrkɨn kɨpi nii aprɨrɨr mɨmɨn.
Mɨ yokwo saiir yai haɨmii whɨrɨn hɨnɨɨna boɨnkika,
siir mɨiya wɨ inkam nwɨrkɨ kisɨna onaowid. Wɨ nɨɨnga kɨpi nwoki.
21 Mɨ yai kwɨra Pita siya boɨna hɨnɨɨnga, krɨma tariinanɨn inkam nwɨra tɨ okmwɨn okwo tɨ isidɨn krɨmaka naprɨrɨriyɨm sɨmiir inkam nwɨrni ɨiya Jisɨs siyar nikɨ owɨn mɨ krɨmaka naprɨrɨrɨn siir. 22 Mɨ krɨma tɨ inkam nwɨrɨn siir tɨ ɨmbin Jonɨn iikam baptais haigɨnɨuwɨn op siir kɨgɨn mɨ Jisɨs siya mɨ owa nu tɨr mɨ siya mɨ am aka koua hɨriir. Mɨ krɨma wɨ tɨ hɨriinan inkamɨn wɨ siir nɨnbini. Pita siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn 23 mɨ yɨm sɨma ɨna yomboɨn amboɨnɨm, krɨma pɨkɨ hɨnɨɨn inkamɨn si boɨni, mɨ sɨma inkam nwɨsa boɨn tɨ inkamo sowiir inɨgo hɨnɨɨngo. Nwɨrɨn Basabaskɨn mɨ siir inɨg whɨrɨn Jastas mɨ nwɨrɨn Matiaskɨn. 24 Mɨ ɨiya sɨma nhwo kwɨsɨm mɨ ɨna boɨnkiyɨm, tɨ krɨmiir bɨiyan inkam komiiyɨn kɨra bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir kwoɨnɨm kɨra wɨisiimauu haigɨnɨu krɨmiirɨn, tɨ inkamɨn kɨra nɨmbinkiyɨn siirɨn. 25 Judas siir mɨi aiir hainawidam. Mɨ Judas siya nɨdamami mɨ siya wɨ hindara natɨsɨr whaowae ɨuwi. 26 Mɨ sɨma inkam nwɨso sowiira inan dapswo. Mɨ Jastas siya ɨni yɨkiigiyɨn. Mataias siya yokwo naowid. Mɨ sɨma siirɨn mɨnam nokmwɨn okwokɨn aposel kam ɨuur nwɨrɨm sɨmaka mɨriiyɨm siya. Ɨriig.