JEMS
Ta yokwowa Jisɨs siir nomousɨmɨn Jems nɨkɨuwiyɨn siya wɨnkika siir nomiiyauwɨm Judamiyɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm Jisɨs siiram yɨpɨkɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiiram. Bɨiya Jems siya hɨnɨɨna bɨ naɨngwokɨn Jisɨs siya Kraiskɨn. Nɨɨngaka. Mɨ nhɨrɨm yɨm hɨnɨɨna naɨngwokɨn, siya Jisɨs siya naowa saiir mhoɨiya naɨngwo tɨbmiigikɨn Jisɨs siiramɨn. Mɨ mhoɨiya siya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om komii Jerusalem hɨranɨm sɨmiir kɨgrɨrao. Mɨ Jems siya ta saiir wɨnkiyɨn mɨ krɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs siiram naɨngwo tɨbmiiya yɨ siyɨuɨn wadɨe krɨma sɨbgu owanɨn yɨo siir nɨisiimauugɨn. Ɨriig.
1
Yokwowa Jems siya wɨnkiya saeya
Kara Jemskɨn, yɨpɨkɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn mɨ Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais sowiir mɨi nɨɨnga prɨimɨriiyan inkamkɨn. Kara ta yokwowa iikamɨm Isrel kɨmiirɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm hɨnda tɨnda nwowɨm kɨmiiram wɨnkika kɨmiir nokboɨn mamaɨrgika. Ɨriig.
Dimɨnɨm yɨpɨkɨ krɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiiyɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam Adi Komii siiram sɨbgu wakaeyokna apam sɨma
Tɨ kariir nomiiyauɨm, ɨiya tɨ dimɨn biyɨeyɨm nu tɨranɨm kɨmiir kwoɨn ɨmiir nɨpiyaokɨii mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo karam kɨpi nwo. Mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga dwo. Dimusi rani, kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨm yɨm whoɨmoni rani mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ kɨma wakaeyokna apiyɨm mɨ kɨmiirɨn sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma wɨ kɨmiir nikwowaisii rani. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ kɨrɨe hɨriiyar nwokrɨpkai mɨ Adi Komii siirɨm wɨ hɨriiyar sɨbgu wakaeyokna apɨm. Mɨ kɨma kɨmiir mhɨi kwoɨnɨm kɨpi nɨmiiyɨu, kɨmiir kwoɨnɨm tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiiram tɨ kiwaki kɨmiir whɨnkɨnsiisam mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨma wɨ siyɨuɨn iikamkɨ sɨbgu mwrɨiiyɨm wɨ siir nwokɨ owɨm. Mɨ wɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm Adi Komii siirɨm, wɨ sɨmiir nwokɨ sɨbgu wakaeyokna apɨm. Ɨriig.
Inkamɨn kwoɨn mɨiyɨkam whaowaeiyɨn siya Adi Komii siirɨm srɨi
Kɨmiir nhɨrɨm kɨmaka waraur nwowɨm sɨma dimɨn mɨiyɨkɨm mɨ dimɨn biyɨe ɨkɨm sɨmiir sɨbgu nɨnomoknɨnkɨn karamae nwowi, sɨma Adi Komii siirɨm srɨi mɨ siya sɨmiirɨn wɨ tɨ sɨmiir whɨndiraerari. Mɨ Adi Komii siya wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi sɨma tɨ dimɨn ɨmiir nɨnoknɨnkɨnamɨn. Mɨ siya hindara bɨ kɨntɨoae hauuwikɨn siir dimɨnɨm mɨ ɨiya sɨma siirɨm srɨiiyɨm dimɨn taemɨnɨm siya bɨ nɨkwao boɨnikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm srɨii dimɨnam sɨma hɨnɨɨna daɨngwo tɨbmii kɨɨn Adi Komii siya sɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi dimɨnɨn sɨma srɨiyɨn siirɨn. Mɨ sɨma naɨngwo tɨbmii karam nwowi mɨ yɨm ɨni dimɨnɨm hɨnɨnkɨ kaiyɨprɨmdɨpuwiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowa whɨi komii solwara hɨr mɨ sɨma nɨnoknɨnkɨn tani Adi Komii sɨmiirɨn wɨ dimɨnar namisi tɨri iyɨe? Wɨ tɨr tani. Mɨ tɨ iikam hɨriinanɨm yɨm ha kɨpi naɨngwo Adi Komii siya wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ wɨ dimɨn taemɨn sɨmiir hauuwi. Nɨɨngaka. Dimusi rani, sɨmiir kwoɨnɨm pɨ naɨngwo isiiskɨm mɨ sɨma kwoɨnɨm whowɨsa nwokɨm mɨ sɨma dimɨn whɨrkɨ whɨruwam bɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. Nɨɨngaka. Ɨriig.
Iikamɨm digworaekwokɨ naokɨngugu nankaiyɨm mɨ iikam paeprikab ɨkɨm sɨmiir yaiga
Yɨpɨkɨ krɨmiir nomiiyauɨm sɨmaka nwowɨm iikam paeprikabɨm sɨma maɨrgɨmaɨrgar dwo. Dimusi rani, sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei. Mɨ sɨmiir inɨgɨm wɨ Adi Komii siya hainanprapras haigɨnɨuwi. 10 Yɨpɨkɨ krɨmiir nomiiyauɨm digworaekwokɨ naokɨngugunankaiyɨm sɨma tɨ digworaekwo ɨmiirɨm kɨpi maɨrgɨmaɨrga. Dimusi rani, mhoɨiya sɨma wɨ sɨmbi naonami, kɨpa swokiiya ɨi prɨei nwo karam nwowiya saiir hɨriinan. Mɨ tɨ sɨmiir digworaekwowɨm yɨm wɨ tɨrar niyopgrirgɨngigi. 11 Mɨ nugakɨn kɨp saeya bɨmbɨuwi bɨ nwowiyakwokika mɨ bɨe siya pɨ whwoki mɨ ta kɨp kɨbiya pa waiwɨski mɨpa houginami. Mɨ inkamɨn siir digworaekwo ɨmiiramar nanmainonkwokrɨpkaiiyɨn, yɨo tɨ siyɨu hɨriinan kaimwowɨn kɨpkɨ waiwɨsiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn mɨ siya wa naonami. Mɨ krɨma krɨmiir digworaekwo ɨmiirɨm kɨpi naɨngwokwonanaei sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam krɨmiirɨn, wadɨe krɨma sɨbgu owam. Adi Komii sasaɨrgɨn krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨn. Ɨriig.
Kɨma kɨmasiyar mɨntɨraona tɨ dimɨn taemɨnɨm, kɨmiirɨn wɨ sɨm pɨ kɨnankɨuwisi
12 Mɨ yɨpɨkɨ kɨrɨe hɨriiyar nwowi, ɨiya dimɨn bibiyɨekɨ sɨmiir kɨnankɨuwi mɨ sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga dwo. Dimusi rani, dimɨn biyɨeyɨm sɨma bɨdi ikwowaisiigiyɨm. Mɨ ta hɨriinana saiirsika, Adi Komii siya sɨmiir kwoɨn ɨmiir tɨrki, sɨma siir kwoɨnan nwowam mɨ sɨma wɨ saɨka nwokɨ sɨbgu owɨm. Bɨiya Adi Komii siya hɨnɨɨna boɨnkɨn. Yɨpɨkɨ siirɨm naɨngwokwonanaei mɨ sɨma wɨ saɨka nwoyokiyokɨikaeyami. 13 Mɨ ɨiya dimɨn whɨrkɨ inkam nwɨrni kwoɨn nɨpiyaokɨii mɨ siya dimɨn biyɨe ha tɨri mɨ siya wɨ ha kɨpi boɨn, Adi Komii siya kiyaiigɨn siir kwoɨnɨn siyɨu biyɨe tɨram. Nɨɨngaka. Adi Komii siya inkam nwɨrni kwoɨn bɨ swokɨ kiyaiigɨn dimɨn biyɨe tɨramɨn. Yɨo hɨriinanɨn Adi Komii siir kwoɨnɨn saeya bɨ kiyaiigɨn mɨ siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn biyɨe ha tɨr tani. Nɨɨngaka. 14 Mɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm yɨpɨkɨ ɨrɨra nwonɨrakɨ naɨngwowiyɨm, sɨma kiyaii sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn mɨ sɨma dimɨn biyɨe ha tɨri, inkamɨn dimɨnɨn wraisuam kiyauhaigɨngigiyɨn siya nakaiyam ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 15 Mɨ krɨma krɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowiyɨm sɨmiirarar napi nɨm wɨpi kɨgugu ɨuguskii. Mɨ krɨma dimɨn biyɨe ɨmiirarar tɨri nɨm wɨ pɨ naowi.
16 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kara kɨmiirɨn nɨksɨsae rani. Mɨ kɨma tɨri, wɨm wɨ pɨ naowi. Kɨma daɨngwo omok! 17 Dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm krɨma haiwɨniyɨm yɨm Adi Komii sasaɨr hauugikɨm. Adi Komii siyar nonkwokwokikɨm bɨe bwan mɨ nauun ɨkɨm. Mɨ yɨm tɨriigɨnɨm ɨni hindara napiyokwɨi ɨrkakɨm mɨ aknaɨn mɨnɨm, sɨmar kisɨsaena oyokiyokwɨii paiidao prɨei haruwa prɨei haruwa nwowamɨn mɨ mɨpi nɨi aeya nɨti mɨ krɨmiirɨn pɨ haɨni haiburgigi. Mɨ yɨo Adi Komiiyɨn tɨ hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Bɨ kisɨsaenaeikɨn siya krɨmiir haiburgigamɨn. Nɨɨngaka. Siya dimɨn mɨiyɨkɨm sɨmiirarar tɨrikɨn siya dimɨn biyɨe wara bɨ tɨrikɨn. 18 Mɨ ta hɨriinan saiirsika siya wɨ siir kwoɨnkar asi naɨngwo tɨri krɨmiirɨn mɨ krɨma wɨ siir yɨnisɨmar nwowi. Dimusi rani, siir yai kɨbi kɨbiyɨm yɨpɨkɨ siya nanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm sɨmiirsi, tabnidnan, sɨmiir nhɨrɨm bɨiyɨn pɨ sɨma hɨgii mɨ nhɨrɨm yɨmbiya mɨ hɨgi mɨ Adi Komii siir kwoɨnɨn yɨo ɨni ɨriipɨ hɨriinanar mɨ owɨn krɨmiir iikam nhɨrɨm Adi Komii siir wakaeyokna apiyɨm yɨm ɨni hɨriirnan ywowɨm iikamɨm omom omomanɨm sɨmiir nhɨrɨm mɨ mhoɨiya nhɨrɨm yɨmbi hanɨɨngɨn mɨ wakaeyokna api siir yai ɨmiirɨn. Ɨriig.
Mɨ yaiyɨm kɨma wakaeyɨm kɨma sɨmiirɨn wakaeyokna ap
19 Tɨ nomiiyauɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm kɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn dɨnomoknɨnkɨn. Mɨ iikam kɨma ɨrɨra nwonwɨra kɨmiir wɨɨnɨm amɨra dwo tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir wakaeyam mɨ ta hɨriinan saiirsika mhoɨiya kɨma boɨni mɨ kɨma wɨ ɨo nwosɨsauu rani, iikam nhɨrɨm sɨmakan mɨ sɨmiirɨn wa mɨ okwao boɨn tani. Nɨɨngaka. 20 Mɨ tɨ hɨriinan dimɨn taemɨnɨm yɨm wɨ iikam sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani, sɨma wakaeyokna apam dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm krɨma wakaeyokna apam mɨ nhɨrmi nɨisiimauuwam. 21 Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiiyɨm yɨpɨkɨ kɨmiir tɨriyɨm dimɨn biyɨe ɨmiir wakaeyokna apam sɨmiirɨn digɨumii tɨ haimriyɨugig. Mɨ kɨma yaiya yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya kɨnɨrkaimauuwa saiirara wakaeyokna apamar daɨngwo. Mɨ tariigɨna kɨmiir kwoɨnbud ɨmiirɨn wɨ saeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi ɨinokɨinokɨn Adi Komii saɨka nwoyokiyokɨikaeyamɨm.
22 Mɨ kɨma, kɨma kɨmar kɨpi swokɨ ɨksɨsaena hɨnɨɨnɨn Adi Komii siir yai aiirarar mɨ wakaei ya ɨni dɨgar mɨ owa. Nɨɨngaka. Kɨma hindara wakaeyokna apɨski. Mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨmiirɨn wɨ saeya nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 23 Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiirara wakaeiyɨm mɨ sɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowɨm yɨm ɨni inkamɨn yɨpɨkɨ siir aknaɨn aiir kɨgiyɨn opnaɨni hɨnɨɨn siya kɨpiiyapii nwo rani, ɨni siir hɨriinan ywowɨm. 24 Mɨ mhoɨiya siya pɨ ha namkii mɨpi kɨmɨmɨnki rani, pa swokɨ kwanaɨngwo owouugii siya panɨɨn panɨɨna kɨgɨn siya siyarɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeiyɨm mɨ sɨmiir wakaeyokna ap karamae nwowiyɨm yɨm ɨni tɨ inkamɨn yɨpɨkɨ siir whwonkamɨn tainakiyɨnan nwowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ sɨma wɨ sɨmiiram kiwaki rani, tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiburgigɨm mɨ siyɨu mɨiyɨkɨm sɨmiir napɨm. 25 Mɨ yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai kɨbiyɨm bɨiya kamɨm sɨm wɨnkiyɨm Yokwo Komii saiir sɨmiir sɨmiira mwaɨnanaeiyɨm yɨm ɨni tɨ inkamɨn siir aknaɨna saiir saiira kaonanaeiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn mɨ tɨ yaiyɨm sɨmiirɨn wɨ sɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiburgigɨm. Mɨ mhoɨiya sɨma sɨmiir naɨngwowi mɨ sɨmiir naɨngwo owouu karam nwowi mɨ sɨmiirɨn hɨriinan tɨri mɨ Adi Komii siya wɨ sɨmiir nokboɨnmamaɨr haigɨnɨuwi.
26 Mɨ nwɨrkɨ ha boɨni siya Adi Komii siir siyɨu ɨiir napi mɨ yai bibiyɨe whɨekakɨm ha boɨni mɨ yɨo tɨ inkamɨn yɨo nɨksɨsaeyakɨ waiwiigɨn. Yɨo siyɨuɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram wakaeyokna apiyɨn siir kiyɨpsɨbgi haigɨnɨugɨn mɨ siya bɨ sɨbgu aɨngwo omokɨn. 27 Krɨmiir Adi Komiiyɨn siya krɨmiiramɨn mɨnam naɨngwowi krɨma wadɨe sɨbgu owɨm. Siya krɨmiirɨn tɨ hɨnɨɨna boɨnkikɨn, wig igabɨeyɨm mɨ yɨnisɨsɨmɨm yɨpɨkɨ ad yopii karamaeyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ hɨkar timɨ hai mɨ yaiyɨm sɨmiirɨn siyɨu biyɨeni kɨpi nwo. Ɨriig.