JON
Jon siya wɨnkika ta yokwowa. Jon siya Jisɨs siir mɨi kɨgna mɨriiyan inkam nwɨr ɨeya mɨ ta yokwowa siya iikam whɨekakɨm sɨmiirɨm wɨnkika ɨkɨ hɨnda tɨnda nwowɨm tɨkɨ nu ɨiirar. Mɨ siya mɨnam wɨnkikɨn iikam whɨekakɨm wɨ ha nwokɨ aɨngwowɨm Jisɨs siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn mɨ sɨma wɨ siiram nwokɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ kwoɨn mɨiyɨkɨn omwaiwaiyayokiyokɨiiyɨn siir nwokɨ haiyɨm. Jon siya mɨiyɨm sɨmiir bɨ wɨnboɨnkikɨn, siya yaiyɨm, siya boɨnɨm sɨmiirara boɨnkɨm. Ɨriig.
1
Bɨdi bɨdiniyarɨn inkamɨn ha nwokɨn mɨ krɨmiirɨn wɨ yai mɨiyɨk mɨiyɨk siya boɨnmɨmauuwi
Bɨdi bɨdiniyarɨn ɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nu ɨiir nonkwokwowɨn mɨ yɨo tɨ inkam nwɨrɨn yɨpɨkɨ yai mɨiyɨk mɨiyɨk krɨmiir boɨnmɨmauuwanɨn yɨo ha nwokɨn. Mɨ yaiya siyaɨrgɨn. Siya Adi Komii saɨka nwokɨn mɨ sowa nwɨsaɨrarɨn nwɨruwar nwowɨskiko mɨ siya ɨni siir hɨriinanar swokɨ owɨn. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn ɨiya dimɨn whɨrkɨ nikɨ ɨmbiyam karamaeyar nikɨ owa mɨ yɨo siya Adi Komii saɨka hɨrɨn saiirar nwokɨn. Tɨ inkamɨn siyaɨrgɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir bwamkɨ bwamɨn. Mɨ Adi Komii siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn hɨriinan saiirsi nonkwokwokɨn. Dimɨn whɨrkɨ saɨsar bɨ nɨmbiyamkɨn. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Tɨkɨ inkamɨn siyaɨrgɨn digworaekwo whɨekakɨm omwai waiyaiyɨm sɨmiir bwamkɨ bwamɨn. Mɨ tɨ omwai waiyaiyɨm yɨm iikam krɨmiir pae nɨuyanan ywowɨm ya iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwika, sɨma Adi komii siir nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ omwai nwokɨ waiyam. Ya ɨni paeya siyɨu kɨgɨmok apiya ɨni hɨriinan yɨuyakiya. Mɨ tɨ inkamɨn mɨ siir yai aeya hɨnda tɨnda pɨ paenan sowar nɨuyakii. Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm nɨibwomambwonan iikam krɨmiir mhɨi kwoɨnau nwokaiyɨm, tɨ dimɨnɨn paenan nɨuyaiyɨn siir nɨɨmuɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka.
Inkam nwɨrɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn dimɨn taemɨnɨm iikam krɨmiir boɨnmɨmauuwam, siir inɨgɨn Jonkɨn. Siya Adi Komii siir yaiyan inkamkɨn Siya mɨnam nɨtkɨn, tɨ inkamɨn siir yai aiir boɨnmɨmauuniyɨm iikam ɨmiir yɨpɨkɨ paenan nɨuyaeiyɨn mɨ sɨma Jon siir yai aiir wakaei mɨ sɨma tɨ inkam ɨiiramɨn wa nwokɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ yɨo siyarɨn, tɨ inkamɨn paenan nɨuyaeiyɨn si rani. Nɨɨngaka. Yɨo siya tɨ inkam komiiyɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowɨn, yɨpɨkɨ paenan nɨuyaeiyɨn siir yai aiir boɨnmɨmauuwam nɨtkɨn, iikam whɨekak ɨmiir. Mɨ tɨ inkamɨn paenan nɨuyaeiyɨn siya nu tɨriir bɨdi yɨtɨn iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ ta hɨriinana saiirsika yɨpɨkɨm tɨ tɨr nwowɨm sɨma wɨ nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siirɨn.
10 Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn, Adi Komii siya nu tɨran digworaekwo whɨekakɨm siirsiyar nonkwokwokikɨn. Mɨ siya tɨ nu ɨiir nɨtɨn mɨ iikam whɨekakɨm sɨma tɨ inkam ɨiirɨn ha bɨ naɨngwokɨm, digworaekwo whɨekakɨm siyar nonkwokwokikɨm. Nɨɨngaka. 11 Mɨ siya tɨ nuɨn siyar nonkwokwowɨn siir nɨtɨn mɨ siirgɨsiirar iikamɨm Isrel hɨranɨm, sɨma saɨka bɨ nomboɨnkɨm. 12 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai aiir wakaeyɨm mɨ ha naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm, siya sɨmiirɨn ha boɨni, ɨni ywowɨm sɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨm mɨ owi. 13 Sɨma Adi Komii siir yɨnisɨm yopii adɨm sɨmiir naokainakiyɨm sɨmiirsi bɨ nwokɨm. Nɨɨngaka. Sɨma Adi Komii siir yɨnisɨm mɨnkɨ nwokɨm, siir kwoɨnkar tɨrkikɨn mɨ sɨma siir yɨnisɨsɨm asi nwokɨm.
14 Mɨ tɨ inkamɨn nua tɨriir nɨtɨn, siya ɨni inkam krɨmiir hɨriinanar yaunɨ oniyɨn. Mɨ krɨma siir dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm paenan nɨuyaeiyɨm sɨmiir bɨdi kɨgɨm, siya inkam bɨmbɨuwigɨ bɨmbɨuwi rani. Siya ɨni Adi Komii siir hɨriinanar swokɨ owɨn mɨ siya iikam ɨmiir bɨ kɨmbuwikɨn. Mɨ siya bɨ swokɨ ɨksɨsaemɨmɨnikɨn. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Yaimwo boɨnan inkamkɨn. Siya yai iyopan inkam tani. Siya tɨ hɨriinan siyɨu kɨbikɨbiyɨm sɨmiir asi tɨrkɨn. Dimusi rani, Adi Komii siir yɨnisɨm nwɨrkɨ nwɨruwan, ɨiya siir naokaina, siirɨn hɨriinanar naokainakikɨn.
15 Jon siya sɨmiirɨn tɨ inkamɨn siir boɨnmauu wakaekɨn. Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, tɨ inkamɨn bɨi kara boɨnɨn kɨmiir, yɨo siyaɨrgɨn. Mɨ tɨ inkamɨn kariir mhoɨiya nɨtɨn, kariir kouwɨn ɨni siya ywowɨn. Dimusi rani, bɨdi bɨdiniyarɨn siya ha nwokɨn. Kariir bɨ nikɨ aokainakɨn.
16 Mɨ iikam krɨma Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir asi haigɨm. Dimusi rani, tɨ inkamɨn, Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨni siya nonkwowɨn. Mɨ siya tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm krɨmiirɨn wɨ hɨriiyar hauunanaei. 17 Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siyɨu komiiyɨm Mosesni hauugikɨn mɨ yɨo siya kɨmɨdiniya krɨmiir swokɨ kwahauu, krɨma wakaeyokna apam. Mɨ krɨmiirɨn Jisɨs Krais sasar hauu ɨskii naɨngwobumbu komiiya mɨ siyɨuɨn, siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk sɨbgu tɨri ɨkɨn. Mɨ siya krɨmiirɨn siir yai mɨiyɨka saiir warar mɨ ɨnkɨn hauugi. 18 Inkam nwɨrmɨn nwɨrmɨnkɨn Adi Komii siir bɨ swokɨ kɨgmɨmɨnkɨn. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Inkamɨn nwɨrkɨ nwɨruwaɨrgɨn, saɨka kingiin nwowɨn. Yɨo Adi Komii siir yɨnisɨm ɨeyarɨgɨn mɨ krɨmiirɨn siyar nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨn Adi Komii siirɨn hɨnɨɨn, siya panɨɨngɨn? Mɨ krɨma siirɨn wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨriig.
Jonɨn, iikam baptais haigɨnɨuwiyɨn siya sɨmiirɨn ha boɨnkɨn, siya yɨpɨkɨn
(Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Lk 3:1-18)
19 Isrel sɨmiir bɨiyan kamɨm, pris ɨmiirɨn mɨ Livaimi pɨugana saiir kam ɨkɨm, yɨpɨkɨ pris ɨmiir whɨndiraerariyɨm Adi Komii siir omaka aiir, sɨmiirɨn sɨma yɨkropki, Jon siiram. Mɨ sɨma siir hɨriir ha nɨmbiyamɨm mɨ sɨma siir inɨ srɨiyɨu, kɨra dimu mɨi mɨriigɨn, ha? 20 Mɨ siya dimɨn whɨr bɨ nɨmprɨokikɨn. Siya ɨni hɨriiyar haknoudnɨnkɨnswokiyɨn. Mɨ siya boɨn, kara tɨ inkamɨn Adi Komii siya nɨmbingiyɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, Mesaia, kara si rani. Nɨɨngaka. 21 Mɨ sɨma siirɨn hɨnɨɨna srɨi mɨ kɨra tɨ inkamɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwanɨn siya karamaekɨ nɨuwi mɨ kɨra yɨpɨkɨn, ha? Mɨ kɨra tari Ilaijakɨn, ha? Mɨ Jon siya ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨn. Nɨɨngaka. Kara Ilaija rani. Mɨ sɨma siirɨn ɨna swokɨ srɨiyɨm mɨ kɨra tɨ profet inkamɨn krɨma nwowɨnɨn nɨtam siya, ha? Mɨ siya ɨna swokɨ owarkɨi boɨnkiyɨn, kara si rani. Nɨɨngaka. 22 Mɨ sɨma siirɨn ɨna swokɨ srɨigiyɨm mɨ kɨra tari yɨpɨkɨn, ha? Krɨma tɨ kamɨm krɨmiir nɨkropkiyɨm sɨmiirɨn hɨnɨɨna ninɨ boɨnɨuwam tɨri, kɨra tɨ si. Mɨ kɨra krɨmiir boɨnki hɨnɨɨn, kɨra yɨpɨkɨn, ha? 23 Mɨ Jon siya sɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnki,
Kara tɨ si. Kara inkamɨn maeyau siiyɨn nu apa hɨr kauwok boɨnamnankiyɨn siya hɨnɨɨn, iikam kɨma siyɨuɨn sɨbgu kisɨsop dirɨraerarkwokɨn. Bɨiyan Inkam Komii siiram siya napnaniyam.
Bɨiya profet Aisaia siya yokwo komii saiirɨn hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn.
24 Mɨ Farisimi iikamɨm yɨpɨkɨ nɨnoknɨnkɨn komiigakɨm Mosesni siyɨu si nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ siir sɨbgu apɨm, tɨ kam ɨmiirɨn sɨma nɨkropkikɨm Jon siiramɨn, ɨkɨ srɨipai srɨipaiyɨm sɨm ninɨ srɨiyɨuwam. 25 Mɨ sɨma Jon siirɨn hɨnɨɨna boɨn mɨ kɨra tɨ inkamɨn Adi komii siya nɨmbingiyɨn Isrelmi iikamɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam kɨra siya karamaekɨ nɨuwi mɨ kɨra tɨ inkamɨn Ilaija siya karamaekɨ mɨ ɨuwi mɨ kɨra tɨ profet inkamɨn krɨma nwokwokɨn siya karamaekɨ mɨ ɨuwi mɨ kɨra iikam ɨmiirɨn op dimusi baptais haigɨnɨugɨn, ha? 26 Mɨ Jon siya hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki mɨ kara iikam ɨmiirɨn op arar baptais haigɨnɨuwi. Inkam nwɨrɨn ɨni kɨmaka waraurar nɨtapiyokɨn mɨ wɨm kɨma siir mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. 27 Yɨo siya ɨni kariir mhoɨiya nɨtɨn. Mɨ siya inɨg komiigakɨn, kariir kouwɨn ɨni siya ywowɨn. Mɨ an kara inkam paeprikab nɨɨngakɨn mɨ kara ɨga siya niiya saiir uridɨn wa kara waisi hakrani. Nɨɨngaka.
28 Mɨ tɨ dimɨnɨm yɨm om Betani hɨr nɨmbiyamkɨm, Jodan ɨegbid mɨrmiiya maeyauwa op Jon siya baptais haigɨnɨuwa iikam ɨmiir. Ɨriig.
Jisɨs siya ɨni krɨmiir sibsibnan ywowɨn krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam
29 Mɨ ɨigwɨra, Jon siya Jisɨs siir kɨgwɨnɨn siya siiram napniyɨn mɨ siya iikam ɨmiir boɨnki, kɨma tɨ kɨgwɨn, ɨ inkamɨn nɨtɨn. Siya ɨni sibsibnan ywowɨn siirɨn Adi Komii siya nɨkropkikɨn krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam naowɨm. 30 Yɨo tɨ inkamɨn bɨiya kara kɨmiir nikɨ boɨnɨn hɨnɨɨn, inkamɨn kariir mhoɨiya nɨtɨn kariir kouwɨn ɨni siya ywowɨn. Mɨ tɨ inkamɨn siyaɨrgɨn. Dimusi rani, siya bɨdibɨdiniyar nwokɨn Adi saɨkan kariir apua kariir bɨ nikɨ aokainakɨn. 31 Bɨiya kara siirɨn ha bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn, siya pɨndankɨn mɨ kara iikam ɨmiirɨn op baptais haigɨnɨuwɨm. Tɨ tapa kara tɨra saiir hɨriinan, Isrel kɨmiir iikamɨm sɨmiir nɨisiimauuwam. Mɨ kɨma wɨ ha nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm siya yɨpɨkɨn.
32 Mɨ Jon siya digworaekwo whɨekakɨm siya kɨgɨm sɨmiirɨn ɨna boɨnmɨmauu dɨgɨm. Mɨ karar kɨgwɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨɨnmabnan siinanaiiniyɨn, Adi Komii siir om hɨrankɨn mɨ ɨni siirar yaunɨ siinatkɨniyɨn. 33 Mɨ bɨiyarɨn kara tɨ inkam ɨiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn, Adi Komii siya nɨmbingiyɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Nɨɨngaka. Kariirɨn Adi Komii siya nɨmbingikɨn iikam ɨmiirɨn op baptais haigɨnɨuwam. Mɨ siya kariirɨn hɨnɨɨna boɨnki, kɨra wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨiir kɨgwɨni, siya siinanaiini mɨ siya wɨ inkam nwɨrɨn siir pɨu nasiinatkɨnii. Mɨ tɨ inkamɨn yɨo iikam ɨmiirɨn wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨiirarar baptais haigɨnɨuwi. Mɨ siirɨn wɨ siyar tɨrkii, iikamɨm sɨmiir mhɨi kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiyam. 34 Jon siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, an kara siir bɨdi kɨgɨn mɨ kara kɨmiirɨn pɨ ha boɨni, siya Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn Ɨriig.
Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm nwiiya yɨkɨuna
35 Mɨ ɨigwɨr nugakɨn, Jon siya siir kɨgna mɨrii inkam nwɨso sowaka nwoyakwoko Jodan ɨegbid. 36 Mɨ ta maeyau aiirarɨn siyar kɨgwɨn Jisɨs siya pɨ napni. Mɨ siya ɨna boɨnɨn tɨ inkamɨn siya ɨni sibsibnan ywowɨn, siirɨn Adi Komii siya nɨkropkikɨn, iikam ɨmiir whɨndirɨraeram naowam. 37 Mɨ siir kɨgna mɨriiyo inkam nwɨso sowa hɨriinan wakaeyo mɨ sowa ɨni Jisɨs siir mhoɨiyar yamo. 38 Mɨ Jisɨs siya ha niyaekaowɨnɨn mɨ siyar kɨgwɨn sowa siir mhoɨiyar nɨti. Mɨ siya sowiirɨn ɨna srɨiwɨnɨn, kowa dimu dimɨnɨm kɨgi, ha?
Mɨ sowa ɨna yowarkɨi boɨno siirɨn, Rabai, kɨra papi nwokaiigɨn. [Tɨ inɨgɨn siir inɨg mwokɨ mwowɨn, iikam nowomwarkaiyɨuwigɨn.] 39 Mɨ siya sowiir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kowai winɨkɨgnaki. Mɨ sowa ɨni saɨkar yɨnkɨn amo, siir maeyauwa siya whwonkaiiya saiir ninɨ kɨgnakiyam. Mɨ sowa saɨka hɨrar nwonɨnaekwowako, ɨni ɨi aeyar dɨgirɨba. [Bɨeyɨn nad bɨdi ywowɨn ɨi kwiinanaɨrga.]
40 Inkam nwɨrɨn siir inɨgɨn Endrukɨn, siya Saimon Pitani nomousɨmkɨn. Tɨ inkam nwɨso Joni yai wakaeyo mɨ Jisɨs siir mhoɨiya ha namo sowiir nwɨr ɨeya. 41 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn Endru siya ɨna yamsauwɨn siir yaowaeyɨn Saimon Pita siiram. Mɨ siya ninɨ kɨgɨuwɨn mɨ siya siir inɨ boɨnɨu, krɨra Mesaia siir bɨdi kɨgo. [Mɨ inkamɨn siir inɨg mwokɨmwowɨn, Kraiskɨn, inkamɨn Adi Komii siya nɨkropkiyɨn iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam] 42 Mɨ tɨ siya boɨna siir saiir mhoɨiya mɨ siya Saimon siirɨn ɨna yɨkɨunamɨn Jisɨs siiram. Mɨ Jisɨs siya siir kɨgwɨnɨn mɨ siya siirɨn hɨnɨɨna boɨn, kɨra Saimonkɨn, kɨra Joni yɨnisɨmkɨn. Mhoɨiya kɨriir inɨgɨn wɨ Sifas kisɨna dapi. [Tɨ inɨgɨn siir inɨg mwokɨ mwowɨn Pitaɨn. Grik sɨmiir yaigɨna ha dapikɨn siiya.]
Jisɨs siya Filip Nataniel sowiiram nɨkɨunakɨn
43 Mɨ ɨigwɨra Jisɨs siya nu haɨmii whɨrɨn Galili hɨriir namam tɨrɨn mɨ siya Filip siir kɨgɨn mɨ siya kɨmɨdiniya siir boɨn, kɨra kanakar wɨt. 44 Filipɨn yɨo om Betsaida hɨran inkamkɨn. Endru Pita sɨma ɨrɨpa om whɨruwankɨm. 45 Filip siya ha namɨn mɨ siya Nataniel siir ninɨ kɨgɨuwɨn mɨ siirɨn hɨnɨɨna inɨ boɨnɨu, tɨ inkamɨn bɨiya Moseskɨn si wɨnboɨnkiyɨn, Yokwo Komii saiir, siirɨn krɨra bɨdi kɨgɨn. Mɨ profet kamɨm yɨm ɨriipɨ hɨriinan siirar mɨ wɨn boɨnkikɨn. Yɨo Jisɨskɨn, Josepni yɨnisɨmɨn, om Nasaret hɨranɨn siya. 46 Mɨ Nataniel siya siir boɨnki, tɨ om Nasaretɨn dimɨn kɨbi whɨrkɨ bɨ swokɨ ɨmbiyamɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Filip siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kɨra unkɨni kɨgnaki siirɨn.
47 Mɨ Jisɨs siya Nataniel siir kɨgwɨnɨn, siya siiram namɨn mɨ siya siirɨn hɨnɨɨna boɨnwɨn, kɨma hoɨmgakɨn tɨ Isrelan inkam kɨbiyɨn siir kɨgwɨn, siya bɨ nɨksɨsaeikɨn mɨ siya yaimɨr bɨ nwowikɨn. Nɨɨngaka. 48 Mɨ Nataniel siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, kɨra kariirɨn panɨɨn panɨɨna nɨnoknɨnkɨnkɨn, ha? Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna swokɨ owarkɨi boɨn, kara kɨnaka nwo karamaekɨ wɨndi, kara kɨriirɨn ɨiya Filip siya nikɨ ɨkɨuna karamaeyar nikɨ owɨn, kara kɨriirɨn pae pigɨn siir mɨi hɨrar nikɨ ɨdwowɨn saiirar nɨnoknɨnkɨnkɨn. 49 Mɨ Nataniel siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨn, inkamɨn iikam nowomwarkaiyɨuwiyɨn, kara kɨriirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ kɨra wɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir kɨgɨrkakan inkam nwowi. 50 Mɨ Jisɨs siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, kɨra ha naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn, kara Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn mɨ ta yaiya kara boɨna kɨriir hɨnɨɨn kara kɨriirɨn pae pigɨn siir mɨi hɨr kɨgɨn, kɨra siir mɨi hɨr nɨdwowɨn mɨ kɨra ha naɨngwo tɨbmiigikɨn, aniya? Ya tariingɨna, ya dimɨn komii rani, mhoɨiya kɨra wɨ dimɨn kɨrɨe komii komii kasa kɨg rani. Yɨm tɨriigɨnɨm ɨni saiir haiburɨm. 51 Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn, kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨni, mhoɨiya wɨ kɨmar kɨgi Adi Komii siir omɨn nɨnomor kou hɨranɨn siir anowɨn haiwaokiyɨn. Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨm wɨ kɨmar mɨ kɨgi ɨni haɨmii tamii wokɨuun apɨuunɨm kariir kɨgam, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siiram. Ɨriig.