MAK
Mak siya wɨnkika ta yokwowa. Mɨ Mak siir inɨg whɨrɨn Jon makɨn. Mɨ siya om Jerusalem hɨrankɨn mɨ siya Pol mɨ Pita sowiir whɨn mɨriigɨn. Mɨ siya ta yokwowa Rom hɨran iikamɨm sɨmiiram wɨnkika. Mak siya ta yokwowa dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm mɨ dimɨm taemɨnɨm Jisɨs siya tɨriyɨm mɨ siya Rom hɨran iikamɨm sɨmiir boɨmɨmauugɨn mɨ Rom hɨran iikamɨm ɨni ta kɨrɨeya saiirama yaɨngwo tɨbmiigiyɨm. Ɨriig.
1
Jon siya iikamɨm sɨmiir baptais haigɨnɨuwigɨn mɨ Adi Komii siir yaiya saiir warar boɨnmɨmauu
(Mt 3:1-12; Lk 3:1-18; Jo 1:19-28)
Ta Yokwo Komiiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais siirga, siir yaiga. Mɨ ta yaiya bɨdi bɨdiniya profet inkamɨn Aisaia siya wɨnkiya mɨ ɨni saiir hɨriinana yɨmbiyama.
Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn Adi Komii siya siir yɨnisɨmɨn siirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn, wakae! Kara inkamɨn wɨ nwɨra nɨkropkii kariir yai aiir boɨnmɨmauuwamam. Mɨ siya ɨni kariir bɨiyar yamkwokɨnɨn mɨ siya wɨ kariir siyɨu ɨiir kisɨsop haigɨnkwokɨni. [Inkam nwɨrɨn maeyau siiyɨn nu apa saiir hɨr kauwok boɨnamnankikɨn. Siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir siyɨuɨn sɨbgu kisɨsop dirɨraerarkwokɨn, siya napnaniyam.]
Jon siya iikam ɨmiir baptaisam nɨtkɨn niimau siiyɨn nu apa siir. Mɨ tɨ niimau siiyɨn apaɨn siirɨn inkamkɨ bɨ whwonkaiigɨn. Nɨɨngaka. Mɨ siya iikamɨm haɨmii tamii hɨr napɨm sɨmiir boɨnmauugi ta yaiwɨn kɨbiya. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wɨ nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm. Mɨ sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ Adi Komii siya haiyoprimdiyɨumiigi. Mɨ iikamɨm tɨ nu komiiyɨn Judia hɨranɨm mɨ om komii Jerusalem siir hɨran iikam ɨkɨm sɨma Jon siir boɨnmauugi digworaekwo biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm. Mɨ Jon siya sɨmiirɨn ɨna baptais haigɨnɨuwɨn Jodan ɨe hɨr.
Mɨ Jon siya niiya yɨuɨsa, kamelni pɨokɨm. Mɨ siya pɨuwop ha mɨ kikogikɨn mɨ naeyɨm siya naeiyɨm kokmwo graeyɨs mɨnɨm mɨ mhwɨɨna nae nwowiya saiir yɨn ɨkɨm, siya sɨmiir naekɨn. Mɨ Jon siya ɨna boɨnmauugiyɨn sɨmiirɨn, inkam nwɨrɨn kariir mhoɨiya nɨtɨn siir kɨrɨeya ɨni kariir kɨrɨeya saiir haiburgika, kariir kɨrɨeya ɨni aowa saeya ywowa. Kara inkam mɨiyɨk rani, siir ɨga siya niiya saiir uridɨn wɨ kara waisi hak rani. Nɨɨngaka. Kara inkam biyɨeyɨn ɨni siir aowa ywokaiyɨn. Kara kɨmiirɨn opni baptais haigɨnɨuwi mɨ inkamɨn mhoɨiya nɨtɨn kɨmiirɨn wɨ siya nɨuae haigɨnɨuwi naeyɨuniyɨn. Ɨriig.
Jon siya Jisɨs siir baptais haigɨnɨugɨn
(Mt 3:13–4:11; Lk 3:21-22; 4:1-13)
Mɨ ta ɨiya Jisɨs siya omisɨmɨn Nasaret nɨkɨuwiyɨn nu Galili hɨr nwowɨn siir haiburgigɨn mɨ siya ɨna yɨtɨn. Mɨ Jon siya siirɨn ɨe Jodan hɨr baptais haigɨnɨu. 10 Mɨ siya op hɨr haiburgigɨn mɨ ha nɨɨg apnaidamɨn nua hɨriir mɨ siya kɨgi, nɨnomora omaka anonan haiwaokiya. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn ɨpiyɨni hanɨɨna siinɨnaiiniyɨn siiram. Ta ɨpiyɨna krɨma dapiya ɨɨnmab mɨ saiir hɨriinanar siinanaiinika. 11 Mɨ sɨmar wakaeki yai kwɨra nɨnomor kou hɨr kauwok boɨnkiya, kɨra kariir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnkɨn, kara kɨriiramɨn ɨni maɨrgɨmaɨrgar ywowɨnɨn. Kariir kwoɨnɨn kɨriiramɨn ɨni wadɨekɨ wadɨeyar ywokiyɨn. Ɨriig.
12 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkikɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siya yɨkropki Jisɨs siirɨn maeyau siiyɨn nu apa siir hɨriir. 13 Ɨiyɨm Jisɨs siya maeyau siiyɨn nu apa siir nwowɨm kamnwɨs. Mɨ Setanɨn, bɨikɨ bɨiyan yɨu biyɨeyɨn ɨna kɨnankɨuɨn siirɨmɨn. Mɨ siya ɨni mwanhunan ywowɨn. Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn ha nɨtɨn siirɨm, ɨni saɨkar yaunɨ oniyɨn. Ɨriig.
Jisɨs siya nu Galili hɨr mɨrii bwakainakɨn
(Mt 4:12-22; Lk 4:14-15; 5:1-11)
14 Ɨiya Jon siya maeyauwa hɨuyokiyokaiya mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨrar nikɨ okaiyɨn mɨ ta ɨiya Jisɨs siya nu Galili hɨriirɨn saiir yɨmbinikɨn. Mɨ Adi Komii siir Yokwo Komiiya saiir yaiyɨm, siya sɨmiir inɨ boɨnmɨmauuni iikam ɨmiirɨn. 15 Siya boɨn, ta ɨiya bɨdi yɨmbiniya, ta ɨiya Adi Komii siya iikamɨm tɨ nu komiiyɨn siirɨm wɨ sɨmiir kɨgrɨraowi. Mɨ taka ɨiya ɨni kingiin nwowa krɨmiirɨn wɨ siyar kɨgrɨraowi. Krɨmiir kwoɨnɨm tɨ kisɨna haigi mɨ Yokwo Komii saiir yaiyɨm sɨmiiraramar daɨngwo tɨbmii ɨski. Ɨriig.
16 Jisɨs siya nu Galili whɨigbida hɨriir napamɨn mɨ siya Saimon, Endru sowiiryao yapkɨgam, sowa haɨmna whɨi hɨr nɨtmaii. Ta mɨiya sowa mɨriiya anasu kikaiiya, sowa umɨr mɨi mɨrii. 17 Mɨ Jisɨs siya boɨnki, kowayao kariir mhoɨiya wɨt mɨ wɨ kara nɨisiimauuwi kariir mɨiya kowiiryao. Mɨ kowayao ta mɨiya kara mɨriiya saiir hɨriinan siyɨu ɨiirar sɨbgu ap. Mɨ iikam hoɨmgakɨm sɨmiir nwokɨ ɨkɨunam. 18 Mɨ sowiir haɨmna ɨni hɨrar kwaiburgigɨn. Mɨ sowa bɨri kɨmɨmɨnko ɨni Jisɨs siir mhoɨiyar yamo. Mɨ sowa ɨni siir mɨi aiirar inɨ mɨriiyɨuwo.
19 Mɨ siya ha swokɨ apnamɨn prɨei bɨri napkikɨn mɨ siya youap kɨgam, Sebedini yɨnisɨm nwɨso Jems mɨ siir nomousɨm ɨeya Jon, sowa i hɨr hɨinomaii. Mɨ yo sowa, sowiir haɨmna ɨiir kisɨsok dirɨraerari. 20 Mɨ siya sowiirɨm yɨkɨuna. Mɨ sowiir adwai biyɨeyɨn mɨ sowiir adɨn siir mɨi mɨriiyɨm kamɨm sɨmiirɨn i hɨrar kwaiburgig. Mɨ yɨo sowa ɨni Jisɨs siir mhoɨiyar yapnamo mɨ siir mɨi aiir yamɨriiyɨu. Ɨriig.
Jisɨs siya haiswonɨskigɨn yɨu biyɨeyɨn inkam nwɨrɨn siir nwowɨn
(Lk 4:31-37)
21 Sɨma om Kapeneam hɨriir yam sɨmiir ɨi komii aiirɨm. Jisɨs siya ta sɨmiir ɨi komiiya sɨmiir omaka komiiya yai nɨdwokai wakaenakiiya saiir yapnɨnopkainam. Mɨ iikamɨm sɨmiirɨn Adi Komii siir yai aiir inɨ boɨnmɨmauu haigɨnɨuɨu. 22 Ɨiya sɨma siir yai aiir wakaeyɨm, ɨni hindara yanaakiyɨm. Siya sɨmiirɨn kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm sɨmiir hɨriinan bɨri boɨnmɨmauugɨn. Nɨɨngaka. Siir yaiya ɨni inkamɨn inɨg komiigakɨn, siir hɨriinan ywowɨn.
23 Mɨ ta ɨiya inkam nwɨrɨn sɨmiir omaka komiiya yai nɨdwokai wakaeiya saiir nwokɨn. Mɨ yɨu biyɨeyɨn siir pɨu hɨr nii okaiyɨn mɨ siya ɨna kauwok boɨnkiyɨn. 24 Jisɨs om Nasaretanɨn! Kɨra dimuam nɨtkɨn, dimu tɨrniyam? Mɨ kɨra tari krɨmiir tɨrbumbuam nɨtkɨn? Kara kɨriir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, ni kɨra Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir hɨrankɨ nɨt ɨeya inkam wadɨeyɨn. 25 Mɨ Jisɨs siya tɨ yɨu biyɨe siir nɨkiyɨn mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, yɨu biyɨe ɨiirɨn, kɨra yaiya tɨ tanki mɨpa dɨnkinɨmnɨsnaki. 26 Mɨ tɨ inkamɨn siya ha kaunanaekiyɨn mɨ siirɨn siya haɨniyop whaowagig. Mɨ yɨu biyɨe siya tɨ inkamɨn siir pɨu hɨrankɨ yɨuun iwɨskɨinam mɨ ɨna yamɨn. 27 Mɨ iikam hoɨmgakɨm hɨriinan dimɨnɨn siir kɨgɨm, sɨma ɨni kakakar ywokiyɨm. Mɨ sɨma ha nanaakiyɨm mɨ ɨni sɨma sɨmar yomboɨn amboɨnamɨm, tɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn tari dimu dimɨnkɨn, ha? Taka yaiya saeya yai wɨnka. Mɨ tari tɨ inkamɨn siya inɨg komiigakɨn. Ɨiya siya yɨu biyɨe ɨmiir boɨnkiyɨn mɨ sɨma ɨni siir yai aiirar mɨ wakaeyoknaɨm. 28 Mɨ tɨ dimɨnɨn siya tɨrɨn bɨri kɨmɨmɨnkɨn, ɨna haigirɨrɨr boɨnamɨn nu Galili hɨran omɨm sɨmiir hɨriir. Ɨriig.
Jisɨs siya Pita siir nɨua saiir haiswonɨskigɨn
(Mt 8:14-17; Lk 4:38-41)
29 Sɨma omaka komiiya yai nɨdwokai wakaeiya saiir haiburgigɨm mɨ ha woknaniyamɨm, sɨma Saimon Endru sowiiryao omaka saiir woknɨnopkainam. Mɨ Jems Jon sowayao warar yɨnkɨn am. 30 Mɨ Saimon Pita siir nɨua hɨi hɨrar whwonkaiga, saeya pɨu huuwa kɨni ma saeya niiga. Mɨ sɨma bɨri kɨmɨmɨnkɨm ta wiga maka niiya saiirɨn, Jisɨs siir inɨ boɨnmauuɨu. 31 Mɨ Jisɨs siya saiiram ha namɨn mɨ saiir ɨɨn aiir inɨ onkwoɨu mɨ ɨna kinɨnsiin ɨdwokiya saiirɨn. Mɨ ta pɨu huuwa kɨni ma saiir niiya, ɨna dɨgiya. Mɨ saeya ɨni sɨmiir naeyɨm sɨmiir swokɨ dirɨraerarɨm. Ɨriig.
32 Ɨiya bɨe nɨkiiyamtɨbɨn mɨ sɨmiir iikamɨm makakmakakɨm ɨni sɨmar swokɨ ɨkɨunaniyɨm Jisɨs siirɨm. Mɨ iikamɨm yɨugɨ nonkwowɨm yɨm ɨni warar mɨ ɨnkɨn ɨkɨunaniyɨm. 33 Mɨ tɨ om komiiyɨn siir hɨran iikam hoɨmgakɨm, sɨma ta omaka Saimon, Endru sowiira saiir anoka kingiin hɨrar inɨ okwoɨu. 34 Mɨ Jisɨs siya haiswonɨmnɨskɨiyɨm mapai mapaiyɨm sɨmiir niiyɨm mɨ yɨu biyɨeyɨm siya nɨnɨmnɨskɨiyɨm kasa rani, sɨmiir nwowɨm. Mɨ sɨma tɨ yɨu biyɨeyɨm Jisɨs siir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mɨ siya sɨmiir asi nɨkɨdugɨn kɨma kariir inɨgɨn siir kɨpi dap. Ɨriig.
Jisɨs siya nu Galili hɨr nap mɨriigɨn
(Lk 4:42-44)
35 Mɨ ɨigwɨra Jisɨs siya nugak ɨmumar yɨnsiin apnamyakwok, maeyau kwɨra inkam karamaeya saiirɨm. Mɨ siya Adi Komii siirɨmɨn nhwo hɨr inɨ kwɨsboɨnɨu. 36 Mɨ mhoɨiya Saimon siya mɨ siir nomiiyau ɨma, sɨma ɨni siir mhoɨiyar yapansrɨnamɨm siirɨmɨn. 37 Ɨiya sɨma siir ninɨ kɨgɨuɨn sɨma ɨna boɨnɨm, tɨ iikam isid komiiyɨn kɨriirɨm hansrananikɨm. 38 Mɨ siya sɨmiirɨn ɨna boɨnɨn, kiya! Nɨmbi tɨ omɨm kingiin nwowɨm pɨ sɨm nami. Kara Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir warar mɨ boɨnmɨmauuam mɨ aɨngwowi. Kara ta mɨi aiirɨmar nɨtkɨn, dimɨn mɨi mɨriiyam bɨ nɨtkɨn. Nɨɨngaka. 39 Mɨ siya nu Galili hɨran omɨm sɨmiir asi namkɨn. Mɨ siya omakam yai nɨdwokai wakaeiyɨm sɨmiirar yapnɨnopkai boɨnmɨmauuam, Adi Komii siir yai aiirɨn. Mɨ siya yɨu biyɨeyɨm sɨmiir nwowɨm ɨni sɨmiir warar yɨnɨmnɨskiiyamɨm. Ɨriig.
Jisɨs siya inkamɨn paowaigɨ pɨskɨmkopouɨn wadɨe siir nwo haigɨnɨugɨn
(Mt 8:1-4; Lk 5:12-16)
40 Mɨ inkam nwɨrɨn paowaigɨ pɨskɨmkopouɨn, siya ha nɨtɨn, ɨni Jisɨs siir ɨgmiiga kingiina inɨ akai hɨu ouniyɨn. Mɨ siya siir boɨnki mɨ kɨra ha naɨngwowi, kara kɨriirɨn wɨ dɨgar nwo haigɨnɨugii. 41 Mɨ Jisɨs siya siirsi yaɨngwobumbu mɨ siir ɨɨna ɨna yonkwokiyɨn siir. Mɨ Jisɨs siya ɨna boɨnkiyɨn, kara ha naɨngwowi kɨra wadɨe dwoki. 42 Mɨ tɨ paowaiyɨm siir pɨskɨmkopouɨm bɨri kɨmɨmɨnkikɨm ɨna wɨskiyɨm mɨ siya ɨni wadɨeyar ywokiyɨn. 43 Mɨ Jisɨs siya yai kɨrɨe aiirar boɨnki siirɨn. Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkɨn siirɨn ɨna yɨkropki sasaugiyɨn. 44 Jisɨs siya siir boɨnki, kɨra sɨbgu mɨntarao! Kɨra wɨ inkam nwɨrni kɨpi boɨnmauu tɨ dimɨnɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kɨra pa dam mɨ kɨriir pɨua pɨ inkamɨn naemɨn krɨmiirsi nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn Adi Komii siirɨm pris, pɨ siir tinɨ ɨisiimauuɨu. Mɨ kɨra Adi Komii siirɨn nae pa dɨnkɨn ɨmiiyaeki. Mɨnsi dɨnkɨn ɨmiiyaeki! Kɨriir pɨua wadɨe nwowa saiirsi, yaiya krɨmiir brougaeyɨn Moses siya boɨna saiir hɨriinan. Mɨ sɨma tɨ kamɨm wɨ nwokɨ nɨnoknɨnkɨnwɨni kɨriir paowaiyɨm bɨdi wɨskiyɨm. 45 Mɨ inkamɨn ha namɨn mɨ bɨri ninɨ haigiprakai boɨnɨugɨn tɨ yaiyɨm. Nɨɨngaka. Ɨni hɨriiyar boɨnɨskiyɨn tɨ dimɨnɨn. Mɨ siya tɨ dimɨnɨn ɨni niiwiinan siir boɨnyokiyokɨiyamɨn omom omomɨm sɨmiirɨn. Mɨ Jisɨs siya om komiiya hɨriir panɨɨnsi yamsi iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨdan. Iikamɨm ɨni homgak ywoɨm, siya sɨmiir ma ɨmiir nɨnɨskɨiyɨm wɨ dɨg nwo rani. Mɨ siya om komiiyɨm sɨmiir yaba nwowɨm omɨm iikam homgak karamaeyɨm, ɨni sɨmiir hɨrɨrar ywowɨn. Mɨ maeyau maeyauan iikamɨm ɨni Jisɨs siiraramar yɨtswoɨm. Ɨriig.