FILIPAI
Ɨiya Pol siya om Rom hɨr mɨriiya mɨi biyɨe mɨ siya ta yokwowa ha wɨnkika. Bɨiya siya om Efesas hɨr bɨdi ywowɨn. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm om Filipai hɨranɨm yɨm umɨr digworaekwo bɨdiyar mɨ haɨngiriyɨu haigɨnɨm mɨ sɨma ɨna hauugiyɨm Pol siiram hɨriir maeyaua mɨi biyɨe siya mɨriiya. Mɨ Pol siya ta yokwowa mɨnam wɨnkikɨn sɨmiir boɨn wadɨekikɨn. Pol siya maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨrar nikɨ okaigɨn wɨeyɨnsopkak. Mɨ siya maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokaigɨn mɨ siya tɨ hɨriinansi boɨnkikɨn sɨma Jisɨs saɨka namasukikɨni mɨ sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar nwokɨ onɨnaeyɨm mɨ sɨma wɨ siiram naɨngwoyɨmyok rani. Ɨriig.
1
Pol kara mɨ Timoti siya, krɨra Jisɨs Krais siir mɨi prɨimɨriiyan inkamko. Krɨra ta yokwowa iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugana saiir kɨgrɨraowiyɨm mɨ saiir whɨndirɨraerar haigɨnɨuwiyɨm kɨmiiram wɨnkika mɨ iikamɨm Jisɨs Krais siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm kɨmiiram warar. Krɨra ha naɨngwowi krɨmiir Adi Komii krɨmiir wanɨn mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais, krɨmiirɨn wɨ sowaniiyar nokboɨnmamaɨr haigɨnɨuwi ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyɨm. Ɨriig.
Paul siya Adi Komii siirɨm srɨigɨn, yɨpɨkɨ iikamɨm ta yokwo aiir mwaɨni sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm
Ɨiyɨm kara kɨmiir naɨngwowarkaikiiyɨm, kara pɨ Adi Komii siirar boɨn wadɨe kɨmiirsi. Ɨiyɨm kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siiram srɨiyɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm, kara pɨ maɨrgɨmaɨrga nwoki. Whɨsarii rani, bɨiya kɨma kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm Adi Komii siir yaiya saiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuɨm ɨiya bɨigɨbɨi kɨma wakaeyokna apa mɨ tɨsi tariinana nadɨgniyɨm. Kara tɨ dimɨnɨn siir bɨdi yɨnoknɨnkɨn kɨɨnɨn Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn kɨmiir tɨrkiyɨn siir wakaeyokna apɨm mɨ kɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi siirɨm sɨbgu wakaeyokna apɨm mɨ wɨ ɨiya Jisɨs Krais siya nɨtana saiirar nadɨgɨuwi mɨ siya siyasiya nanaaknɨnkii haigɨnɨunaei mɨ iikam sɨmiirɨn wɨ siyar hɨdi. Kariir kwoɨnɨn iikamɨm kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani. Dimusi rani, kariir mɨiyɨm kɨma whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨm ɨiyɨm kara maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn mɨ ɨiyɨm kara rɨrmiiya mɨ owɨm mɨ Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir mɨ anaaknɨnkii haigɨnɨuɨm iikam sɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir kiyaiyɨm mɨ sɨma wɨ Adi Komii siir siyɨuɨm kara tɨrɨm wɨ sɨmiir nwokɨ apɨm. Adi Komii siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, kara iikam whɨekakɨm kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani, Krais siya naɨngwokwonanaeiya saiir hɨriinan.
Kara Adi Komii siiram mɨnam srɨi, iikam kɨma wɨ ɨrni nwɨrniyamar dinan aɨngwokwonanae mɨ kɨma wɨ Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm mɨ kɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn mɨiyɨkɨn mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn biyɨeyɨn. 10 Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika, kɨma kariir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir wakaeyokna api mɨ ɨiya Krais siya swokɨ ɨti mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ dimɨn biyɨekɨ nwokai rani. 11 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kara Adi Komii siirɨm mɨnɨm srɨi Jisɨs Krais siya wɨ kɨmiir kwoɨn ɨmiir nwokɨ hɨurworwokaiyɨm kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm wadɨe sɨbgu owam mɨ kɨma dimɨn mɨiyɨk tɨri mɨ tɨ hɨriinan saiirsika Adi Komii siya wɨ inɨg komiigak saiirsi nwowi. Ɨriig.
Paul siya ha naɨngwokɨn, siya siyɨumwoni nwowɨm mɨ Jisɨs Krais siir nwokɨ kɨgna apɨm mɨ siya wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuɨm
12 Tɨ kariir nomiiyauɨm, kara mɨnam naɨngwowi kɨma dɨnoknɨnkɨn, tɨ dimɨnɨm kariirɨm nɨtɨm, sɨma kariir tɨrbumbukɨ wɨndi, tɨ dimɨnɨm iikamɨm Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya saiirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmar nikɨ tɨrbugɨm. 13 Kariirɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiirar hɨugrɨpkɨikikaigɨ wɨndi mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm mɨ iikam nhɨrɨm kingiin hɨr nwo ɨkɨm, sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm kariirɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn, whɨsarii rani, kara Krais siir yaiyɨm sɨmiir wakaeyokna apkɨn. 14 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kara tɨsi tɨrar nwowɨn. Dimusi rani, iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma nɨdidgak panɨɨnsi ywosi mɨ sɨma kɨrɨekak asi nwokɨm Adi Komii siir yaiya saiir nanaaknɨnkii haigɨnɨusiyɨn. Dimusi rani, sɨma ɨna kɨgɨm kara tɨsi maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya hɨugrɨpkɨikikaiya saiir tɨrar nwokaiyɨn mɨ sɨma ɨna naɨngwo tɨbmiiyɨm Krais siya wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.
15 Iikam nhɨrɨm Krais siir yaiya saiir nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨm. Dimusi rani, sɨma kwoɨn biyɨe biyɨe kariiram naɨngwokɨm mɨ sɨma mɨnam warar mɨ aɨngwokɨm sɨmiir kiyaiyɨm kariir haiburgigɨm mɨ sɨmiir yai ɨmiir wakaeyoknam. Yɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm Krais siir yaiyɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨm. Dimusi rani, sɨma wadɨekɨm mɨ ɨna naɨngwowɨm tɨ dimɨn ɨmiir tɨrɨm mɨ kariir whɨnkɨnsiisɨm 16 yɨpɨkɨ tɨ iikam mɨiyɨkɨm tɨ dimɨn ɨmiir tɨriiyɨm. Dimusi rani, sɨma kariiram naɨngwokwowikɨm. Sɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm kariirɨn Adi Komii siyar nɨmbinkikɨn siir yai ɨmiir kɨgrɨraowɨm mɨ sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwɨm tapaiir. 17 Iikam nhɨrɨm yɨpɨkɨ Krais siir yai ɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwiyɨm yɨm sɨma kariiram bɨ naɨngwokwonanaeikɨn. Nɨɨngakɨ nɨɨngakɨɨnga. Sɨma hɨnɨɨna naɨngwowi kariirɨn wɨ sɨma kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi mɨ kara wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani. Dimusi rani, kara ɨni maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir tɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn mɨ sɨma iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii sɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ kariirɨn. Nɨɨngaka.
18 Tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn Komii rani! Mɨ tɨ iikam nhɨrɨm sɨma Krais siir yai ɨmiirɨn siyɨu biyɨeni nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨ wɨndi mɨ nhɨrɨm siyɨu mɨiyɨkni mɨ anaaknɨnkiigɨ wɨndi, tɨ hɨriiran siyɨuɨn kariirɨn maɨrgɨmaɨrga sɨma nwowaigɨnɨuwi. Dimusi rani, sɨma Krais siir yai ɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨm yɨo tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn whoɨmoni rani. 19 Kara ɨni maɨrgɨmaɨrgar nwoyokiyokɨiyamɨn. Dimusi rani, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn Adi Komii siir naeyɨu ɨiirɨn, yɨpɨkɨn wɨ Jisɨs Krais siya nɨkropkii kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam mɨ kariirɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiir hɨr hɨugrɨpkɨikikaiyɨn rɨrmiiya saiir hɨrankɨ nwokiyɨm. Dimusi rani, kɨma Adi Komii siiram srɨigɨm kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 20 Kara ta saiiramɨn mɨnam naɨngwowi, kara Adi Komii siir yai aiirɨn wɨ haigiprakai rani mɨ kariir pɨua wɨ nopai rani mɨ kariir kwoɨnɨn wɨ kɨrɨeyar nwowi mɨ Adi Komii siir yai ɨmiirar nanaaknɨnkii haigɨnɨuwi bɨiya kara nonkwowɨm sɨmiir hɨriinan mɨ tɨ tariinanar nadɨgniyɨm. Mɨ kara omwai waiya mɨ kara mɨ aowi mɨ tɨ iikamɨm wɨ ha boɨni Krais siya wadɨekɨn. Dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm sɨmiirsika. 21 Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn yɨo Krais siyaɨrgɨn. Mɨ kara naowi, mhoɨiya kara wɨ dimɨn kɨbi kɨbiyɨm Adi Komii siirɨm wɨ sɨmiir haii mɨ kara wɨ saɨka nwowi. 22 Mɨ kara nao karamae nwowi mɨ omwaiyar nikɨ waiyaei mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm yɨm iikam ɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi Krais siir wakaeyokna apɨm. Kara nɨnoknɨnkɨn tani pɨkɨ hɨnɨɨn aka bɨi nwowa omwai waiya saeya iyɨe? Nao saeya. 23 Kara pɨ hɨd rani kara naowam naɨngwowi Krais saɨka nwowɨm. Wɨ ta wadɨe hɨriinan saeya nwowi. 24 Mɨ ta hɨriinan saiirsi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi kɨmiirɨn, ya ɨni wadɨekɨwadɨe saeya nwowa kara tɨ nu ɨiirar nwokɨ okrɨpkaii, tariigɨna ya ɨni bɨigɨbɨi saeya ywowa. 25 Kara hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni kara wɨ nao rani mɨ kara wɨ omwai hɨriinan saiirsi waiyaei kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam Adi Komii siir yaiya saiir sɨbgu wakaeyokna apɨm mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwowi. Dimusi rani, kara ɨni omwaiyar nikɨ waiyan. 26 Mhoɨiya kara nɨti mɨ kɨmaka ninɨ oni mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨga komiiyar nwowi kariiramɨn mɨ kɨma wɨ Krais siir inɨg ɨiir hainankii.
27 Mɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmiir nɨmbinii mɨ kɨma wɨ tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn wɨ haɨni naɨngwokii. Kɨma dimɨn taemɨn kɨbi kɨbi ɨmiir tɨr iikam yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm siyɨu kɨbiyɨn sɨma tɨriyɨn siir hɨriinan tɨr. Mɨ ta hɨriinan saiirsika mhoɨiya kara wɨ kɨmiir namisi kɨgi, iyɨe? Wɨ kɨmiir kɨg rani mɨ kara dimɨn kɨbi kɨbiyɨm iikam ɨma boɨni iikam kɨmiir, sɨmiirɨn wa wakaei, tɨriigɨnɨm kɨrɨe kɨmiir naɨngwo tɨbmii aeya nwowɨm mɨ kwoɨn whɨrua kɨma mɨ owɨm mɨ ɨrɨpa kɨma mɨ mɨriiyɨm. 28 Tɨriigɨnɨm yɨpɨkɨ kɨmiir sau omomɨn siirsi kɨpi nɨdid dimusi rani, wɨm kɨma Jisɨs Krais siirgɨm. Kɨma Kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai. Dimusi rani, wɨm kɨma tɨ hɨnɨɨna tɨrikɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm yɨm wɨ sɨmiir nɨisiimauuwi. Adi Komii siya sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni mɨ kɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei mɨ kɨma wɨ saɨka sɨbgu owi. 29 Mɨ dimɨn komiigɨkomiiyɨn yɨo tɨ si, Adi Komii siya kɨmiirɨn mɨnam kiwakikɨn kɨma Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn sasa rani. Jisɨs Krais siirsika Adi Komii siya tɨ dimɨn biyɨe ɨmiirɨn asi kiwakikɨn kɨmiiram nɨtamɨn. Dimusi rani, kɨma siir wakaeyokna apkɨm. 30 Kɨma mɨ kara nɨm krɨma nomiiyaugɨm mɨ tɨ iikamɨm krɨmiir tɨrbuwiyɨm mɨ krɨmiir nɨkbumbuwiyɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn bɨiyar nwoyokiyokɨinaniyɨn ɨni tariinanar yadɨgniyɨn mɨ wɨm kɨma tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir nɨgbumbuwɨm sɨmiirɨn ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨriig.