TAITAS
Pol siya ta yokwowa Pasta Taitas siiram wɨnkika yɨpɨkɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm mhɨuisɨm whɨrɨn Krit nɨkɨuwiyɨn solwara whɨii idopwoniya nɨdwomaiyɨn siir hɨranɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨn. Taitas siya Juda inkam tani, siya Grik inkamkɨn. Bɨiya Pol Taitas sowa ɨrɨpar mɨriigo Jisɨs siir yaiwɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwa sowar namswoko mhɨugrɨbsɨm whɨrɨn Krit nɨkɨuwiyɨn solwara whɨi idopwoniya nɨdwomaiyɨn siir hɨriirɨn mɨ Pol siya siirɨn hɨr haiburgig iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm hɨranɨm sɨmiir kɨgrɨraowɨm. Mhoɨiya Pol siya ta yokwowa ha wɨnkiya Taitas siiram siir boɨnmauu wakaekiyam siyɨuɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn. Ɨriig.
1
Kara Polkɨn, ta yokwowa kara wɨnkika. Kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir mɨiyan inkamkɨn mɨ ɨriipɨ hɨriinan kara Jisɨs Krais siir aposel inkamkɨn mɨ siyakɨsiyar nɨkropkikɨn kariirɨn, Adi Komii siirgɨsiir iikamɨm yɨpɨkɨ siya nɨmbinɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmii aiir kiyɨrimdiyɨukikɨnɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ yɨpɨkɨm siya nɨmbinɨm Adi Komii siirgɨsiirɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiirɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siir siyɨumwokɨsiyɨumwo ɨmiir nɨnoknɨnkɨni mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ sɨma wa nɨnoknɨnkɨni sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn sɨma wɨ omwaiya waiyayokiyokɨi, ɨiya Adi Komii siya tɨ nu ɨiirar nonkwokwokiyɨn siya krɨmiirɨn saiirar nɨmbingɨn tɨ dimɨn ɨiirɨmɨn. Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii siya bɨ nɨksɨsaeikɨn, dimɨn taemɨnɨm siyar boɨniyɨm pɨ kaimwokɨnar nwowi. Mɨ ɨiya siya nɨmbina siya siir yaiya saiir bwamkɨbwamɨn siir tɨrkikɨn kwoɨnbudɨn hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyamiyɨn siir nanaaknɨnki haigɨnɨugɨn kariirsi. Mɨ Adi Komiiyɨn krɨmiir nanmaiwarkainan inkamɨn kariirɨn siya nɨmbingɨn siir yaiyɨm ɨkɨ iikamɨm sɨmiir boɨnmɨmauuɨm.
Taitas, ta yokwowa kara kɨriiram wɨnkika. Tɨ dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siirɨm krɨra wakaeyokna apiyɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, kara kɨriirɨn kariir yɨnisɨm asi nɨkɨuwi. Kara hɨnɨɨna naɨngwowi krɨriir Adi Komiiyɨn mɨ Jisɨs Krais inkamɨn iikam krɨmiir nanmaiwarkainaeiyɨn sowa naɨngwobumbu mɨ nongwomamaɨrni siyɨuɨn wɨ kɨriir hauuwi.
Taitas siir mɨiya nu Krit siya mɨriiya
Mɨ ɨiya kara warɨ mhɨuisɨmɨn Krit whɨi solwara bopwoniya waraur dɨdwomaiyɨn siir haiburgigɨn mɨ mɨiyɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmaka mɨriiyamɨn ɨni hɨriiyar ikɨ okiyɨm. Mɨ kara kɨriirɨm niyopnɨsugikɨn tɨ dimɨn ɨmiirɨn kɨra sɨbgu whɨndirɨraerar haigɨnɨuwɨm. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan kɨra kam nhɨrmi tɨ okmwɨn okwo haigɨnɨu wara iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hangiriyɨu hainaniyɨm warɨ om ɨmiir nwowɨm sɨmiir kɨgrɨraowam. Tɨ bɨiyan kamɨm bɨiya sɨma siyɨu biyɨe tɨr karamae nwowɨm mɨ tariinan ɨriipɨ hɨriinan mɨ sɨma wigɨm ɨrara ɨrara donkwona mɨ sɨmiir yɨnisɨsɨmɨm Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna ap mɨ ta hɨriinan saiirsika iikam nhɨrɨm sɨma wɨ dimɨn biyɨe whɨr hansɨryɨskai rani sɨmiirɨn mɨ wɨ ha boɨn tani, sɨmiir yɨnisɨsɨm sɨma siyɨu biyɨeyar tɨrikɨm mɨ sɨmiir kwoɨnaɨrgar prɨinaɨngwo apdirɨraerarikɨm mɨ sɨma sɨmiir yopii admi yaimɨn dimɨn ɨmiir bɨ wakaeyoknaeikɨm. Mɨ sɨma ta saiir hɨriinan kɨpi nwo. Mɨ inkamɨn Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kɨgrɨraowan bɨi nwowi mɨ siya bɨiya siyɨu mɨiyɨk ɨmiir tɨrkɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn. Siya nantamyɨryɨran inkam kɨpi nwo siya kwoɨn haugɨhauga whiyɨesauan inkam kɨpi nwo, siya op wain kɨrɨe kɨrɨeyɨm sɨmiirɨn hɨriihɨrii kɨpi mɨ kwiyae mɨ siya yaii nɨniinansaowan inkam kɨpi nwo, siya umɨr haiyarama kɨpi naɨngwo ta hɨriinana saiirsika siya wɨ siyɨu biyɨe asi tɨri. Nɨɨngakɨɨnga. Mɨ siya iikamɨm nu maeyau nhɨrankɨm nɨtɨm yɨpɨkɨ siyɨu mɨiyɨk ɨmiir wakaeyokna apɨm naɨngwowɨm sɨmiir whɨndirɨraerar haigɨnɨugɨm mɨ siya, siya siya kɨgrɨraonaei mɨ ta hɨriinan saiirsika siya wɨ Adi Komii siir yai ɨmiirar nwokɨ wakaeyokna apɨm mɨ siya siir kwoɨn ɨiirar sɨbgu kɨntɨmdɨnuna mɨ siya wɨ wadɨe nwokɨ owɨm. Siya sɨbgu donkworɨnukrɨpkai yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm bɨiya krɨma nɨisiimauuwɨm sɨmiir mɨ ta hɨriinan saiirsika siya iikamɨm sɨmiirɨn tɨ yai kɨbi kɨbiyɨm sɨmiir nwokɨ owɨmwarkaiyɨuwɨm mɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ siya iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ yai mɨiyɨk ɨmiir nap karam nwowɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyai mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wa nɨnoknɨnkɨnɨm dimɨn biyɨe sɨma tɨrɨm. Ɨriig.
10 Siya tɨ dimɨn ɨmiirar tɨr. Dimusi rani, iikam whɨekakɨm sɨma pɨ boriisopi Adi Komii siir yai aiir wakaeyɨm. Sɨma yaiyɨm yaimwoni boɨn karamae nwowiyɨm sɨmiirarar boɨnikɨm mɨ iikamɨm sɨmiirɨn pɨ sɨmar mɨ ɨksɨsaei. Mɨ tɨ iikamɨm nɨksɨsaeiyɨm yɨm tɨ sɨma tɨ hɨnɨɨna boɨniyɨm, kɨma kɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr hai mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma wɨ Adi Komii siirar nwokɨ sɨbgu wakaeyokna apɨm. 11 Kɨra mɨ bɨiyan kam ɨkɨm waraur nwowɨm kɨma sɨmiir dɨkɨdu sɨma hɨriinan dimɨn bibiyɨeyɨm sɨmiir kɨpi nomboboɨn. Tɨ kamɨm sɨma yai bibiyɨe ɨmiirar boɨnikɨm iikam ɨmiir nɨksɨsaeyɨm. Sɨma iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaiyam mɨ iikam nhɨrɨm om nhɨranɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir warar mɨ kiyaiigɨm mɨ sɨmiirar mɨ onkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwigɨm. Sɨma yai biyɨe ɨmiirar boɨnikɨm mɨ tɨ dimɨn ɨmiirar tɨrikɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ umɨr nwokɨ haiyɨm iikam nhɨrɨm sɨmiir maeyau hɨrankɨn. 12 Bɨiyan kamɨm sɨmiir nwɨrɨn om Krit hɨranɨn yɨpɨkɨ kwoɨn mɨiyɨk sɨma nwowiyɨn, siyakɨsiyar boɨnɨnkɨikiikɨn mɨ siya ɨna boɨnɨn. Krit hɨran kamɨm sɨma nɨksɨsaeyakɨ waiwiigɨm ɨinokɨinokɨn, sɨmiir kwoɨnɨm mɨiyɨk rani mɨ siyɨu bibiyɨeyɨm sɨma tɨriyɨm ɨni siyɨuɨm niimauan wraisuɨm sɨma dirɨraerariyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Sɨma nhakɨu kɨrɨekɨm mɨ naeyarar naeikɨm. 13 Tɨ yaiyɨm tɨ inkamɨn siya boɨnkiyɨm kaimwokɨmaɨrgɨm kɨra sɨmiir dɨkwao boɨn mɨ sɨma wɨ siir yai ɨmiir nwokɨ sɨbgu wakaeyokna aɨngwo tɨbmii apɨm. 14 Mɨ ta hɨriinan saiirsika sɨma wɨ Judami iikam sɨmiir wanmi siyɨuɨm sɨmiir wakaeyokna ap rani mɨ ɨriipa hɨriinan sɨma wɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir siyɨu ɨmiir haimriiyɨugigɨm sɨma wɨ sɨmiir siyɨu ɨmiir nap tani. 15 Iikam nhɨrɨm sɨmiir kwoɨnɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨm yɨm sɨma hɨnɨɨna boɨni tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbu mɨmɨnkɨm mɨ sɨmiirɨn kɨpi haiya mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm mɨ yɨpɨkɨ iikamkɨm sɨmiir kwoɨnɨm nɨnaɨngwoyɨmiyokɨm mɨ kiprɨdkikaiyɨm mɨ biyɨe ha nwowɨm mɨ kwoɨn biyɨe ha naɨngwowi, sɨma hɨnɨɨna boɨni dimɨn whɨrkɨ wadɨe bɨ swokɨ omɨmɨnkɨn. Dimusi rani, sɨmiir kwoɨnɨn mɨiyɨk rani. 16 Sɨma hɨnɨɨna boɨnikɨm sɨma Adi Komii siir yai ɨmiirar wakaeyokna apikɨm mɨ tɨ dimɨnɨm sɨma tɨriiyɨm krɨmiirɨn sɨma nɨisiimauuwi sɨma siir yai ɨmiir wakaeyokna ap rani. Sɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai ɨmiir bɨ swokɨ wakaeyokna apikɨm mɨ Adi Komii siir whwonkam ɨdan sɨma ɨni biyɨekɨbiyɨe ywowɨm mɨ sɨma wɨ dimɨn mɨiyɨksɨm whɨr swokɨ tɨrmɨmɨn tani. Nɨɨngakɨɨnga. Ɨriig.