2
Kilisi kêtu aêacnêŋ gêjamsawaga
O ŋoc gêŋac, aê kato biŋ tonec gêdêŋ amac gebe aŋgôm sec atom. Mago ŋac teŋ embe êŋgôm sec, go ŋac gêdêŋ Jesu Kilisi tau êtu aêacnêŋ ênam-aweŋwaga êndêŋ Tama. Ŋac tau kêkêŋ tau kêtu da kêtu aêacnêŋ secŋa. Mago kêtu aêac tauŋgeŋ nêŋ secŋa atom, kêtu lau nomŋa samob nêŋ secŋa. Aêac embe tamansaŋ Anôtônê biŋsu, go êwa aêac sa gebe tajala eŋgac. Teŋ embe êsôm gebe “Aê kajala eŋgac,” mago êmansaŋ ênê biŋsu atom, naŋ eŋ dansaŋtena, ma biŋŋanô gêc ênê ŋalêlôm atom. Ŋac taŋ kêmasaŋ Anôtônê biŋ naŋ, gêjac dabiŋ nê têtac gêwiŋ eŋŋa toŋanôgeŋ. Biŋ tonaŋ gêwa aêac sa gebe Anôtô gêbiŋ aêac tôŋ. Ŋac taŋ kêsôm gebe “Anôtô gêbiŋ aê tôŋ” naŋ, êsa nê lêŋ êtôm Kilisinê lêŋ.
Biŋsu wakuc
O lauace, aê kato biŋsu wakuc teŋ gêdêŋ amac atom, biŋsu laŋgwa, taŋ akôc gêdêŋ gêmuŋgeŋ. Biŋ taŋ aŋô su naŋ, biŋsu laŋgwa tau tonaŋ. Mago aê kato biŋsu wakuc teŋ, taŋ ŋanô kêsa kêpi Kilisi to amac naŋ, gebe ŋakesec gê su ma ŋawê tau mêŋkêpoa lasêgac. Ŋac taŋ kêsôm gebe “Aê gamoa ŋawê ŋalêlôm” mago têtac gedec nê lasitêwai naŋ gêmoa ŋakesec ŋalêlôm e mêŋgêdêŋ galoc. 10 Ŋac taŋ têtac gêwiŋ nê lasitêwai naŋ, gêmoa ŋawê ŋalêlôm ma nê biŋ êwa lakô lauŋa teŋ gêc ênê ŋalêlôm atom. 11 Mago ŋac, taŋ têtac gedec nê lasitêwai naŋ, gêmoa ŋakesec ŋalêlôm ma kêsa lêŋ ŋakesecŋa. Eŋ gêjam kauc gamêŋ, taŋ gebe êna naŋ, gebe ŋakesec gêgôm eŋ matapec kêsa.
12 O ŋoc gêŋac, aê tec kato gêdêŋ amac nec, ŋam gebe nêm sec gêjaŋagac kêtu Jesunê ŋaêŋa. 13 O tameŋiac, aê kato gêdêŋ amac, ŋam gebe ajala eŋ, taŋ gêmoa gedeŋ Anôtô kêkêŋ undambê to nom atomgeŋ naŋ. O lau matacac, aê kato gêdêŋ amac, ŋam gebe aku ŋac sec tau tulu su. 14 O ŋapalêac, aê kato biŋ gêdêŋ amac, ŋam gebe ajala Tamemi su. O tameŋiac, aê kato biŋ gêdêŋ amac, ŋam gebe ajala eŋ, taŋ gêmoa gêdêŋ Anôtô kêkêŋ undambê to nom atomgeŋ naŋ. O lau matacac, aê kato biŋ gêdêŋ amac, ŋam gebe atu lau ŋajaŋagac ma Anôtônê biŋ gêc amacnêm ŋalêlôm, tec aku ŋac sec tau tulu su.
15 Têmtac êwiŋ nom to gêŋ nomŋa samob atom. Teŋ embe têtac êwiŋ nom, naŋ oc têtac êwiŋ Tama atom. 16 Gêŋ nomŋa samob, ôliŋ ŋakalac to mateŋ kalac ma gêŋ tetoc tauŋ saŋa naŋ aŋga Tameŋinê atom, aŋga nomŋageŋ. 17 Nom to ŋagêŋlêlôm ŋakalac oc ênaŋa, ma ŋac taŋ êmansaŋ Anôtônê biŋ naŋ, oc êmoa endeŋ tôŋgeŋ.
Kilisinê ŋacjosêga
18 O ŋapalêac, têm ŋamuŋa mêŋkêsa su. Amac aŋô gebe Kilisinê ŋacjosêga oc êmêŋ, ma galoc Kilisinê ŋacjosêga taêsam sêmoa. Biŋ tonaŋ gêwa sa gêdêŋ aêac gebe têm ŋamuŋa mêŋkêsa su. 19 Lau tonaŋ sêsa aŋga aêacnêŋ, mago têtu aêacnêŋ ŋagêdô ŋanô atom. Embe aêacnêŋ ŋagêdô ŋanô êsêac, oc semoa sêwiŋ aêac sêmoa. Mago sêwi aêac siŋ tec gêwa sa gebe êsêac samob têtu aêacnêŋ ŋagêdô ŋanô atom.
20 Mago ŋac dabuŋ geŋ oso amac, tec ajala biŋŋanô tau. 21 Aê kato gêdêŋ amac kêtu asageŋa. Kato gebe amac ajala biŋŋanô atom me. Masigoc. Kato gebe ajala biŋŋanô tau su ma ajala gebe biŋdansaŋ teŋ kêsa aŋga biŋŋanôŋa atom. 22 Dansaŋtêna tau asa. Ŋac taŋ gêsa Jesu auc gebe eŋ Kilisi atom. Ma Ŋac taŋ gêsa Tama agêc Latu auc naŋ, eŋ Kilisinê ŋacjosêga tau. 23 Lau samob, taŋ sêsa Latu auc naŋ, sêwê kaiŋ Tama atom. Ma samob, taŋ sêsôm Latu lasê naŋ, sêwê kaiŋ Tama sêwiŋ. 24 Biŋ taŋ gemuŋgeŋ aŋô naŋ, ênêc nêm ŋalêlôm. Biŋ taŋ gêmuŋgeŋ aŋô naŋ, embe ênêc nêm ŋalêlôm, go Tama agêc Latu oc sêmbiŋ amac tôŋ. 25 Ma biŋ tau, taŋ gêjac mata gêdêŋ aêac naŋ, tonec gebe daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ.
26 Aê kato biŋ tonaŋ gêdêŋ amac kêpi êsêac, taŋ sebe sêwê amac ajô naŋ. 27 Amboac tonaŋ apô lêna ŋac êndôŋ amacŋa teŋ atom. Ŋalau Dabuŋ kêdôŋ amac gêŋ samobŋa gêmoa. Ma biŋ tau tonaŋ biŋdansaŋ atom, biŋŋanô. Amboac tonaŋ asap Kilisi tôŋ êtôm biŋ, taŋ Ŋalau kêdôŋ amac naŋ.
28 O ŋoc gêŋac, galoc tonec asap eŋ tôŋ, ec ŋac tau embe eoc tau lasê, naŋ tamoa totêntac êpa sugeŋ ma êŋgôm aêac majeŋ êsa êndêŋ noc êmu êmêŋŋa atom. 29 Embe nêm kauc êsa gebe eŋ ŋac gêdêŋ, go ajala gebe lau samob, taŋ sêgôm biŋgêdêŋ naŋ, têtu Anôtônê ŋapalê.