11
Anôtô gêjac mata biŋ gêdêŋ Jerobeam
26 Ŋac Epraimŋa teŋ aŋga malac Sereda Nebat latu Jerobeam kêtu Salomonê sakiŋwaga teŋ, mago gêli tau sa gêdêŋ kiŋ. Ênê têna awêtuc teŋ nê ŋaê Seruat. 27 Ma gêli tau sa gêdêŋ kiŋ ŋam amboac tonec gebe Salomo kêkwê andu ŋajaŋa Milo kêsêp ŋasawa, taŋ gêc tama Dawid nê malac naŋ. 28 Jerobeam tonaŋ eŋ ŋac ôlipalê ŋanô. Ma gêdêŋ taŋ Salomo gêlic gebe ŋac wakuc tonaŋ gêjam kôm kêtu dôbgeŋ naŋ, eŋ kêkêŋ eŋ kêtu lau aŋga Josepnê gôlôacmôkê, taŋ sêpiŋkap êsêac gebe sênam kôm ŋaôli masigeŋ naŋ, nêŋ gejobwaga. 29 Ma gêdêŋ têm, taŋ Jerobeam gêwi Jerusalem siŋ naŋ, propete ŋac Siloŋa Ahija kêtap eŋ sa aŋga intêna. Ahija kêsô ŋakwê wakuc teŋ ma êsêagêc tauŋgeŋ sêmoa gamêŋ tonaŋ. 30 Go Ahija kêkêŋ lêma kapi ŋakwê wakuc, taŋ eŋ kêsô naŋ, ma kêkac gêŋgic gêja ŋagêŋgic 12. 31 Ma kêsôm gêdêŋ Jerobeam gebe “Ôkôc ŋagêŋgic 10 su êtu aômnêm gebe Apômtau, Israelnêŋ Anôtô kêsôm amboac tonec gebe ‘Ôlic acgom, aê gabe jakac gamêŋ kiŋŋa su aŋga Salomonê ma gabe jakêŋ gôlôacmôkê 10 êndêŋ aôm. 32 Mago Salomo oc êkôc gôlôacmôkê tageŋ êtu ŋoc sakiŋwaga Dawidŋa to êtu malac Jerusalemŋa, taŋ kajaliŋ sa aŋga Israelnêŋ gôlôacmôkê samobŋa naŋ, 33 gebe eŋ gêwi aê siŋ ma gêjam sakiŋ lau Sidon nêŋ anôtôo Astart ma lau Moab nêŋ anôtô Kemos to lau Amon nêŋ anôtô Milkom ma kêsa aêŋoc lêŋ atom. Gêgôm gêŋ gêjac aê matocanô ŋajam atom to kêmasaŋ ŋoc ŋagôliŋ to jatu kêtôm ênê tama Dawid gêgôm naŋ atom. 34 Mago aê gabe jakôc gamêŋ kiŋŋa samucgeŋ su aŋga ênê lêma atom, eŋ ênam gôliŋ gamêŋ êmoa êtôm nê têm êŋgôŋ mata jaliŋa êtu ŋoc sakiŋwaga Dawid, taŋ kajaliŋ eŋ sa ma eŋ kêmasaŋ ŋoc biŋsu to ŋoc ŋagôliŋŋa naŋŋa. 35 Mago aê oc jakôc gamêŋ kiŋŋa su aŋga Salomonê latu lêma ma jakêŋ gôlôacmôkê 10 geŋ êndêŋ aôm. 36 Tageŋ aê oc jakêŋ gôlôacmôkê tageŋ êndêŋ Salomo latu gebe ŋoc sakiŋwaga Dawid nê ja teŋ elom ênêc aê laŋôcnêm aŋga Jerusalem, aŋga malac, taŋ kajaliŋ sa gebe ŋoc ŋaê ênêcŋa naŋ. 37 Ma aê gabe jakôc aôm sa ôtu kiŋ Israelŋa ma aôm oc ônam gôliŋ gamêŋ samob, taŋ têmtac gêwiŋ naŋ. 38 Ma embe ôkêŋ taŋam biŋ samob, taŋ jajatu aôm naŋ, ma ôsa ŋoc lêŋ to ôŋgôm gêŋ, taŋ ênac matocanô ŋajam ma ômansaŋ ŋoc ŋaôliŋ to biŋsu kêtôm ŋoc sakiŋwaga Dawid gêgôm naŋ, go aê oc jawiŋ aôm. Ma gabe jamboa nêm wakuc sa ŋanôgeŋ amboac aê gaboa Dawidnê sa ma jakêŋ Israel êndêŋ aôm. 39 Ma aê gabe jakôniŋ Dawidnê wakuc, mago jaŋgôm endeŋ tôŋgeŋ atom.’ ”
40 Ma Salomo kêtu kêka-kêka gebe ênac Jerobeam êndu êtu biŋ tonaŋŋa. Mago Jerobeam gêdi ma gêc gêdêŋ kiŋ Aiguptuŋa Sisak jagêmoa tonaŋ e Salomo gêmac êndu.
Salomo gêmac endu
41 Salomonê kôm to nê kauc ŋamiŋ ŋagêdô êsêac teto gêc Salomo nê miŋ ŋabuku. 42 Salomo gêjam gôliŋ Israel samob gêŋgôŋ Jerusalem kêtôm jala 40. 43 Go Salomo gêc nê bêc gêwiŋ tamai ma sêsuŋ eŋ aŋga tama Dawidnê malac ma ênê latu Rehabeam kêtu kiŋ gêjô eŋ su.