23
Dawidnê awamu
Biŋ tonec kêtu Dawidnê awamu
“Isai latu Dawid kêsôm biŋ.
Ŋac taŋ tetoc eŋ sa naŋ, kêsôm biŋ.
Jakobnê Anôtô nê ŋac seŋ oso eŋŋa.
Ŋac gêga Israelnê wê ŋajamwaga.
“Apômtaunê Ŋalau kêsôm biŋ kêsa aê aoc,
ma ênê biŋ gêc aê imbeloc.
Israelnêŋ Anôtô kêsôm biŋ.
Israelnêŋ lamu kêsôm biŋ gêdêŋ aê.
Ŋac taŋ kêtêc Anôtô
ma gêjam gôliŋ ŋamalac ŋaŋêŋgeŋ naŋ,
kêpô êsêac kêtôm ŋawê bêbêcgeŋŋa,
kêtôm oc, taŋ kêpi toŋagêlôm masi naŋ, ma gêgôm gêgwaŋ, taŋ kom gêjac naŋ kêpuc.
Aêŋoc gôlôac sêmoa sêwiŋ Anôtô
gebe eŋ kêmoatiŋ poac teŋgeŋŋa teŋ gêwiŋ aê ma kêmasaŋ gêŋ samob ŋapep ma ênêc teŋgeŋ,
gebe eŋ oc êkêŋ aê gebe jamoa ŋajam
ma gêŋ taŋ ŋoc ŋalêlôm têtac gêwiŋ naŋ, eŋ êŋgôm esewec.
Mago lau, taŋ sêmoa jaêc Anôtô naŋ, têtôm gêŋ têkwa-têkwa,
taŋ tambaliŋ siŋ naŋ, gebe tatôm gebe takôc ŋa lemeŋ atom.
Mago ŋac taŋ gebe ejoŋ gêŋ tau sa naŋ,
êkôc siŋ to kêm ŋadambê ma ja êniŋ gêŋ tau êmbacnê samucgeŋ.”
23:8–24:25 Dawidnê siŋsêlêc laŋgwa towae nêŋ ŋaê kêsêp ŋasêbu tonec. Dawid kêsa nê lau sa, mago Anôtô gêlic ŋajam atom, tec kêkêŋ gêmac sec kêtap lau Israel sa. Kêtu ŋamu Anôtô taê walô nê lau kêtiam ma kêkôc gêmac sec tau su.