6
Biŋ kêpi ŋapalê to teneŋi ma tameŋi
Ŋapalêac, taŋem wamu êndêŋ tenemi to tamemi êtu Apômtauŋa, gebe biŋ tonec jagêdêŋ. “Otoc tamam agêc tênam sa.” Anôtô kêkêŋ biŋsu tonaŋ ma gêjac mata biŋ teŋ gêwiŋ kêtu ŋamata gebe “Ôŋgôm gebe ômoa ŋajam to ômoa matam jali ec ŋêŋgeŋ aŋga nom.”
Tameŋiac, atu kasec nêm ŋapalê e aŋgôm êsêac têntac ŋandaŋ êsa atom. Anam jaom êsêac ma amêtôc to alêŋ biŋ êsêac ŋa Apômtaunê biŋgeŋ.
Biŋ kêpi sakiŋwaga to nêŋ ŋataui
Amac sakiŋwaga, taŋem wamu êndêŋ nêm ŋataui nomŋa. Atêc êsêac to anam go taôm tonêm ŋalêlôm ŋaŋêŋ êtôm ajam sakiŋ Kilisi. Anac ŋamalac mateŋanô auc ŋa taŋem wamu êtu sêlic amac ŋajamŋa nec atom, aŋgôm atôm Kilisinê sakiŋwaga ma amansaŋ Anôtônê biŋ êtu tôŋ tonêm ŋalêlôm samucgeŋ. Anam sakiŋ topalêgeŋ ma aŋgôm êtôm ajam sakiŋ ŋamalac atom, aŋgôm êtôm ajam sakiŋ Apômtau. Taêm ênam, lau samob, sakiŋwaga to êsêac, taŋ sêmoa nêŋ lêtêgeŋ naŋ, embe sênam koleŋ ŋajam, oc Apômtau êkêŋ ŋagêjô ŋajam êndêŋ êsêac êtôm taugeŋ.
Ma amac ŋataui, amoasiŋ nêm sakiŋwaga amboac tonaŋgeŋ. Awi biŋ saic-saic siŋ. Taêm ênam gebe êsêac to amac nêm Ŋatau gêŋgôŋ undambê. Eŋ kêpuc lau ŋam atom, gêlic samob kêtôm taugeŋ.
Anôtônê laukasap
10 Ŋoc biŋ ŋagêdô tec gêc gebe Apômtau êpuc amac tôŋ ma nê ŋaclai ênam amac auc akô ŋajaŋa. 11 Akôc Anôtônê laukasap sa tomalageŋ e akô ŋajaŋa ma aku Sadaŋnê Iêŋdansaŋ samob tulu, 12 gebe aêac tajac siŋ gêdêŋ ŋamalac nomŋa atom, tajac siŋ gêdêŋ apômtaui to ŋaclai ma nom ŋakesec tonec ŋatau to ŋalau sec, taŋ sêmoa undambê naŋ. 13 Tec akôc Anôtônê laukasap sa tomalageŋmaŋ, go atôm gebe akô ŋajaŋa êndêŋ bêc sec tau e aku ŋacjo samob tulu akôgeŋ.
14 Amboac tonaŋ akôgeŋ. Ajandiŋ biŋŋanô ênêc dambêmpalê to anôŋ biŋgêdêŋ êtu nêm maluku. 15 Asô biŋmalô ŋaŋawae ŋajam êtu atapa ma anam anac ŋawaegeŋ. 16 Akêŋ gêwiŋ êtu nêm lautuc. Aja sa endeŋ tôŋgeŋ, gebe asi ŋac sec nê sôb toja samob êndu. 17 Akuc moasiŋ Anôtô gêjam amac kêsiŋa êtu nêm kululuŋ siŋŋa to aôc Anôtônê mêtê êtu siŋ, taŋ Ŋalau kêkêŋ naŋ.
18 Gêŋ samob tonaŋ aŋgôm tomecgeŋ ma ateŋ Anôtô gebe ênam amac sa. Ateŋ mec êtôm têm samob êtôm Ŋalau êwê amacŋa. Kêtu tonaŋŋa anam jali to aŋgôm atu dôbgeŋ ma ateŋ êtu Anôtônê lau samobŋa. 19 Ma ateŋ êtu aêŋa êwiŋ gebe Anôtô êkêŋ mêtê êndêŋ aê êndêŋ noc jasôm biŋŋa e jawa ŋawae ŋajam ŋabiŋ kêsêp lêlômŋa sa totêtac êpa sugeŋ. 20 Kêtu ŋawae ŋajam tonaŋŋa aê katu ŋacjaeŋ gaŋgôŋ kapoacwalô. Tec ateŋ gebe jasôm biŋ, taŋ gêjac aê ŋawae naŋ, lasê totêtac êpa sugeŋ.
Paulu gêjac mata nê biŋ
21 Lasiŋi ŋajam Tukiki, taŋ gêjam sakiŋ Apômtau ŋaŋêŋgeŋ naŋ, ênac aê gamoa to gagôm ŋoc gêŋ samob ŋamiŋ êndêŋ amac gebe ajala. 22 Aê jasakiŋ ŋac tau êndêŋ amac êwac gebe ênac miŋ aêacma biŋ samob êndêŋ amac ma ênam malô amacnêm ŋalêlôm.
23 Tameŋi Anôtô agêc Apômtau Jesu Kilisi nêŋ biŋmalô ma têntac gêwiŋ to takêŋ gêwiŋ ŋanô tau êndêŋ lasitêwai êwac. 24 Moasiŋ êndêŋ êsêac samob, taŋ têntac gêwiŋ aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi teŋgeŋ ma teŋgeŋ.