49
Jakob laŋgwa geoc biŋ lasê kêpi nê gôlôac
Go Jakob kêkalem latui ma kêsôm gebe “Akac taôm sa api tageŋ gebe jasôm biŋ, taŋ êtap amac sa êndêŋ têm, taŋ gêc nêm ŋa naŋ, lasê êndêŋ amac.
“Jakob latuiac, akac taôm sa
ma akêŋ taŋem tamemi Israel awa.
 
“Ruben, aôm kôtu ŋoc ŋacsêga,
ŋoc ŋaclai to ŋoc ôlicwalô ŋamêc.
Ŋac ŋamata waeŋa to ŋac ŋamata ŋaclaiŋa.
Aômnêm lêŋ êtôm bu, taŋ gêc ŋasamac naŋ,
tec ôtu ŋac ŋamata atom
gebe aôm kôpi tamamnê mê ma gôgôm mê,
taŋ aôm kôpi naŋ, kêtu sec.
 
“Simon agêc Lewi êsêagêc lasitêwai.
Êsêagêcnêŋ siŋ kêtu ŋaclai sec ŋawaba.
O ŋoc katuc, naô lasê êsêacnêŋ sêkac sa atom.
O ŋoc ŋalêlôm, ôwiŋ êsêacnêŋ lau atom
gebe êsêac embe têntac ŋandaŋ,
go sênac ŋamalac êndu.
Aê japuc boa nêŋ têntac ŋandaŋ,
gebe têntac ŋandaŋ ŋawaôboa
to nêŋ ŋalêlôm kêmoatiŋ ŋajaŋa.
Aê gabe jawa êsêac êkôc aŋga Jakobnê gamêŋ
ma jata êsêac saliŋ-saliŋ aŋga Israel.
 
“O Juda, lasitêwai oc sêlambiŋ aôm.
Aôm lêmam êkam ŋacjo êndêŋ gêsutêkwa.
Tamam latui oc sewec êndêŋ aôm.
Juda kêtôm lewe ŋalatu.
O latucenec, aôm kôjaŋgo gêŋ,
tec gêlôm aôm kôtu kapôêŋ.
Eŋ kêluŋ tau jakêlêwaŋ tau amboac lewe,
kêtôm lewe têna teŋ. Asa gebe ensoc eŋ êndi sa.
10 Kiŋnê gêbôm oc endec Juda atom
ma tôc gôliŋŋa endec asawa atom
e elom ŋac, taŋ gêjac gêŋ tau ŋawae naŋ,
ma tenteŋlatu oc taŋeŋ wamu êndêŋ eŋ.
11 Eŋ kêkô nê doŋki tôŋ kêpi wain ŋamôkê
to nê doŋki ŋalatu kêpi wain ŋalaka.
Eŋ kêkwasiŋ nê obo kêsêp wain
to nê ŋakwê kêsêp wain ŋanô ŋatekwi.
12 Wain gêgôm mataanô ŋawasi kêsa
ma su gêgôm luluŋ kêtu sêp.
 
13 “Sebulon êŋgôŋ gwêctali.
Eŋ êtu waŋ ŋasêcluŋ to ênê ŋamadiŋ
ênêc e naêndêŋ Sidon.
 
14 “Isakar eŋ ŋatêkwa kêtôm doŋki,
taŋ jakêlêwaŋ tau gêmoa domba ŋalêlôm.
15 Eŋ gêlic gebe mala lêwaŋŋa ŋajam
to gamêŋ tau têtac kêsa laŋgwageŋ,
tec eŋ gewec gebe êôc gêŋ wapac
ma kêtu gêŋôma gêjam kôm e kêkôniŋ eŋ.
 
16 “Dan êmêtôc nê lau
amboac Israelnêŋ gôlôacnêŋ toŋ teŋ.
17 Dan êtu moac teŋ, taŋ gêc intêna,
êtu moacwêm, taŋ kêkêŋ gêjac intêna ŋataligeŋ naŋ,
ma êŋac hos êsêp agêsu e ŋac,
taŋ gêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, embeŋ êsêp muŋa êna.
18 O Apômtau, aê gaôŋ aôm gebe ônam aê kêsi.
 
19 “Sêjaŋgowaga sêjanda Gad,
mago eŋ êjanda êsêac êjô.
 
20 “Asernê mo toŋalêsi ŋajam
ma êmansaŋ gêŋ êtôm kiŋ sêniŋ.
 
21 “Naptali kêtôm mojawa, taŋ kêlêti ŋagaôgeŋ naŋ.
Biŋ ŋajam kêsa eŋ awasuŋ.
 
22 “Josep kêtôm ka wakuc, taŋ gêjam ŋanô,
ka wakuc, taŋ gêjam ŋanô ma kêkô bumata naŋ,
ênê ŋalaka jagê gêsac tuŋbôm.
23 Siŋwaga totalam sêlênsôŋ eŋ
to sêpê nêŋ sôb ma sêjac siŋ gêdêŋ eŋ.
24 Mago ênê talam ŋajaŋa
ma eŋ lêma kata
gebe Jakobnê ŋajaŋa ŋatau gêjam eŋ sa
to ŋacgejob, lau Israel nêŋ poclabu, kêpuc eŋ tôŋ.
25 Tamamnê Anôtô ênam aôm sa
to ŋajaŋa ŋatau Anôtô ênam mec aôm
êkêŋ mec ŋamoasiŋ aŋga undambê ôŋa
to mec ŋamoasiŋ aŋga ŋagêdimbob, taŋ kêpoac ŋalabuŋa naŋ,
ma mec ŋamoasiŋ, taŋ kêsa su to têntaclêlôm naŋ.
26 Tamamnê mec ŋamoasiŋ tolêlôm-tolêlôm
kêlêlêc lôc teŋgeŋŋa ŋamec ŋamoasiŋ su,
kêlêlêc gamêŋ ŋabau laŋgwa sec ŋamoasiŋ.
Gêŋ tonaŋ ŋai ênsac Josep môkêapac ŋaô,
ênsac ŋac, taŋ gêmoa jaêc lasitêwai naŋ ŋaô.
 
27 “Benjamin kêtôm kêam sec, taŋ kêkac gêŋ gêŋgic-gêŋgic naŋ.
Êndêŋ bêbêcgeŋ eŋ êndaŋgôŋ nê gwada
ma êndêŋ êtula ênac sam gêŋ, taŋ kêjaŋgo naŋ.”
28 Israelnêŋ gôlôac 12 tau tonaŋ. Ma biŋ, taŋ tameŋi kêsôm gêdêŋ êsêac naŋ tonaŋ. Ma eŋ gêjam mec êsêac, eŋ gêjam mec êsêac gêdêŋ-gêdêŋgeŋ ŋa mec gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.
Jakob laŋgwa gêmac êndu ma sêsuŋ eŋ
29 Ma eŋ kêjatu êsêac to kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Anôtô embe êkalem aê najawiŋ ŋoc lau, go ansuŋ aê jawiŋ tamoci aŋga pocgêsuŋ, taŋ gêc ŋac gamêŋ Hetŋa Epron nê kôm, 30 aŋga pocgêsuŋ, taŋ gêc kôm Mak-Pela gêmu kêsô Mamreŋa aŋga gamêŋ Kanaan, kôm, taŋ Abraham gêjam ôli aŋga ŋac gamêŋ Hetŋa Epron nê gebe êtu gamêŋ sêôŋa. 31 Aŋga ônê êsêac sêsuŋ Abraham agêc nê awê Sara. Aŋga ônê êsêac sêsuŋ Isak agêc nê awê Rebeka. Aŋga ônê aê kasuŋ Lea. 32 Kôm to pocgêsuŋ, taŋ gêc ŋalêlôm naŋ, êsêac sêjam ôli aŋga lau gamêŋ Hetŋa nêŋ.” 33 Jakob kêjatu biŋ tonaŋ ŋai gêdêŋ latui e gêbacnê, go Anôtô kêkalem eŋ jagêwiŋ nê lau. Eŋ gê akaiŋ kêpi mê ma gêwi katu siŋ.