7
Gideonnê lau sêku lau Midian tulu
Go Jerubal, Gideonnê ŋaê teŋ tonec, to nê lau samob dêdi gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ ma sê nêŋ becobo kêkô bumata Harod ŋagala. Lau Midian sê nêŋ becobo kêkô gaboaŋ gêmu kêpiŋa aŋga lôc More ŋalabu.
Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Gideon gebe” Lau, taŋ sêwiŋ aôm naŋ, taêsam kêlêlêc, tec katôm gebe jakêŋ lau Midian sêsêp êsêac lemeŋ atom. Moae lau Israel oc tetoc tauŋ sa êndêŋ aê ma sêsôm gebe ‘Aê tauc ŋoc lemoc gêjam aê kêsi.’ Amboac tonaŋ ôkêŋ ŋawae êndêŋ lau gebe’ Ŋac teŋ embe êtêc tau to nê ŋalêlôm ŋatutuc, naŋ êmu êna nê malac.’ ” Ma Gideon kêsaê êsêac ma lau 22,000 sêmu sêja, ma lau 10,000geŋ sêmoa sêwiŋ eŋ.
Apômtau kêsôm gêdêŋ Gideon gebe “Lau tau taêsam kêlêlêc gacgeŋ sêkô ŋapaŋ. Ôwê êsêac sêsêp bu sêna ma aê gabe jawa êsêac êkôc jajô aôm. Embe jasôm êndêŋ aôm gebe ‘Ŋac tonec êwiŋ aôm’, naŋ eŋ êwiŋ. Embe jasôm êndêŋ aôm gebe’ Ŋac tonec êwiŋ aôm atom’, naŋ eŋ êwiŋ atom.” Tec Gideon gêwê êsêac sêsêp bu sêja, ma Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Lau, taŋ imbeleŋ gêjac bu amboac kêam naŋ, sêmoa nêŋ tauŋŋa, ma êsêac, taŋ sêpôŋ aeŋduc ma sênôm naŋ, sêmoa nêŋ tauŋŋa amboac tonaŋgeŋ.” Lau 300 sêmoa, taŋ imbeleŋ gêjac bu naŋ, lau ŋagêdô samob sêpôŋ aêŋduc ma sênôm. Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Gideon gebe “Aê gabe janam amac kêsi ŋa lau 300, taŋ imbeleŋ gêjac bu naŋ, ma jakêŋ lau Midian sêsêp aôm lêmam. Lau ŋagêdô samob sêmu sêna nêŋ malac.” Gideon kêmasaŋ biŋ gêdêŋ lau gebe sêkêŋ gêŋ taniŋŋa to nêŋ dauc êndêŋ eŋ ma kêsakiŋ lau samob sêmu sêja nêŋ malac, lau 300 tônêgeŋ tê sêmoa sêwiŋ eŋ. Lau Midian nêŋ becobo kêkô lau Israelnêŋ bec ŋalabu aŋga gaboaŋ.
Gêdêŋ gêbêc tonaŋgeŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ Gideon gebe “Ajôc, ôndi ma ôsêp gamêŋ becŋa ôna. Aê jakêŋ gamêŋ tau êsêp aôm lêmam. 10 Mago embe ôtêc taôm gebe ônac siŋ, naŋgo ôsêp lau Midian nêŋ gamêŋ becŋa ma nêm sakiŋwaga Pura êwiŋ aôm. 11 Aôm oc ôŋô biŋ, taŋ êsêac sêsôm naŋ, e têmtac êpa su ma ônac siŋ êndêŋ êsêac.” Amboac tonaŋ Gideon agêc nê sakiŋwaga Pura sêsêp sêja e sêô lasê gamêŋ becŋa ŋamagê. 12 Lau Midian to Amelek ma lau, taŋ sêmoa gamêŋ sawa naŋ, sêjam gaboaŋ auc amboac lêsêc, ma nêŋ kamele taêsam ŋasec têtôm gaŋac gwêcŋa. 13 Gêdêŋ taŋ Gideon gêô lasê malac ŋamagê naŋ, gêŋô ŋac teŋ gêjac miŋ nê mê, taŋ gêc naŋ, gêdêŋ nê ŋac teŋ, ma kêsôm gebe “Aê gaêc mê teŋ. Aê galic êsêac sêkôc polom matac ma sêpac polom kuku. Polom kuku tau kêsabi kêsêp lau Midian nêŋ gamêŋ becoboŋa. Polom tau mêŋkêtuc becobo e becobo tau kêku sa jakêsô gedec ma kêtu tapa gêc nom.” 14 Nê ŋac gêjô eŋ awa gebe “Mê tonaŋ ŋam tageŋ tonec gebe ŋac Israelŋa Joas latu Gideon nê siŋ. Anôtô kêkêŋ eŋ gebe êku lau Midian to nêŋ siŋwaga samob tulu.”
15 Gêdêŋ taŋ Gideon gêŋô mê ŋam ŋawae naŋ, kêpôŋ aduc gêdêŋ Anôtô. Go gêmu gêja lau Israel nêŋ gamêŋ becoboŋa ma kêsôm gebe “Ajôc, andimaŋ, Apômtau kêkêŋ lau Midian nêŋ siŋwaga sêsêp amac lemem sugac.” 16 Eŋ gêwa lau 300 kêkôc gêja mata têlêac ma kêkêŋ dauc to ku sawa gêdêŋ êsêac gêdêŋ-gêdêŋgeŋ ma kêkêŋ daweŋ kêsêp ku tau ŋalêlôm. 17 Eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Matemanô êndêŋ aêgeŋ, ma aŋgôm gêŋ, taŋ aê jaŋgôm naŋgeŋ. Êndêŋ taŋ daô lasê êsêacnêŋ gamêŋ becoboŋa ŋamagê naŋ, go aŋgôm gêŋ samob êtôm aê jaŋgôm. 18 Aê to ŋoc lau embe anac ma dauc, go amac, taŋ aŋgi gamêŋ becoboŋa auc naŋ, anac nêm amboac tonaŋgeŋ ma anac mu gebe ‘Apômtau ma Gideon nêŋ siŋ.’ ”
19 Gideon to nê lau 100 sêô lasê malac ŋamagê gêdêŋ om-m kêsa atomgeŋ, ma lau-sejop-malacwaga sêjô tauŋ su ma ŋasawa dambêgeŋ. Go Gideon to nê lau sêjac dauc to têtuc ku, taŋ sêkôc naŋ popoc. 20 Siŋwaga mata têlêac samob sêjac dauc to têtuc ku popoc. Êsêac sêkôc daweŋ kêsêp êsêac lemeŋ gasêŋa ma dauc kêsêp lemeŋ anôŋa gebe sênac ma sêjac mu gebe “Apômtau ma Gideon nêŋ siŋ.” 21 Lau samob sêkô maleŋgeŋ sêgi gamêŋ becoboŋa auc. Ma Midiannêŋ siŋwaga samob sêlêti to sêwakic ma sêc sêja. 22 Lau 300 sêjac nêŋ dauc kêtaŋ gê tôŋgeŋ sêmoa, ma Apômtau gêgôm lau aŋga gamêŋ becoboŋa nêŋ kauc kêlênsôŋ e sêjac tauŋ. Ma siŋwaga samob sêc e jagêdêŋ Betsita sêkanôŋ Serera ma sêô lasê malac Abel-Mehola, taŋ gec Tabat ŋagala.
23 Ma êsêac sêkalem lau Israel aŋga Naptali to Aser nêŋ gôlôac ma lau Manase samob sa ma sêjanda lau Midian. 24 Gideon kêsakiŋ lau jaeŋŋa sêjac laoc gamêŋ Epraim, taŋ gêc gamêŋ lôcŋa naŋ, ma sêsôm gebe “Asêp amêŋ, anac siŋ êndêŋ lau Midian. Akô lau Midian auc gebe selom bu Jordan to bu ŋagêdô e naêndêŋ Bet-Bara atom.” Amboac tonaŋ lau Epraim samob sêpi tageŋ ma sejop bu Jordan to bu ŋagêdô e jagêdêŋ Bet-Bara. 25 Êsêac sêkôc lau Midian nêŋ kasêga luagêc Oreb agêc Seb tôŋ, ma sêjac Oreb êndu aŋga Orebnê poc ma Seb aŋga Sebnê sêka wain ŋamala. Êsêac sêjanda lau Midian sêmoa ma sêkôc Oreb agêc Seb môkêŋapac dêdêŋ Gideon, taŋ gêmoa Jordan ŋamakeŋ oc kêpiŋa naŋ sêja.