9
Abimelek gêjam gôliŋ gamêŋ
Jerubal latu Abimelek gêdêŋ sai gêja Sikem ma kêsôm gêdêŋ êsêac to tênanê lau samob gebe “Atu kênac lau Sikemŋa samob gebe ‘Amac oc têmtac êwiŋ biŋ ondoc êlêlêc su, Jerubal latui 70 sênam gôliŋ amac me ŋac tageŋ ênam gôliŋ amac.’ Taêm ênam gebe amacnêm ŋatê ŋagêdô aê.” Tênanê lau sêjam biŋgalôm kêpi biŋ tonaŋ kêtu eŋŋa sêwiŋ lau Sikemŋa. Ma nêŋ ŋalêlôm gêwiŋ Abimelek gebe êsêac sêsôm gebe “Eŋ aêac lasiŋi teŋ.” Êsêac sêkôc mone silber 70 aŋga Bal-Berit nê lôm dabuŋ ma sêkêŋ gêdêŋ eŋ. Eŋ kêkôc mone tau ma gêjam ôli lau bôja-bôja to wauc-wauctêna ŋagêdô gebe sêndaŋguc eŋ. Go eŋ gêja tamanê andu aŋga Opra ma gêjac tama Jerubal latui 70 êndu aŋga poc teŋ ŋaô. Jerubalnê latu ŋamu Jotam taugeŋ tec gêmoa, gebe eŋ kêsiŋ tau. Go lau Sikem to Betmiloŋa samob jasêkac tauŋ sa sêmoa kamem dabuŋ, taŋ kêkô Sikem naŋ, ma sêkêŋ Abimelek kêtu kiŋ.
Gêdêŋ taŋ Jotam gêŋô biŋ tonaŋ ŋawae naŋ, gêja ma kêkô lôc Garisim ŋaô to gêmôêc gêdêŋ êsêac gebe “O amac lau Sikemŋa, akêŋ taŋem aê acgom, gebe Anôtô êkêŋ taŋa amac. Gêdêŋ bêc teŋ ka sêsa sêja sebe sêjaliŋ nêŋ kiŋ teŋ sa, ma êsêac sêsôm gêdêŋ katêkwi gebe ‘Ôtu ma kiŋ.’ Katêkwi gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amboac ondoc, oc jawi ŋoc ŋatêkwi toŋalêsi, taŋ lau sêkôc kêtu tetoc anôtôi to ŋamalac saŋa naŋ, siŋ ma janam gôliŋ amac me.’ 10 Ma ka sêsôm gêdêŋ jambô gebe ‘Ômôêŋ mêŋôtu ma kiŋ.’ 11 Mago jambô gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amboac ondoc, oc jawi ŋoc ŋanô ŋajam to ŋakana siŋ ma janam gôliŋ amac me.’ 12 Tec ka sêsôm gêdêŋ wain gebe ‘Ômôêŋ mêŋôtu ma kiŋ.’ 13 Mago wain gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amboac ondoc, oc jawi ŋoc wain, taŋ gêgôm anôtôi to ŋamalac têntac ŋajam kêsa naŋ, siŋ ma janam gôliŋ amac me.’ 14 Go ka samob sêsôm gedeŋ okêm gebe ‘Ômôêŋ mêŋôtu ma kiŋ.’ 15 Go okêm gêjô êsêac aweŋ gebe ‘Amac embe têmtac êwiŋ ŋanôgeŋ gebe jatu amacnêm kiŋ, go amêŋ aê lamu aêŋoc ajuŋ. Embe amêŋ atom, ja êsa aŋga okêm ma êniŋ kaseda aŋga lôc Lebanon.’ ”
16 Jotam gêjac têku nê biŋ gebe “Amboac tonaŋ amac akêŋ Abimelek kêtu amacnêm kiŋ tonêm ŋalêlôm samuc ma toŋanôgeŋ me masi. Amac amoasiŋ Jerubal to nê gôlôac ŋapep ma akêŋ ŋagêjô gêdêŋ eŋ kêtôm koleŋ, taŋ eŋ gêjam naŋ, me masi. 17 Taêm ênam acgom, tamoc gêjac siŋ gêjô amac ma gim tau su gebe ênam amac sa aŋga lau Midian lemeŋ. 18 Mago galoc akêŋ kisa gêdêŋ tamocnê gôlôac. Amac ajac latui 70 êndu aŋga poc ŋaô ma akêŋ sakiŋwagao latu Abimelek kêtu kiŋ Sikemŋa gebe amacnêm lasitêwa teŋ eŋ. 19 Amboac tonaŋ, gêŋ taŋ amac agôm galoc gêdêŋ Jerubal to nê gôlôac naŋ, embe aŋgôm tonêm ŋalêlôm samuc ma toŋanôgeŋ, go amoa totêmtac ŋajamgeŋ awiŋ Abimelek, ma eŋ êmoa totêtac ŋajamgeŋ êwiŋ amac. 20 Mago embe masi, go ja êsa aŋga Abimeleknê e êniŋ lau Sikem to Betmiloŋa su. Ma ja êsa aŋga lau Sikem to Betmiloŋa e êniŋ Abimelek su.” 21 Go Jotam gêc gêja jagêŋgôŋ Ber, gebe kêtêc têwa Abimelek. 22 Abimelek gêjam gôliŋ Israel jala têlêac.
9:23–12:15 Abimelek gêmac êndu su, go gôliŋwaga ŋagêdô sêjô tauŋ-sêjô tauŋ ma sêjam gôliŋ Israel amboac jala 75.