14
Simson agêc awê Timnaŋa
Simson kêsêp malac Timna gêja ma gêlic lau Pilisti nêŋ ŋapalêo teŋ aŋga tônê. Eŋ gêmu gêja nê malac kêtiam ma kêsôm gêdêŋ têna agêc tama gebe “Aê galic lau Pilisti nêŋ ŋapalêo teŋ. Amansaŋ biŋ êtu eŋŋa, gebe janam eŋ êtu ŋoc awê.” Mago têna agêc tama sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gosom awê aŋga lau samuc Pilisti nêŋ kêtu asageŋŋa. Aôm oc ôtap ŋapalêo teŋ sa aŋga tauŋ nêŋ tawaŋ me tauŋ nêŋ lau nêŋ atom me.” Mago Simson kêsôm gêdêŋ tama gebe “Aê têtac gêwiŋ awê tonaŋgeŋ, tec ôkôc eŋ ômôêŋ, gebe janam eŋ.”
Têna agêc tama sêjala gebe Apômtau tau gêjam gôliŋ biŋ tonec, tec Simson gêgôm nec atom, gebe gêdêŋ têm tonaŋ lau Pilisti sêjam gôliŋ lau Israel, tec Apômtau gesom intêna ênac siŋ êndêŋ êsêacŋa.
Simson kasêp Timna gêja ma têna agêc tama sêwiŋ eŋ. Êsêac sêô lasê lau Timna nêŋ kôm wainŋa ma Simson gêŋô lewe wakuc kêlêŋêc luluŋ gebe êŋac eŋ. Mago Apômtaunê Ŋalau gêjam eŋ auc, tec eŋ kêkac lewe kêkôc kêtôm ŋac teŋ kêkac noniŋ ŋalatu kêkôc. Eŋ kêkôc gêŋ teŋ kêsêp lêma atom. Mago eŋ gêjac miŋ biŋ, taŋ eŋ gêgôm naŋ, gêdêŋ têna agêc tama atom.
Go Simson gêja ma gêjam biŋgalôm gêwiŋ ŋapalêo ma têtac gêwiŋ eŋ. Bêc ŋagêdô gêjaŋa, go Simson gêmu gêja kêtiam gebe ênam eŋ êtu nê awê. Eŋ gêwi intêna siŋ ma kêsô gebe naênac lewe, taŋ eŋ gêjac êndu naŋ, kêsi e gêlic gêŋ kaiŋ teŋ, gebe kêtap lêp toŋabu sa gêc lewe ŋawêlêlaŋ. Eŋ kêgaiŋ lêp tau kêsêp lêma, go kêsêlêŋ ma geŋ gêŋ tau gêmoa intêna. Eŋ gêdêŋ têna agêc tama gêja jakêkêŋ lêp ŋagêdô gêdêŋ êsêagêc seŋ amboac tonaŋgeŋ. Êsêagêc seŋ lêp tau, mago Simson gêjac miŋ kêkôc lêp aŋga lewe ŋawêlêlaŋ ŋabiŋ gêdêŋ êsêagêc atom.
10 Go tama kêsêp awê tau nê andu gêja, ma Simson geno moasiŋ teŋ aŋga tonaŋ, kêtôm lau wakuc sêgôm sêmoa. 11 Gêdêŋ taŋ lau Pilisti sêlic eŋ naŋ, êsêac sêkôc lau wakuc 30 gebe sêmoa sêwiŋ eŋ. 12 Ma Simson kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê gabe jasôm biŋgôliŋ teŋ êndêŋ amac. Amac embe atap biŋ tau ŋam sa êndêŋ moasiŋ tau ŋabêc 7 êmbacnê, go jakêŋ obo ŋajam 30 to ŋakwê omŋa 30 êndêŋ amac. 13 Embe atap sa atom, go amac akêŋ obo ŋajam 30 to ŋakwê omŋa 30 êndêŋ aê.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôsôm nêm biŋgôliŋ taumaŋ gebe aêac aŋô. 14 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe
“Gêŋ taniŋŋa kêsa aŋga ŋac-awa-geŋwagaŋa.
Gêŋ ŋakana kêsa aŋga ŋactêkwanê.”
Bêc têlêac gêjaŋa ma êsêac têtap biŋ tonaŋ ŋam sa atom.
15 Gêdêŋ bêc kêtu aclêŋa êsêac sêsôm gêdêŋ Simsonnê awê gebe “Ôsôm biŋ banac-banac êndêŋ nêm akweŋ e êwa nê biŋgôliŋ ŋam sa êndêŋ aêac. Embe masi, oc akêŋ ja êniŋ tamamnê andu ma akêŋ aôm ôsa ja amboac tonaŋgeŋ. Amagêc akêŋ jaeŋ aêac gebe ajaŋgo aêacma gêŋ me.” 16 Amboac tonaŋ Simsonnê awê gêdêŋ eŋ gêja tomatasulugeŋ ma kêsôm gebe “Aôm têmtac gêwiŋ aê atom, aôm têmtac gedec aê. Aôm kôsôm biŋgôliŋ gêdêŋ ŋoc lau, mago gôwa ŋam sa gêdêŋ aê atom.” Eŋ kêsôm gêdêŋ awê tau gebe “Ôlic acgom, aê kasôm biŋ teŋ gêdêŋ tinoc agêc tamoc atom. Ma jawa ŋam sa êndêŋ aôm êtu asageŋŋa.” 17 Eŋ kêtaŋ kêli eŋ kêtôm bêc samuc 7 e noc moasiŋŋa gêbacnê. Ma gêdêŋ bêc kêtu 7ŋa Simson gêwa biŋ tau ŋam sa gêdêŋ eŋ, gebe awê tau kêkac eŋ ŋapaŋ. Go awê tau jagêjac miŋ biŋ tau gêdêŋ nê lau. 18 Tec gêdêŋ bêc kêtu 7ŋa gêdêŋ taŋ Simson gebe êsô nê balêm bêcŋa êna naŋ, lau malacŋa jasêsôm gêdêŋ eŋ gebe
“Gêŋ ondoc ŋakana ŋajam kêlêlêc lêp.
Gêŋ ondoc ŋatêkwa kêlêlêc lewe.”
Simson gêjô êsêac aweŋ gebe
“Amac embe akac nom ôkwi ŋa ŋoc bulimakao atom,
oc ajala biŋ tau ŋam atom.”
19 Go Apômtaunê Ŋalau mêŋgêjam eŋ auc e ôliwalô kêsa ma eŋ kêsêp gêja malac Askalon ma gêjac lau 30 êndu ma kêjaŋgo nêŋ ŋakwê omŋa jakêkêŋ gêdêŋ lau, taŋ sêwa ênê biŋgôliŋ ŋam sa naŋ. Go gêmu gêja tau nê malacmôkê totêtac ŋandaŋ secanô kêtu biŋ, taŋ kêtap eŋ sa naŋŋa. 20 Go sêkêŋ nê awê gêdêŋ ŋac, taŋ Simson tau kêjaliŋ sa gebe êtu ênê ŋac êwa eŋ saŋa naŋ. * Simson gêjam dôŋ nê awênê kom kêkip biŋgôliŋ ŋam saŋa kêpi bulimakaonê kom kêkac nom ôkwiŋa.

*14:20: Simson gêjam dôŋ nê awênê kom kêkip biŋgôliŋ ŋam