5
Ŋac gêmac aŋga bugêjactoŋ ôli ŋajam kêsa
Tonê su ma Judanêŋ om teŋ kêdabiŋ, tec Jesu kêpi Jerusalem gêja. Ma bugêjactoŋ teŋ kêpoac Jerusalem kêsi sacgêdô dombaŋa, sêsam ŋa Ebolai aweŋ gebe Betsada, ma andu sêlêb lemeŋ teŋ kêkô tonaŋ. Lau togêmac taêsam sêc tonaŋ, mateŋpec to magiŋ kêsu ma ŋatêkwa kêtu goloŋ. [Êsêac sêôŋ gebe bu tau ŋakotoŋ-kotoŋ êsa gebe Apômtaunê aŋela teŋ kêsêp bu ŋatoŋ tau jakêjali bu tonaŋ kêsêp ŋasawa elêmê. Bu tonaŋ embe ŋakotoŋkotoŋ êsa ma ŋac teŋ embe êsêp êtu ŋamata, naŋ oc ôli ŋajam êsa, gebe bu tonaŋ kepeŋ gêmac su paliŋ-paliŋgeŋ.] Ŋac teŋ gêc tonaŋ, naŋ gêmac gêc e ŋajala kêtôm 38. Jesu gêlic ŋac tau gec ma kêjala gebe gêmac tonaŋ gêjam eŋ tôŋ kêtôm têm taêsam su, tec kêtu kênac eŋ gebe “Gobe ôlim ŋajam êsa me masi.” Ma ŋac gêmac tau gêjô eŋ awa gebe “Apômtau, bu tonaŋ embe ŋakotoŋ-kotoŋ êsa, naŋ ŋoc ŋac teŋ gebe êkêŋ aê jasêp bu ŋatoŋ tau jana naŋ, gêmoa atom. Tauc gabe jana, tec ŋawapac ma lau sêmuŋ aê ŋapaŋ.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndi sa, oc nêm mê sa ma ôsêlêŋ,” e gacgeŋ ŋac tau ôli ŋajam kêsa, gêôc nê mê sa ma kêsêlêŋ.
Ma gêŋ tonaŋ gêdêŋ sabat. 10 Tec Juda sêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ ôli ŋajam kêsa naŋ gebe “Sabat tec gêc, amboac tonaŋ kêtôm atom gebe ôc mê.” 11 Ma eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Ŋac naŋ gêgôm aê ôlic ŋajam kêsa naŋ, kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Oc nêm mê sa ma ôsêIêŋ.’ ” 12 Ma êsêac têtu kênac eŋ gebe “Ŋac asa tê kêsôm gêdêŋ aôm gebe ‘Ôc nêm mê sa ma ôsêlêŋ.’ ” 13 Mago ŋac taŋ ôli ŋajam kêsa naŋ, gêjam kauc, gebe lau taêsam sêkac sa sêmoa ma Jesu kêtaiŋ tau su aŋga êsêacnêŋ.
14 Tonê su ma Jesu kêtap eŋ sa gêmoa lôm dabuŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic acgom, ôlim ŋajam kêsagac. Amboac tonaŋ ôŋgôm sec êtiam atom, gebe geŋ teŋ êtap aôm sa êlêlêc gêmuŋŋa su atom.” 15 Go ŋac tau jakêsôm gêdêŋ Juda gebe “Ŋac taŋ gêgôm aê ôlic ŋajam kêsa naŋ Jesu.” 16 Amboac tonaŋ Juda seŋ oliŋ Jesu gebe gêgôm gêŋ amboac tonaŋ gêdêŋ sabat. 17 Tec Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Tamoc gêjam kôm e mêŋgêdêŋ galoc, ma aê gajam kôm amboac tonaŋ.” 18 Kêtu tonaŋŋa Juda dêdib eŋ ŋanogeŋ sebe sênac eŋ êndu kêtu gêgôm sabat popocŋageŋ atom, kêtu biŋ, taŋ eŋ kêsam Anôtô tau gebe Tama ma gêgôm tau kêtôm Anôtô naŋŋa gêwiŋ.
Jesunê ŋaclai ŋam
19 Go Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Latu kêtôm gebe tau êŋgôm gêŋ teŋ atom. Gêŋ taŋ eŋ êlic Tama gêgôm naŋ, go êŋgôm êtôm tonaŋ, gebe gêŋ, taŋ Tama gêgôm naŋ, Latu gêgôm amboac tonaŋgeŋ. 20 Tama têtac gêwiŋ Latu ma kêtôc gêŋ samob, taŋ eŋ tau gêgôm naŋ, gêdêŋ eŋ ma oc êtôc kôm êlêlêc tonaŋ su êndêŋ eŋ e amac oc êŋac lemem. 21 Tama gêŋu ŋacmatê mateŋ jali kêsa. Ma Latu tau êŋu êsêac, taŋ taê ênam naŋ, mateŋ jali êsa amboac tonaŋgeŋ. 22 Tama tau oc êmêtôc ŋac teŋ atom. Eŋ gêwi mêtôc siŋ samucgeŋ gêdêŋ Latu, 23 gebe ŋamalac samob tetoc Latu sa êtôm tetoc Tama sa. Teŋ embe etoc Latu sa atom, naŋ oc etoc Tama, taŋ kêsakiŋ eŋ gêmêŋ naŋ, sa atom amboac tonaŋ.
24 “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Ŋac taŋ gêŋô ŋoc biŋ ma kêkêŋ gawiŋ ŋac, taŋ kêsakiŋ aê naŋ, eŋ gêŋgôŋ mata jali teŋgeŋ. Ma eŋ oc êô lasê mêtôc atom, eŋ aŋga gêmac êndu tau jagelom gêŋgôŋ mata jali. 25 Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Noc teŋ oc mêŋêsa, ma noc tau kêdabiŋ su gebe ŋacmatê sêŋô Anôtônê Latu awa, ma êsêac, taŋ sêŋô naŋ, oc sêŋgôŋ mateŋ jali. 26 Tama mata jali ŋam gêc eŋ tauŋa ma kêkêŋ Latu mata jali ŋam gêc eŋ tauŋa amboac tonaŋgeŋ. 27 Ma kêkêŋ ŋaclai gêdêŋ eŋ gebe êmêtôc ŋamalac gebe eŋ Ŋamalacnê Latu. 28 Aŋac lemem atom, gebe noc oc mêŋêsa ma samob, taŋ sêc sêô naŋ, oc sêŋô eŋ awa 29 ma mêŋsêsa. Lau taŋ sêgôm geŋ ŋajam naŋ, sêndi sa sêŋgôŋ mateŋ jali. Ma êsêac, taŋ sêgôm sec naŋ, sêndi sa gebe têtap mêtôc sa.
Lau sêwa Jesunê ŋam sa
30 “Aê katôm gebe tauc jaŋgôm gêŋ teŋ atom. Aê jamêtôc êtôm gaŋô. Tec ŋoc mêtôc tau jagêdêŋ gebe gagôm tauc ŋoc biŋ atom, gagôm ŋac, taŋ kêsakiŋ aê naŋgeŋ nê biŋ.
31 “Aê embe jawa tauc ŋam sa, oc jawa sa êtôm atom. 32 Ŋac teŋ gêwa aê ŋam sa tec gêmoa, ma aê kajala biŋ, taŋ gêwa sa kêpi aê naŋ, gebe biŋŋanô. 33 Amac tonaŋ asakiŋ lau dêdêŋ Joaŋ sêja, ma eŋ gêwa biŋŋanô ŋam sa, 34 mago biŋ, taŋ ŋamalac sêwa sa naŋ, aê nec kakôc sa atom, tageŋ kasôm biŋ tau gebe ênam amac kêsi. 35 Joaŋ kêtu ja, naŋ gelom ŋawê kêpô gamêŋ naŋ, ma amac abe atu samuc ênê ŋawê têlageŋ. 36 Ŋoc biŋ gêwa aê ŋam saŋa kêlêlêc Joaŋnê su, gebe kôm taŋ tamoc kêkêŋ aê gebe janac dabiŋ naŋ, tec gajam. Ma kôm tau gêwa aêŋoc ŋam sa gebe Tamoc kêsakiŋ aê. 37 Ma Tamoc, taŋ kêsakiŋ aê naŋ, gêwa aêŋoc ŋam sa. Amac aŋô ênê awa atom e alic eŋ laŋô atom. 38 Ma ênê biŋ gêc amacnêm ŋalêlôm atom, gebe akêŋ gêwiŋ ŋac, taŋ kêsakiŋ aê naŋ atom. 39 Mêtê taŋ teto gêc naŋ, amac apuc atu dôbgeŋ amoa, abe aŋgôŋ matem jali teŋgeŋ ŋam jakêsêp biŋ tonaŋ, ma biŋ tonaŋ ŋai gêwa aê ŋam sagoc. 40 Mago amac abe andêŋ aê amêŋ akôc matem jali ŋam atom.
41 “Aê jakôc waec aŋga ŋamalacnêŋ atom. 42 Mago aê kajala amac têmtac gêwiŋ Anôtôŋa gêc nêm ŋalêlôm atom. 43 Aê gamêŋ gajam Tamoc laŋô, mago amac akôc aê sa atom. Ŋac teŋ embe êmêŋ ênam tau laŋô, go akôc eŋ sa. 44 Amac taŋ akôc waem aŋga taôm nêm ma matem gêdiŋ waem aŋga Anôtô tageŋ nê atom naŋ, atôm gebe akêŋ êwiŋ amboac ondoc. 45 Taêm ênam gebe aê jandôŋ amacnêm biŋ êndêŋ Tamoc nec atom. Ŋac-êndôŋ-amacnêm-biŋwaga gêmoa, eŋ Mose, taŋ akêŋ matem eŋ amoa naŋ. 46 Embe akêŋ êwiŋ Mose, oc akêŋ êwiŋ aê, gebe ŋac tônê tê keto biŋ kêpi aê. 47 Ma embe akêŋ êwiŋ biŋ, taŋ eŋ keto naŋ atom, oc akêŋ êwiŋ aêŋoc biŋ amboac ondoc.”