24
Josuanê awamu
Go Josua kêkac lau Israel nêŋ gôlôacmôkê samob sa aŋga Sikem. Eŋ kêkalem lau Israel nêŋ lau ŋanô to laumata ma nêŋ gôliŋwaga to kasêga samob sa jasêkô Anôtô laŋônêm. Go Josua kêsôm gêdêŋ lau samob gebe “Apômtau, lau Israel nêŋ Anôtô, kêsôm biŋ tonec gebe ‘Gêdêŋ andaŋgeŋ amac tamemi Abraham agêc Nahor tameŋi Tara sêŋgôŋ bu Euprat ŋamakeŋ ônêŋa, ma sêjam sakiŋ gêdêŋ anôtôi jaba. Go aê kakôc amac tamemi Abraham su aŋga bu ŋamakeŋ ônêŋa ma gawê eŋ kêsêlêŋ kêtôm gamêŋ Kanaanŋa samob. Aê kakêŋ ênê wakuc têtu taêsam. Aê kakêŋ Isak gêdêŋ eŋ. Ma kakêŋ Jakob agêc Esau gêdêŋ Isak. Aê kakêŋ gamêŋ lôcŋa Seir gêdêŋ Esau gêwê kaiŋ, mago Jakob to nê latui sêsêp Aiguptu sêja. Go kasakiŋ Mose agêc Aron ma kakôniŋ Aiguptu ŋa gêŋwapac, taŋ gagôm aŋga gamêŋ tau naŋ. Su, go gawê amac asa amêŋ. Aê gawê amac tamemi sêsa aŋga Aiguptu sêmêŋ e aô lasê gwêc. Ma lau Aiguptu sêjanda amac tamemi ŋa kareta to hos e jadêdêŋ Gwêckoc. Ma êsêac aweŋ gêjac Apômtau ma eŋ kêkêŋ gêsuŋbôm geŋ amac to lau Aiguptu kêsi to gêgôm gwêc kêmakop e kêsalê êsêac auc. Amac matemanô alic gêŋ, taŋ aê gagôm gêdêŋ Aiguptu naŋ su. Amac amoa gamêŋ sawa ŋasawa baliŋ. Go aê gawê amac aô lasê lau Amor, taŋ sêŋgôŋ Jordan ŋamakeŋ ônêŋa naŋ, nêŋ gamêŋ. Gêdêŋ taŋ kakêŋ êsêac sêsêp amac lemem ma amac akôc êsêacnêŋ gamêŋ su naŋ, aê gaseŋ êsêac gamuŋ amac. Go kiŋ Moabŋa Sipor latu Balak gêdi ma gêjac siŋ gêdêŋ Israel. Eŋ kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Beor latu Bileam gebe êmêŋ ma êpuc boa amac. 10 Mago aê kakêŋ taŋoc Bileam atom, tec eŋ gêjam mec amac. Gagôm amboac tonaŋ, tec gajam amac kêsi aŋga Balak lêma. 11 Go amac alom bu Jordan e aô lasê malac Jeriko. Ma lau Jerikoŋa sêjac siŋ gêdêŋ amac. Mago lau Jeriko tauŋgeŋ atom, lau Amor to Peres ma Kanaan to Het ma Girgas to Hiw ma Jebus amboac tonaŋgeŋ. Mago aê kakêŋ êsêac sêsêp amac lemem. 12 Aê kasakiŋ banic gêmuŋ ma kêjanda lau Amor nêŋ kiŋ luagêc gêmuŋ amac. Amacnêm siŋ to talam gêgôm atom. 13 Aê kakêŋ gamêŋ teŋ, taŋ ajam kôm kêpi atom naŋ, gêdêŋ amac ma kakêŋ malac, taŋ amac akwê sa atom naŋ, gêdêŋ amac aŋgôŋ. Amac aeŋ kôm wainŋa to katêkwi, taŋ asê atomanô naŋ ŋanô.’
14 “Amboac tonaŋ galoc atêc Apômtau to anam sakiŋ eŋ têmtac makeŋ ma tonêm ŋalêlôm ŋaŋêŋgeŋ. Atiŋ anôtôi jaba, taŋ tamemi sêjam sakiŋ aŋga bu ŋamakeŋ ônêŋa to aŋga Aiguptu naŋ su, ma anam sakiŋ Apômtau. 15 Mago amac embe andec gebe anam sakiŋ Apômtau, go ocsalô tonec ajaliŋ anôtôi, taŋ abe anam sakiŋ naŋ sa. Abe anam sakiŋ anôtôi, taŋ tamemi sêjam sakiŋ aŋga bu ŋamakeŋ ônêŋa naŋ, me lau Amor, tec aŋgôŋ êsêacnêŋ gamêŋ nec, nêŋ anôtôi me. Mago aê to ŋoc gôlôac abe anam sakiŋ Apômtaugeŋ.”
16 Go lau tau sêjô eŋ awa gebe “Biŋ tonec gebe awi Apômtau siŋ ma anam sakiŋ anôtôi jaba nec ênac jaê aêac, 17 gebe Apômtau, aêacnêŋ Anôtô, gêwê aêac to tameŋi tapi aŋga Aiguptu tamêŋ ma gêwê aêac dawi andu kapoacwalôŋa siŋ. Eŋ gêgôm gêŋsêga kaiŋ teŋ aêac talic ma gejob aêac aŋga intêna samob, taŋ tasa naŋ, ma gejob aêac gêdêŋ taŋ tasêlêŋ tasêp lau tomôkê-tomôkê ŋalêlôm naŋ. 18 Ma Apômtau kêjanda lau tomôkê-tomôkê gêmuŋ aêac, eŋ kêjanda lau Amor, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ tonec naŋ, amboac tonaŋgeŋ. Kêtu tonaŋŋa aêac abe anam sakiŋ Apômtau amboac tonaŋgeŋ, gebe eŋ kêtu aêacnêŋ Anôtô.”
19 Mago Josua kêsôm gêdêŋ lau tau gebe “Amac atôm gebe anam sakiŋ Apômtau atom, gebe eŋ Anôtô dabuŋ. Eŋ gêjam lêmuŋ lau gebe têntac êwiŋ eŋ taugeŋ. Eŋ oc êsuc amacnêm biŋ agêli biŋsuŋa to nêm sec ôkwi atom. 20 Eŋ kêmoasiŋ amac su, mago amac embe awi eŋ siŋ ma anam sakiŋ anôtôi jaba, go ênam dêmôê amac ma êŋgôm amac sec to enseŋ amac su.” 21 Ma lau sêsôm gêdêŋ Josua gebe “Masi, aêac abe anam sakiŋ Apômtau.” 22 Ma Josua kêsôm gêdêŋ lau gebe “Amac taôm awa taôm sa gebe ajaliŋ Apômtau sa gebe anam sakiŋ eŋ.” Ma êsêac sêsôm gebe “Aêac awa tauŋ sa sugac.” 23 Eŋ kêsôm gebe “Amboac tonaŋ, go atiŋ anôtôi jaba, taŋ sêc amac ŋalêlôm naŋ su, ma akêŋ nêm ŋalêlôm êndêŋ Apômtau, Israelnêŋ Anôtô.” 24 Ma lau sêsôm gêdêŋ Josua gebe “Aêac anam sakiŋ Apômtau, aêacnêŋ Anôtô, to taŋeŋ wamu ênê awa.” 25 Tec gêdêŋ bêc tonaŋ Josua kêmoatiŋ poac gêwiŋ’ lau ma kêmasaŋ biŋsu to ŋagôliŋ kêtu êsêacŋa aŋga Sikem. 26 Ma Josua keto biŋ tonaŋ kêsêp Anôtônê biŋsu ŋabuku. Ma eŋ kêkôc poc kapôêŋ teŋ jagêjac sa aŋga kamem, taŋ kêkô Apômtaunê gamêŋ dabuŋ naŋ ŋalabu. 27 Ma Josua kêsôm gêdêŋ lau samob gebe “Alic acgom, poc tonec êtu ŋabelo êwa aêac saŋa, gebe gêŋô Apômtaunê biŋ samob, taŋ eŋ kêsôm gêdêŋ aêac naŋ gêwiŋ. Kêtu tonaŋŋa amac embe ansa nêm Anôtô auc, go poc tau êtu ŋabelo êwa amac saŋa.” 28 Go Josua kêsakiŋ lau sêc sêja nêŋ nomlênsêm gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.
Josua agêc Eleasar sêmac êndu
29 Biŋ tonaŋ gêbacnê, go Apômtau nê sakiŋwaga Nun latu Josua gêmac êndu. Ênê jala kêtu 110. 30 Ma êsêac sêsuŋ eŋ aŋga tau nê nomlênsêm ŋamalac Timnat-Serat, taŋ gêc lôc Gas ŋagamêŋ gêmu kêpiŋa aŋga Epraim ŋagamêŋ lôcŋa.
31 Ma lau Israel sêjam sakiŋ Apômtau gêdêŋ bêc Josua gêmoa mata jaliŋa samob. Eŋ gêmac êndu su ma laumata ŋagêdô, taŋ sêlic kôm, taŋ Anôtô gêjam kêpi lau Israel naŋ, gacgeŋ sêmoa. Tec lau Israel sêjam sakiŋ Apômtau gêdêŋ laumata tonaŋ nêŋ bêc sêmoa mateŋ jaliŋa samob amboac tonaŋgeŋ.
32 Josepnê ŋatêkwa, taŋ lau Israel sêkôc aŋga Aiguptu sêmêŋ naŋ, sêsuŋ aŋga Sikem kêsêp nom, taŋ Jakob gêjam ôli ŋa mone silber 100 gêdêŋ Sikem tama Hamor latui naŋ, ŋasawa teŋ. Gamêŋ tau kêtu Josepnê wakuc nêŋ nomlênsêm teŋ.
33 Ma Aron latu Eleasar gêmac êndu ma sêsuŋ eŋ aŋga latu Pinehas nê malac Gibea. Êsêac sêkêŋ malac, taŋ gêc Epraim ŋagamêŋ lôcŋa naŋ, gêdêŋ eŋ.