2
Lau buŋa sêkôniŋ tauŋ têtôm Kilisi kêkôniŋ tau
Amac asaê gebe Kilisi kêpuc amac tôŋ me masi. Ênê têtac gêwiŋ amac gêjam malô amac me masi. Ŋalau dabuŋ gêbiŋ amac tôŋ me masi. Amac taêm walô to têmtac gêwiŋ taôm me masi. Embe amboac tonaŋ, go anac dabiŋ aê têtac ŋajam êsa samucgeŋ ma aŋgôm amboac tonec gebe taêm ênam gêŋ tageŋ to têmtac êwiŋ tageŋ êmbiŋ amac toŋ amoa tonêm ŋalêlôm tageŋ ma apeŋ biŋ tageŋ. Aŋgôm gêŋ teŋ êtu amboa taôm nêm awa to waemgeŋŋa atom. Ambu taôm to atoc lau ŋagêdô sa sêlêlêc amac taôm acgom. Taêm ênam amac taôm nêm ŋêŋgeŋ atom, taêm ênam lau ŋagêdô nêŋ êwiŋ. Amacnêm ŋalêlôm êtôm Kilisi Jesu nê acgommaŋ.
Eŋ tec katu kêtôm Anôtô, mago taê gêjam gebe iŋ katu tonaŋ tôŋ atom, kêkac tau su aŋga nê ŋawasi ma gêjam sakiŋ katu kêtôm ŋamalac to gêgôm gêŋ samob kêtôm ŋamalac sêgôm. Eŋ kêkôniŋ tau ma taŋa wamu ŋapaŋ e gêmac êndu aŋga kakesotau. Kêtu biŋ tonaŋŋa Anôtô ketoc eŋ sa ŋanô ma gê ŋaê, taŋ kêlêlêc ŋaê samob su naŋ, kêpi eŋ, 10 gebe ŋaê Jesu tonec oc êkêŋ êsêac pebeŋ, taŋ sêmoa undambê to sêmoa nom ma sêmoa nom ŋalêlôm naŋ, sêpôŋ aeŋduc, 11 ma imbeleŋ samob sêsôm lasê gebe Jesu Kilisi kêtu Apômtau gebe Tama Anôtônê wae êsa.
Tatu nom ŋaja
12 O ŋoc lauace, gêdêŋ taŋ gamoa gawiŋ amac naŋ, taŋem wamu ŋapaŋ. Ma galoc gamoa jaêc tec aŋgôm anac ŋawae êtôm tônêgeŋ. Atêc to anam go taôm gebe anac dabiŋ nêm lêŋ Anôtô ênam amac kêsiŋa, 13 gebe Anôtô tau gêjam kôm gêmoa nêm ŋalêlôm ma kêkac amac gebe aŋgôm ênê biŋ ŋanô êsa e ênac mataanô ŋajam.
14 Aŋgôm nêm gêŋ samob tobiŋ diŋdiŋ atom ma taêm ênam naêsa-naêsa atom, 15 gebe asa nêm lêŋ laŋômnêm sawa tonêm ŋalêlôm ŋakêŋkêŋ atu Anôtônê ŋapalê mansaŋ, amoa lau sec to geo ŋalêlôm. Apô êsêac atôm utitalata sêpô gamêŋ. 16 Andêŋ mêtê mata jali tôŋ. Embe aŋgôm amboac tonaŋ, go awaka aê waec sa êndêŋ Kilisinê bêc e êwa aê sa gebe kasa ŋoc lêŋ to gajam ŋoc koleŋ kêjaiŋ tauc ŋaôma atom.
17 Embe sêkêŋ aê jatu da êtu amac akêŋ gêwiŋŋa, naŋ oc têtac ŋajam ma jatu samuc jawiŋ amac samob. 18 Amboac tonaŋ amac têmtac ŋajam ma atu samuc awiŋ aêgeŋ.
Timote agêc Epaproditi nêŋ biŋ
19 Aê taêc kêka gebe Apômtau Jesu êlôc ma jasakiŋ Timote sebeŋ êndêŋ amac êwac, gebe jaŋô amac waem êpuc aê tôŋ acgom. 20 Aê katap ŋac teŋ sa, taŋ taê gêjam biŋ kêtôm aê to kêpô sim tau kêtu amacŋa amboac ŋac tonec naŋ atom. 21 Êsêac ŋagêdô samob taêŋ gêjam Jesu Kilisi nê biŋ atom, taêŋ gêjam tauŋ nêŋ biŋgeŋ. 22 Amac ajala gebe eŋ kêwaka tau sêŋac, gêjam sakiŋ ŋawae ŋajam gêwiŋ aê kêtôm latu gêwiŋ tama. 23 Aê kakêŋ matoc gebe jakêŋ ŋac tonaŋ êndêŋ amac êwac ŋagaôgeŋ, tageŋ gabe jansaê ŋoc biŋ e êtu katô acgom. 24 Aê taêc kêka Apômtaugeŋ gebe jandêŋ amac jawac sebeŋ amboac tonaŋgeŋ.
25 Aê taêc gêjam biŋ teŋ kêtu tôŋ gêwiŋ gebe jakêŋ aêac lasiŋi Epaproditi, taŋ amac asakiŋ eŋ gebe mêŋênam aê sa naŋ, êmu êndêŋ amac êwac. Eŋ gêjam kôm to gêjac siŋ gêwiŋ aê ŋapep. 26 Ênê ŋalêlôm kêkac eŋ kêtu amacŋa ma gêmoa jageo ŋanô gebe amac aŋô ênê gêmac ŋawaegac. 27 Biŋŋanô, gêmac kapôêŋ gêgôm eŋ e kêsa paŋ sêawa, mago Anôtô taê walô eŋ ma taê walô eŋ taugeŋ atom, taê walô aê gêwiŋ, gebe êsalê gêŋwapac ŋagêdô êpi aê êwiŋ atom. 28 Amboac tonaŋ kêkacgeŋ gebe jakêŋ eŋ wacamac alic eŋ, ec têmtac ŋajam êsa êtiam, ma ŋagêŋwapac êlêwaŋ aê sauŋgeŋ. 29 Amboac tonaŋ akôc eŋ sa totêmtac ŋajamgeŋ. Atôc lau amboac tonaŋ sa êtu Apômtau gêbiŋ amac tôŋŋa, 30 gebe eŋ kêsa paŋ sêawa kêtu Kilisinê koleŋŋa ma gêjam sakiŋ aê gim tau su gebe ênac dabiŋ sakiŋ, taŋ amac ajac m naŋ.